SIOD-Coördinator (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Selectiecode

MNG22045

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

 • Je neemt deel aan de opstelling van het operationeel plan van de SIOD dat in het bijzonder gericht is op de aanpak van de bijdragefraude, de uitkeringsfraude en de illegale arbeid.
 • Je stemt de acties van de verschillende cellen op elkaar af, ondersteunt de implementatie van de actieplannen en treedt als schakel op tussen de cellen en de staf van de SIOD.
 • Je bent de tussenpersoon voor de administratie, voor andere sociale en fiscale administraties en/of voor de lokale en federale politie en/of de gerechtelijke autoriteiten. Je doet dit om de interne en externe relaties te optimaliseren en de werkingskwaliteit van de arrondissementscellen en de sociale inspectiediensten te bevorderen.
 • Je bouwt je expertise met betrekking tot sociale fraude en illegale arbeid op en houdt deze kennis actueel om de nodige expertise aan te bieden aan de arrondissementscellen en de inspectiediensten.
 • Je blijft op de hoogte van de wijzigingen aan de reglementering inzake sociaal recht en/of arbeidsrecht en je deelt deze kennis met anderen om de juiste juridische en technische gegrondheid te garanderen van de verspreide onderrichtingen en methodologieën.
 • Je plant en beheert als projectmanager je projecten van de begin- tot de eindfase. Je zorgt ervoor dat je project binnen de gevraagde termijn en binnen het passende budget gerealiseerd wordt. Je hebt aandacht voor risico's, afhankelijkheden, rapportering naar de stakeholders, changemanagement en communicatiemanagement.

De uitoefening van deze functie veronderstelt dat je je autonoom verplaatst. Specifiek aan de functie is de flexibiliteit inzake werkuren. Je maakt zelf je planning op, maar het gebeurt wel eens dat je 's avonds of in het weekend deadlines dient te ondersteunen. Je verplaatst je in hoofdzaak voor vergaderingen en overleg, intern & extern.


Meer info over de jobinhoud?
Bart Stalpaert - Directeur SIOD
Contactpersoon SIOD (https://www.siod.belgie.be/nl)
Tel.: 0478/24.10.30
E-mail: Bart.STALPAERT@siod.belgie.be

Nathalie Mortelé – Adviseur-generaal managementondersteuning
Contactpersoon SIOD (https://www.siod.belgie.be/nl)
Tel.: 0477/60.90.79
E-mail: Nathalie.MORTELE@siod.belgie.be

Werkgever

Er zijn 10 Nederlandstalige en/of Franstalige plaatsen vacant bij de Sociale Inlichtingen - en Opsporingsdienst (https://www.siod.belgie.be/nl(Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel) te verdelen volgens een verdeelsleutel tussen de administraties (meer informatie over de deelnemingsvoorwaarden vind je terug onder de rubriek ‘selectieprocedure'):

 • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: 6 
 • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: 1
 • De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening: 2
 • Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen: 1
 • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: er zijn momenteel geen vacante plaatsen, er wordt wel een wervingsreserve aangelegd.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en inzichten van de inspectiediensten van de administraties, en met wetenschappelijke ondersteuning een visie ontwikkelt op de bestrijding van sociale fraude en die omzet in concrete strategieën.

“De SIOD is het smeermiddelde olie in de machine, tussen de verschillende inspectiediensten, om hen nog performanter te laten samenwerken, met de meest moderne inspectietechnieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn, om de prioritaire fraudefenomenen integraal en geïntegreerd aan te pakken” 

De SIOD bereidt het strategisch plan en de operationele actieplannen voor en staat in voor de beleidsondersteuning.

Opdrachten:

 • Beleidsvoorbereiding inzake de strijd tegen illegale arbeid;
 • Preventieve acties sturen en opzetten ter uitvoering van dit beleid;
 • Trimestriële evaluatie van de realisatiegraad van het operationeel plan;
 • Voorbereiden van richtlijnen ter uitvoering van het operationeel actieplan voor de arrondissementscellen;
 • Inhoudelijke bijstand verlenen aan de besturen en diensten inzake de strijd tegen illegale arbeid en de sociale fraude;
 • Studies uitvoeren over de problematiek van illegale arbeid en sociale fraude en het mogelijk maken meer gerichte acties te ondernemen;
 • Structureel overleg plegen tussen de inspectiediensten via overlegcomités, maar ook met diverse betrokken instellingen (federale en regionale overheidsinstellingen, adviesorganen, wetenschappelijke instellingen, sociale partners,...);
 • Opleidingsbehoeften van de personeelsleden van de inspectiediensten detecteren en organiseren;
 • Externe communicatie voorbereiden voor het strategisch comité;
 • Opvolgen van de uitvoering van de Partnershipsovereenkomsten via collectief overleg;
 • Coördineren van de informatie meegedeeld door de inspectiediensten bevoegd voor de strijd tegen illegale tewerkstelling en jaarlijks een verslag uitbrengen aan de Europese Commissie;
 • Een visie ontwikkelen en voorbereiden van strategieën om sociale fraude aan te pakken;
 • Internationale samenwerking op punt zetten en opvolging verzekeren.

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties
 

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je hebt impact, je onderhandelt om tot een win-winsituatie te komen.
 • Je reageert resultaatsgericht op stress, je controleert je eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties
 

 • Je hebt kennis van de bestaande beschikkingen betreffende de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude.
 • Je hebt kennis van de context van de preventie en van de beteugeling van de overtredingen in sociaal recht.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen en de regionale, nationale, en internationale inspanningen op vlak van sociaal strafrecht.
 • Je hebt kennis van het besluitvormingsproces.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie en de competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Je motivatie en de competentie ‘Je reageert resultaatsgericht op stress, je controleert je eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek' wegen harder door in de eindscore. (X2)

Niet vereist, wel een troef
 

 • Je bent flexibel wat je werktijd betreft. Je maakt zelf je planning op, maar soms moeten controles 's avonds, 's nachts of tijdens het weekend worden uitgevoerd.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je zal een groot aantal verplaatsingen moeten maken op tijdstippen of plaatsen die soms moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Je verplaatst je hoofdzakelijk voor vergaderingen en overleg, intern & extern.
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal (Frans). Je zal werken in een tweetalige ploeg en tweetalige vergaderingen bijwonen.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je hebt een goede kennis van Excel.
   

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren).

Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar niveau A. Om deel te nemen aan deze selectie moet je volgens het KB van 16 december 2008 benoemd zijn als sociaal inspecteur bij:

 • de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 • het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
 • of bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
   

De vacante functie is een functie van niveau A. Je moet tot het niveau A behoren en je moet voldoen aan de werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Laad daarnaast ook een bewijs op van je benoeming als sociaal inspecteur.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 5 jaar in sociaal recht en/of in sociaal zekerheidsrecht.


Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. 

Je online-cv moet volledig ingevuld zijn. Hierin vul je je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. 

Indien je ten laatste op 19/09/2022 (de uiterste inschrijvingsdatum) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.
 

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

De SIOD-Coördinatoren worden in verlof voor opdracht van algemeen belang geplaatst hetzij door de Minister onder wiens bevoegdheid zij vallen, hetzij door de instantie die het benoemingsgezag uitoefent.

Het verlof wordt voor 6 jaar toegekend en is hernieuwbaar voor dezelfde duur. Het wordt uitsluitend voltijds uitgeoefend.

Zij behouden het administratief en geldelijk statuut van hun instelling of departement van oorsprong waarvan ze blijven afhangen.

Ze behouden het recht op het geheel van vergoedingen waartoe ze gerechtigd waren op het moment van hun verlof voor opdracht van algemeen belang, voor zover hun toekenningsvoorwaarden behouden blijven.

Zij behouden in hun oorspronkelijke dienst hun aanspraak op bevordering, op wedde en op bevordering door verhoging in weddeschaal.

Gedurende hun verlof voor opdracht van algemeen belang worden zij onderworpen aan het hiërarchisch gezag van de Directeur van de SIOD, onder meer wat betreft de verloven en de werktijdregeling.

De periode van het verlof voor opdracht van algemeen belang wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

De ambtenaren met verlof voor opdracht van algemeen belang kunnen een verzoek indienen om hun verlof voor opdracht van algemeen belang te beëindigen, mits een opzegtermijn van drie maand.

Het verlof voor opdracht van algemeen belang van de ambtenaren kan beëindigd worden door de benoemde overheid op voorstel van de Directeur van de SIOD, mits een opzeg van drie maanden, indien de persoon tekortschiet in het uitvoeren van de taken waarvoor deze werd aangesteld.

Functiespecifieke voordelen:

 • Je verkrijgt een jaarlijkse toelage van 7.100 EUR gekoppeld aan de spilindex 138,01;
 • Je woonplaats is je administratieve standplaats.


Voordelen eigen aan de werkgever:

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • allerlei sociale voordelen
 • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • beschikken over laptop en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • 26 dagen verlof per jaar
 • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.

 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Meer info over ons diversiteitsbeleid?
Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


 

Selectiestappen:

 

Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum: 

 • Je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit (Stap 1)
 • Je titularis bent van een betrekking van sociaal inspecteur van niveau A binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (Stap 1)
 • Je de vereiste relevante professionele ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier' op de uiterste inschrijvingsdatum. (Stap 2)


Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

 

Functiespecifieke screening

Stap 3: Specifieke screening - Schriftelijke proef op PC (+/- 120 min)

Via een schriftelijke test op pc worden volgende technische competenties gemeten:

 • Je hebt kennis van de bestaande beschikkingen betreffende de strijd tegen de illegale arbeid en sociale fraude.
 • Je hebt kennis van de context van de preventie en van de beteugeling van de overtredingen in sociaal recht.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen en de regionale, nationale, en internationale inspanningen op vlak van sociaal strafrecht.
 • Je hebt kennis van het besluitvormingsproces.

Belangrijk: Neem het strategisch plan en het actieplan 2022 grondig door om je zo optimaal mogelijk voor te bereiden op deze test.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 24 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.
Opgeletalle kandidaten dienen de proef op dezelfde dag af te leggen. Deze proef zal in fysieke aanwezigheid plaatsvinden op 10/10/2022 (onder voorbehoud) te WTC III (FOD BOSA). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor deze proef.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.


Stap 4: Specifieke screening - interview (+/- 60 min)

Deze test wordt in fysieke aanwezigheid georganiseerd (face-to-face). Afhankelijk van de coronamaatregelen is het echter mogelijk dat deze proef op afstand georganiseerd wordt (via elektronische weg). Je zal in dit geval gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden bestaat uit de kandidaten die geschikt bevonden zijn op het totaal van de proef (stap 3) en het interview (stap 4).

Deze proef zal plaatsvinden rond eind oktober 2022 (onder voorbehoud) in het kantoor van de SIOD (Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.


 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien. 

 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van de kandidaten die geschikt zijn om de functie uit te oefenen, gerangschikt volgens hun geschiktheid, wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling overgemaakt aan de directeur van de SIOD. Deze gaat over tot hun aanwijzing nadat zij in verlof voor opdracht werden geplaatst. 


Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 19/09/2022:

 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Dossier
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • je een bewijs van je benoeming als sociaal inspecteur oplaadt binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Extra info

Contactpersoon Selor en SIOD
Nele De Beer - Selectieverantwoordelijke
Tel.: 02/233.47.27
E-mail: hr@werk.belgie.be

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portret Koen Faes
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen Faes
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen Faes
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Portret Marc Lombet
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc Lombet
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc Lombet
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans