DG Algemene Directie Crisiscentrum (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

ANG24715

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

TOP

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Het concipiëren en coördineren van de uitvoering van strategische en operationele plannen voor de algemene directie Nationaal Crisiscentrum teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de FOD Binnenlandse Zaken.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • rapporteert aan de Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
 • zetelt in het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
 • werkt samen met de andere Directeurs-generaal van de FOD Binnenlandse Zaken
 • geeft leiding aan de hoofden van de afdelingen van de algemene directie en coördineert deze afdelingen

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • werkt samen met en/of vertegenwoordigt de algemene directie in FOD overkoepelende organen, andere nationale en/of regionale openbare diensten of commissies
 • werkt samen met andere FOD’s of openbare instellingen aan projecten die betrekking hebben op de doelstellingen van de algemene directie

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • verzorgt de relaties en contacten met de burgers, met externe partners, (o.a. politiediensten, lokale en provinciale besturen…) en overlegorganen

 • vertegenwoordigt de Algemene Directie bij binnen- of buitenlandse of internationale overheidsdiensten en sluit samenwerkingsverbanden met homologie instanties

 • neemt deel aan het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid (KB 2 JUNI 2015)

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • ontwikkelt een visie op de rol en de organisatie van de algemene directie Nationaal crisiscentrum binnen de globale strategie van de FOD Binnenlandse Zaken
 • werkt samen met het directiecomité aan het opstellen en uitvoeren van het (meerjaren) strategisch plan en het (jaarlijks) operationeel plan van de FOD
 • identificeert en analyseert de risico’s inzake potentiële crisissituaties, die opgesomd worden in het koninklijk besluit van 18 april 1988 tot oprichting van het coördinatie- en crisiscentrum van de regering, conform de ISO31000 norm
 • stuurt de ontwikkeling van de noodplannen om de regering in staat te stellen deze crisissen op een optimale, gecoördineerde, interdepartementale en multidisciplinaire manier het hoofd te bieden
 • zorgt hierin voor de nodige samenwerking met de andere overheidsdiensten op alle beleidsniveaus
 • stimuleert de ontwikkeling van de nodige know how terzake en verleent op dit vlak ondersteuning aan de betrokken overheden
 • stuurt de uitbouw en ontwikkeling van een crisiscentrum dat zowel inzake infrastructuur, personeel als middelen op de meest performante manier de federale regering kan bijstaan in het beheren en beheersen van voormelde crisissituaties
 • organiseert het inwinnen van informatie over feiten en evenementen die de Minister van Binnenlandse Zaken aanbelangen in het kader van mogelijke of voorkomende ordeverstoringen, rampen, calamiteiten e.d. en verzekert de onmiddellijke informatieverstrekking aan de Minister
 • treedt bij delegatie op bij het coördineren van grootschalige gebeurtenissen met mogelijke weerslag op de openbare orde en veiligheid, en naar aanleiding van het zich voordoen van ordeverstoringen, rampen of calamiteiten die een federaal gecoördineerde aanpak vergen en waarvoor de FOD Binnenlandse Zaken als pilootdepartement optreedt
 • staat in voor een doeltreffend personeelsbeleid en een efficiënt beheer van de toegekende middelen
 • stuurt, motiveert, evalueert en ontwikkelt de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen
 • sponsort en trekt noodzakelijke veranderingstrajecten binnen en buiten de FOD
 • neemt deel aan het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid (KB 2 JUNI 2015) dat de efficiënte samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dient te bevorderen

 

Werkgever

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (www.ibz.be) is net zo oud als België. De opdrachten van de FOD zijn zeer divers: politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, brandpreventie, beheer van het rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,…

De Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) staat 24u/24 en 7d/7 ten dienste van verschillende regeringsinstanties en nooddiensten. Het ontwikkelt een globale strategie om de veiligheid en weerbaarheid van België te versterken.

Het organiseert de noodplanning en het crisisbeheer op nationaal niveau. Het werkt ook samen met internationale partners en partnerorganisaties (EU, NAVO, VN, ...)

Als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, zorgt het voor actieve waakzaamheid, en verzamelt en analyseert het informatie met betrekking tot de veiligheid van het land en verspreidt het deze onder de bevoegde instanties. Het coördineert eveneens de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België.

Het NCCN voert een nationale risicoanalyse uit en is het nationaal en internationaal contactpunt voor de kritieke infrastructuren.

Bovendien verzamelt, verwerkt en bewaart het NCCN binnen zijn directie National Travel Targeting Center (NTTC), de gegevens van passagiers die via internationaal transport reizen, met name via de Passagiersinformatie-eenheid (Belpiu), en dit in het kader van de strijd tegen terrorisme en ernstige, georganiseerde criminaliteit.

 

De voornaamste activiteiten zijn:

 

 • Verzekeren van een permanentie 24u/24 7d/7 het hele jaar door
 • Beheren van crisissen

 • Coördineren van de bescherming van VIPS in België
 • Beoordelen van de dreiging op basis van evaluaties die zijn uitgevoerd door externe partners
 • Werken aan specifieke regelgeving met betrekking tot de openbare orde en het toezicht op grootschalige evenementen

 • Coördineren van de veiligheid tijdens bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders
 • Organiseren van divers periodiek overleg en taskforces met alle relevante stakeholders

 • Implementeren van een Europese verordening inzake de veiligheid van havenfaciliteiten

 • Uitvoeren van de (Europese) bepalingen inzake de bescherming van kritieke infrastructuren

 • Organiseren van en deelnemen aan verschillende lokale, nationale en internationale oefeningen

 • Verspreiden van preventieve informatie over relevante risico's (nucleair, Seveso, overstromingen, ...)
 • Ontwikkelen van een efficiënte communicatie met de bevolking en alarmering bij crisissituaties

 • Identificeren en opvolgen van potentiële nieuwe risico's

 • Organiseren van opleidingen, trainingen en studiedagen, en opstellen van gidsen en handleidingen om het professionalisme van doelgroepen te vergroten

 • Optreden als internationaal contactpunt voor rampen en incidenten

 • Opstellen, beheren, operationaliseren en bijwerken van de nationale noodplannen

 • Goedkeuren en opvolgen van de provinciale nood- en interventieplannen

 • Verzamelen van alle gegevens van internationale passagiers in één databank en ze in realtime analyseren.

Meer informatie over de activiteiten en de opdrachten van de Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum is beschikbaar op haar website: www.crisiscentrum.be

Omvang:

PERSONEEL:

Het aantal medewerkers binnen de Algemene Directie Crisiscentrum bedraagt ongeveer 230 medewerkers.

BEGROTING:

Het budget voor de volledige dienst bedraagt in vastlegging  19.338 kEUR en in vereffening 19.381 kEUR voor 2023.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Our offer

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 181.822,66 (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Opgelet

Dit is een topmanagementfunctie die voor elk gender open staat.

Lees aandachtig alle informatie onder het tabblad 'Volledige beschrijving' voor de verschillende stappen van de selectie en om een volledig beeld te krijgen van de vacature.

Volg nauwgezet de instructies om een geldige kandidatuur in te dienen. Je vindt de juiste stappen in de volledige beschrijving onder het tabblad 'Solliciteren'.

Doel van de job

Het concipiëren en coördineren van de uitvoering van strategische en operationele plannen voor de algemene directie Nationaal Crisiscentrum teneinde bij te dragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de FOD Binnenlandse Zaken.

Context van de functie

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • rapporteert aan de Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
 • zetelt in het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
 • werkt samen met de andere Directeurs-generaal van de FOD Binnenlandse Zaken
 • geeft leiding aan de hoofden van de afdelingen van de algemene directie en coördineert deze afdelingen

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • werkt samen met en/of vertegenwoordigt de algemene directie in FOD overkoepelende organen, andere nationale en/of regionale openbare diensten of commissies
 • werkt samen met andere FOD’s of openbare instellingen aan projecten die betrekking hebben op de doelstellingen van de algemene directie

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • verzorgt de relaties en contacten met de burgers, met externe partners, (o.a. politiediensten, lokale en provinciale besturen…) en overlegorganen

 • vertegenwoordigt de Algemene Directie bij binnen- of buitenlandse of internationale overheidsdiensten en sluit samenwerkingsverbanden met homologie instanties

 • neemt deel aan het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid (KB 2 JUNI 2015)

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • ontwikkelt een visie op de rol en de organisatie van de algemene directie Nationaal crisiscentrum binnen de globale strategie van de FOD Binnenlandse Zaken
 • werkt samen met het directiecomité aan het opstellen en uitvoeren van het (meerjaren) strategisch plan en het (jaarlijks) operationeel plan van de FOD
 • identificeert en analyseert de risico’s inzake potentiële crisissituaties, die opgesomd worden in het koninklijk besluit van 18 april 1988 tot oprichting van het coördinatie- en crisiscentrum van de regering, conform de ISO31000 norm
 • stuurt de ontwikkeling van de noodplannen om de regering in staat te stellen deze crisissen op een optimale, gecoördineerde, interdepartementale en multidisciplinaire manier het hoofd te bieden
 • zorgt hierin voor de nodige samenwerking met de andere overheidsdiensten op alle beleidsniveaus
 • stimuleert de ontwikkeling van de nodige know how terzake en verleent op dit vlak ondersteuning aan de betrokken overheden
 • stuurt de uitbouw en ontwikkeling van een crisiscentrum dat zowel inzake infrastructuur, personeel als middelen op de meest performante manier de federale regering kan bijstaan in het beheren en beheersen van voormelde crisissituaties
 • organiseert het inwinnen van informatie over feiten en evenementen die de Minister van Binnenlandse Zaken aanbelangen in het kader van mogelijke of voorkomende ordeverstoringen, rampen, calamiteiten e.d. en verzekert de onmiddellijke informatieverstrekking aan de Minister
 • treedt bij delegatie op bij het coördineren van grootschalige gebeurtenissen met mogelijke weerslag op de openbare orde en veiligheid, en naar aanleiding van het zich voordoen van ordeverstoringen, rampen of calamiteiten die een federaal gecoördineerde aanpak vergen en waarvoor de FOD Binnenlandse Zaken als pilootdepartement optreedt
 • staat in voor een doeltreffend personeelsbeleid en een efficiënt beheer van de toegekende middelen
 • stuurt, motiveert, evalueert en ontwikkelt de directe medewerkers met het oog op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen
 • sponsort en trekt noodzakelijke veranderingstrajecten binnen en buiten de FOD
 • neemt deel aan het Coördinatiecomité voor inlichting en veiligheid (KB 2 JUNI 2015) dat de efficiënte samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dient te bevorderen

 

Werkgever

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (www.ibz.be) is net zo oud als België. De opdrachten van de FOD zijn zeer divers: politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, brandpreventie, beheer van het rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,…

De Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) staat 24u/24 en 7d/7 ten dienste van verschillende regeringsinstanties en nooddiensten. Het ontwikkelt een globale strategie om de veiligheid en weerbaarheid van België te versterken.

Het organiseert de noodplanning en het crisisbeheer op nationaal niveau. Het werkt ook samen met internationale partners en partnerorganisaties (EU, NAVO, VN, ...)

Als nationaal en internationaal contactpunt voor alarmering, zorgt het voor actieve waakzaamheid, en verzamelt en analyseert het informatie met betrekking tot de veiligheid van het land en verspreidt het deze onder de bevoegde instanties. Het coördineert eveneens de veiligheid van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België.

Het NCCN voert een nationale risicoanalyse uit en is het nationaal en internationaal contactpunt voor de kritieke infrastructuren.

Bovendien verzamelt, verwerkt en bewaart het NCCN binnen zijn directie National Travel Targeting Center (NTTC), de gegevens van passagiers die via internationaal transport reizen, met name via de Passagiersinformatie-eenheid (Belpiu), en dit in het kader van de strijd tegen terrorisme en ernstige, georganiseerde criminaliteit.

 

De voornaamste activiteiten zijn:

 

 • Verzekeren van een permanentie 24u/24 7d/7 het hele jaar door
 • Beheren van crisissen

 • Coördineren van de bescherming van VIPS in België
 • Beoordelen van de dreiging op basis van evaluaties die zijn uitgevoerd door externe partners
 • Werken aan specifieke regelgeving met betrekking tot de openbare orde en het toezicht op grootschalige evenementen

 • Coördineren van de veiligheid tijdens bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders
 • Organiseren van divers periodiek overleg en taskforces met alle relevante stakeholders

 • Implementeren van een Europese verordening inzake de veiligheid van havenfaciliteiten

 • Uitvoeren van de (Europese) bepalingen inzake de bescherming van kritieke infrastructuren

 • Organiseren van en deelnemen aan verschillende lokale, nationale en internationale oefeningen

 • Verspreiden van preventieve informatie over relevante risico's (nucleair, Seveso, overstromingen, ...)
 • Ontwikkelen van een efficiënte communicatie met de bevolking en alarmering bij crisissituaties

 • Identificeren en opvolgen van potentiële nieuwe risico's

 • Organiseren van opleidingen, trainingen en studiedagen, en opstellen van gidsen en handleidingen om het professionalisme van doelgroepen te vergroten

 • Optreden als internationaal contactpunt voor rampen en incidenten

 • Opstellen, beheren, operationaliseren en bijwerken van de nationale noodplannen

 • Goedkeuren en opvolgen van de provinciale nood- en interventieplannen

 • Verzamelen van alle gegevens van internationale passagiers in één databank en ze in realtime analyseren.

Meer informatie over de activiteiten en de opdrachten van de Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum is beschikbaar op haar website: www.crisiscentrum.be

Omvang:

PERSONEEL:

Het aantal medewerkers binnen de Algemene Directie Crisiscentrum bedraagt ongeveer 230 medewerkers.

BEGROTING:

Het budget voor de volledige dienst bedraagt in vastlegging  19.338 kEUR en in vereffening 19.381 kEUR voor 2023.

Competenties

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de computergestuurde proef

Eventuele eliminerende proef: redeneervermogen

Indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard meer dan twintig kandidaten bedraagt, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd. Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen).

 

Niet-eliminerende verplichte proef: generieke vaardigheden en competenties voor managementfuncties

Deze geïnformatiseerde testen zijn niet eliminerend, maar wel verplicht. Ze worden georganiseerd

 • o   
  ofwel meteen indien het aantal kandidaten dat toelaatbaar werd verklaard minder is dan 21

 • o   
  ofwel na de eliminerende test die het redeneervermogen meet.

Deze testen bestaan uit:

1. Eén persoonlijkheidsvragenlijst die de persoonlijkheidskenmerken meet die belangrijk zijn voor de functie waarvoor je solliciteert. Deze persoonlijkheidsvragenlijst heeft betrekking op de manier waarop je jezelf ziet.

 

2. Een situationele beoordelingstest (SJT) aangepast aan de te begeven functie.

De SJT georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • ·     
  Beïnvloeden

 • ·     
  Netwerken

 • ·     
  Teams aansturen

 • ·     
  Zichzelf ontwikkelen

3. Een postbaktest (PCIB) aangepast aan de te begeven functie.

De PCIB georganiseerd voor de wegingsklassen 4 en 5 evalueert de volgende competenties:

 • Vernieuwen
 • Beheren van de dienst
 • Objectieven behalen

Competenties en vaardigheden die geëvalueerd worden tijdens de mondelinge proef

Specifieke competenties die worden geëvalueerd:

 • ·       
  Kennis van het functioneren van de staat, de werking van de federale overheid (bv. begroting, personeelsbeheer en interne controlemechanisme,..) en de verhoudingen en bevoegdheidsverdelingen met de andere besturen.

 • Kennis van en inzicht in de algemene maatschappelijke en politieke context van de opdrachten van de Algemene Directie Nationaal Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken.
 • ·      
  Kennis van en inzicht in moderne managementtechnieken in grote (diensten)organisaties.

 • Kennis van de wetgeving rond noodplanning, openbare ordehandhaving, de geïntegreerde (administratieve) politie en de principes van een integraal veiligheidsbeleid.

 • In staat zijn een strategische visie te ontwikkelen met betrekking tot de grote uitdagingen binnen de algemene directie en een goed operationeel inzicht in de processen van crisisbeheer.

 • Inzicht in, voeling en ervaring met people management, mensgericht leiderschap en groepsdynamische processen.

 

Geëvalueerde managementcompetenties:

Manier van denken

 • Analytisch vermogen

 • Flexibel en vernieuwend denken
 • Visie en integrerend vermogen.

 

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • Coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • Aansturen van groepen.

 

Interactie met de omgeving

 • Samenwerken en uitbouwen van netwerken

 • Gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

 

Doelstellingen

 • Verantwoordelijkheidszin
 • Realiseren van doelstellingen
 • Overtuigen en onderhandelen.

 

Varia

 • Mondeling en schriftelijk communiceren
 • Loyaliteit en integriteit.

Deelnemingsvoorwaarden

De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure van het DG R&O (Rekrutering en Ontwikkeling) van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Je vindt de deelnemingsvoorwaarden in het tabblad 'Volledige beschrijving' van deze vacature.

Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je:

 • houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van het universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch niveau of houder zijn van een functie van niveau A bij het federaal administratief openbaar ambt (diploma('s) en/of benoemingsbesluit op te laden in je online account).

en

 • minstens zes jaar managementervaring hebben
 • OF minstens zes jaar beroepservaring hebben, waarvan minstens twee jaar managementervaring en minstens twee jaar specifieke ervaring (verplicht aan te tonen in de specifieke rubrieken in je online account).
  • Onder managementervaring wordt verstaan ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector. De term 'beheer' omvat minstens het beheer van de middelen, de organisatie van de dienst en de externe relaties en gaat ervan uit dat er aan een team van minstens vijf personeelsleden leiding wordt gegeven.
  • De jaren gepresteerd in de klassen A3, A4 en A5 worden gelijkgesteld met de jaren managementervaring.
  • De gevraagde specifieke ervaring is de volgende: een ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen :
   -   een ervaring in de coördinatie en/of ontwikkeling en/of de sturing van projecten of een dienst inzake de materies crisisbeheer en/of noodplanning op nationaal of internationaal niveau.

Om het aantal vereiste jaren beroepservaring te tellen, kan een jaar dat al als managementervaring wordt aangerekend niet worden meegeteld als een jaar specifieke ervaring, als het de uitoefening van dezelfde functie in dezelfde periode betreft.

GELIJKSCHAKELING EN TAAL DIPLOMA

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je je diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, lees dan de informatie over de bijkomende deelnemingsvoorwaarden op deze pagina.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen? Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij Top Team (topteam@bosa.fgov.be).

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Brutosalaris op jaarbasis, geïndexeerd: € 181.822,66 (salarisband 5).

De salarisband/klasse bepaalt het niveau van de functie. Dit is niet te verwarren met de groep waarbij de functie toebehoort (managementfunctie-1, managementfunctie-2, managementfunctie-3) en het niveau vastgelegd op basis van de salarisband/klasse.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • uiterlijk 6 maanden na de aanstelling in het bezit zijn van het bewijs van de kennis van de tweede taal, bedoeld in artikel 43ter, § 7, eerste lid, en in voorkomend geval, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
 • een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek ondergaan, overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Het verkrijgen van achtereenvolgens een positief veiligheidsadvies en daarna een veiligheidsmachtiging “zeer geheim” is een noodzakelijke vereiste om de functie te mogen uitoefenen.

Taalvereisten

Om deze management/staffunctie te kunnen uitoefenen, moet je ten laatste zes maanden na je aanstelling, op straffe van vroegtijdige beëindiging van je mandaat, het bewijs leveren van:

 1. 1.     
  het slagen voor de test artikel 11 bis over de kennis van de tweede taal, aangepast aan een functie die de eenheid in de rechtspraak moet verzekeren. Deze test is gebaseerd op een syllabus die je terugvindt via de bovenstaande link.

 2. 2.     
  en van het slagen voor de test artikel 10 bis tot vaststelling van de functionele kennis van de tweede landstaal. Deze functionele kennis van de andere taal, aangepast aan de evaluatie, beoogt een actieve en een passieve mondelinge kennis evenals een passieve schriftelijke kennis van deze taal (lezen en analyseren van complexe teksten), met als doel de communicatie en de samenwerking tussen het management, de evaluator en zijn medewerkers te verbeteren.

Meer informatie over de samenstelling van deze testen, hun moeilijkheidsgraad en de slaagdrempel vind je door op bovenstaande links te klikken en via het tabblad onder de rubriek ‘Taaltesten’ op onze website.

 

Opgelet:

Je dient eerst voor de test met betrekking tot de eenheid van de rechtspraak te slagen (artikel 11 bis) en vervolgens de test met betrekking tot de functionele kennis (artikel 10 bis).

 • Als je niet slaagt voor het artikel 11 bis (eenheid van rechtspraak), kan je deze onmiddellijk opnieuw afleggen.
 • ·       
  Als je niet slaagt voor het artikel 10 bis (evaluatietaak), kan je pas na 1 maand vanaf de bekendmaking van je resultaat de test opnieuw afleggen (ontwikkelingsperiode). Deze periode laat je toe je taalcompetenties verder te ontwikkelen.

Je hebt er dus baat bij om je meteen in te schrijven voor de taaltesten, bijvoorbeeld tegelijk met de selectieprocedure, om je dossier te vervolledigen en om op termijn te kunnen voldoen aan de taalvereisten van de functie.

 

Vrijstellingen:

Als je houder bent van een taalcertificaat artikel 7 niveau A (grondige kennis), artikel 7 niveau B (grondige kennis) of artikel 12 (voldoende kennis van de tweede taal), ben je vrijgesteld van deze proeven.

Als je twee diploma’s van het niveau A (licentie, master, doctoraat) hebt, het ene (verkregen) in het Nederlands en het andere (verkregen) in het Frans, neem dan contact op met het team taalcertificering, zodat ze de mogelijkheden tot vrijstelling kunnen onderzoeken. Voeg een kopie van je diploma's en de diplomasupplementen toe bij je aanvraag.

 

Inschrijving:

Schrijf je in via je online account ('aanmelden'): klik op 'Taaltesten', dan op 'Inschrijven voor taaltesten' en selecteer de volgende elementen in de dropdownmenu's:

 • ·       
  Type taaltest: bestuurszaken ;

 • ·       
  Taal van het diploma (taalrol): de taal waarin je diploma is opgesteld ;

 • ·       
  Taal van de test: de taal waarin je getest wil worden ;

 • ·       
  Artikel: Artikel 11 bis of Artikel 10 bis.

Procedure

Tips bij het inschrijven voor testen

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat. Bij de inschrijving selecteer je een testdatum naar keuze wanneer er verschillende testdata zijn.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in de rubriek ‘screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Opgelet: de uitnodigingen voor de proeven ontvang je uitsluitend per e-mail en/of in je online account.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum vindt. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test? Neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure vermeld in de rubriek 'Contact'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

We willen je ook wijzen op de gevolgen van laattijdige annulaties voor het goede verloop van onze selecties, zeker wat de mondelinge testen betreft. We zijn er ons van bewust dat onvoorziene omstandigheden een gegronde reden kunnen zijn om niet mee te doen aan een geplande test. We vragen je evenwel om je indien mogelijk vooraf uit te schrijven - zo kunnen we nog wijzigingen doorvoeren aan de organisatie van de selectie. De selectiecommissie bestaat uit 8 à 10 experten die zich vrijgemaakt hebben om de kandidaten te ontmoeten.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Selectietesten

Voorselectie

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat eerst na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van het in jouw online account opgeladen
  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma's en certificaten en/of
  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring.
 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:
  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken.

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte 'Mijn extra’s' van je online account.

Opgelet: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie, zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

 

Eventuele voorafgaande eliminerende proef (ongeveer 1u30)

Als er meer dan 20 kandidaten toelaatbaar zijn verklaard, zou een voorafgaande eliminerende proef kunnen worden georganiseerd.

Deze proef bestaat uit redeneertesten (numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen) op pc.

Deze testen kunnen enkel ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor beide testen samen.

 

Ben je geslaagd voor deze proef?

Dan word je uitgenodigd voor de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen.

 

Ben je niet geslaagd of was je afwezig voor deze proef?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Verplichte niet-eliminerende geïnformatiseerde testen

Deze testen zijn niet-eliminerend en worden ofwel meteen georganiseerd als er minder dan 21 kandidaten zijn die toelaatbaar zijn verklaard, ofwel na de eventuele voorafgaande eliminerende proef.

Opgelet: deze testen zijn verplicht, ook al zijn ze niet-eliminerend. Je moet dus alle niet-eliminerende geïnformatiseerde testen hebben afgelegd, binnen de opgelegde termijn. Als je dat niet doet, zal je niet meer kunnen deelnemen aan de selectieprocedure.

 

De kandidaten leggen geïnformatiseerde testen af die de vaardigheden en de generieke competenties voor de desbetreffende managementfunctie meten.

Deze testen bestaan uit:

(testsessie 2)

 • Een situationele beoordelingstest (SJT) EN een postbakoefening (PCIB) aangepast aan het niveau van de te begeven functie, die ter plaatse, bij de FOD BOSA, worden afgelegd. De duurtijd van deze testen is ongeveer 3u45.

EN

(testsessie 3)

 • Eén persoonlijkheidsvragenlijst die op afstand wordt afgenomen, met een gemiddelde duurtijd van ongeveer 20 minuten. Je zal een e-mail ontvangen met de link naar de persoonlijkheidsvragenlijst. Deze mail wordt verzonden door "no-reply@panpowered.be".Opgelet: wacht niet tot het laatste moment om de persoonlijkheidsvragenlijst(en), afgenomen op afstand, in te vullen, zodat, indien nodig, technische ondersteuning kan worden geboden tijdens de werkuren.

De selectiecommissie wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van de niet-eliminerende geïnformatiseerde testen en neemt deze in aanmerking, na de mondelinge proef, bij de beoordeling van de competenties van elke kandidaat die toelaatbaar werd verklaard.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen afgelegd?

Dan kan je deelnemen aan de mondelinge proef.

 

Heb je deze verplichte niet-eliminerende testen niet afgelegd?

Dan kan je niet meer deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Feedback

Je feedbackaanvraag moet schriftelijk worden ingediend, binnen 2 maanden vanaf de datum van de verzending van de eindresultaten (wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur). Je kan kennis nemen van de resultaten van de computergestuurde proeven.

 

Mondelinge test + voorbereidingstijd: ongeveer 3u30

Deze test heeft als doel, uitgaande van een praktijkgeval dat betrekking heeft op de betrokken managementfunctie, zowel de specifieke competenties als de managementvaardigheden vereist voor de uitoefening van deze functie, te evalueren.

De proef verloopt als volgt:

 • Voorbereiding (analyse) van een praktijkgeval (1 uur of 1.30 uur, afhankelijk van het praktijkgeval)

 • Voorstelling van de analyse van het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • Vragen met betrekking tot het praktijkgeval (ongeveer 15 minuten)

 • STAR-vragen (ongeveer 30 minuten)

 • Motivatie voor de functie en vragen met betrekking tot de technische competenties (ongeveer 40 minuten).

 

Syndicale vertegenwoordiging

Elk onderdeel van een selectie georganiseerd door het DG R&O, kan worden bijgewoond door een syndicaal afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Eindresultaat

Na de mondelinge proef en de vergelijking van de diploma's en de verdiensten van de kandidaten, worden de kandidaten ingedeeld

 • hetzij in groep A 'zeer geschikt'

 • hetzij in groep B 'geschikt'

 • hetzij in groep C 'minder geschikt'

 • hetzij in groep D 'niet geschikt'.

Deze indeling wordt gemotiveerd. In de groep A en groep B worden de kandidaten gerangschikt. Het DG R&O deelt het resultaat van de procedure mee volgens het Koninklijk Besluit van 29/10/2001 gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 20/12/2022 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

 

Als er meer dan vijf geslaagde kandidaten in groep A, en, in voorkomend geval, in de groepen A en B samen zijn gerangschikt, wordt er een assessment center georganiseerd voor de kandidaten van deze groepen.

 • Voor de managementfuncties die overeenstemmen met het niveau dat de wegingsklassen 7 en 6 omvat, is het assessment center verplicht.

 • Voor de andere managementfuncties wordt het assessment center georganiseerd na een verzoek van de betrokken minister of staatssecretaris.

Het assessment center wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanwervende federale overheidsdienst.

Het externe assessment center staat los van de rangschikking van de kandidaten in de voornoemde groepen. Het is niet eliminerend.

Het resultaat van het assessment center wordt voorafgaand aan het aanvullende gesprek meegedeeld met het oog op de aanstelling van de houder van de managementfunctie door de bevoegde overheid.

 

De bevoegde instantie organiseert een aanvullend gesprek met de kandidaten in groep A 'zeer geschikt'. Bij uitputting van groep A wordt een aanvullend gesprek georganiseerd met de kandidaten in groep B 'geschikt'.

 

De rekrutering gebeurt met strikte inachtneming van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De kandidaten worden aangesteld binnen een termijn van ten hoogste drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het resultaat van de procedure dat door het DG Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning wordt meegedeeld.

Indien er geen kandidaat is aangesteld aan het einde van de selectieprocedure wordt er een nieuwe selectieprocedure opgestart.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 20/08/2024, de uiterste inschrijvingsdatum. Wacht niet tot het laatste moment om je kandidatuur in te dienen.

Alle selectieprocedures staan los van elkaar.  Je moet absoluut onderstaande inschrijvingsprocedure volgen, anders zal je kandidatuur niet in aanmerking worden genomen. Lees ook alle mails die je ontvangt en de informatie die voor deze screeningsprocedure verschijnt in je online account (tabblad “Mijn berichten en taken”).

 1. Als je nog geen online account hebt, maak er dan een aan.

 2. Laad het vereiste diploma op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten.

  • Vergeet niet het document toe te voegen.

 3. Laad je benoemingsbesluit op (zie rubriek 'Deelnemingsvoorwaarden' van de vacature)*

  • Online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

  • Om je benoemingsbesluit te kunnen opladen, moet je bij 'Werkervaring / Mijn huidige werksituatie' aanduiden dat je statutair ambtenaar bij de federale overheid bent.

  • Duid ook bij 'Werkervaring' aan dat je momenteel bij de federale overheid werkt.

 4. Klik op de knop 'Solliciteren' van de vacature.

 5. Klik dan op de knop 'Mijn kandidatuur indienen'. Je bent nu voorlopig ingeschreven.

 6. Vul de specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, in.  

  • Opgelet! De specifieke rubrieken, eigen aan deze topmanagementfunctie, zijn niet hetzelfde als je online-cv in het tabblad 'Werkervaring'. De informatie die je invult in je online-cv wordt niet in aanmerking genomen om je ervaring voor deze topmanagementfunctie te analyseren.
  • Waar vind je de specifieke rubrieken?
   • Online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik moet mijn kandidatuur voor deze screeningsprocedures nog valideren.

   • De specifieke rubrieken staan in de kolom 'Acties' naast de screeningsprocedure waarvoor je ingeschreven bent.

  • Aandachtspunten:
   • Vul de specifiek voor deze topmanagementfunctie voorziene rubrieken in en dit uitsluitend in de taal van de selectieprocedure (in dit geval in het Nederlands).

   • Je kan managementervaring en / of nuttige professionele ervaring invullen. Vul de begin- en einddatum van elke ervaring in. 

    Als de ervaring je huidige functie is, vul dan de datum waarop je je kandidaat stelt in als einddatum.

   • Zodra je het vereiste aantal jaren hebt ingegeven, verschijnt de knop 'Kandidatuur valideren'.
   • Opgelet: vergeet niet om regelmatig op 'Bewaren' te klikken.

 7. Klik op de knop 'Kandidatuur valideren'. Je bent nu definitief ingeschreven. De screeningsprocedure verschijnt nu onder 'Ik neem deel aan deze screeningsprocedures'.

Tot aan de uiterste inschrijvingsdatum kan je de informatie in je online account (Aanmelden > cv) en in de specifieke rubrieken (Aanmelden > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures) aanpassen. Vergeet niet om elke aanpassing op te slaan.

Het DG R&O van de FOD BOSA gaat na of de kandidaten voldoen aan de algemene en de specifieke deelnemingsvoorwaarden, enkel:

 • op basis van de in jouw online account opgeladen documenten:

  • diploma: online account (= Aanmelden) > cv > Diploma’s en certificaten en / of

  • benoemingsbesluit: online account (= Aanmelden) > cv > Werkervaring

 • op basis van de door jou ingevulde specifieke rubrieken eigen aan deze topmanagementfunctie (vereiste ervaring), in jouw online account:

  • online account (= Aanmelden) > Screeningsprocedures > Ik neem deel aan deze screeningsprocedures > specifieke rubrieken

We houden bij de screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra’s” van je online account.

Opgepast: er wordt enkel rekening gehouden met deze informatie zoals ze verschijnt in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum, vermeld in de vacature, voor de evaluatie van je dossier.

Je kan niet solliciteren via e-mail of een ander communicatiemiddel.

 

* Diploma en/of benoemingsbesluit opladen

Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon voor de procedure. Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 20/08/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand