Generieke screening bevordering niv. C (m/v/x)

Alle federale organisaties
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG23174

Taal

Nederlands

Diploma

 • Lager secundair of geen diploma
 • Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Als u reeds geslaagd bent voor het eerste deel van uw bevordering tot niveau C, hoeft u deze test niet opnieuw af te leggen.

Voor de volgende test kunt u altijd contact opnemen met uw personeelsdienst.

 

Meer info: Bevordering niveau B of C - selectiebureau van de overheid

E-mail: bevorderingNivC@bosa.fgov.be

Werkgever

Alle federale departementen

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Als u reeds geslaagd bent voor het eerste deel van uw bevordering tot niveau C, hoeft u deze test niet opnieuw af te leggen.

Voor de volgende test kunt u altijd contact opnemen met uw personeelsdienst.

 

Meer info: Bevordering niveau B of C - selectiebureau van de overheid

E-mail: bevorderingNivC@bosa.fgov.be

Werkgever

Alle federale departementen

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gericht gegevens en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met het oplossen van problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden

Deelnemingsvoorwaarden

Het is absoluut vereist vast ambtenaar en titularis te zijn van een graad van niveau D. Laad je benoemingsbesluit op in je online account. Je benoemingsbesluit zal gevalideerd worden door onze diensten voor je kan inschrijven voor de test.

Opgelet:  

Enkel statutaire ambtenaren van overheidsdiensten die opgenomen zijn in Artikel 1 van de Wet van 22 JULI 1993. - Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, kunnen zich inschrijven voor deze bevorderingsselectie. Statutaire ambtenaren die statutair ambtenaar zijn binnen andere diensten, zoals het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie mogen NIET deelnemen

Voor alle vragen met betrekking tot de vrijstellingen voor de generieke screening in het kader van de bevordering bij de Rechterlijke Orde, gelieve contact op te nemen met de HR-dienst van RO (zie contact gegevens)

 • Je dient je in een administratieve stand te bevinden waarin je je aanspraak op bevordering kan doen gelden.
 • De ambtenaar die tijdens de selectieprocedure één van die voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor de proef.

• Je kan alle informatie over de screeningsprocedure voor bevorderingen naar niveau C hier terugvinden.
• Raadpleeg hier de vaakgestelde vragen en antwoorden.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u30)

Deze proeven evalueren je vermogen om te functioneren op niveau C.

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet. 

De tweede test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met informatie en het omgaan met taken. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt. 

Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 20 punten op 40 hebben (in totaal 50/100). 

Eindresultaat

Ben je geslaagd voor deze generieke screening (algemene gedeelte)?

Dan ontvang je een levenslange vrijstelling voor de generieke screening van toekomstige niveau C-bevorderingsselecties en een vrijstelling van 5 jaar voor de instapkaart (Module 0: uitsluitend bestaande uit een test abstract redeneren en een situationele beoordelingstest) van externe selecties, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt.
Je ontvangt een attest van slagen via je online "Mijn dossier"-account.
Je krijgt vervolgens toegang tot de specifieke proef (bijzonder gedeelte), die op een later moment georganiseerd zal worden voor de overheidsdienst waarvoor je werkt. De organisatie van deze specifieke screening zal meegedeeld worden op onze website www.selor.be en je zal je kunnen inschrijven via je "Mijn dossier" account.

 

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening (algemene gedeelte)?

Je ontvangt naast je resultaat ook een ontwikkelingsgericht feedbackrapport op je “Mijn dossier” account. 
Dit resultaat heeft geen impact op deelname aan andere selecties.

Eindresultaat

Je bent geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 20 punten op 40 hebben, (in totaal 50/100). 

Rangschikking

De geslaagden worden per taalgroep gerangschikt volgens de behaalde punten.

Bij gelijkheid ervan krijgt die geslaagde voorrang die, op de datum waarop aan de deelnemingsvoorwaarden moest voldaan zijn, de grootste niveauanciënniteit telde, vervolgens de grootste dienstanciënniteit, uiteindelijk wordt de rangschikking willekeurig bepaald.

De onbeperkt geldige lijst van laureaten wordt opgemaakt na de selectie.

Solliciteren

Wanneer vinden de testen plaats? 

Vanaf 6 december 2023 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn dossier online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening. 

De testen vinden plaats vanaf 11 december 2023 (onder voorbehoud) tot  16 februari 2024 (onder voorbehoud). De testsessies zullen geleidelijk opengesteld worden voor inschrijving. 

Opgelet: Als je een testdatum hebt gekozen maar je kan toch niet aanwezig zijn om deel te nemen aan de test, moet je je uitschrijven voor deze sessie, ten laatste 1 uur voor het begin van de test (de dag ervoor is altijd beter). Om dit te doen klik je op de link 'uitschrijven' die je vindt naast de gekozen datum in je online 'Mijn dossier' account. Als je je niet zelf uitschrijft voor de test en/of je je niet aanbiedt op de gekozen datum, kunnen wij u geen andere datum meer voorstellen. Je kan je in dat geval enkel nog inschrijven bij de volgende organisatie van de bevorderingsproef. 

Solliciteren

Inschrijven kan tot en met 9 januari 2023, om je in te schrijven moet je:
 

 • je cv volledig invullen (in de taal van de selectie) in Mijn dossier
 • je benoemingsbesluit voor niveau D hebben opgeladen in in 'Mijn dossier'.
 • én online solliciteren voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum).

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels