Generieke Screening Bevordering niveau B (m/v/x)

ALLE FEDERALE DEPARTEMENTEN

Selectiecode

BNG19151

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens weer binnen de beschikbare termijn
 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en je voert een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit.
 • Je gaat zelfstandig om met het oplossen van problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Redeneervaardigheden 

 • Abstracte redeneervaardigheden

Deelnemingsvoorwaarden


 • Het is absoluut vereist vast ambtenaar en titularis te zijn van een graad van niveau C. Laad je benoemingsbesluit op in je online account. Je benoemingsbesluit moet niet gevalideerd worden door onze diensten om je te kunnen inschrijven voor de generieke screening bevordering B.

Opgelet:

 • Enkel statutaire ambtenaren van overheidsdiensten die opgenomen zijn in Artikel 1 van de Wet van 22 JULI 1993. - Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, kunnen zich inschrijven voor deze bevorderingsselectie. Statutaire ambtenaren die statutair ambtenaar zijn binnen andere diensten, zoals het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie mogen NIET deelnemen
 • Voor alle vragen met betrekking tot de vrijstellingen voor de generieke screening in het kader van de bevordering bij de Rechterlijke Orde, gelieve contact op te nemen met de HR-dienst van RO via: werving.selor@just.fgov.be .
 • Je dient je in een administratieve stand te bevinden waarin je je aanspraak op bevordering kan doen gelden.
 • De ambtenaar die tijdens de selectieprocedure één van die voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor de proef.

De deelnemingsvoorwaarden worden geverifieerd door de personeelsdienst van uw overheidsdienst na de generieke screening.

• Je kan alle informatie over de screeningsprocedure voor bevorderingen naar niveau B hier terugvinden.
• Raadpleeg hier de vaakgestelde vragen en antwoorden.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.

Selectietesten (ongeveer 2u30)

Deze proeven evalueren je vermogen om te functioneren op niveau B.

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met informatie en het omgaan met taken. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 20 punten op 40 hebben.


Ben je geslaagd voor deze generieke screening (algemene gedeelte)?

Dan ontvang je een levenslange vrijstelling voor bevorderingen en een vrijstelling van 5 jaar voor de instapkaart (Module 0) van externe selecties, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Je ontvangt een attest van slagen via uw online "Mijn Selor" account.

Je krijgt toegang tot de specifieke proef (bijzondere gedeelte). 


Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening (algemene gedeelte)?

Je ontvangt naast je resultaat ook een ontwikkelingsgericht feedbackrapport op je “Mijn Selor” account.
Dit resultaat heeft geen impact op deelname aan andere selecties.


Wanneer vinden de testen plaats?  

Vanaf 20 december 2019 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening.

De testen vinden plaats tussen  6 januari en 5 februari 2020 (onder voorbehoud). De testsessies zullen geleidelijk opengesteld worden voor inschrijving.

Opgelet: Als je een testdatum hebt gekozen maar je kan toch niet aanwezig zijn om deel te nemen aan de test, moet je je uitschrijven voor deze sessie, ten laatste 1 uur voor het begin van de test. Om dit te doen klik je op de link 'uitschrijven' die je vindt naast de gekozen datum in je online 'Mijn Selor' account. Als je je niet zelf uitschrijft voor de test en/of je je niet aanbiedt op de gekozen datum, kunnen wij u geen andere datum meer voorstellen. Je kan je in dat geval enkel nog inschrijven bij de volgende organisatie van de bevorderingsproef.


Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen vragen aan de selectieprocedure. Geef dit aan via ‘Mijn Selor', vóór de uiterste sollicitatiedatum, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...)
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook vóór de uiterste sollicitatiedatum een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Solliciteren

Inschrijven kan vanaf  22 november 2019.

Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 19 december 2019:

 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Selor
 • je benoemingsbesluit voor niveau C hebt opgeladen in in 'Mijn Selor'. Je benoemingsbesluit moet niet gevalideerd worden om je te kunnen inschrijven voor de generieke screening.
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Vanaf  20 december 2019 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Extra info

Contactpersoon Selor
Katrien Verkammen - selectieassistente
E-mail: bevorderingNivB@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
www.selor.be

Voor algemene vragen kan je terecht bij onze inforservice via www.selor.be/nl/contact/

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving