Terugkeerbegeleider voor DVZ (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

CNG24068

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

 • 1000 Brussel
 • 2000 Antwerpen
 • 2800 Mechelen
 • 9170 Sint-Gillis-Waas

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 

 

 

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen. Jaarlijks krijgen duizenden personen het bevel om het grondgebied te verlaten. Wij streven hierbij naar een humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid.

Terugkeerbeleider voor Alternatieven voor Detentie (ICAM-coach)

Als ICAM-coach maak jij het verschil, want achter deze cijfers zitten echte mensen. Jij volgt personen (individuen en families) in onwettig verblijf op die op een privéadres verblijven en begeleidt hen naar een duurzaam toekomstperspectief. Hierbij worden alle aspecten van de juridisch-administratieve verblijfssituatie in beschouwing genomen. Je licht hen in over hun dossier, moedigt hen aan tot terugkeer indien er geen verblijfsmogelijkheden meer zijn en ondersteunt hen waar mogelijk in dit proces. 

Aan de hand van gesprekken verduidelijk jij wat hen te wachten staat en wat van hen wordt verwacht. Er wordt geluisterd en bijstand verleend voor de terugkeer. Jij versterkt de zelfredzaamheid, speelt in op de individuele noden (individual case management) en staat hen doorheen het hele traject bij.

Met een kritische blik analyseer jij de juridisch-administratieve situatie van deze personen in onwettig verblijf. Je hebt oog voor ontbrekende elementen in het dossier en volgt hangende of nieuwe verblijfsprocedures op de voet. Ook heb je extra aandacht voor wijzigingen in verblijfplaats of in de familiale en medische situatie.

Als ICAM-coach kom je in contact met verschillende culturen en bouw je een netwerk uit. Jij bent het centrale aanspreekpunt voor interne en externe partners zoals onder meer gemeenten, Fedasil en andere organisaties. Met respect voor de privacy hou je hen op de hoogte van de huidige verblijfssituatie en de genomen beslissingen. 

Als dossierbeheerder geef je ook de ondernomen stappen weer van het begeleidingstraject met de vreemdeling in het administratief dossier door onder andere het opstellen van verslagen van de gevoerde gesprekken.

Daarnaast durf je ook initiatief te nemen om de interne werking te verbeteren. Dat doe je door middel van overleg, verslagen en rapporten.

 

 

(Vliegende) terugkeerbeleider voor Familie Identificatie en TerugkeerTeam  (FITT-coach)

Als FITT-coach ben je werkzaam in de terugkeerwoningen op de site van Sint-Gillis-Waas. Als vliegende FITT-coach stel je je flexibel op en versterk je het team waar nodig (Sint-Gillis-Waas, Tielt/Zulte, Tubize, Beauvechain, uitbreiding nieuwe site).

De kerntaak bestaat erin families met minderjarige kinderen die in de terugkeerwoningen verblijven voor te bereiden op hun terugkeer. Jij begeleidt hen in de organisatie van hun terugkeer, maakt hen duidelijk wat hun rechten en plichten zijn, hoe de procedure verloopt en hoe de terugkeer wordt georganiseerd. Je werkt hiervoor nauw samen met je collega’s en met interne en externe bevoegde diensten.

Je verzamelt alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vreemdeling en tracht tevens een oplossing te vinden voor alle problemen die een terugkeer kunnen belemmeren.

Als FITT-coach ben je het centrale aanspreekpunt voor interne en externe partners en onderhoud je regelmatig contact met interne diensten betreffende de voortgang van de dossiers. Daarnaast creëer je een netwerk met de verschillende actoren op het terrein (gemeente, politiediensten, scholen, ...).

Als rapporteur maak je tussentijdse rapporten op van de gesprekken met de vreemdelingen. Maandelijks breng je verslag uit van de gedane activiteiten, resultaten, eventuele problemen en oplossingen die hiervoor zijn aangebracht.

Je beheert als, logistiek medewerker, alle materialen en technische uitrustingen die aanwezig zijn op de site. Je verzorgt de administratieve procedures ten behoeve van de gebruiker en ter ondersteuning van de site. Je beheert de stock, je plaatst bestellingen, je geeft facturen door, je beheert het budget van de bewoners, je faciliteert de inschrijvingen van kinderen op school.

Als FITT-coach ben je ook ongeveer 2-maandelijks van wacht (voor een volledige week). Deze wacht houdt in dat je intakes, outtakes en dringende begeleiding van de families buiten de diensturen voor jouw rekening neemt. Natuurlijk word je voor deze wachtprestaties financieel vergoed. 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 vacante plaatsen binnen de afdeling Alternatieven voor Detentie  (ATD) van Dienst Vreemdelingenzaken. En dit specifiek voor de provincies Antwerpen (waaronder plaatsen in Mechelen en Antwerpen) en Brussel.

Opgelet: Je kan ingezet worden voor specifieke coachingprojecten in Brussel (bv. één dag per week). Daarnaast is het mogelijk dat je af en toe dient in te springen in een ander ICAM kantoor binnen jouw provincie of je dient te verplaatsen in het kader van jouw functie. Een zekere mate van flexibiliteit is dus noodzakelijk.

Er zijn 2 vacante plaatsen binnen de cel Familie Identificatie en TerugkeerTeam (FITT). Eén als FITT-coach voor Sint-Gillis-Waas en één als vliegende FITT-coach (die flexibel zal ingezet worden op de verschillende locaties: Sint-Gillis-Waas, Tielt/Zulte, Tubize, Beauvechain, uitbreiding nieuwe site).

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) leiden de migratiestromen in goede banen en zijn nauw betrokken bij het vreemdelingenbeleid.
Dus ben jij op zoek naar een job met impact, engagement en ambitie? Blijf dan zeker nog even hangen, want bij ons zit je goed.

DVZ staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen. Het CGVS behandelt dossiers van vreemdelingen die vrezen voor vervolging of die een risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst. Zij oordelen over de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Bij de RvV kan vervolgens beroep aangetekend worden tegen die beslissing.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

De afdeling Alternatieven voor Detentie (ATD) werd opgericht ten einde personen die een Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV) hebben ontvangen, aan te zetten en te begeleiden tot terugkeer waarbij een globale, gecoördineerde aanpak vereist is tussen de federale administraties (Fedasil en DVZ), stedelijke diensten (OCMW, politie) en middenveldorganisaties. De ICAM-coaches die worden ingezet binnen deze afdeling begeleiden individuen en families  die op een privéadres verblijven of waarvan het verblijfsadres ongekend is.

 

De cel Familie Identificatie en TerugkeerTeam (FITT) werd op initiatief van de voormalige Minister van Migratie- en Asielbeleid gecreëerd, als alternatief voor de detentie van families met minderjarige kinderen in de gesloten centra. Families met minderjarige kinderen worden ondergebracht in woonunits gesitueerd op diverse locaties (Zulte, Tielt, Sint-Gillis-Waas, Tubize en Beauvechain) waar coaches ter plaatse instaan voor de terugkeerbegeleiding.

 

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirectiescoördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master.
 • Je bent geïnteresseerd in de vreemdelingenproblematiek.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af bij FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken (Pachecolaan 44, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 45.525,72 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Bovenop het basisloon wordt er nog een actieve wachtvergoeding (op basis van KB 11/02/2013) toegekend voor de terugkeerbegeleider voor FITT. Je moet bereikbaar en beschikbaar zijn en je moet je kunnen verplaatsen naar de terugkeerwoningen. Je krijgt een toelage van: 30 EUR tijdens de week en 50 EUR in het weekend of tijdens een feestdag.

Risicopremie enkel voor FITT: jaarlijkse toelage van €991,58, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend. 

Om in dienst te kunnen treden als je geslaagd bent moet je:

 • Belg zijn.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

In het kader van de functie van terugkeerbegeleider FITT is het noodzakelijk om je te verplaatsen van en naar de terugkeerwoningen. Het beschikken over een rijbewijs B is dus noodzakelijk.

Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid tot telewerk voor ICAM- coach (administratief werk)
  • 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen (bij een voltijdse tewerkstelling)
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen voor FITT-coach of een maandelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding voor ICAM-coach
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie voor ICAM coach
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Iris Bruggeman
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Binnenlandse Zaken
  02/488.15.04

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 

 

 

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen. Jaarlijks krijgen duizenden personen het bevel om het grondgebied te verlaten. Wij streven hierbij naar een humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid.

Terugkeerbeleider voor Alternatieven voor Detentie (ICAM-coach)

Als ICAM-coach maak jij het verschil, want achter deze cijfers zitten echte mensen. Jij volgt personen (individuen en families) in onwettig verblijf op die op een privéadres verblijven en begeleidt hen naar een duurzaam toekomstperspectief. Hierbij worden alle aspecten van de juridisch-administratieve verblijfssituatie in beschouwing genomen. Je licht hen in over hun dossier, moedigt hen aan tot terugkeer indien er geen verblijfsmogelijkheden meer zijn en ondersteunt hen waar mogelijk in dit proces. 

Aan de hand van gesprekken verduidelijk jij wat hen te wachten staat en wat van hen wordt verwacht. Er wordt geluisterd en bijstand verleend voor de terugkeer. Jij versterkt de zelfredzaamheid, speelt in op de individuele noden (individual case management) en staat hen doorheen het hele traject bij.

Met een kritische blik analyseer jij de juridisch-administratieve situatie van deze personen in onwettig verblijf. Je hebt oog voor ontbrekende elementen in het dossier en volgt hangende of nieuwe verblijfsprocedures op de voet. Ook heb je extra aandacht voor wijzigingen in verblijfplaats of in de familiale en medische situatie.

Als ICAM-coach kom je in contact met verschillende culturen en bouw je een netwerk uit. Jij bent het centrale aanspreekpunt voor interne en externe partners zoals onder meer gemeenten, Fedasil en andere organisaties. Met respect voor de privacy hou je hen op de hoogte van de huidige verblijfssituatie en de genomen beslissingen. 

Als dossierbeheerder geef je ook de ondernomen stappen weer van het begeleidingstraject met de vreemdeling in het administratief dossier door onder andere het opstellen van verslagen van de gevoerde gesprekken.

Daarnaast durf je ook initiatief te nemen om de interne werking te verbeteren. Dat doe je door middel van overleg, verslagen en rapporten.

 

 

(Vliegende) terugkeerbeleider voor Familie Identificatie en TerugkeerTeam  (FITT-coach)

Als FITT-coach ben je werkzaam in de terugkeerwoningen op de site van Sint-Gillis-Waas. Als vliegende FITT-coach stel je je flexibel op en versterk je het team waar nodig (Sint-Gillis-Waas, Tielt/Zulte, Tubize, Beauvechain, uitbreiding nieuwe site).

De kerntaak bestaat erin families met minderjarige kinderen die in de terugkeerwoningen verblijven voor te bereiden op hun terugkeer. Jij begeleidt hen in de organisatie van hun terugkeer, maakt hen duidelijk wat hun rechten en plichten zijn, hoe de procedure verloopt en hoe de terugkeer wordt georganiseerd. Je werkt hiervoor nauw samen met je collega’s en met interne en externe bevoegde diensten.

Je verzamelt alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de identificatie van de vreemdeling en tracht tevens een oplossing te vinden voor alle problemen die een terugkeer kunnen belemmeren.

Als FITT-coach ben je het centrale aanspreekpunt voor interne en externe partners en onderhoud je regelmatig contact met interne diensten betreffende de voortgang van de dossiers. Daarnaast creëer je een netwerk met de verschillende actoren op het terrein (gemeente, politiediensten, scholen, ...).

Als rapporteur maak je tussentijdse rapporten op van de gesprekken met de vreemdelingen. Maandelijks breng je verslag uit van de gedane activiteiten, resultaten, eventuele problemen en oplossingen die hiervoor zijn aangebracht.

Je beheert als, logistiek medewerker, alle materialen en technische uitrustingen die aanwezig zijn op de site. Je verzorgt de administratieve procedures ten behoeve van de gebruiker en ter ondersteuning van de site. Je beheert de stock, je plaatst bestellingen, je geeft facturen door, je beheert het budget van de bewoners, je faciliteert de inschrijvingen van kinderen op school.

Als FITT-coach ben je ook ongeveer 2-maandelijks van wacht (voor een volledige week). Deze wacht houdt in dat je intakes, outtakes en dringende begeleiding van de families buiten de diensturen voor jouw rekening neemt. Natuurlijk word je voor deze wachtprestaties financieel vergoed. 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 3 vacante plaatsen binnen de afdeling Alternatieven voor Detentie  (ATD) van Dienst Vreemdelingenzaken. En dit specifiek voor de provincies Antwerpen (waaronder plaatsen in Mechelen en Antwerpen) en Brussel.

Opgelet: Je kan ingezet worden voor specifieke coachingprojecten in Brussel (bv. één dag per week). Daarnaast is het mogelijk dat je af en toe dient in te springen in een ander ICAM kantoor binnen jouw provincie of je dient te verplaatsen in het kader van jouw functie. Een zekere mate van flexibiliteit is dus noodzakelijk.

Er zijn 2 vacante plaatsen binnen de cel Familie Identificatie en TerugkeerTeam (FITT). Eén als FITT-coach voor Sint-Gillis-Waas en één als vliegende FITT-coach (die flexibel zal ingezet worden op de verschillende locaties: Sint-Gillis-Waas, Tielt/Zulte, Tubize, Beauvechain, uitbreiding nieuwe site).

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) leiden de migratiestromen in goede banen en zijn nauw betrokken bij het vreemdelingenbeleid.
Dus ben jij op zoek naar een job met impact, engagement en ambitie? Blijf dan zeker nog even hangen, want bij ons zit je goed.

DVZ staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen. Het CGVS behandelt dossiers van vreemdelingen die vrezen voor vervolging of die een risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst. Zij oordelen over de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Bij de RvV kan vervolgens beroep aangetekend worden tegen die beslissing.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

De afdeling Alternatieven voor Detentie (ATD) werd opgericht ten einde personen die een Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV) hebben ontvangen, aan te zetten en te begeleiden tot terugkeer waarbij een globale, gecoördineerde aanpak vereist is tussen de federale administraties (Fedasil en DVZ), stedelijke diensten (OCMW, politie) en middenveldorganisaties. De ICAM-coaches die worden ingezet binnen deze afdeling begeleiden individuen en families  die op een privéadres verblijven of waarvan het verblijfsadres ongekend is.

 

De cel Familie Identificatie en TerugkeerTeam (FITT) werd op initiatief van de voormalige Minister van Migratie- en Asielbeleid gecreëerd, als alternatief voor de detentie van families met minderjarige kinderen in de gesloten centra. Families met minderjarige kinderen worden ondergebracht in woonunits gesitueerd op diverse locaties (Zulte, Tielt, Sint-Gillis-Waas, Tubize en Beauvechain) waar coaches ter plaatse instaan voor de terugkeerbegeleiding.

 

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirectiescoördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en op basis van je expertise bouw je een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Redeneervaardigheden

 • verbale redeneervaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je bezit overtuigingskracht.
 • Een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels is een pluspunt.
 • Je bent geïnteresseerd in de vreemdelingenproblematiek

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master.
 • Je bent geïnteresseerd in de vreemdelingenproblematiek.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 45.525,72 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Bovenop het basisloon wordt er nog een actieve wachtvergoeding (op basis van KB 11/02/2013) toegekend voor de terugkeerbegeleider voor FITT. Je moet bereikbaar en beschikbaar zijn en je moet je kunnen verplaatsen naar de terugkeerwoningen. Je krijgt een toelage van: 30 EUR tijdens de week en 50 EUR in het weekend of tijdens een feestdag.

Risicopremie enkel voor FITT: jaarlijkse toelage van €991,58, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend. 

Om in dienst te kunnen treden als je geslaagd bent moet je:

 • Belg zijn.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

In het kader van de functie van terugkeerbegeleider FITT is het noodzakelijk om je te verplaatsen van en naar de terugkeerwoningen. Het beschikken over een rijbewijs B is dus noodzakelijk.

Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid tot telewerk voor ICAM- coach (administratief werk)
  • 26 dagen verlof + 12 recuperatiedagen (bij een voltijdse tewerkstelling)
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen voor FITT-coach of een maandelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding voor ICAM-coach
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie voor ICAM coach
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een interview af bij FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken (Pachecolaan 44, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Aangezien de neutraliteitsplicht een essentieel onderdeel is van de functie, wordt dit besproken tijdens het interview (cf. artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937). 

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u)

Via een  situationele beoordelingstest en een test verbaal redeneervermogen worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en op basis van je expertise bouw je een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Verbaal redeneervermogen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden  tussen 18 juli 2024 en 2 augustus 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze twee testen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 35 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 26 augustus 2024 en 6 september 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt voor 'Stap 3- Specifieke screening interview'.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst met alle geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 8 juli 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Iris Bruggeman
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Binnenlandse Zaken
  02/488.15.04

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand