Deskundige Operaties (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

BNG22104

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

BELANGRIJKE INFORMATIE 

De selectie voor overgang naar de graad van financieel deskundige (niveau B) omvat verplicht twee gedeelten: een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte.
Het bijzonder gedeelte georganiseerd voor de graad van financieel deskundige is opgenomen in dit reglement.
 

 • Deel 1 zal wellicht starten vanaf de tweede helft van oktober 2022 (deze timing is onder voorbehoud).
 • Deel 2 zal wellicht starten vanaf de tweede helft van februari 2023 (deze timing is onder voorbehoud).
   

Jobinhoud

 • Je behandelt dossiers en voert controles uit volgens de geldende reglementering en procedures (fiscale wetgeving, instructies, richtlijnen…) binnen de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen.
 • Je analyseert dossiers en past de geldende reglementering of procedures erop toe.
 • Je beslist over hoe je de dossiers behandelt en hoe je de controles uitvoert en volgt dit op.
 • Je voert de vastgelegde fases in het dossier/de controle uit volgens de bestaande procedures of voorschriften en werkt met de gepaste informaticatoepassingen.
 • Je vervolledigt de nodige documenten of fiches volgens de procedures of voorschriften.
 • Je geeft inlichtingen en beantwoordt vragen of klachten over dossiers of controles aan interne medewerkers (controleurs van de eigen algemene administratie of collega's van andere algemene administraties) en externen (belastingplichtigen of hun vertegenwoordiger).
 • Je houdt je kennis up-to-date. Je raadpleegt hiervoor gespecialiseerde literatuur en volgt evoluties in de wetgeving op.


Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.

Voor deze functie moet je:

 • Belg zijn
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • Je bent bereid bij te dragen tot een positieve uitstraling van de administratie, onder meer door het dragen van een uniform.'
 • Om in sommige diensten aangesteld te worden dien je in het bezit te zijn van een positief veiligheidsattest of bereid te zijn hiertoe voorafgaand een veiligheidsonderzoek te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de functies bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waarvan de uitoefening afhankelijk kan worden gesteld van een veiligheidsverificatie).


Opgelet! Voor bepaalde functies bij de administratie Operaties gaat het om functies met wapendracht en/of functies in shift.  

Voor het uitoefenen van functies met full wapendracht is het noodzakelijk een wapen te willen dragen en hiertoe ook over de noodzakelijke geschiktheid te beschikken (medische screening, psychologische screening en veiligheidsscreening en met vrucht volgen van schietopleiding).

Voor sommige functies in bepaalde diensten is light wapendracht (telescopische wapenstok, pepperspray, handboeien en een kogelwerende vest)  vereist. Hiertoe dient men eveneens over de noodzakelijke geschiktheid te beschikken (psychologische screening en met vrucht volgen van de opleiding CRT (Close Range Technics).

Voor het uitoefenen van een functie in shift is het noodzakelijk over de noodzakelijke medische geschiktheid te beschikken. Je bent bereid hiervoor een medische screening te ondergaan, voorafgaand aan het opnemen van de functie. Wanneer je start in de functie in shift zal je gedurende een periode van 4 jaar geen recht op mutatie/interne mobiliteit kunnen uitoefenen (tenzij voor shiftfuncties), overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Opgelet! De uitoefening van deze functies vergt enige flexibiliteit in arbeidstijd. Het is namelijk mogelijk dat je soms prestaties moet verrichten buiten de normale uurroosters zoals 's avonds, s' nachts, op zater-, zon- en feestdagen.

Opgelet! Er wordt gewerkt met een systeem van wachtdiensten. Controleopdrachten kunnen tijdens en buiten de kantooruren worden uitgevoerd op verschillende locaties in de regio waaraan je wordt toegewezen.

Je bent dan ook bereid om onregelmatige prestaties en wachtdiensten uit te voeren wanneer je laureaat bent van deze functie. 


Bijkomend in geval van functie met light wapendracht:

 • Bereid zijn een psychologische screening te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting.
 • Met vrucht volgen van de opleiding CRT (Close Range Technics) bij het CITT (CelInstructie Technieken & Tactieken).


Bijkomend in geval van functie met full wapendracht:

 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een medische screening te ondergaan en geschikt te worden bevonden (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd).
 • Bereid zijn een NVO screening te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting (Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de functies bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen waarvan de uitoefening afhankelijk kan worden gesteld van een veiligheidsverificatie).
 • Bereid zijn een psychologische screening te ondergaan en dit met verplicht positief resultaat, zoniet betekent dit een grond van uitsluiting.
 • Slagen in de opleiding van gewapende ambtenaar bij het CITT (Cel Instructie Technieken & Tactieken).


Bijkomend in geval van shiftfunctie:

 • De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt. Je wordt geacht een gezondheidsbeoordeling te ondergaan en geschikt te worden bevonden voor indiensttreding (codex over het welzijn op het werk en de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd.
 • Akkoord zijn met het werken in shiften zoals bepaald in de dienstnota ‘Uurregeling shiften' binnen de AAD&A.
 • Wanneer je start in de functie zal je gedurende een periode van 4 jaar geen recht op mutatie/interne mobiliteit kunnen uitoefenen (tenzij voor shiftfuncties), overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën. 

    
  Meer info over de jobinhoud? 

  Bert Matthijs - Administrateur Operaties 
  Telefoon: 0257/51.515 
  E-mail: bert.matthijs@minfin.fed.be 

  Voor de functies binnen regio Gent
  Alain Muyshondt – Regionaal Centrumdirecteur Gent  
  Telefoon: 0257/68.894 
  E-mail: alain.muyshondt@minfin.fed.be 

  Voor de functies binnen regio Antwerpen
  Sabine De Schrijver – Regionaal Centrumdirecteur Antwerpen  
  Telefoon: 0257/78.538 
  E-mail: sabine.deschrijver@minfin.fed.be 

  Voor de functies binnen regio Leuven
  Bart Vleugels – Regionaal Centrumdirecteur Leuven 
  Telefoon: 0257/79.792 
  E-mail: bart.vleugels@minfin.fed.be

  Voor de functies binnen regio Brussel
  Nathalie Delestienne – Regionaal Centrumdirecteur Brussel a.i. 
  Telefoon: 0257/63.104 
  E-mail: nathalie.delestienne@minfin.fed.be

  Voor de functies binnen regio Hasselt
  Rudi Lodewijks – Regionaal Centrumdirecteur Hasselt 
  Telefoon: 0257/66.035 
  E-mail: rudi.lodewijks@minfin.fed.be


  Algemene vragen? 
  Contacteer het P&O-Informatiecentrum via 02 572 57 60 (elke werkdag tussen 9u - 12u) of via het online webformulier – Service Portal (Categorie: Career/Onderwerp: Transition (to level C/B/A1/A2 with certifications)).

Werkgever

Er zijn minstens 2 vacante plaatsen (NL + FR) waarvan minstens 1 Nederlandstalige en minstens 1 Franstalige plaats bij de Administratie Operaties van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, van de FOD Financiën. De Nederlandstalige plaatsen bevinden zich in Vlaanderen en Brussel.

De Administratie Operaties is verantwoordelijk voor de controle-opdrachten op operationeel niveau waarvan de uitvoering aan de AAD&A toevertrouwd werd volgens alle wettelijke en reglementaire, nationale en internationale bepalingen op basis van de prioriteiten vastgelegd door de Administrateur-generaal en met betrekking tot de voorgeschreven werkmethoden uitgewerkt door het departement Processen en Methoden. 
De administratie bestaat uit een centrale component en 7 regionale diensten
De kerntaak van de centrale component van de Administratie Operaties is het coördineren en het ondersteunen van de regionale diensten van de Administratie Operaties
De centrale component is samengesteld uit 2 afdelingen: De afdeling Operationele expertise (waaronder de diensten Douane 1, Douane 2, Douane 3, Accijnzen, Aangiftebeheer en Niet-fiscaal vallen) en de afdeling Operationele ondersteuning (waaronder het Nationaal Operationeel Contactpunt (NOCP), e-Audit, Managementondersteuning en Analyse en Communicatie/SPOC Opleiding/Secretariaat vallen). Deze teams dragen expertise bij en ondersteunen zowel het management, als de 7 regionale centra van Operaties

De regionale component is opgedeeld in 7 regio's (zijnde Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven, Luik en Bergen). De structuur van het centrale niveau wordt vertaald in de regionale structuur. Ieder regionaal centrum beschikt over een aantal afdelingen:

 • Afdeling Marketing
 • Afdeling Geschillen
 • Afdeling Aangiftebeheer, waaronder de diensten TAO, Activabeheer en Hulpkantoren vallen
 • Afdeling Controle 1ste lijn, met de diensten Regiekamer en Controles
 • Afdeling Controle 2de lijn, met de teams Vergunningen en ABC
 • Afdeling Risicobeheer, met de dienst Controleregie

De regionale diensten vallen onder hiërarchie van de regionale centrumdirecteur. Hij/zij is binnen zijn/haar regio verantwoordelijk voor de medewerkers, het beheer van de middelen, de opdrachten en de behaalde resultaten.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

 
Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een gebruikerskennis van de fiscale elementen inzake douane en accijnzen en de nationale en Europese wettelijke bepalingen.

Dit houdt in:
-Accijnzen: Bewegingen (Productie, verwerking en voorhanden hebben, Bewegingen - accijnsschorsingsregeling & schorsingsregeling, Bewegingen - Buiten Schorsing (Particulieren, Handelaars)
Verschuldigheid: Alle gevallen van uitslag tot verbruik, Andere gevallen van verschuldigheid (alle) 
Heffing 
Actoren inzake accijnzen 
Vergunningen (Onder schorsing, Buiten Schorsing)
Producten (accijnsproducten & accijnsgoederen) (Aard & definitie, Heffingsbasis, Toepasselijke tarieven, Gevallen van merken of denatureren)

-Douanewaarde (Primaire en secundaire methodes, Berekening douanewaarde, DWU artikel 69 tot artikel 76, DWU IA artikel 127 tot artikel 146, DWU DA artikel 71, Incoterms, Circulaire 2018/C/9 over de douanewaarde)

-Oorsprong van goederen (Niet-preferentiële oorsprong (artikelen 59-63 DWU, 31-36 DWU-GV), Circulaire 2020/C/142 betreffende de niet-preferentiële of economische oorsprong van goederen bij invoer, Preferentiële oorsprong (artikelen 64-68 DWU, 37-70 DWU-GV & 60-125 DWU-UV), Types van preferentiële oorsprongsbewijzen, Overzichtstabel van preferentiële overeenkomsten en douane-unies van de EU (OEO – D.D 15.316) – website FOD Financiën – Douane – Oorsprong, Circulaire 2020/C/124 betreffende de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de Europese Unie en Canada, informatienota's betreffende verschillende preferentiële overeenkomsten – website FOD Financiën – Douane – Oorsprong)

-Geschillen (opstellen Proces-Verbaal, opstellen en samenstellen geschildossier, AWDA, Leidraad inzake Geschillen in douane- en accijnszaken van 01.12.1995 - Instructie C.D. 803.41, Kenmerken proces-verbaal, Regels rond ondertekening proces-verbaal, Welke documenten mee bezorgen aan geschillendienst en welke niet, Voorwaarden voor geldigheid proces-verbaal)

 • Je hebt een gebruikerskennis van de niet-fiscale elementen met betrekking tot het identificeren en beheren van verboden goederen en goederen waarop beperkingen van toepassing zijn en de rol van de AAD&A daarin.

 Dit houdt in: Verboden en beperkingen (Voorschriften (nationaal, Europees, internationaal), Procedures (onregelmatigheden), Procedure kleine zendingen art.26 Vo 608/2013, Be-Gate, Vervolgmaatregelen, Invoer van wapens, Grensoverschrijdend verkeer liquide middelen, CITES, Invoer geneesmiddelen in persoonlijke bagage, Bevoegde autoriteiten, Afval, Wapenwet 8/06/2006, Instructie 2020/I/51 betreffende Intellectuele- Eigendomsrechten (IER), Wapens, Productveiligheid, Vereiste vergunningen, Cosmeticaproducten in bagage voor eigen gebruik, Partners van de administratie betrokken bij de procedures rond verboden en beperkingen, Veiligheidsnormen en beveiligingsnormen (nationaal, Europees, internationaal), Circulaire 2022/C/21 betreffende het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen, Instructie 2020/I/47 betreffende controle op het binnenbrengen, (weder)uitvoer en doorvoer van in het wild levende dieren en planten – CITES, Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, Dienstnota LNFW 50.002.386 dd 14/02/22, Geneesmiddelen: wetgeving, dienstnota LNFW 50,002,386-002 dd 14/02/2022, dienstnota LNFW 50.002-001 dd 09/09/2021, dual use: regels, dual use: civiele en militaire bestemming, afval: regels, dienstnota DMGC 00,015,655 dd 13/06/2019)

 • Je hebt een gebruikerskennis van de activiteiten die douaneprofessionals uitvoeren om het niveau van communicatie en samenwerking tussen de legitieme handel en de douane te onderhouden en te verbeteren.

Dit houdt in: Handelfacilitatie, AEO, EORI,& Rolverdeling AAD&A en marktdeelnemers (Douaneregimes, douanevergunningen (regelgeving, systemen …), (bijzondere) regelingen, Nationaal Forum, Voorwaarden, Transit, Europese wetgeving, ebook AEO, EORI-nummers, Circulaire 2020/C/141 betreffende EORI (Economic Operator's Registration and Indentification) registratie en identificatie van marktdeelnemers, Circulaire 2020/C/40 betreffende verificatie van aan een douaneaangifte gebonden goederen, Vertegenwoordiging (indirect of direct), Circulaire AEO, AEO-audit)


Belangrijk! Je bereidt jezelf voor op de technische competenties. Er zullen geen opleidingen worden voorzien.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je mogelijk in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans een pluspunt.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B (bij bepaalde functies bij Operaties).

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten moeten uitdrukkelijk ten laatste op 13/07/2022 (uiterste inschrijvingsdatum) hun "Mijn Dossier " account invullen en aan volgende deelnemingsvoorwaarden voldoen : 

 1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de FOD Financiën en titularis zijn van een graad van niveau C
 2. Geslaagd zijn voor het algemeen gedeelte van een vergelijkende overgangsselectie naar niveau B (ex niveau 2+) of geslaagd zijn voor de proeven van de eerste reeks van de bevordering naar niveau A of B 
  OF 
  Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau B: Exhaustieve lijst met de benamingen van de studies geldig voor de vrijstelling van het algemeen gedeelte voor de overgang naar niveau B van toepassing op de openbare diensten beheerd bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel: 
  • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv. graduaat, bachelor professioneel) met volledig leerplan of voor sociale promotie
  • kandidaatsdiploma/bachelor academisch uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
  • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School;
  • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan;
  • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
 3. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.

Procedure

Opgelet: je dient je deelname aan deze bevorderingsprocedure actief op te volgen via je "Mijn Dossier". 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
   

Selectiestappen


Stap 1: Screening van de deelnemingsvoorwaarden 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie'). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.


Bijzonder gedeelte (vergelijkende selectie)


Stap 2: Deel 1: Computergestuurde proef (+/- 2u)

Via een meerkeuzevragenlijst worden de technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') geëvalueerd:

 • Je hebt een gebruikerskennis van de fiscale elementen inzake douane en accijnzen en de nationale en Europese wettelijke bepalingen.
 • Je hebt een gebruikerskennis van de niet-fiscale elementen met betrekking tot het identificeren en beheren van verboden goederen en goederen waarop beperkingen van toepassing zijn en de rol van de AAD&A daarin.
 • Je hebt een gebruiker kennis van de activiteiten die douaneprofessionals uitvoeren om het niveau van communicatie en samenwerking tussen de legitieme handel en de douane te onderhouden en te verbeteren.

Om te slagen voor stap 2 (deel 1) moet je ten minste 50 punten op 100 behalen.

Na het ontvangen van je resultaat van deze proef, kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Deze proef kan wellicht plaatsvinden vanaf de tweede helft van oktober 2022 (deze timing is onder voorbehoud, bijgevolg kan deze proef ook plaatsvinden na oktober 2022). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Opgelet, alle kandidaten van deze procedure leggen de proef op dezelfde dag af, er zal dus slechts één testmoment zijn om deze proef af te leggen (ook bij ziekte of verlof blijft dit ene testmoment gelden). 

Stap 3: Deel 2: interview gedragsgerichte competenties (+/- 30 min.) en deel 3: interview motivatie (+/- 15 min.)

Je legt het interview af in twee aparte delen, die op verschillende momenten kunnen doorgaan. Tijdens deel 2 evalueren we of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Daarnaast peilen we tijdens deel 3 ook naar je motivatie, je interesse voor de functie en je voeling met het werkterrein.

Opgelet, per functieprofiel (expert - leidinggevende) worden je gedragsgerichte competenties (deel 2) maar één keer bevraagd tijdens een interview. Je motivatie, je interesse voor de functie en je voeling met het werkterrein (deel 3) worden steeds per procedure bevraagd (ongeacht het aantal procedures waaraan je deelneemt). Je moet deelgenomen hebben aan deel 2 om deel 3 te kunnen afleggen.

Om praktische redenen kan stap 3 eventueel op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Indien op afstand, dan zal je gecontacteerd worden via mail door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Selor-account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om te slagen voor stap 3 (deel 2 + deel 3) moet je ten minste 50 punten op 100 behalen.

Deze proef kan wellicht plaatsvinden vanaf de tweede helft van februari 2023 (deze timing is onder voorbehoud, bijgevolg kan deze proef ook plaatsvinden na februari 2023). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Om te slagen voor het bijzonder gedeelte (vergelijkende selectie) moet je minstens 50 punten op 100 behalen op het totaal (stap 2 + stap 3). Waarvan stap 2 meetelt voor 35% en stap 3 voor 65%. 
 

Meer info?

Rangschikking
De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten op het bijzonder gedeelte (vergelijkende selectie)(totaal = stap 2 (35%) + stap 3 (65%)). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk zal de oudste de voorrang krijgen.
De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie ‘Contactgegevens Selor').

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Klachten
Selor hecht zeer veel belang aan de kwaliteit van zijn selecties.
Mocht je toch niet tevreden zijn over het verloop van de selectie, dan kan je een klacht sturen naar de klachtenbeheerder bij Selor.
Meer details  vind je op de Selor website www.selor.be onder de rubriek “Contact” .

Solliciteren

Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 13/07/2022

 • jouw cv invult (in de taal van selectie) in je "Mijn Selor" account.
 • je via je Selor account solliciteert voor deze bevordering. Selor bezorgt een lijst van ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst.
 • je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Kandidaten die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden worden toegelaten tot de selectie procedure. Indien je nog geen Selor account hebt, kan je deze aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum.

De personen die op basis van hun diploma vrijgesteld zijn voor het algemeen gedeelte moeten een kopie van dit diploma opladen in hun Selor-account EN een kopie bezorgen aan hun personeelsdienst via het online webformulier (Categorie: Career/Onderwerp: Transition (to level C/B/A1/A2 with certifications), ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum: 13/07/2022. 
De personen die al een kopie van hun diploma naar de Stafdienst Personeel & Organisatie verstuurd hebben, moeten dit geen tweede keer doen. Om na te kijken of je diploma goed geregistreerd is in de database van de Stafdienst Personeel & Organisatie, moet je de volgende weg volgen: je account MyP&O / Mijn loopbaan / Mijn examens. De vermelding “Overgang Niveau B - Extern diploma” moet hier verschijnen. Indien je vragen hebt, kan je de Stafdienst Personeel & Organisatie contacteren via het hierboven vermelde online webformulier.

OPGELET 

 • De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties worden geweigerd (zie uiterste datum van sollicitatie).

De hiërarchische chefs moeten dit reglement mededelen aan de onder hun gezag staande personeelsleden die de deelnemingsvoorwaarden vervullen, met inbegrip van degenen die tijdelijk uit de dienst afwezig zijn.


Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen vragen aan de selectieprocedure. Geef dit aan via ‘Mijn Dossier', vóór de uiterste sollicitatiedatum, in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...)
 • Procedure
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan 
   Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis 
   Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be
   Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Belangrijk: Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden).

Meer info over gelijke kansen vind je op www.selor.be-Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

Extra info

De aanvragen betreffende inzage of mededeling in afschrift, in toepassing van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur moeten persoonlijk en schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop aan de kandidaat zijn resultaat schriftelijk werd medegedeeld. De buiten deze termijn ingediende aanvragen worden afgewezen wegens kennelijke onredelijkheid (art. 6, § 3, 3° van de wet van 11 april 1994).

Contactpersoon Selor
Contacteer het P&O-Informatiecentrum via 02 572 57 60 (elke werkdag tussen 9u - 12u) of via het online webformulier – Service Portal (Categorie: Career/Onderwerp: Transition (to level C/B/A1/A2 with certifications)).

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portrait Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli