Liaison Officer (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Selectiecode

MNG22052

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A3

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Niet van toepassing

Jobinhoud

 • Je faciliteert de samenwerking tussen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) op het vlak van onder meer een gemeenschappelijk opleidingsaanbod en de ondersteuning van de opleiders-experten.
 • Je ondersteunt de Voorzitter van de FOD en de SIOD-manager bij:
  • De visievorming inzake sociale fraudebestrijding op strategisch vlak waarbij de integrale ketenaanpak van sociale fraudebestrijding noodzakelijk is. Je ontwikkelt en realiseert in samenwerking met de opleidingsdiensten van de partners opleidingstrajecten ter ondersteuning van de strijd tegen de sociale fraude.
  • De ontwikkeling van de integrale strategie op het vlak van opleidingsnoden met en door de nationale, regionale en internationale instellingen bevoegd voor de sociale fraudebestrijding en andere stakeholders waaronder justitie, politie, etc.
  • De uitbouw van de SIOD als strategisch orgaan in het kader van de sociale fraudebestrijding en de haar wettelijke opdrachten waaronder: “9° het identificeren van de gemeenschappelijke opleidingsbehoeften van de personeelsleden van de inspectiediensten en zorgen voor de nodige opleidingen;” (cf. art. 3 Sociaal Strafwetboek). Je ondersteunt de SIOD-manager inzake het opstellen van een meerjarenplan en een jaarlijks opleidingsplan inzake sociale fraudebestrijding én neemt de rol van de FOD hierin op. Je stelt een aantrekkelijk aanbod aan digitale en niet-digitale leervormen ter beschikking aan de sociale inspectiediensten en faciliteert het gebruik ervan.
 • Je verzekert een doeltreffende en efficiënte uitvoering van alle opdrachten en acties die noodzakelijk zijn om kennis, inzichten en analyses, die verband houden met de strijd tegen de sociale fraude en de sociale dumping te kanaliseren binnen de FOD en vervolgens stel je je ten dienste aan de partners van de SIOD en vice versa. Je analyseert nieuwe samenwerkingsvormen met opleidingsdiensten buiten de sociale inspectiediensten en identificeert nieuwe opleidingsbehoeften.
 • Je treedt op als verbindingspersoon tussen de sociale inspectiediensten van de FOD en de SIOD om de strategie, missie en visie van de SIOD verder te ontwikkelen met oog voor de specifieke missies van deze diensten van de FOD.
 • Je begeleidt de veranderingen (binnen de diensten van de FOD) met bijzondere aandacht voor de interne dienstverlening. Je bouwt mee aan een leercultuur waarin o.a. digitale leervormen en levenslang leren nu meer dan ooit hun plaats hebben.
 • Je bouwt een netwerk op binnen de sociale inspectiediensten met het oog op een betere samenwerking en gegevensuitwisseling.


Meer info over de jobinhoud?
Geert De Poorter - Voorzitter van het Directiecomité
Contactpersoon FOD WASO
Tel.: 0476 45 75 11  
E-mail: Geert.DEPOORTER@werk.belgie.be 
 

Werkgever

Er is 1 statutaire betrekking vacant bij de Diensten van de Voorzitter (DIV) binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

De Diensten van de Voorzitter (DIV) is een coördinerende administratie naast de 6 operationele algemene directies en de Algemene Directie Ondersteunende diensten. Alle diensten die er deel van uitmaken staan onder het rechtstreeks gezag van de voorzitter van het Directiecomité. De Diensten van de Voorzitter staan de voorzitter van het directiecomité bij. Hij neemt de algemene leiding en coördinatie van de FOD waar, met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD.

De Sociale Inlichtingen -en Opsporingsdienst (SIOD) is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en inzichten van de inspectiediensten van de administraties, en met wetenschappelijke ondersteuning een visie ontwikkelt op de bestrijding van sociale fraude en die omzet in concrete strategieën. De SIOD is het smeermiddel, de olie in de machine, tussen de verschillende inspectiediensten. Zijn taak bestaat erin om de inspectiediensten nog performanter te laten samenwerken door middel van moderne, wetenschappelijk onderbouwde inspectiediensten met als doel de prioritaire fraudefenomenen integraal en geïntegreerd aan te pakken. De SIOD bereidt het strategisch plan en de operationele actieplannen voor en staat in voor de beleidsondersteuning.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.
 

Deelnemingsvoorwaarden

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je hebt een grondige strategische en wetgevende kennis over de sociale fraudebestrijding, de SIOD, de hierin betrokken organisaties en hun relatie met de FOD WASO.


Een goede motivatie is eveneens belangrijk.


Opgelet! De competenties in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden. De technische competentie weegt harder door in de eindscore (X2).
 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum:

A. Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 

 • een federale administratie of een parastatale instelling bepaald in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van A3. Je moet voldoen aan:

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel minstens 4 jaar anciënniteit hebben in de klasse A2
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben in de klassen A2 + A1
 • ofwel minstens 6 jaar anciënniteit hebben enkel in de klasse A1

De federale ambtenaren die zich inschrijven via interne mobiliteit, mutatie of promotie moeten voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarden én aan de werkervaring vermeld in punt 2.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. 

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.


2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Een relevante professionele ervaring van minstens 6 jaar in het domein van sociale fraudebestrijding, waarvan ten minste:

 • 4 jaar in het subdomein sociale inspectie, waarbij je ervaring hebt in minstens 2 van 3 onderstaande taken:
  • Toegang tot de arbeidsplaatsen en/of bewoonde ruimten
  • Inwinnen van inlichtingen
  • Identificeren en/of verhoren van personen
 • 1 jaar in het subdomein strategisch beleid m.b.t. de sociale fraudebestrijding, waarbij je ervaring hebt in minstens 2 van de 3 onderstaande taken:
  • een opleidingsplan opstellen
  • jaarlijks meerdere opleidingen uitwerken en/of geven
  • een strategische nota opstellen en/of het uitwerken van strategisch/operationele actieplannen
    

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en doe dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum. Je online-cv moet volledig ingevuld zijn. Je vult je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job

Indien je ten laatste op 05/10/2022 niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon
Minimum aanvangswedde: 62.240,84 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index van 01/09/2022, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen 

 • mogelijkheid om relevante beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • vlot bereikbaar kantoor in Brussel, vlak bij het NMBS-station Brussel-Zuid
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • dynamische personeelsvereniging (socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten)
 • bijkomende sociale voordelen (o.a. sinterklaascheque, geboortepremie/adoptiepremie)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • variabele werkuren in een 38- of 40-uren week (zonder prikkloksysteem), met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de 40-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar (bij volledige prestaties) en gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • mogelijkheid tot maximaal 3 dagen telewerk per week na een inwerkperiode

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de nieuwe website van FOD BOSA.
 

Procedure

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.


Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.


Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?

Kijk in deze jobomschrijving bij ‘Selectieprocedure' om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).


Meer info over ons diversiteitsbeleid?

Kijk op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Opgelet 

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures' in je online-account ‘Mijn Dossier ' om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via elektronische weg) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures'. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon vermeld in het veld ‘Contactgegevens Selor'. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.


Selectiestappen:


Screening van deelnemingsvoorwaarden


Je wordt toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum: 

 • Stap 1: Je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit.
 • Stap 2: Je beschikt over de vereiste relevante professionele ervaring. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Dossier ' op de uiterste inschrijvingsdatum. 

Waarop moet je letten? 
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert. 

Als je solliciteert voor een job waarvoor ervaring vereist is, besteed dan veel aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor de selectie MFG22057?
Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen' de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job' ook in het Frans in. Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job' en ‘Waarom van job veranderen') onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt. 
 

Functiespecifieke screening


Stap 3: Specifieke screening - Interview met praktische proef (+/- 40 minuten interview + 1u voorbereidingstijd) 
 
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Vóór het interview krijg je een praktische proef en voldoende tijd om die voor te bereiden. Deze proef wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Dit interview met praktische proef zal doorgaan in het hoofdbestuur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel) op donderdag 20/10/2022 en/of maandag 24/10/2022 (onder voorbehoud van wijzigingen).
Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Dossier kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is. 
 

Meer info?


Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Testen en resultaten
Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online-account ‘Mijn Dossier'. Je account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online-account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden. 
Wil je je resultaten beter begrijpen? Ontdek onze evaluatiemethoden voor de PC-tests.

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elke representatieve syndicale organisatie heeft het recht zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde gedurende elk selectiegedeelte dat door Selor wordt georganiseerd. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar Selor via een bepaalde procedure. Meer info vind je op www.selor.be -> Contact.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:

 • redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Dossier', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

  Procedure:
  • Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
  • Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
  • Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
  • Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.
 • Wat moet je concreet doen als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
  Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht.
  Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.

Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren. 
 

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?


Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
 

En na de selectieprocedure?


Als je geslaagd bent?
De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die de finale beslissing neemt. Als je nog niet werkt bij de rekruterende organisatie, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken. 

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je uiterlijk op 05/10/2022:

 • je cv volledig invult (in de taal van de selectie) in Mijn Dossier
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • én je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Extra info

Contactpersoon Selor
Dana Douliez - Selectieverantwoordelijke FOD WASO
Tel.: 02 233 41 09
E-mail: hr@werk.belgie.be 

Adres en algemene contactgegevens
Selor
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact


Hoe Selor bereiken?
Wegbeschrijving
 

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portret Koen Faes
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen Faes
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen Faes
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Portret Marc Lombet
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc Lombet
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc Lombet
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans