Financial Controller Wetenschappelijke projecten (m/v/x)

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Selectiecode

CNG21026

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Je zal tewerkgesteld worden in een nieuw op te richten dienst genaamd 'project management', die deel zal uitmaken van de ondersteunende diensten van het KMI. Als 'Financial Controller Wetenschappelijke projecten' zal je de volgende verantwoordelijkheden hebben:

 • Je bent het aanspreekpunt (intern en extern) op het gebied van contractueel en financieel management.
  • Je ondersteunt de projectverantwoordelijken bij het opstellen van het financiële luik van projectvoorstellen.
  • Je verzekert dat de nodige financiële rapporteringen correct en tijdig ingediend worden conform de uiteenlopende vereisten van opdrachtgevers.
  • Je levert financiële en budgettaire informatie en kengetallen aan interne entiteiten om het beslissingsproces te ondersteunen.
 • Je stelt adequate procedures op en stelt verschillende instrumenten ter beschikking om het beheer van de projecten op financieel en administratief gebied op te volgen.
 • Je houdt je kennis van het nationale en internationale landschap met betrekking tot wetenschappelijke projectfinanciering, de evolutie en de reglementeringen up-to-date; en je informeert en adviseert de interne partners daarover.
 • Je zorgt voor de afstemming en communicatie tussen de verschillende partijen (boekhouding, projectverantwoordelijken, P&O) van het budgettair beheer van de projecten met de vereiste boekhoudkundige verplichtingen door:
  • Minstens twee keer per jaar en per project de conformiteit na te gaan van financiële uitvoering met de budgetten
  • De tabellen bij te houden voor het financieel beheer van de projecten
  • Mee te zorgen voor de facturatie van de projecten en de opdracht tot betaling door te geven
  • Interne en externe aanvragen voor voorschotten, schuldvorderingen en budgetaanpassingen te behandelen
  • In te staan voor de aanvraag van de Vergunningen tot vrijstelling van de BTW in contracten afgesloten met internationale organisaties.

Meer info over de jobinhoud?
Cindy Overloop - P&O verantwoordelijke - Contactpersoon KMI
Tel.: 02/373.05.07
E-mail: humanres@meteo.be

Werkgever

Er is één plaats bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). Het KMI is een begrip in België.

Iedereen kent het KMI van de weersverwachtingen, maar het instituut doet veel meer dan dat. Het KMI is hét nationale data- en kenniscentrum voor weer en klimaat. Het KMI richt zich als federaal kennisinstituut op gebied van weer en klimaat volledig op zijn publieke taken. Daartoe horen het opstellen van algemene weersverwachtingen en waarschuwingen voor gevaarlijke weersomstandigheden, de monitoring van het klimaat, het inwinnen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische data, het beheren van de hiervoor vereiste infrastructuur, modelontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Het KMI is vierentwintig uur per dag actief en combineert infrastructuur, techniek, wetenschap en dienstverlening. De producten en diensten van het KMI beantwoorden aan hoge kwaliteitsnormen.

Het KMI biedt zijn werknemers een beloning volgens de geldende loonbarema's en een stimulerende werkomgeving met kansen tot opleiding en zelfontplooiing.

Diversiteit is een basisprincipe van het KMI. De competenties zijn het belangrijkste. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht, huidskleur, religieuze of politieke overtuiging, leeftijd, seksuele voorkeuren. Personen met een handicap zijn ook welkom.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt anderen in hun dagelijks functioneren.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je expertise.

Redeneervaardigheden

 • Numerieke redeneervaardigheden


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van de Engelse én de Franse taal.
 • Je kan goed overweg met de PC en hebt een goede kennis van Excel.
 • Je hebt een praktische kennis van boekhouding (boekhoudkundige procedures).
 • Je hebt reeds ervaring in financieel management van door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.


Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.


Hoe nog deelnemen qua diploma?
 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.

Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:

  • Je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor. 
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als 'Financial Controller Wetenschappelijke Projecten' (niveau A) met de bijhorende weddeschaal.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: EUR 38.093,1 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Allerlei sociale voordelen
 • Beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Mogelijkheid om eventuele overuren in recuperatie op te nemen
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • Werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 dagen verlof per jaar

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.


Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Selor' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectietesten


1. Screening van de deelnemingsvoorwaarden (diploma)


Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') die in je Selor account zitten op de uiterste inschrijvingsdatum.


2. Functiespecifieke screening


2.1. Event 1: Computergestuurde proef (+/- 2u10)

Via een geïnformatiseerde proef worden volgende competenties en redeneervaardigheden gemeten:

 • Situationele beoordelingstest: informatie integreren en beslissen
 • Numerieke redeneertest: numerieke redeneervaardigheden

Je bent geslaagd voor dit onderdeel als je ten minste 50% (35/70) behaalt voor de numerieke redeneertest én 50% op het totaal van de numerieke redeneertest en de situationele beoordelingstest samen. Voor de situationele beoordelingstest is geen minimumscore vereist. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 12 best gerangschikte kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin mei 2021. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de testen. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.


2.2. Event 2: Interview (+/- 1u15):

Het interview zal face-to-face doorgaan in de gebouwen van de FOD BOSA.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond einde mei 2021. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap en tot de 12 best gerangschikte kandidaten behoort. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?

Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Selor'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • Redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.


  Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

 • Als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

 • Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening event 2 - interview. Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 23/04/2021.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Ellen Noynaert - Assistent HR Services
Tel.: +3227407792
E-mail: ellen.noynaert@bosa.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving