Gedelegeerd bestuurder (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

ANG24714

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

 • De Gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Agentschap en dit houdt onder meer het volgende in: het ontwikkelen van een beleidsvisie en de coördinatie van de uitvoering van het beleidsplan, het managementplan en de operationele plannen in verband met de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de opdrachten en taken van het Agentschap.
 • In het kader van de opdrachten van het Agentschap, volgt de Gedelegeerd bestuurder de betrekkingen met andere nationale en internationale beleids- en controle-instanties.
 • De organisatie van het belanghebbendenmanagement en in het bijzonder het beheer van het raadgevend comité, het overleg met de vakorganisaties en het comité voor preventie en bescherming.
 • Instaan voor de nauwe samenwerking met en tussen de directies-generaal, waarbij de “end to end”-procesbenadering centraal staat.
 • Instaan voor de leiding en het beheer van de diensten die aan hem rapporteren en het beheersen van de processen en projecten waarvoor hij (eind)verantwoordelijke is en bijdragen aan de totstandkoming van de transversale verbeterprojecten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • rapporteert aan de bevoegde minister
 • is de finale hiërarchische meerdere van het personeel
 • wordt bijgestaan door het Directiecomité
 • leidt de directeurs van directies die deel uitmaken van zijn diensten
 • streeft naar een maximaal aantal collegiale beslissingen
 • verzorgt de relaties met de interne klanten en belanghebbenden

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • treedt op als onderhandelingspartner van de regering en de politieke overheden
 • werkt samen met FOD's, POD’s of openbare instellingen aan projecten die betrekking hebben op de doelstellingen van het agentschap, met name met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, de FOD economie, de douane, het FAGG en Sciensano
 • vertegenwoordigt het departement bij andere openbare diensten, zowel nationaal als regionaal
 • neemt deel aan de vergaderingen van het College van de leidinggevende ambtenaren van de ION's

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • zorgt voor de relaties en de contacten met de klanten, de belanghebbenden en met de externe diensten
 • is verantwoordelijk voor het belanghebbendenmanagement (in het bijzonder het raadgevend comité) en zorgt hierbij voor de relaties en de contacten met de belanghebbenden en met de externe diensten
 • onderhoudt de relaties met wetenschappelijke instellingen
 • onderhoudt relaties met vergelijkbare buitenlandse autoriteiten in de EU
 • onderhoudt contacten met de autoriteiten van derde landen, vooral in het kader van exportcertificering, van de hulp aan ontwikkelingslanden en van het imago van Belgische producten

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Ontwikkelt een beleidsvisie en een beleidsplan voor het Agentschap om de opdracht en de taken van het Agentschap te kunnen uitvoeren
 • Stelt samen met de mandatarissen N-1 de operationele plannen voor en zorgt voor de aansturing ervan met het oog op de concrete invulling van de grote beleidslijnen, zoals bepaald in overleg met de Minister die bevoegd is voor de veiligheid van de voedselketen, alsook de in de wet vastgelegde taken
 • Staat garant voor de goede werking van het Agentschap
 • Werkt een strategie uit voor de ontwikkeling van exportmarkten
 • Onderhoudt de internationale betrekkingen van het FAVV
 • Bewaakt de ontwikkeling van een performant systeem voor crisisbeheer
 • Bewaakt de kwaliteitsvolle werking en dienstverlening
 • Bewaakt de communicatie en het imago van het FAVV
 • Bewaakt de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk comité en van bepaalde functies (onder meer CISO, DPO, risk officer)
 • Zorgt voor het beheersen van de processen waarvoor hij de eindverantwoordelijkheid draagt, onder meer op basis van KPI's
 • Beheerst de projecten die onder zijn eindverantwoordelijkheid vallen zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd worden
 • Staat in voor een doeltreffend en efficiënt beheer van het personeel en de toegekende middelen
 • Stuurt, motiveert, evalueert en ontwikkelt de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen
 • Voert de noodzakelijke veranderingsprocessen uit
 • Stelt een personeelsplan op om tijdig de nodige competenties aan te trekken of te ontwikkelen

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Stelt een managementplan en een operationeel plan op, binnen de 6 maanden na aanstelling

Werkgever

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is een instelling van openbaar nut (parastatale van categorie A), opgericht bij de wet van 4 februari 2000 (zie voor verdere informatie www.favv.be)

De missie van het FAVV is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst en heeft de volgende opdrachten:

 • het uitwerken, toepassen en controleren van maatregelen met betrekking tot de analyse en het beheersen van risico's die de gezondheid van de consumenten kunnen beïnvloeden.
 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedingsmiddelen en de grondstoffen daarvan in alle stadia van de voedselketen, en dit in het belang van de volksgezondheid.
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer, de productie-, verwerkings-, verpakkings-, verhandelings-, handels-, opslag- en verkoopplaatsen van voedingsmiddelen en de grondstoffen daarvan.
 • het verlenen van erkenningen en vergunningen verbonden aan de uitoefening van zijn opdracht.
 • de integratie en het opstellen van traceer- en identificatiesystemen van voedingsmiddelen en de grondstoffen daarvan in de voedselketen en de controle daarop.
 • het verzamelen, ordenen, beheren, archiveren en verspreiden van alle informatie in verband met zijn opdracht.
 • het uitbouwen en doorvoeren van een beleid inzake preventie, sensibilisering en informatie, in overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten.
 • het toezicht op de naleving van de wetgeving met betrekking tot alle schakels van de voedselketen.
 • het aan de bevoegde autoriteiten verlenen van advies aangaande de bestaande en toekomstige regelgeving, met inbegrip van de omzetting van de internationale regelgeving in Belgisch recht.

Om zijn verschillende opdrachten uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 directies-generaal (DG): de DG Controlebeleid, de DG Controle, de DG Algemene Diensten en de DG Laboratoria.

Het Agentschap wordt hoofdzakelijk gefinancierd via een overheidsdotatie en via de heffingen en retributies ten laste van de operatoren die actief zijn in de voedselketen.

De volgende diensten staan onder de leiding van de Gedelegeerd bestuurder aan wie ze rechtstreeks rapporteren:

a) de Dienst Communicatie, Meldpunt en Voorlichtings- en Begeleidingscel;

b) de Dienst Interne Audit, Kwaliteit, Preventie en Ombudsdienst;

c) de Dienst Crisispreventie en -beheer;

d) de Strategische cel.

 

De Gedelegeerd bestuurder wordt in de uitoefening van zijn opdrachten bijgestaan door een directiecomité. Voor het dagelijks beheer overlegt de Gedelegeerd bestuurder regelmatig met de verantwoordelijken van de DG’s.

Buiten de DG’s, de directies en de diensten en met het oog op de uitvoering van de opdrachten die de taak van een enkele DG, directie of dienst overstijgt of die een buitengewone samenwerking tussen diensten vereist, kan de Gedelegeerd bestuurder niet-permanente cellen inrichten waarvan hij de samenstelling, de organisatie en de werking bepaalt.

De Gedelegeerd bestuurder kan aan elk personeelslid dat aan de eventueel gestelde criteria voldoet, de uitvoering toevertrouwen van specifieke opdrachten. In dit geval valt het personeelslid onder het gezag van de Gedelegeerd bestuurder aan wie hij ook rechtstreeks rapporteert.

Impact:

Het agentschap beschikt voor het uitvoeren van zijn taken over ongeveer 1400 personeelsleden en ongeveer 500 BMO’s (zelfstandigen belast met een opdracht) en een budget van om en bij de 200 miljoen euro.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 244.691,80  (salarisband 7).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

 • De Gedelegeerd bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Agentschap en dit houdt onder meer het volgende in: het ontwikkelen van een beleidsvisie en de coördinatie van de uitvoering van het beleidsplan, het managementplan en de operationele plannen in verband met de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van de opdrachten en taken van het Agentschap.
 • In het kader van de opdrachten van het Agentschap, volgt de Gedelegeerd bestuurder de betrekkingen met andere nationale en internationale beleids- en controle-instanties.
 • De organisatie van het belanghebbendenmanagement en in het bijzonder het beheer van het raadgevend comité, het overleg met de vakorganisaties en het comité voor preventie en bescherming.
 • Instaan voor de nauwe samenwerking met en tussen de directies-generaal, waarbij de “end to end”-procesbenadering centraal staat.
 • Instaan voor de leiding en het beheer van de diensten die aan hem rapporteren en het beheersen van de processen en projecten waarvoor hij (eind)verantwoordelijke is en bijdragen aan de totstandkoming van de transversale verbeterprojecten.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • rapporteert aan de bevoegde minister
 • is de finale hiërarchische meerdere van het personeel
 • wordt bijgestaan door het Directiecomité
 • leidt de directeurs van directies die deel uitmaken van zijn diensten
 • streeft naar een maximaal aantal collegiale beslissingen
 • verzorgt de relaties met de interne klanten en belanghebbenden

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • treedt op als onderhandelingspartner van de regering en de politieke overheden
 • werkt samen met FOD's, POD’s of openbare instellingen aan projecten die betrekking hebben op de doelstellingen van het agentschap, met name met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, de FOD economie, de douane, het FAGG en Sciensano
 • vertegenwoordigt het departement bij andere openbare diensten, zowel nationaal als regionaal
 • neemt deel aan de vergaderingen van het College van de leidinggevende ambtenaren van de ION's

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • zorgt voor de relaties en de contacten met de klanten, de belanghebbenden en met de externe diensten
 • is verantwoordelijk voor het belanghebbendenmanagement (in het bijzonder het raadgevend comité) en zorgt hierbij voor de relaties en de contacten met de belanghebbenden en met de externe diensten
 • onderhoudt de relaties met wetenschappelijke instellingen
 • onderhoudt relaties met vergelijkbare buitenlandse autoriteiten in de EU
 • onderhoudt contacten met de autoriteiten van derde landen, vooral in het kader van exportcertificering, van de hulp aan ontwikkelingslanden en van het imago van Belgische producten

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Ontwikkelt een beleidsvisie en een beleidsplan voor het Agentschap om de opdracht en de taken van het Agentschap te kunnen uitvoeren
 • Stelt samen met de mandatarissen N-1 de operationele plannen voor en zorgt voor de aansturing ervan met het oog op de concrete invulling van de grote beleidslijnen, zoals bepaald in overleg met de Minister die bevoegd is voor de veiligheid van de voedselketen, alsook de in de wet vastgelegde taken
 • Staat garant voor de goede werking van het Agentschap
 • Werkt een strategie uit voor de ontwikkeling van exportmarkten
 • Onderhoudt de internationale betrekkingen van het FAVV
 • Bewaakt de ontwikkeling van een performant systeem voor crisisbeheer
 • Bewaakt de kwaliteitsvolle werking en dienstverlening
 • Bewaakt de communicatie en het imago van het FAVV
 • Bewaakt de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk comité en van bepaalde functies (onder meer CISO, DPO, risk officer)
 • Zorgt voor het beheersen van de processen waarvoor hij de eindverantwoordelijkheid draagt, onder meer op basis van KPI's
 • Beheerst de projecten die onder zijn eindverantwoordelijkheid vallen zodat ze binnen tijd en budget gerealiseerd worden
 • Staat in voor een doeltreffend en efficiënt beheer van het personeel en de toegekende middelen
 • Stuurt, motiveert, evalueert en ontwikkelt de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen
 • Voert de noodzakelijke veranderingsprocessen uit
 • Stelt een personeelsplan op om tijdig de nodige competenties aan te trekken of te ontwikkelen

Tijdelijke resultaatgebieden: 

 • Stelt een managementplan en een operationeel plan op, binnen de 6 maanden na aanstelling

Werkgever

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is een instelling van openbaar nut (parastatale van categorie A), opgericht bij de wet van 4 februari 2000 (zie voor verdere informatie www.favv.be)

De missie van het FAVV is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst en heeft de volgende opdrachten:

 • het uitwerken, toepassen en controleren van maatregelen met betrekking tot de analyse en het beheersen van risico's die de gezondheid van de consumenten kunnen beïnvloeden.
 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedingsmiddelen en de grondstoffen daarvan in alle stadia van de voedselketen, en dit in het belang van de volksgezondheid.
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer, de productie-, verwerkings-, verpakkings-, verhandelings-, handels-, opslag- en verkoopplaatsen van voedingsmiddelen en de grondstoffen daarvan.
 • het verlenen van erkenningen en vergunningen verbonden aan de uitoefening van zijn opdracht.
 • de integratie en het opstellen van traceer- en identificatiesystemen van voedingsmiddelen en de grondstoffen daarvan in de voedselketen en de controle daarop.
 • het verzamelen, ordenen, beheren, archiveren en verspreiden van alle informatie in verband met zijn opdracht.
 • het uitbouwen en doorvoeren van een beleid inzake preventie, sensibilisering en informatie, in overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten.
 • het toezicht op de naleving van de wetgeving met betrekking tot alle schakels van de voedselketen.
 • het aan de bevoegde autoriteiten verlenen van advies aangaande de bestaande en toekomstige regelgeving, met inbegrip van de omzetting van de internationale regelgeving in Belgisch recht.

Om zijn verschillende opdrachten uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 directies-generaal (DG): de DG Controlebeleid, de DG Controle, de DG Algemene Diensten en de DG Laboratoria.

Het Agentschap wordt hoofdzakelijk gefinancierd via een overheidsdotatie en via de heffingen en retributies ten laste van de operatoren die actief zijn in de voedselketen.

De volgende diensten staan onder de leiding van de Gedelegeerd bestuurder aan wie ze rechtstreeks rapporteren:

a) de Dienst Communicatie, Meldpunt en Voorlichtings- en Begeleidingscel;

b) de Dienst Interne Audit, Kwaliteit, Preventie en Ombudsdienst;

c) de Dienst Crisispreventie en -beheer;

d) de Strategische cel.

 

De Gedelegeerd bestuurder wordt in de uitoefening van zijn opdrachten bijgestaan door een directiecomité. Voor het dagelijks beheer overlegt de Gedelegeerd bestuurder regelmatig met de verantwoordelijken van de DG’s.

Buiten de DG’s, de directies en de diensten en met het oog op de uitvoering van de opdrachten die de taak van een enkele DG, directie of dienst overstijgt of die een buitengewone samenwerking tussen diensten vereist, kan de Gedelegeerd bestuurder niet-permanente cellen inrichten waarvan hij de samenstelling, de organisatie en de werking bepaalt.

De Gedelegeerd bestuurder kan aan elk personeelslid dat aan de eventueel gestelde criteria voldoet, de uitvoering toevertrouwen van specifieke opdrachten. In dit geval valt het personeelslid onder het gezag van de Gedelegeerd bestuurder aan wie hij ook rechtstreeks rapporteert.

Impact:

Het agentschap beschikt voor het uitvoeren van zijn taken over ongeveer 1400 personeelsleden en ongeveer 500 BMO’s (zelfstandigen belast met een opdracht) en een budget van om en bij de 200 miljoen euro.

Competenties

Generieke competenties die geëvalueerd worden tijdens het computergestuurde assessment

Het computergestuurde assessment georganiseerd voor de wegingsklassen 6 en 7 evalueert de volgende competenties:

 • Beïnvloeden
 • Netwerken
 • Organisatiebetrokkenheid tonen
 • Zichzelf ontwikkelen
 • Vernieuwen
 • Besturen van organisatie
 • Objectieven behalen

Specifieke competenties die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

 • Grondige kennis van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht en autocontrole;
 • Grondige kennis van de principes inzake risicoanalyse en de rol van de verschillende actoren bij de analyse;
 • Grondige kennis van de huidige tools voor het verzamelen, behandelen en beheren van strategische informatie;
 • Grondige kennis van de rol van nationale en internationale actoren binnen de domeinen van de voedselveiligheid, dierengezondheid en plantenbescherming;
 • Grondige kennis van moderne managementtechnieken voor grote organisaties;
 • Grondige kennis van het plannen, coördineren en budgettair beheren van projecten.

Generieke competenties inzake management en leidinggeven die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge test

Manier van denken

 • Analytisch vermogen
 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • ·       
  houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

 • en over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken of over minstens 10 jaar nuttige professionele ervaring beschikken (aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).

Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector.

Worden in aanmerking genomen voor de berekening van de 6 jaar managementervaring:

 • ·       
  De jaren gepresteerd als houder van minstens een graad van rang 13 en/of klasse A3 van het federaal administratief openbaar ambt

 • ·       
  De jaren gepresteerd in een gelijkwaardige graad van rang 13 en/of klasse A3 binnen de diensten van de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de Franse Gemeenschapscommissie of de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen.

Onder nuttige professionele ervaring wordt verstaan: een ervaring in het domein voedselveiligheid in één van de volgende contexten, nl. juridisch, reglementair, ethisch, economisch of kwalitatief.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 244.691,80  (salarisband 7).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten en / of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account.
  • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Computergestuurd assessment: ongeveer 4 uur

De kandidaten die toelaatbaar zijn verklaard, leggen een computergestuurde assessmentproef af die de generieke managementcompetenties meet en aangepast is aan het niveau (bestaande uit) van de wegingsklassen 6 en 7. Ter informatie, het Koninklijk Besluit definieert drie niveaus:

 • 1° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 6 en 7
 • 2° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 4 en 5
 • 3° het niveau bestaande uit de wegingsklassen 1, 2 en 3.

Het computergestuurde assessment bestaat uit twee onderdelen, namelijk een postbakoefening en een situationele beoordelingstest.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Ben je geslaagd voor deze assessmentproef?

 • Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een vrijstelling voor 2 jaar, te rekenen vanaf de dag van slagen voor deze proef. Deze vrijstelling is geldig voor alle andere managementfuncties van hetzelfde niveau of van een lager niveau.

 

Ben je niet geslaagd voor het computergestuurde assessment?

 • Dan kan je niet deelnemen aan de mondelinge proef.

 • Je krijgt een competentie-ontwikkelingsperiode van 6 maanden te rekenen vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Gedurende deze periode kan je niet deelnemen aan een computergestuurd assessment van hetzelfde niveau of van een hoger niveau.

 

Ben je houder van een management- of staffunctie van hetzelfde niveau of een hoger niveau dan de functie waarvoor je solliciteert?

 • Dan ben je vrijgesteld voor het computergestuurde assessment.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan je resultaten van de computergestuurde proef inkijken.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3 uur

Deze test evalueert, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie. Je krijgt tijd om je voor te bereiden.

Je competenties worden door een selectiecommissie van 8 tot 10 experten geëvalueerd.

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge test, de vergelijking van de diploma’s en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld:

 • hetzij in de groep 'geschikt'

 • hetzij in de groep 'niet geschikt'

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep ‘geschikt’ worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut. De bevoegde instantie organiseert een aanvullend onderhoud met de kandidaten uit de groep 'geschikt'. De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 20/08/2024, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online-cv in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online-cv wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > cv) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 20/08/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa
 • Portret Yamina
  Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat.
  Yamina Bouamar
  Chemicus
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Yamina Bouamar
 • Elke dag heb ik veel contact met verschillende mensen, zowel intern met collega's als extern met andere diensten. Dat sociale aspect is iets waar ik echt van geniet.
  Michaël Colson
  Directeur controlebeleid
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michaël Colson