Expert Export - certificering (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

CNG22105

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Expert Export - certificering op het hoofdbestuur ben je onmisbaar voor het FAVV en vorm je een meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België.

Als expert zal je voornamelijk de controleurs en inspecteurs op het terrein ondersteunen en sta je als contactpersoon in voor de vragen die afkomstig zijn van de Lokale Controle Eenheden (LCE's). 

Concreet zal je als expert:

 • dienstnota's, werkinstructies en procedures concipiëren en schrijven over de domeinen die je zijn toevertrouwd, ten behoeve van de LCE's;
 • de nationale evenals de Europese wetgeving die relevant is voor het FAVV volgen en kennen;
 • deelnemen aan het nationaal contactpunt voor het RASFF-systeem alsook instaan voor de registratie en verspreiding aan de betrokken diensten van de berichtgeving van niet-conformiteiten in het kader van de meldingsplicht;
 • meewerken aan de beschrijving en de harmonisatie van de controles in het kader van de certificering bij export naar derde landen of lidstaten. Je beantwoordt vragen van landen van bestemming over zendingen van producten die binnen je expertise vallen;
 • samen met de coördinator de maandelijkse vergaderingen van de exportcoördinatoren organiseren;
 • zorgen voor de coherentie tussen de verschillende LCE's, acties ondernemen en toezien op de naleving van de geldende procedures (ISO 9001, 17020) en regelgevingen;
 • bijdragen aan de continue aanmaak en verbetering van de tools en informaticatoepassingen die gebruikt worden en die bijdragen aan een grotere efficiëntie van de controles (BeCertTRACES).

Lees hier de getuigenissen van je toekomstige collega's.

Meer info over de jobinhoud? 
Agathe DELOBEL - Coördinator Cel Notificaties en Certificering (CNC)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Tel.: 02/211.84.61
E-mail: agathe.delobel@favv-afsca.be  

Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden? 
Sarah ROSSIGNOL - Selectieverantwoordelijke 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
Tel.: 02/211.80.19
E-mail: sarah.rossignol@favv-afsca.be 

Werkgever

Er is 1 plaats bij de centrale diensten op het hoofdbestuur van het Directoraat-generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV(Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel).

Het betreft 1 plaats bij de cel Notificaties en Certificering (CNC) van de centrale directie.

De cel CNC is verantwoordelijk voor de coördinatie en de organisatie van de controles in het kader van de certificering bij export naar derde landen en bij de intracommunautaire certificering. CNC oefent de functie uit van nationaal contactpunt voor het RASFF-systeem en het AAC-systeem (Administrative Assistance and Cooperation system). CNC is eveneens verantwoordelijk voor de registratie en verspreiding aan de betrokken diensten van de berichtgeving van niet-conformiteiten in het kader van de meldingsplicht.

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten:

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • de controle en keuring van de productie, verwerking, bewaring, vervoer, handel, in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan ook het FAVV in cijfersonze activiteiten in 2021 en onze waarden.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht, autocontrole.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competenties mondelinge communicatievaardigheden en schriftelijke communicatievaardigheden én je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

De competenties in team werken en objectieven behalen wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkomgeving is volledig tweetalig. Je kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Daarnaast is ook je kennis van het Engels een bijkomende troef.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Geneeskunde
 • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, Biotechnologie
 • Burgerlijk ingenieur met een specialisatie in Chemie/Biochemie, Materiaalkunde of Biomedische wetenschappen
 • Industrieel ingenieur met een specialisatie in Chemie/Biochemie, Agronomie
 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Hoe nog deelnemen qua diploma?  

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma's.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • Je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van één jaar (verlengbaar mits gunstige evaluatie) als attaché (niveau A2 - houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon
Minimum aanvangswedde: 49.746,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen 

 • Een inhoudelijk interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen.
 • Een bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR.
 • Op wandelafstand van het station Brussel-Noord (1 kilometer) of Brussel-Centraal (1,1 kilometer).
 • Een goede balans tussen werk- en privéleven: glijdende werkuren in een 38-uren werkweek, mogelijkheid tot telewerk.
 • Een vergoeding voor telewerk van minimum 20 EUR netto per maand.
 • Beschikken over een laptop.
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik.
 • 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd).
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden.
 • Een uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
 • De mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • Een abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding.
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden.
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks- of samenwoninggeschenk,…)
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via Fed+.
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakantie.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectiestappen

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Stap 1: screening van diploma 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden') in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 


Functiespecifieke screening


Stap 2: Specifieke screening pc-proef (+/-1u30) + casus (45 min voorbereidingstijd) + interview (+/- 1u)

Alle testen van stap 2 (pc-proef, casus en interview) zullen aaneensluitend op dezelfde dag plaatsvinden. Gelieve rekening te houden met de vooropgestelde timing en duurtijd van de proeven. Om organisatorische redenen is het mogelijk dat je enige wachttijd zal doormaken, voorzie dus voldoende tijd. 

Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden de volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen. Bij deze proef moet je dossiers verwerken en vervolgens vragen over die dossiers beantwoorden.

Vóór het interview krijg je een schriftelijke casus met voldoende voorbereidingstijd. De casus evalueert het begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen alsook de schriftelijke communicatievaardigheden (zie rubriek ‘Competenties'). 

Na de casus volgt het interview dat evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je in totaal voor de specifieke screening (casus + interview + pc-proef) ten minste 55 punten op 110 behaalt én je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview met de casus.

Stap 2 zal plaatsvinden in de periode van 7 tot en met 10 november 2022 (timing onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in ‘Mijn Dossier' kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor stap 1 (screening van diploma). Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Onze voorkeur gaat uit naar fysieke interviews, maar er kan beslist worden – op basis van de algemene gezondheidstoestand - om de interviews online te organiseren.


Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd, kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

 

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Stap 2: interview met casus + pc-proef). 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. 

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met de geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 20 oktober 2022.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Dossier'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Dossier' zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail. 

Diploma opladen

Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Contactpersoon Selor
Sarah ROSSIGNOL - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/211.80.19
E-mail: sarah.rossignol@favv-afsca.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa