Administratief assistent Boekhouding (m/v/x)

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Selectiecode

CNG22087

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

Er is 1 contractuele plaats van bepaalde duur (12 maanden), als Administratief assistent Boekhouding (m/v/x), bij de dienst Boekhouding van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (Ringlaan 3, 1180 Ukkel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo). In functie van evaluaties en budgetten kan bekeken worden of een verlenging/omzetting van het contract mogelijk is.

Je functie, als Administratief assistent Boekhouding (m/v/x), valt uiteen in volgende 2 hoofdcategoriën:

 • Je helpt bij het correct uitvoeren van de boekhouding.
 • Je biedt ondersteuning en verleent informatie aan collega's.


Je taken behorende tot het correct uitvoeren van de boekhouding zijn: 

 • Behandelen en boeken van in- en uitgaande facturen en financiële verrichtingen.
 • Registreren, verzenden en opvolgen van uitgaande bestellingen .
 • Binnenkomende betalingen van klanten in het computersysteem opvolgen en de desbetreffende diensten informeren.
 • Aanmaningen naar klanten sturen.
 • Verwerken van onkostenstaten van de personeelsleden.
 • Nakijken van financiële rapporten.

Je taken behorende tot het ondersteunen en informatie verlenen aan collega's zijn:

 • Telefonisch en schriftelijk beantwoorden van vragen van derden, klanten en andere administraties (bijvoorbeeld collega's…).
 • Opmaak van tabellen in excel en meewerken aan procedures.
 • Onderhouden van de communicatie met diverse diensten binnen het KMI.
   

Meer info over de jobinhoud?
Christiaens Marc - Management Support
Contactpersoon Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)
Tel.: 02/373.05.15
E-mail: marc.christiaens@meteo.be 

Werkgever

Er is 1 contractuele plaats van bepaalde duur (12 maanden), als Administratief assistent Boekhouding (m/v/x), bij de dienst Boekhouding van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (Ringlaan 3, 1180 Ukkel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo). In functie van evaluaties en budgetten kan bekeken worden of een verlenging/omzetting van het contract mogelijk is.

De dienst Boekhouding bestaat momenteel uit 3 personen die instaan voor de volledige boekhouding.  Het werk bestaat erin om een klanten- en leveranciersboekhouding bij te houden waarover we moeten rapporteren intern binnen het KMI, naar Wetenschapsbeleid en BOSA.  De boekhouding wordt ook analytisch gevoerd om de kosten te kennen van de verschillende projecten bv. ESA, Europese Gemeenschap...

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI van de weersverwachtingen, maar het instituut doet veel meer. De instelling houdt zich bezig met meteorologie en heeft zijn faam te danken aan zijn operationele dienstverlening in de vorm van voorspellingen, informatie en technische kennis op het gebied van hydrometeorologie, klimatologie en geofysica.

Het KMI is hét nationale data- en kenniscentrum voor weer en klimaat. Het KMI richt zich als federaal kennisinstituut op gebied van weer en klimaat volledig op zijn publieke taken. Daartoe horen het opstellen van algemene weersverwachtingen en waarschuwingen voor gevaarlijke weersomstandigheden, de monitoring van het klimaat, het inwinnen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische data, het beheren van de hiervoor vereiste infrastructuur, modelontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Het KMI omvat bovendien vijf onderzoeksdepartementen met betrekking tot de atmosfeerwetenschappen en de geofysica, de meteorologie, de hydrologie, het geomagnetisme en de magnetohydrodynamica. Het KMI beschikt ook over een afdeling die waarnemingen verricht en informatie verwerkt, waarbij een beroep wordt gedaan op geavanceerde informatica-infrastructuur en telecommunicatieapparatuur. Alle opgeslagen observaties worden gearchiveerd teneinde hun stabiliteit en hun voorspelbaarheid op lange termijn te evalueren.

Na de herstructurering in 1999 beschikt het KMI over een specifiek departement dat de volgende secties omvat, te weten hydrometeorologische modellering, dynamische meteorologie en klimatologie en risicoanalyse en duurzaamheid. De verschillende onderzoekseenheden, door hun specifieke bijdrage, passen in de multinationale groepen die in de laatste jaren zijn opgericht.

Het KMI is vierentwintig uur per dag actief en combineert infrastructuur, techniek, wetenschap en dienstverlening. De producten en diensten van het KMI beantwoorden aan hoge kwaliteitsnormen.

Het KMI biedt zijn werknemers een beloning volgens de geldende loonbarema's en een stimulerende werkomgeving met kansen tot opleiding en zelfontplooiing.

Diversiteit is een basisprincipe van het KMI. De competenties zijn het belangrijkste. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht, huidskleur, religieuze of politieke overtuiging, leeftijd, seksuele voorkeuren. Personen met een handicap zijn ook welkom.


Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) is een Belgische Federale Wetenschappelijke Instelling (FWI) die ressorteert onder de Programmatorische Overheidsdienst (POD) POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

BELSPO zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De 10 federale wetenschappelijke instellingen staan onder de bevoegdheid van de minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid. Georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten en beheren en verbeteren van collecties, databanken, bibliotheken en archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en experten.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. (informatie analyseren)
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. (problemen oplossen)
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's. (in team werken)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. (servicegericht handelen)
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (betrouwbaarheid tonen)
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek. (stress beheren)
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. (objectieven behalen)


Een goede “motivatie” is eveneens belangrijk.


Opgelet! De “motivatie” wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.


De "motivatie" weegt harder door in de eindscore (X2) van de M2.2 Functiespecifieke screening - interview. 

Pluspunten

 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit in het Frans, gezien de tweetalige werkomgeving.


 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (12 maanden) als Administratief assistent Boekhouding (niveau C) met de bijhorende weddeschaal. In functie van evaluaties en budgetten kan bekeken worden of een verlenging/omzetting van het contract mogelijk is.
 

Loon

Minimum aanvangswedde: 26899,35 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 


Voordelen 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart en de Belspo-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-urenweek
 • werken in een groene en aangename omgeving
 • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar
 • mogelijkheid tot telewerk.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op ">FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen
 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Functiespecifieke screening


Stap 2: Functiespecifieke screening pc-proef (+/-1u30): 

Via een geïnformatiseerde pc-proef worden volgende competenties gemeten: 

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch. (informatie analyseren)
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. (problemen oplossen)

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de 10 kandidaten met de hoogste score, op het totaal van deze proef, toegelaten tot de volgende proef.

Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Deze proef zal in de 2de helft van september 2022 plaatsvinden (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.

Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen. 

Stap 3: Functiespecifieke screening - interview (+/-1u30):

Om praktische redenen kan deze proef vanop afstand (online) georganiseerd worden. In dat geval zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

Deze proef zal rond eind oktober 2022 plaatsvinden (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' .in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.

Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen in de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 3 - Functiespecifieke screening - interview). 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Andere organisaties kunnen ook beroep doen op deze lijst voor gelijkaardige functies. In functie van je resultaat, zal je worden uitgenodigd worden voor een bijkomende proef. (Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.) Deze proef bestaat vaak uit een interview.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 29 augustus 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Jannes Ilse - Selectiedeskundige POD Wetenschapsbeleid
Tel.: 02/238.34.23
E-mail: ilse.jannes@belspo.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving