Technisch deskundige - bewaking (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

BNG21232

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

BELANGRIJKE INFORMATIE

De selectie voor overgang naar de graad van technisch deskundige - bewaking (niveau B) omvat verplicht twee gedeelten: een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte.

Het bijzonder gedeelte georganiseerd voor de graad van technisch deskundige - bewaking is opgenomen in dit reglement.

 • Deel 1 start vanaf begin juli t.e.m. de eerste week van september 2021(onder voorbehoud).
 • Deel 2 zal op 19 oktober 2021 georganiseerd worden (onder voorbehoud). OPGELET: Er is slechts één testmoment om deel 2 af te leggen.
 • Deel 3 vindt plaats vanaf begin november t.e.m. midden december 2021 (onder voorbehoud).
 • Deel 4 wordt georganiseerd vanaf begin januari t.e.m. de tweede week van februari 2022 (onder voorbehoud).


Jobinhoud

Je coördineert, stuurt aan en superviseert de medewerkers en de uitvoering van de opdrachten in een inrichting om de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op re-integratie te verzekeren.

 • Je coördineert, superviseert en controleert de kwalitatieve uitvoering van de opdrachten door de medewerkers en van de dagdagelijkse organisatie van activiteiten. Je ziet toe op de naleving van geldende voorschriften om een optimale veiligheid en humaan detentieklimaat te kunnen garanderen.
 • Je ondersteunt, motiveert en stuurt de medewerkers aan, stimuleert hun competentieontwikkeling en hun onderlinge samenwerking om de vereiste professionaliteit en integriteit bij de taakuitvoering alsook een positieve werksfeer te waarborgen.
 • Om de algemene werking en organisatiecultuur van de inrichting te optimaliseren, formuleer je concrete verbetervoorstellen t.a.v. de directie.
 • Je ontwikkelt jouw eigen competenties en kennis en draagt deze over aan de medewerkers om de nodige professionaliteit binnen de inrichting permanent te waarborgen.
 • Je onderhoudt contacten met en fungeert als aanspreekpunt voor collega's, leidinggevenden en samenwerkingspartners alsook voor de gedetineerden, en draagt bij tot een goede communicatie en samenwerking binnen de organisatie.
 • Je werkt actief mee aan lokale en/of bovenlokale projecten om de innovatieve doelstellingen en permanente ontwikkeling van de organisatie op gebied van veiligheid en detentiebeleid te realiseren.Meer info over de functie ?
Virna Van der Elst - Adviseur-gevangenisdirecteur
Contactpersoon FOD Justitie
https://justitie.belgium.be/nl/

E-mail: Virna.VANDERELST@just.fgov.be

Werkgever

Er zijn 150 vacante plaatsen. De plaatsen worden opengesteld in beide taalrollen (+/- 80 NL en 70 FR) en aangeboden aan de best gerangschikte kandidaten conform het taalkader van de FOD Justitie.

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 34 penitentiaire inrichtingen, verdeeld over Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Als je slaagt voor deze selectie, kan je op basis van je voorkeur tewerkgesteld worden in één van deze penitentiaire inrichtingen.

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.

Dit betekent:

 • Instaan voor de veiligheid van alle betrokkenen: gedetineerden, personeel, samenwerkingspartners en bezoekers;
 • Instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt;
 • Voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving;
 • Werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.

Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

Het DG EPI is een ‘glazen huis' en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.

Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega's en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je geeft duidelijke instructies, volgt de resultaten van medewerkers op en stuurt bij, zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt en stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid en de verbintenissen en vermijd elke vorm van partijdigheid.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden. 
 • Je hebt een grondige kennis van de wettelijke en reglementaire bepalingen in de penitentiaire context en past deze correct toe:
  • de wetten, reglementaire bepalingen, de veiligheidsprocedures en instructies, en de interne en externe rechtspositie van gedetineerden;
  • het arbeidsreglement en het statuut van het Rijkspersoneel (KB van 2 oktober 1937);
  • de evaluatieprocedure (KB van 24 september 2013);
  • het deontologische kader en het waardencharter van de FOD Justitie.

Een goede uitgebreide motivatie is eveneens belangrijk.

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten moeten uitdrukkelijk ten laatste op 15/06/2021 (uiterste inschrijvingsdatum) hun "Mijn Selor" account invullen en aan volgende deelnemingsvoorwaarden voldoen :

 1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de FOD Justitie en titularis zijn van een graad van niveau C
 2. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B 
  OF
  Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B: Exhaustieve lijst met de benamingen van de studies geldig voor de vrijstelling van het algemeen gedeelte voor de overgang naar niveau B van toepassing op de openbare diensten beheerd bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie;
 • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School;
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan;
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
 • Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.

 • De ambtenaar die tijdens de selectieprocedure één van die voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor de vergelijkende selectie.

  Procedure

  Opgelet: je dient je deelname aan deze bevorderingsprocedure actief op te volgen via je "Mijn Selor"-account.

  • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
  • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
  • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
  • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
  • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
  • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


  Selectiestappen  Stap 1: Screening van deelnemingvoorwaarden


  Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie'). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.


  Stap 2: Deel 1: Computergestuurde proef (75 minuten)


  De competenties "beslissen", "medewerkers aansturen" en "stress beheren" worden aan de hand van een situationele beoordelingstest geëvalueerd.
  Om te slagen dien je ten minste 60 punten op 100 te behalen.

  Na het ontvangen van je resultaat van deze proef, kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

  Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin juli 2021 tot en met de eerste week van september 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


  Stap 3: Deel 2: Meerkeuzevragenlijst (120 minuten)


  De technische competentie "Je hebt een grondige kennis van de wettelijke en reglementaire bepalingen in de penitentiaire context en past deze correct toe" (zie rubriek 'Competenties') wordt aan de hand van een meerkeuzevragenlijst (op papier) geëvalueerd.
  Om te slagen dien je ten minste 60 punten op 100 te behalen.

  Na het ontvangen van je resultaat van deze proef, kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

  OPGELET: Er wordt slechts één selectiedag georganiseerd. Deze proef zal plaatsvinden op 19 oktober 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare locaties zijn kan je online uit de mogelijke testlocaties en beschikbare testsessies kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er op de testlocatie van jouw voorkeur geen plaats meer is.


  Stap 4: Deel 3: Interview (+/- 30 minuten)

  Om praktische redenen wordt deze proef op afstand georganiseerd. Je zal eventueel gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

  Het interview evalueert uitgebreid jouw motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

  Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

  Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt op dit deel.

  Na het ontvangen van je resultaat van deze proef, kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

  Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin november t.e.m. midden december 2021 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


  Stap 5: Deel 4: Rollenspel (30 minuten + 30 minuten voorbereidingstijd)

  Deze proef wordt in fysieke aanwezigheid georganiseerd.

  Het rollenspel evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek 'Competenties') en de technische competentie "Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden" overeenkomen met de jobvereisten.

  Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 100 behaalt op dit deel.

  Vóór het rollenspel krijg je voldoende tijd om je voor te bereiden.

  Deze proef zal plaatsvinden vanaf begin januari t.e.m. de tweede week van februari 2022 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


  Je bent geslaagd voor de vergelijkende selectie als je ten minste 60% behaalt op het totaal van de 4 delen ("computergestuurde proef", "meerkeuzevragenlijst", "interview" en "rollenspel").


  Rangschikking
  De geslaagden worden per taalgroep gerangschikt volgens de behaalde punten op de 4 delen.
  Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk wordt de rangschikking willekeurig bepaald.
  De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

  Syndicale vertegenwoordiging
  Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

  Klachten
  Selor hecht zeer veel belang aan de kwaliteit van zijn selecties.
  Mocht je toch niet tevreden zijn over het verloop van de selectie, dan kan je een klacht sturen naar de klachtenbeheerder bij Selor.

  Meer details  vind je op de Selor website www.selor.be onder de rubriek “Contact” .

  Solliciteren

  • De hiërarchische chefs moeten dit reglement mededelen aan de onder hun gezag staande personeelsleden die de deelnemingsvoorwaarden vervullen, met inbegrip van degenen die tijdelijk uit de dienst afwezig zijn.

  • Via je Selor account kan je solliciteren voor deze bevordering. Selor bezorgt een lijst van ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Kandidaten die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden toegelaten tot de selectieprocedure. Indien je nog geen Selor account hebt, kan je deze aanmaken.


   De personen die op basis van hun diploma vrijgesteld zijn van het algemeen gedeelte moeten een kopie van dit diploma aan hun personeelsdienst bezorgen.
   De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste datum van sollicitatie).

  • Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

   • redelijke aanpassingen vragen aan de selectieprocedure. Geef dit aan via ‘Mijn Selor', vóór de uiterste sollicitatiedatum, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...)
   • Procedure
    • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
     Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
     Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
     Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
   • Belangrijk: Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden).
   • Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.


   Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


   Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

  Extra info

  De aanvragen betreffende inzage of mededeling in afschrift, in toepassing van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur moeten persoonlijk en schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop aan de kandidaat zijn resultaat schriftelijk werd medegedeeld. De buiten deze termijn ingediende aanvragen worden afgewezen wegens kennelijke onredelijkheid (art. 6, § 3, 3° van de wet van 11 april 1994).

  Contactpersoon Selor
  Elke Van Gyseghem - Selectieverantwoordelijke FOD Justitie
  Tel : 02/542 79 16
  GSM : 0470/90 31 74
  E-mail : Elke.vangyseghem@just.fgov.be  

  OF

  Selectiedienst FOD Justitie
  selectiedienst.CA@just.fgov.be


  Adres en algemene contactgegevens
  Selor
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussel
  Website: www.selor.be/nl/contact

  Hoe Selor bereiken?
  Wegbeschrijving

  Ontmoet je toekomstige collega's

  Al onze getuigenissen

  • Portret Marianne
   Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
   Marianne
   Maatschappelijk assistant gevangenis
   -
   FOD Justitie
   More about Marianne
  • Portret Ann
   Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
   Ann
   Verpleegkundige gevangenis
   -
   FOD Justitie
   More about Ann
  • Portret Nio
   Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
   Nio
   Medewerker service desk
   -
   FOD Justitie
   More about Nio
  • Portret Ismael
   Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
   Ismael
   Penitentiair technisch deskundige
   -
   FOD Justitie
   More about Ismael
  • Portret Dorien
   Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
   Dorien
   Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
   -
   FOD Justitie
   More about Dorien
  • Portret Iseult
   HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
   Iseult
   Juriste P&O
   -
   FOD Justitie
   More about Iseult
  • Portret Sami
   Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
   Sami
   Master managementondersteuning
   -
   FOD Justitie
   More about Sami
  • Portret Yana
   Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
   Yana
   Experte Well-being
   -
   FOD Justitie
   More about Yana