Jurist (m/v/x) voor de FOD Binnenlandse Zaken

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

CNG16024

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

 • Je formuleert mondelinge en schriftelijke adviezen. Verder doe je binnen je vakdomein aanbevelingen over de toepassing en de interpretatie van de reglementering.
 • Je zorgt voor een eenvormige juridische omkadering.
 • Je draagt bij tot het tot stand komen en corrigeren van reglementaire teksten en biedt ondersteuning bij het normatieve proces (voorbereiding, opstellen van wetsvoorstellen en Koninklijke Besluiten, opvolging van de procedure voor de Raad van State, …)
 • Je volgt interessante evoluties op in de rechtspraak om zo nuttige en actuele adviezen en aanbevelingen te kunnen geven. Je formuleert voorstellen tot aanpassing van de wetgeving en actualiseert de bestaande interne reglementering.
 • Je werkt juridische werkinstrumenten uit (instructies, formulieren, syllabi, type-antwoorden,…).
 • Je beheert de betwiste interne dossiers in samenwerking met de andere diensten binnen onze organisatie.
 • Je controleert dossiers. Je controleert of de belastingbetalers de regelgeving specifiek aan je administratie correct hebben toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichtingen of bijkomende documenten. In bepaalde gevallen ontmoet je de burger ter plaatse.
 • Je beheert en behandelt dossiers op een relatief complex niveau met het oog op het nemen van een beslissing die conform is aan de geldende reglementering.
 • Je krijgt veel informatie te behandelen. Om efficiënte en effectieve acties te kunnen ondernemen, zorg je ervoor dat je over exacte informatie beschikt, analyseer je deze en trek je adequate conclusies.
 • Je hebt contact met burgers, ondernemingen, collega's. Soms moet je moeilijke gesprekken voeren, maar dankzij je degelijke dossierkennis, je inlevingsvermogen en je overtuigingskracht kan je je doel bereiken.


Meer info over de jobinhoud?
Mieke Monden - Adviseur P&O
Contactpersoon FOD Binnenlandse Zaken 
Tel.: 02/500.22.02
E-mail: Mieke.monden@ibz.fgov.be

Werkgever

Momenteel zijn er verschillende uitdagingen voor juristen binnen de FOD Binnenlandse zaken. Er zijn momenteel 15 vacante plaatsen binnen volgende diensten:

De Algemene Directie Crisiscentrum (Hertogsstraat 53, 1000 Brussel).

De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) staat 24u/24 ten dienste van de federale regering. Ze verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis relevante informatie aan de beleidsmatige en uitvoerende autoriteiten.

Bijkomend biedt het Crisiscentrum zijn infrastructuur en expertise aan bij het interdepartementaal beheer en de coördinatie van noodsituaties op nationaal niveau.

De opdrachten van het Crisiscentrum vloeien voort uit het koninklijk besluit van 18 april 1988, dat een crisis definieert als een gebeurtenis die wegens haar aard of gevolgen de vitale belangen van het land of de essentiële behoeften van de bevolking bedreigt, die een dringende besluitvorming vereist of die een gecoördineerde inzet van verscheidene departementen en instellingen vergt.

Meer informatie kan je vinden op ww.crisiscentrum.be.

Buiten vacante plaatsen binnen de juridische dienst van het Crisiscentrum, zoeken we ook juristen ter ondersteuning van het project PNR.

In een eerste fase maak je deel uit van het projectteam dat deze “Passenger Information Unit” uitbouwt, de reglementaire initiatieven (wet omzetting EU PNR richtlijn, uitvoeringsbesluiten, …) overlegt en voorbereidt, de IT-infrastructuur opzet, de afspraken maakt met de vervoerders voor de instroom van de passagiersgegevens, de waarborgen bespreekt met de instanties bevoegd voor veiligheid van gegevens, de procedures vastlegt met de bevoegde diensten (Federale Politie, Veiligheid van de Staat, Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid en de douane), de contacten op internationaal vlak uitbouwt (Europese Commissie, Europol, PIU's van andere lidstaten), enzoverder. Dit projectteam gaat dan geleidelijk aan over in de nieuw op te starten directie binnen de AD Crisiscentrum, de “Passenger Information Unit”, die als opdracht zal hebben het verwerken van passagiersgegevens met het oog op het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit.


De Algemene Directie Instellingen & Bevolking (Koloniënstraat 11, 1000 Brussel).

De bevoegdheden van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) kunnen in twee grote domeinen onderverdeeld worden.

Enerzijds de “Instellingen” met de Protocoldienst, de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, evenals de Federale beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie. Anderzijds het domein “Bevolking” met het Rijksregister van de natuurlijke personen, de dienst Relaties met de klanten zoals de gemeenten en de overheidsinstellingen, de dienst Verkiezingen, de dienst Bevolking en de dienst voor het technisch en evolutief beheer van de projecten eID (elektronische identiteitskaart en de aanverwante kaarten ).

Meer informatie kan je vinden op www.ibz.rrn.fgov.be.


De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gaucheretstraat 92-94 1030 Brussel).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) is een administratief rechtscollege dat 220 personeelsleden telt en 54 magistraten die onderverdeeld zijn in 9 kamers. Elke magistraat wordt bijgestaan door een, twee of drie juristen.

De bevoegdheden van de RvV zijn onderverdeeld in twee grote luiken:

 • asiel en subsidiaire bescherming waar, in een procedure in volle rechtsmacht, de Raad bij wijze van arresten uitspraak doet over de beroepen die zijn ingediend tegen de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • het vreemdelingencontentieux waar in een annulatieprocedure de Raad kennis neemt van de verzoeken tot schorsing en/of annulatie die zijn ingesteld tegen individuele beslissingen. Die zijn genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van reemdelingen.

Meer informatie kan je vinden op www.rvv-cce.be

In de toekomst kunnen de laureatenlijsten ook geraadpleegd worden door andere directies binnen de FOD Binnenlandse Zaken voor vacante plaatsen voor juristen.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden, uitvoeren en implementeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken in de volgende domeinen:

 • politionele en civiele veiligheid
 • crisisbeheer
 • vreemdelingenbeleid
 • registratie en identificatie van natuurlijke personen
 • beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van democratische rechten, voor zover ze betrekking hebben op een federale bevoegdheid: sommige artikels van de grondwet, de raad van state, het gebruik van talen in bestuurszaken, sommige verkiezingen, ...

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.


Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten afgeleverd door een belgische universiteit voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.

 •  

 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.

  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Attaché (niveau A) met de bijhorende weddeschaal NA11.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 35.191,97 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof en 12 recupdagen per jaar
 • De FOD voert een actief beleid inzake telewerk en New Ways of Working. 
 • Relevante ervaring uit de privésector kan erkend worden als anciënniteit

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Je doet dit door in je online account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, indien er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten


1. Generieke screening (ongeveer 3u30)


De eerste test is een vaardigheidstest. Met deze abstracte redeneertest gaan we na hoe snel jij verbanden ziet volgens een bepaalde logica, iets kan doorgronden of principes en regels ziet.

De tweede test is een 'in-baskettest'. Deze test meet je competenties voor het omgaan met informatie en taken. Vanuit een fictieve e-mailbox moet je in een bepaalde tijd zoveel mogelijk mails behandelen. Je schat de prioriteiten in, welke acties je zal ondernemen, hoe je deze zal plannen en wie je hierbij betrekt.

De derde test is een situatiebeoordelingstest. Deze test meet een aantal competenties voor het omgaan met medewerkers en het omgaan met je eigen functioneren. De test bestaat uit verschillende situaties in een bepaalde context. Bij elke situatie krijg je verschillende reacties waarover je moet oordelen en je geeft telkens aan hoe gepast je die bepaalde reactie vindt.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 hebt voor elke test. In totaal moet je ten minste 50 punten op 100 hebben.


Ben je geslaagd voor deze generieke screening?
Dan ontvang je een vrijstelling voor 3 jaar, te rekenen vanaf de dag dat je je resultaat ontvangt. Opgelet: als je vrijstelling eindigt voor de uiterste inschrijvingsdatum van deze selectie, moet je wel opnieuw deelnemen aan de testen van de generieke screening.

Ben je niet geslaagd voor deze generieke screening?
Dan mag je gedurende 6 maanden niet deelnemen aan de generieke screening op dit niveau of een hoger niveau. Hier wordt gerekend vanaf de dag dat je je proef hebt afgelegd. Om opnieuw te kunnen inschrijven voor een andere selectie van hetzelfde niveau of van een hoger niveau, moet je development buffer afgelopen zijn voor de uiterste inschrijvingsdatum van de selectie waaraan je wil deelnemen.

Wanneer vinden de testen plaats?


Ik heb nog geen vrijstelling voor de generieke screening
Onmiddellijk na je sollicitatie zal je via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor online zelf een keuze kunnen maken tussen de voorgestelde data en uren voor de generieke screening.

Ik heb een vrijstelling voor de generieke screening
Ten vroegste vanaf 20 mei 2016 kan je dan inschrijven voor de functiespecifieke screening via het postvak 'Mijn berichten en taken' van Mijn Selor. Je zal zien dat er meerdere data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (1u20min)


Via een geïnformatiseerde test worden een aantal vereiste competenties gemeten, deze worden gemeten aan de hand van een test verbaal redeneren en een situationele beoordelingstest.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 10 punten op 20 behaalt, als je slaagt voor deze proef wordt je opgenomen in de laureatenlijst van deze selectie. 

Deze proef zal plaatsvinden tussen 30 mei en 17 juni 2016 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven (als er meerdere beschikbare data zijn: uit de mogelijke testmomenten online de dag en het uur kiezen om de test af te leggen) voor de computergestuurde proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de generieke screening.
Je zal zien dat er meerdere data beschikbaar zijn in de kalender van de testen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2.2. Event 2: Interview (maakt geen deel uit van deze selectie)


Het interview zal georganiseerd worden aan de hand van bijkomende proeven naar gelang de vacante plaatsen bij één van de directies van Binnenlandse zaken(zoals vermeld onder de rubriek werkgever). Wanneer je op de laureatenlijststaat van deze selectie, dus wanneer je geslaagd bent voor event 2.1, dan zal je uitgenodigd worden om deel te nemen aan de bijkomende proeven.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@selor.be)
  Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Selor informeert je toekomstige werkgever over de arbeidspostaanpassingen die je nodig hebt. Als je wil dat Selor dit voor jou doet, contacteer dan diversity@selor.be zodra je weet waar en wanneer je begint te werken. We sturen je dan een aanvraagformulier op.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@selor.be contacteren.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (event 2.1). 

Na deze selectie zullen er interviews georganiseerd worden aan de hand van bijkomende proeven naar gelang de vacante plaatsen bij één van de directies van Binnenlandse zaken(zoals vermeld onde de rubriek werkgever). Wanneer je op de laureatenlijst staat van deze selectie, dus wanneer je geslaagd bent voor event 2.1, dan zal je uitgenodigd worden om deel te nemen aan de bijkomende proeven en geinformeerd worden over de specifieke jobinhoud van de vacante plaats(en). 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met  geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 25 april 2016.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de laatste selectietest) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Eefje Deweer - Selectiedeskundige
Tel.: 02/500.20.38
E-mail:eefje.deweer@ibz.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken
Tav Eefje Deweer
Leuvenseweg, 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand