Generieke Screening Bevordering niv A (m/v/x)

Alle federale organisaties
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

BNG24104

Taal

Nederlands

Diploma

 • Hoger secundair
 • Bachelor
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Bevordering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 • Generieke screening ter bevordering naar niveau A voor alle federale departementen.

Werkgever

Alle federale departementen.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 • Generieke screening ter bevordering naar niveau A voor alle federale departementen.

Werkgever

Alle federale departementen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Redeneervaardigheden

 • Abstract redeneervermogen

 

Deelnemingsvoorwaarden

Daar het absoluut vereist is om statutair benoemd te zijn in graad C of B, dient u een geldig benoemingsbewijs op te laden
Onder benoemingsbewijs verstaan we één van de volgende documenten: 

  • Benoemingsbesluit
  • Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad
  • Een bewijs van je werkgever (elektronisch ondertekend document van uw personeelsdienst)
  • Bevorderingsbesluit
  • Bewijs van eedaflegging (indien op benoemingsbesluit staat dat deze ingaat na eedaflegging)

 

 • Vul jouw huidige werksituatie in
 • Laad jouw benoemingsbesluit op in je online account
 • Beschrijf of update jouw professionele ervaring

Je zal moeten wachten tot jouw deelnemingsvoorwaarden gevalideerd zijn door onze diensten. Zodra deze gevalideerd zijn, zal je een datum kunnen kiezen om jouw generieke screening af te leggen.  

Opgelet: Enkel statutaire ambtenaren van overheidsdiensten die opgenomen zijn in Artikel 1 van de Wet van 22 JULI 1993. betreffende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken kunnen zich inschrijven voor deze bevorderingsselectie.  Ook statutaire ambtenaren binnen de Rechterlijke Orde kunnen deelnemen. 

Dit houdt in dat statutaire ambtenaren van andere diensten zoals het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), militairen, het personeel van de NMBS en de federale politie en het personeel van regionale instellingen NIET kunnen deelnemen.  

Het toepassingsgebied is vastgesteld in de wet (Koninklijk Besluit van 22 juli 1993). 
 

 • Je dient ook administratief aan alle vereisten te voldoen om aanspraak te kunnen maken op bevordering én bij je laatste evaluatie de vermelding 'voldoet aan de verwachting' hebben gekregen en behouden.
 • De ambtenaar die tijdens de selectieprocedure één van die voorwaarden niet langer vervult, verliest het voordeel van zijn eventueel slagen voor de proef.
 • Geen voorwaarde inzake anciënniteit is gesteld.

 

We hebben de meest gestelde vragen over de bevorderingstesten naar niveau A op deze pagina verzameld.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

 

Meer informatie over ons diversiteitsmanagement? 
U kunt meer te weten komen over ons gelijkekansenbeleid op www.werkenvoor.be -> gelijke kansen. U kunt ook contact opnemen met adapt.test@bosa.fgov.be

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en als je je kandidatuur op de correcte wijze indient (zie ‘Sollicitatie’). Je personeelsdienst controleert of je aan de voorwaarden voldoet.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 3u30)

Deze proeven evalueren je vermogen om te functioneren op niveau A.

De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet. 

De tweede test is een 'postbaktest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt. 

De derde test is een situatie beoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met relaties en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben. 

 

WANNEER VINDEN DE TESTEN PLAATS?      

 • ·       

  Ik ben nog niet geslaagd voor de generieke screening 

  • o  
   Vanaf 9 juli 2024 zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in jouw online account zelf een moment kunnen kiezen uit de voorgestelde data en uren voor de generieke screening. 

  • De testen vinden plaats vanaf 15 juli 2024 en bijkomende sessies zullen vervolgens, indien nodig, worden gepubliceerd.  

  • Je zal zien dat er verschillende data beschikbaar zijn.  WACHT ECHTER NIET TOT HET LAATSTE MOMENT om je voor de test in te schrijven, anders is het mogelijk dat je de laatste dagen geen plaats meer hebt en moet wachten op de volgende procedure. 

 

 • Ik ben geslaagd voor de generieke screening, maar heb nog geen attest.

  • Je schrijft je in voor de selectie en je ontvangt automatisch je attest van slagen in je online account. Om dit attest te ontvangen is het absoluut noodzakelijk om geslaagd te zijn voor de drie tests van deze generieke screening, namelijk de vaardigheidstest, de postbakoefening en de situatiebeoordelingstest.  

Opgelet: Als je een testdatum hebt gekozen maar je kan toch niet aanwezig zijn, moet je je uitschrijven voor deze sessie, ten laatste 24 uur voor het begin van de testOm organisatorische redenen verzoeken wij je echter om je zo spoedig mogelijk uit te schrijven. Om dit te doen klik je op de link 'uitschrijven' die je vindt naast de gekozen datum in je online account. Je kan dan een andere sessie kiezen, op voorwaarde dat er nog andere sessies beschikbaar zijn.

Als je je niet zelf uitschrijft voor de test en/of je je niet aanbiedt op de gekozen datum, kunnen wij je geen andere datum meer voorstellen. Je kan je in dat geval enkel nog inschrijven bij de volgende organisatie van de bevorderingsproef.

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon voor de procedure (zie 'Extra info - Contact').

Eindresultaat

Ben je geslaagd voor deze generieke screening? 
Dan ontvang je een levenslange vrijstelling voor bevorderingen, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Je ontvangt een attest van slagen via je online account.

Je krijgt toegang tot de tweede reeks proeven, die het verwerven van kennis evalueren. 

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening? Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Je kan in dit geval wel nog deelnemen aan de generieke screening van niveau B of C.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 9 december 2024.

Via je online account kan je solliciteren  voor  deze  bevordering.  Als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, word je toegelaten tot de selectieprocedure.  

We zullen ook de adeelneemingsvoorwaarden screenen, die je moet downloaden wanneer je je registreert. 

 

OPGELET: De buiten de vastgestelde termijn ingediende sollicitaties zullen worden geweigerd (zie uiterste inschrijvingsdatum). 

Benoemingsbesluit opladen 
Je kan je benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job. 

 

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door de FOD BOSA wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 09/12/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.