Onderhoudsmedewerker Gent halftijds (m/v/x)

Veiligheid van de Staat

Selectiecode

CNG22124

Taal

Nederlands

Diploma

Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

D

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Deeltijds

Jobinhoud

Je zal in het provinciaal kantoor van Gent werken om je missie uit te voeren in het kader van een deeltijds contract (flexibel deeltijds, bepaalde duur van 12 maanden maar verlengbaar).

Je maakt het gebouw zorgvuldig schoon en volgens precieze instructies en zorgt voor een correcte afvalverwerking.
Je staat in voor het onderhoud van de lokalen, de bureaus, de gemeenschappelijke ruimten en draagt zo bij tot een nette en aangename werkomgeving voor de gebruikers.

 • Je maakt de bureaus, lokalen, gangen, nooduitgangen, liften, sanitaire installaties, vergaderzalen en het meubilair schoon met de geschikte onderhoudsproducten.
 • Je gebruikt deze onderhoudsproducten op een doordachte manier.
 • Je gebruikt en onderhoudt het beschikbare onderhoudsmateriaal op een correcte manier en zorgt voor een veilige opberging van het materiaal.
 • Je brengt de verantwoordelijke op de hoogte van defecten of problemen die werden vastgesteld tijdens het uitvoeren van het werk: verstopt toilet, kapotte lamp, …
 • Je voert het afval af via de daartoe voorziene middelen (container, afvalpers, ...).
 • Je sorteert het afval op een correcte manier volgens de geldende regelgeving.

Als nieuwe collega krijg je bij je start een opleiding van een week van een ervaren collega van de logistieke dienst.

 

Heb je vragen over de taken of de praktische invulling van de job? 

Team Recruitment  - Veiligheid van de Staat

E-mail: jobs@vsse.be  

Werkgever

Er is 1 plaats vacant voor een deeltijds contract (flexibel halftijds) bij de Veiligheid van de Staat in Gent

De Veiligheid van de Staat is een burgerlijke inlichtingen- en veiligheidsdienst. De dienst staat in voor de bescherming van de fundamentele waarden en belangen van de Staat door het verzamelen en verwerken van inlichtingen. De dienst voert ook veiligheidsonderzoeken uit.

Onze wettelijke opdrachten staan omschreven in de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998. Het gaat om de strijd tegen terrorisme, spionage, extremisme, proliferatie, schadelijke sectaire organisaties en criminele organisaties. Daarnaast voert Staatsveiligheid ook veiligheidsonderzoeken uit om de betrouwbaarheid te controleren van diegenen die met gevoelige informatie omgaan.

Elk personeelslid van de Veiligheid van de Staat dient houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”, (Wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen). Een veiligheidsmachtiging wordt toegekend aan personen die om beroepsredenen toegang moeten krijgen tot geclassificeerde informatie, of informatie waarvan het oneigenlijk gebruik schade kan berokkenen aan een wezenlijk belang van België.

Om een dergelijke machtiging te krijgen moet je instemmen met het uitvoeren van een veiligheidsonderzoek en hiervan kennisgeven aan alle meerderjarigen waarmee je samenwoont. In een veiligheidsonderzoek wordt discreet onderzocht of de kandidaat en zijn/haar eventuele meerderjarige huisgenoten over voldoende discretie, integriteit en loyauteit beschikken. Dit onderzoek wordt voor medewerkers minimum elke vijf jaar geactualiseerd.

Als je kandidaat bent voor een functie bij de Veiligheid van de Staat, dan vragen we jouw uiterste discretie en buiten jouw zeer naaste omgeving niet te praten over jouw kandidatuur. Gelieve hierover eveneens niets te vermelden op sociale netwerken. Als je laureaat bent, zal je meer informatie krijgen tijdens jouw indiensttreding.

Werken voor de Veiligheid van de Staat, dat is kiezen voor een job met betekenis! Anders dan alle andere jobs! Wil je je nuttig voelen? Wil je je inzetten om verandering teweeg te brengen? We garanderen je een job met maatschappelijke perspectieven. Je zal rechtstreeks betrokken worden bij een organisatie die zorgt voor het behoud van de veiligheid van ons land door veiligheidsrisico’s te voorkomen, de politieke, administratieve, gerechtelijke en militaire overheden te adviseren en dreigingen te verstoren.

Voor meer info over de Veiligheid van de Staat, kan je de website VSSE bekijken.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 

 • Werk Structureren: Je bent in staat je eigen werk te structureren door prioriteiten te stellen en je kan verschillende taken op een systematische manier uitvoeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Redeneervaardigheden

 • Verbaal redeneervermogen
 • Vermogen om te plannen

 

Opgelet! 

Ook een goede motivatie en een correcte realistische visie op de functie en de Veiligheid van de Staat als organisatie zijn uitermate belangrijk.

Je motivatie en visie weegt dan ook zwaarder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Ervaring in het onderhoudsdomein is een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool? Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest of inschrijvingsattest te uploaden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een deeltijds contract (flexibel halftijds) van bepaalde duur van 12 maanden (verlengbaar) als onderhoudsmedewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal (DC1).

Loon

Minimum aanvangswedde: € 25.900,70 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Als personeelslid van de Veiligheid van de Staat heb je recht op een forfaitaire basisbeschermingstoelage van 220 EUR per maand bruto (te indexeren o.b.v. spilindex 138,01). Voor meer informatie zie artikel 252 en 254 van het KB van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat.

De bedragen van het aanvangssalaris en de toelage zijn berekend op voltijdse basis en moeten dus worden aangepast aan deeltijds werk.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • minimum 32 dagen verlof (aangevuld met 5 dagen die vrij in te plannen zijn omdat de VSSE, in tegenstelling tot andere overheidsorganisaties, doorwerkt in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar) bij een voltijdse betrekking
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer met gratis abonnement
 • fietsvergoeding
 • tussenkomst voor hospitalisatieverzekering
 • overname anciënniteit voor de gepresteerde jaren binnen de overheid (alle niveaus: lokaal, provinciaal, gemeenschappen en gewesten, federaal, onderwijs, ...)
 • mogelijkheid tot valorisatie van relevante beroepservaring binnen de privé-sector
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits at Work
 • allerlei sociale voordelen
 • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)

Vind alle informatie (premies en aanvullende vergoedingen,...) en voordelen in verband met een job in de administratie terug op Bosa.be, het federale personeelsportaal.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om in dienst te kunnen treden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • houder zijn van een geldige veiligheidsmachtiging conform de wet van 11.12.1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een redeneertest op computer worden volgende redeneervaardigheden gemeten:

 • Verbaal redeneervermogen
 • Vermogen om te plannen

Deze proef zal plaatsvinden rond de eerste helft van februari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. 
Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap (deelnemingsvoorwaarden).
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 0 punten op 20 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 25 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 1 niet georganiseerd wordt, zullen de interviews plaatsvinden rond midden februari 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 1 wel georganiseerd wordt, zullen de interviews plaatsvinden rond begin maart (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 2: specifieke screening - interview. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 25 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 25/01/2023.

Je moet online solliciteren via je online account.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Team Recruitment  - Veiligheid van de Staat

E-mail: jobs@vsse.be  

Meer info over de selectieprocedure?

Team Recruitment  - Veiligheid van de Staat

E-mail: jobs@vsse.be  

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving