Expert in materie Patrimoniumdocumentatie (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG22235

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

 • Je analyseert de ontvangen informatie en herwerkt die met het oog op een beter gebruik ervan.
 • Je formuleert geargumenteerde aanbevelingen.
 • Je behandelt relatief eenvoudige vragen van de verschillende diensten of voortvloeiend uit risicobeheer.
 • Je draagt bij tot het beschrijven van relatief eenvoudige werkmethodes.
 • Je neemt deel, als deskundige, aan vergaderingen en werkgroepen, zowel intern als extern.
 • Je bereidt presentaties, tussenkomsten, argumentaties, enz. voor over het eigen vakgebied.
 • Je volgt de ontwikkelingen in het vakgebied op door deelname aan vormingsmomenten, zelfstudie enz. in functie van je eigen noden en zoals vereist voor de goede werking van het team.

Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek. 
Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel en het deontologische kader van federale ambtenaren, zorgen personeelsleden van de FOD Financiën ervoor dat zij geen uiterlijke tekenen van gelijk welke politieke of levensbeschouwelijke overtuiging of betrokkenheid vertonen wanneer zij tijdens hun ambtsuitoefening in contact komen met publiek. De personeelsleden garanderen zo de volledige neutraliteit van de FOD Financiën, om het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt niet te schaden.

Heb je vragen over de jobinhoud? 
Kim De Wagter - Adviseur-generaal
Contactpersoon FOD  Financiën
Tel.: 02 578 28 14
E-mail: kim.dewagter@minfin.fed.be

Jeroen Latoir - Attaché
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02 575 37 74 
E-mail: jeroen.latoir@minfin.fed.be

Algemene vragen?
P&O - Informatiecentrum FOD Financiën
Tel.: 02 572 57 60 (op werkdagen van 9:00u tot 12:00u)
Ticket: via het online webformulier – Service Portal P&O (Categorie: Mijn loopbaan /Subcategorie: Loopbaan/Onderwerp: Overgang (niv. C/B/A1/A2 met brevetten) 

Werkgever

Er is minstens 1 vacante Nederlandstalige functie en minstens 1 vacante Franstalige functie bij de Administratie Rechtszekerheid en de Centrale diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën in Vlaanderen en Brussel.

De Administratie Rechtszekerheid staat onder andere in voor: 

 • de heffing en de inning van de registratierechten en de successierechten (ten bate van het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en van de hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen, 

 • de onroerende hypothecaire publiciteit van de akten van de openbare ambtenaren, 

 • het bijwerken van de patrimoniumdocumentatie.

De Centrale Diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) ondersteunen de Administrateur-generaal en de verschillende administraties bij het uitvoeren van hun kerntaken. Het gaat onder meer over de dienst Managementondersteuning en het Secretariaat van de Administrateur-generaal, alsook de dienst Operationele Expertise en Ondersteuning, de dienst Operationele Coördinatie en Communicatie, de HR-diensten en de dienst Organisatiebeheersing. De Centrale Diensten staan onder andere in voor: 

 • het ondersteunen van de directie en het lijnmanagement van de AAPD bij de realisatie van de HR-doelstellingen door operationeel en strategisch advies te verstrekken over alle HR-domeinen, inclusief change- en kennismanagement. 

 • het verschaffen van expertise en ondersteuning aan de medewerkers van de verschillende administraties om zo een correcte toepassing van de reglementeringen die tot de bevoegdheid van de AAPD behoren te garanderen.

 • het ondersteunen van de Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie bij de uitvoering van zijn operationele doelstellingen en zijn administratieve taken, in het risico- en klachtenbeheer, in de interne controle alsook in het opvolgen van projecten, de beschrijving van processen, de bepaling van de strategie, alsook met betrekking tot acties rond communicatie binnen de AAPD. 

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) beheert de documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en nog zoveel andere voorwerpen, maar ook geld. Deze algemene administratie is belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen, enz. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 

 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. 

Technische competenties

 • Je hebt een gebruikerskennis van Burgerlijk recht - Goederenrecht (onderscheid der goederen, eigendom en mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal).
  Je kent de verschillende begrippen die bestaan inzake goederenrecht en kunt de verschillen tussen hen uitleggen. Je bent ook in staat om de principes van het burgerlijk recht inzake goederenrecht toe te passen. Bovendien kan je eveneens de rechten en plichten die de titularissen hebben op de goederen uitleggen en onderscheiden. De wetgeving die je moet kennen is deze die van toepassing is op de publicatiedatum van het functieprofiel op Selor.
 • Je hebt een gebruikerskennis van Burgerlijk recht - Erfrecht.
  Je hebt een algemene kennis van de burgerlijke wetgeving die van toepassing is op nalatenschappen. Je Je bent in staat om deze wetgeving toe te passen op een gebruikersniveau. Deze kennis is met name vereist met betrekking tot de wettelijke devolutie bij nalatenschappen, schenkingen onder de levenden, testamenten en legaten, de inbreng en de inkorting van schenkingen. De wetgeving die je moet kennen is deze die van toepassing is op de publicatiedatum van het functieprofiel op Selor.
 • Je hebt een gebruikerskennis van Fiscaal Recht - Hypotheekrecht (wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - titel II hypotheekrecht).
  Je kent de principes van de fiscale wetgeving betreffende het hypotheekrecht. Je kan de heffingsgrondslag bepalen en het verschuldigde hypotheekrecht berekenen. Je weet wanneer er al dan niet een grond tot heffing bestaat. De wetgeving die je moet kennen is deze die van toepassing is op de publicatiedatum van het functieprofiel op Selor. 
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden. 

Belangrijk! Je bereidt jezelf voor op de technische competenties. Er zullen geen opleidingen worden voorzien. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je mogelijk in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Om te kunnen deelnemen, moet je ten laatste op 09/01/2023 (uiterste inschrijvingsdatum):

 1. Vastbenoemd ambtenaar zijn bij de FOD Financiën en titularis zijn van een graad van niveau B of C. Ambtenaren in stage komen dus niet in aanmerking voor deelname.
 2. Zich in een administratieve stand bevinden waarin men zijn aanspraken op bevordering kan doen gelden.
 3. Geslaagd zijn voor de eerste reeks proeven (generieke screening voor overgang naar het niveau A georganiseerd door Selor) of daarvan vrijgesteld zijn (d.w.z. ambtenaren die op 26 juli 2013 houder waren van het brevet "algemene opleiding niveau A/niveau 1").
 4. Geslaagd zijn voor de tweede reeks proeven, d.w.z. vier cursussen van ten minste 4 ECTS-studiepunten die deel uitmaken van het masterprogramma van een universiteit of hogeschool van de Europese Economische Ruimte.
  OF
  Vrijgesteld zijn van de tweede reeks proeven op basis van een door een universiteit of hogeschool van de Europese Economische Ruimte uitgereikte masterdiploma of een ander diploma dat toegang geeft tot het A-niveau.

  Opgelet! Kandidaten die op basis van hun diploma vrijgesteld wensen te worden van de tweede reeks proeven moeten uiterlijk op 9/1/2023 (uiterste inschrijvingsdatum) een kopie van dit diploma in hun Seloraccount hebben geladen.

  Opgelet! Bij de controle van de deelnemingsvoorwaarden verleent de Stafdienst Personeel en Organisatie automatisch gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de tweede reeks proeven aan de houders van vroegere brevetten " niveau A " of " 10s2 " die in het verleden zijn behaald en recht geven op vrijstelling, overeenkomstig de geldende bepalingen.

 5. Bij zijn laatste evaluatie geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen.

De ambtenaar die tijdens de duur van de vergelijkende selectie voor overgang naar het hogere niveau een van die voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor de selectie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet. 

Reeks 3: vergelijkende selectie voor overgang naar niveau A

Stap 2 - deel 1: computergestuurde proef (+/- 2u)

Via een meerkeuzevragenlijst worden de technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) geëvalueerd: 

 • Je hebt een gebruikerskennis van Burgerlijk recht - Goederenrecht (onderscheid der goederen, eigendom en mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal).
 • Je hebt een gebruikerskennis van Burgerlijk recht - Erfrecht. 
 • Je hebt een gebruikerskennis van Fiscaal Recht - Hypotheekrecht (wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - titel II hypotheekrecht).

De computergestuurde proef van bepaalde selectieprocedures vindt plaats vanaf maart 2023 (deze timing is onder voorbehoud). Terwijl de computergestuurde proef van andere procedures zal plaatsvinden vanaf de tweede helft van juni 2023 (deze timing is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Opgelet, alle kandidaten van deze procedure leggen de proef op dezelfde dag af, er zal dus slechts één testmoment zijn om deze proef af te leggen (ook bij ziekte of verlof blijft dit ene testmoment gelden). 

Om te slagen voor stap 2 (deel 1) moet je ten minste 50 punten op 100 behalen. Na het ontvangen van je resultaat van deze proef kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be

Stap 3 - deel 2: interview gedragsgerichte competenties (+/- 30 min) en deel 3: interview motivatie (+/- 15 min)

Het interview bestaat uit twee delen, die ofwel op hetzelfde moment doorgaan ofwel op een verschillende moment kunnen doorgaan. 

Tijdens deel 2 evalueren we of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten.

Daarnaast peilen we tijdens deel 3 ook naar je motivatie, je interesse voor de functie en je voeling met het werkterrein. 

Opgelet, per functieprofiel (expert - leidinggevende) worden je gedragsgerichte competenties (deel 2) maar één keer bevraagd tijdens een interview. Je motivatie, je interesse voor de functie en je voeling met het werkterrein (deel 3) worden steeds per procedure bevraagd (ongeacht het aantal procedures waaraan je deelneemt). Je moet deelgenomen hebben aan deel 2 om deel 3 te kunnen afleggen. 

Om praktische redenen kan stap 3 op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je Seloraccount. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam. 

Je online-cv in ‘Mijn Selor’ wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om te slagen voor stap 3 (deel 2 + deel 3) moet je ten minste 50 punten op 100 behalen.  

Het interview van bepaalde procedures zal plaatsvinden vanaf mei 2023 (deze timing is onder voorbehoud). Terwijl het interview van andere procedures vanaf de tweede helft van september 2023 zal plaatsvinden (deze timing is onder voorbehoud). Dit is afhankelijk van het testmoment van deel 1: computergestuurde proef (maart of juni 2023) van jouw procedure. 
 
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor deze proef. Je kan je alleen inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.  

Eindresultaat

Om te slagen voor REEKS 3 moet je minstens 50 punten op 100 behalen op het totaal (stap 2 + stap 3). Waarvan stap 2 meetelt voor 35% en stap 3 voor 65%. 

Rangschikking

De geslaagden worden gerangschikt volgens de behaalde punten voor de vergelijkende selectie (reeks 3 totaal = stap 2 (35%) + stap 3 (65%)). Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste graadanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk krijgt de oudste de voorrang. 

De lijst van geslaagden is 2 jaar geldig.  

Wanneer je start in de functie zal je gedurende een periode van 2 jaar geen recht op mutatie/interne mobiliteit kunnen uitoefenen overeenkomstig artikel 25 van het Koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën (behoudens uitzondering voor medische, sociaal-familiale redenen, promotie ed.).

 

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 09/01/2023.  

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Wij bezorgen een lijst van  ingeschreven kandidaten aan je personeelsdienst. Je personeelsdienst verifieert de deelnemingsvoorwaarden. Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, wordt je toegelaten tot de selectieprocedure.  Indien je nog geen online account hebt, kan je dit aanmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum. 

Bezorg de nodige bewijzen dat je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie “deelnemingsvoorwaarden”) aan jouw personeelsdienst (indien zij daar nog niet over beschikken) zodat zij deze kunnen verifiëren. 

De personen die op basis van hun diploma vrijgesteld zijn voor Reeks 2 moeten een kopie van dit diploma opladen in hun Seloraccount, ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum: 09/01/2023.  

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum). 

De hiërarchische chefs moeten dit reglement mededelen aan de onder hun gezag staande personeelsleden die de deelnemingsvoorwaarden vervullen, met inbegrip van degenen die tijdelijk uit de dienst afwezig zijn.  

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Heb je vragen over de jobinhoud? 
Kim De Wagter - Adviseur-generaal
Contactpersoon FOD  Financiën
Tel. : 02 578 28 14
E-mail : kim.dewagter@minfin.fed.be

Jeroen Latoir - Attaché
Contactpersoon FOD Financiën
Tel. : 02 575 37 74 
E-mail : jeroen.latoir@minfin.fed.be

Algemene vragen?
P&O - Informatiecentrum  FOD Financiën 
Tel.: 02 572 57 60 (op werkdagen van 9:00u tot 12:00u) 
Ticket: via het online webformulier – Service Portal P&O (Categorie: Mijn loopbaan /Subcategorie: Loopbaan/Onderwerp: Overgang (niv. C/B/A1/A2 met brevetten) 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portrait Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli