Medewerker meldpunt SIOD (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

MNG24027

Taal

Nederlands

Diploma

 • Bachelor
 • Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Interne markt

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie houdt de vinger aan de pols in de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Het staat in voor de verwerking en verrijking van de meldingen die het ontvangt van burgers, ondernemingen en sociale partners en is aldus een bron om te detecteren wat de nieuwe sociale fraudefenomenen zijn binnen de samenleving. Help je mee dit te ondersteunen?

Je wordt tewerkgesteld binnen het Secretariaat van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

Binnen het secretariaat van de SIOD word je ingezet om het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie te versterken. Je ontvangt de klachten en meldingen die door de burgers, ondernemingen of andere organisaties bij het Meldpunt neergelegd worden met betrekking tot sociale fraude en sociale dumping. Je volgt deze klachten op en kijkt de opvolging na t.a.v. de bevoegde diensten naar wie de klachten werden doorgestuurd.

Taken:

Je verzekert een goede ontvangstmelding van de klachten, geeft een eerste inlichting over de materie en geeft aan door wie de klacht behandeld zal worden:

 • Je beheert brieven en e-mails.
 • Je geeft raad als eerste lijn.

Je analyseert de klacht en bepaalt welke dienst(en) hiervoor bevoegd is (zijn), om de klacht vervolgens door te sturen:

 • Je maakt een analyse van de sociale documenten of van elk ander document dat de klager voorlegt.
 • Je maakt een lijst op van de bevoegdheden en van de contactpersonen van de verschillende partnerdiensten.
 • Je volgt de behandeling van de klacht op en vraagt een antwoord op aan de bevoegde dienst.
 • Je evalueert de feedback van de inspectiediensten.

Je staat de sociaal inspecteurs bij:

 • Je werkt de gegevens in de ontvangen klachten bij op basis van gegevensbanken (DIMONA, RRN, KBO, enz…).
 • Je bereidt het onderzoek voor.

Je stelt regelmatig verslagen op van de ontvangen klachten (per domein, type, publiek, activiteitensector, geografische sector, enz.). Je maakt een rapporteringssysteem op, stelt beknopte nota’s op over elke klacht en het geheel aan klachten en vraagt antwoorden op bij de hiërarchie, de autoriteiten en de partnerdiensten.

Je werkt mee aan het opmaken en het beheren van een systeem tussen klager/meldpunt of meldpunt/partnerdiensten. Hiervoor bedenk je een gebruiksvriendelijke omgang bij het neerleggen van een klacht en ontwikkel en beheer je een monitoringssysteem.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 Nederlandstalige betrekkingen en 1 Franstalige betrekking vacant bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Zuidertoren - 8ste verdieping, Europaesplanade 1, 1060 Brussel) die volgens een verdeelsleutel tussen de administraties is vastgelegd en beperkt is tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AD Toezicht op de Sociale Wetten). Daarnaast wordt er ook een wervingsreserve aangelegd.

De Sociale Inlichtingen - en Opsporingsdienst (SIOD) is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en inzichten van de inspectiediensten van de administraties, en met wetenschappelijke ondersteuning een visie ontwikkelt op de bestrijding van sociale fraude en die omzet in concrete strategieën.

De SIOD is het smeermiddelde olie in de machine, tussen de verschillende inspectiediensten, om hen nog performanter te laten samenwerken, met de meest moderne inspectietechnieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn, om de prioritaire fraudefenomenen integraal en geïntegreerd aan te pakken.  

De SIOD bereidt het strategisch plan en de operationele actieplannen voor en staat in voor de beleidsondersteuning.

Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie is een centraal punt waar de burger, onderneming of organisatie een melding kan doen wanneer wordt vermoed dat een burger of onderneming sociale fraude pleegt. Speciaal voor professionele gebruikers is er een beveiligde toegang. Bijvoorbeeld voor: werknemers- en werkgeversorganisaties, OCMW's, steden en gemeenten, andere openbare instellingen, enz.

De meldingen worden aan de bevoegde diensten overgemaakt om na te gaan of de wetgeving, die zij moeten controleren, werd overtreden.

Het Meldpunt registreert ook meldingen van klokkenluiders. In overeenstemming met de klokkenluiderswet en het bijhorende uitvoeringsbesluit is de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) de bevoegde instantie voor het ontvangen van die meldingen van klokkenluiders in de strijd tegen sociale fraude.

De opdrachten van de SIOD zijn:

 • Het beleid voorbereiden zoals vastgesteld door de Ministerraad inzake de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude, ter uitvoering van het strategisch plan en het operationeel actieplan
 • De preventieacties sturen en opzetten die nodig zijn voor de uitvoering van dit beleid
 • Het voorbereiden van de samenwerkingsprotocollen tussen de federale overheid en de gewesten betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude
 • De trimestriële evaluatie van de realisatiegraad van de verschillende elementen van het jaarlijks operationeel actieplan bedoeld in artikel 2. Indien de trimestriële evaluatie tweemaal op rij aangeeft dat de doelstellingen of opbrengsten zoals voorzien in het operationeel actieplan niet zullen worden bereikt, brengt de directeur van de SIOD het strategisch comité hiervan op de hoogte
 • Het voorbereiden van richtlijnen ter uitvoering van het operationeel actieplan voor de arrondissementscellen bedoeld in artikel 12
 • De nodige inhoudelijke bijstand verlenen aan de bevoegde besturen en diensten inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude
 • Studies uitvoeren over de problematiek van illegale arbeid en sociale fraude en het mogelijk maken meer gerichte acties te ondernemen
 • Zorgen voor overleg tussen de inspectiediensten en voor hun ondersteuning via de overlegcomités
 • Het identificeren van de gemeenschappelijke opleidingsbehoeften van de personeelsleden van de inspectiediensten en zorgen voor de nodige opleidingen
 • Een extern communicatiebeleid voorbereiden voor het strategisch comité
 • Het opvolgen van de uitvoering van de door de minister(s) gesloten partnerschapsovereenkomsten, bedoeld in artikel 15, en er over rapporteren aan het strategisch comité
 • Het coördineren van de informatie meegedeeld door de inspectiediensten bevoegd voor de strijd tegen illegale tewerkstelling en jaarlijks, voor 1 juli van elk jaar, verslag uitbrengen aan de Europese Commissie
 • Een visie ontwikkelen en voorbereiden van strategieën om sociale fraude aan te pakken
 • Het organiseren van een structureel overleg met de diverse betrokken instellingen waaronder de regio's die actief meewerken aan de strijd tegen de sociale fraude en andere relevante actoren
 • Een internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt zetten in het kader van hun gezamenlijke acties en de opvolging ervan verzekeren.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent sociaal inspecteur bij AD TSW van de FOD WASO
 • Je bent benoemd op niveau A of B
 • Je hebt 2 jaar ervaring in het sociale rechtsdomein.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af  bij de SIOD (Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Functiespecifieke voordelen

 • Je verkrijgt een jaarlijkse toelage van 2.200 EUR gekoppeld aan de spilindex 138,01.
 • Je woonplaats is je administratieve standplaats.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • ergonomisch materiaal: een extra scherm, een headset en een bureaustoel
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Anja Bongaerts
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  02 233 42 74

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie houdt de vinger aan de pols in de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping. Het staat in voor de verwerking en verrijking van de meldingen die het ontvangt van burgers, ondernemingen en sociale partners en is aldus een bron om te detecteren wat de nieuwe sociale fraudefenomenen zijn binnen de samenleving. Help je mee dit te ondersteunen?

Je wordt tewerkgesteld binnen het Secretariaat van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

Binnen het secretariaat van de SIOD word je ingezet om het Meldpunt voor Eerlijke Concurrentie te versterken. Je ontvangt de klachten en meldingen die door de burgers, ondernemingen of andere organisaties bij het Meldpunt neergelegd worden met betrekking tot sociale fraude en sociale dumping. Je volgt deze klachten op en kijkt de opvolging na t.a.v. de bevoegde diensten naar wie de klachten werden doorgestuurd.

Taken:

Je verzekert een goede ontvangstmelding van de klachten, geeft een eerste inlichting over de materie en geeft aan door wie de klacht behandeld zal worden:

 • Je beheert brieven en e-mails.
 • Je geeft raad als eerste lijn.

Je analyseert de klacht en bepaalt welke dienst(en) hiervoor bevoegd is (zijn), om de klacht vervolgens door te sturen:

 • Je maakt een analyse van de sociale documenten of van elk ander document dat de klager voorlegt.
 • Je maakt een lijst op van de bevoegdheden en van de contactpersonen van de verschillende partnerdiensten.
 • Je volgt de behandeling van de klacht op en vraagt een antwoord op aan de bevoegde dienst.
 • Je evalueert de feedback van de inspectiediensten.

Je staat de sociaal inspecteurs bij:

 • Je werkt de gegevens in de ontvangen klachten bij op basis van gegevensbanken (DIMONA, RRN, KBO, enz…).
 • Je bereidt het onderzoek voor.

Je stelt regelmatig verslagen op van de ontvangen klachten (per domein, type, publiek, activiteitensector, geografische sector, enz.). Je maakt een rapporteringssysteem op, stelt beknopte nota’s op over elke klacht en het geheel aan klachten en vraagt antwoorden op bij de hiërarchie, de autoriteiten en de partnerdiensten.

Je werkt mee aan het opmaken en het beheren van een systeem tussen klager/meldpunt of meldpunt/partnerdiensten. Hiervoor bedenk je een gebruiksvriendelijke omgang bij het neerleggen van een klacht en ontwikkel en beheer je een monitoringssysteem.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 Nederlandstalige betrekkingen en 1 Franstalige betrekking vacant bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Zuidertoren - 8ste verdieping, Europaesplanade 1, 1060 Brussel) die volgens een verdeelsleutel tussen de administraties is vastgelegd en beperkt is tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AD Toezicht op de Sociale Wetten). Daarnaast wordt er ook een wervingsreserve aangelegd.

De Sociale Inlichtingen - en Opsporingsdienst (SIOD) is een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en inzichten van de inspectiediensten van de administraties, en met wetenschappelijke ondersteuning een visie ontwikkelt op de bestrijding van sociale fraude en die omzet in concrete strategieën.

De SIOD is het smeermiddelde olie in de machine, tussen de verschillende inspectiediensten, om hen nog performanter te laten samenwerken, met de meest moderne inspectietechnieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn, om de prioritaire fraudefenomenen integraal en geïntegreerd aan te pakken.  

De SIOD bereidt het strategisch plan en de operationele actieplannen voor en staat in voor de beleidsondersteuning.

Het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie is een centraal punt waar de burger, onderneming of organisatie een melding kan doen wanneer wordt vermoed dat een burger of onderneming sociale fraude pleegt. Speciaal voor professionele gebruikers is er een beveiligde toegang. Bijvoorbeeld voor: werknemers- en werkgeversorganisaties, OCMW's, steden en gemeenten, andere openbare instellingen, enz.

De meldingen worden aan de bevoegde diensten overgemaakt om na te gaan of de wetgeving, die zij moeten controleren, werd overtreden.

Het Meldpunt registreert ook meldingen van klokkenluiders. In overeenstemming met de klokkenluiderswet en het bijhorende uitvoeringsbesluit is de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) de bevoegde instantie voor het ontvangen van die meldingen van klokkenluiders in de strijd tegen sociale fraude.

De opdrachten van de SIOD zijn:

 • Het beleid voorbereiden zoals vastgesteld door de Ministerraad inzake de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude, ter uitvoering van het strategisch plan en het operationeel actieplan
 • De preventieacties sturen en opzetten die nodig zijn voor de uitvoering van dit beleid
 • Het voorbereiden van de samenwerkingsprotocollen tussen de federale overheid en de gewesten betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude
 • De trimestriële evaluatie van de realisatiegraad van de verschillende elementen van het jaarlijks operationeel actieplan bedoeld in artikel 2. Indien de trimestriële evaluatie tweemaal op rij aangeeft dat de doelstellingen of opbrengsten zoals voorzien in het operationeel actieplan niet zullen worden bereikt, brengt de directeur van de SIOD het strategisch comité hiervan op de hoogte
 • Het voorbereiden van richtlijnen ter uitvoering van het operationeel actieplan voor de arrondissementscellen bedoeld in artikel 12
 • De nodige inhoudelijke bijstand verlenen aan de bevoegde besturen en diensten inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude
 • Studies uitvoeren over de problematiek van illegale arbeid en sociale fraude en het mogelijk maken meer gerichte acties te ondernemen
 • Zorgen voor overleg tussen de inspectiediensten en voor hun ondersteuning via de overlegcomités
 • Het identificeren van de gemeenschappelijke opleidingsbehoeften van de personeelsleden van de inspectiediensten en zorgen voor de nodige opleidingen
 • Een extern communicatiebeleid voorbereiden voor het strategisch comité
 • Het opvolgen van de uitvoering van de door de minister(s) gesloten partnerschapsovereenkomsten, bedoeld in artikel 15, en er over rapporteren aan het strategisch comité
 • Het coördineren van de informatie meegedeeld door de inspectiediensten bevoegd voor de strijd tegen illegale tewerkstelling en jaarlijks, voor 1 juli van elk jaar, verslag uitbrengen aan de Europese Commissie
 • Een visie ontwikkelen en voorbereiden van strategieën om sociale fraude aan te pakken
 • Het organiseren van een structureel overleg met de diverse betrokken instellingen waaronder de regio's die actief meewerken aan de strijd tegen de sociale fraude en andere relevante actoren
 • Een internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt zetten in het kader van hun gezamenlijke acties en de opvolging ervan verzekeren.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondeling Communiceren: Je drukt je mondeling op een duidelijke, begrijpelijke en correcte manier uit.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van de courante softwaretoepassingen (Outlook, Word, Excel).
 • Je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans.
 • Je kan goed omgaan met stresssituaties.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent sociaal inspecteur bij AD TSW van de FOD WASO
 • Je bent benoemd op niveau A of B
 • Je hebt 2 jaar ervaring in het sociale rechtsdomein.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Je bent een statutair ambtenaar niveau A of B. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn als sociaal inspecteur bij de AD TSW van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau A of B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau A of B

Je moet voldoen aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Laad daarnaast ook een bewijs op van je benoeming als sociaal inspecteur.

Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

 

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar binnen een dienst die belast is met het toezicht op of de toepassing van de bepalingen van het sociaal recht en/of van het sociaal zekerheidsrecht en/of van het sociaal strafrecht.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum. Vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

Indien je ten laatste op 17 juni 2024 (de uiterste inschrijvingsdatum) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Functiespecifieke voordelen

 • Je verkrijgt een jaarlijkse toelage van 2.200 EUR gekoppeld aan de spilindex 138,01.
 • Je woonplaats is je administratieve standplaats.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • ergonomisch materiaal: een extra scherm, een headset en een bureaustoel
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

De vacature is een betrekking van niveau A of B. Het personeelslid dat overstapt naar een andere administratie behoudt in alle gevallen zijn statuut (statutair), zijn niveau/klasse en zijn anciënniteit.

De medewerkers van het Secretariaat (incl. Meldpunt) worden in verlof voor opdracht van algemeen belang geplaatst hetzij door de Minister onder wiens bevoegdheid zij vallen, hetzij door de instantie die het benoemingsgezag uitoefent.

 • Het verlof wordt voor 6 jaar toegekend en is hernieuwbaar voor dezelfde duur. Het wordt uitsluitend voltijds uitgeoefend.

 • Zij behouden het administratief en geldelijk statuut van hun instelling of departement van oorsprong waarvan ze blijven afhangen.

 • Ze behouden het recht op het geheel van vergoedingen waartoe ze gerechtigd waren op het moment van hun verlof voor opdracht van algemeen belang, voor zover hun toekenningsvoorwaarden behouden blijven.

 • Zij behouden in hun oorspronkelijke dienst hun aanspraak op bevordering, op wedde en op bevordering door verhoging in weddeschaal.

 • Gedurende hun verlof voor opdracht van algemeen belang worden zij onderworpen aan het hiërarchisch gezag van de Directeur van de SIOD, onder meer wat betreft de verloven en de werktijdregeling.

 • De periode van het verlof voor opdracht van algemeen belang wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.

 • De ambtenaren met verlof voor opdracht van algemeen belang kunnen een verzoek indienen om hun verlof voor opdracht van algemeen belang te beëindigen, mits een opzegtermijn van drie maand.

 • Het verlof voor opdracht van algemeen belang van de ambtenaren kan beëindigd worden door de benoemde overheid op voorstel van de Directeur van de SIOD, mits een opzeg van drie maanden, indien de persoon tekortschiet in het uitvoeren van de taken waarvoor deze werd aangesteld.

 • Voor de laureaten die starten in de functie wordt een proefperiode van 3 maanden voorzien. Wanneer de proefperiode niet goed verloopt, keer je terug naar je oorspronkelijke dienst.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af  bij de SIOD (Zuidertoren, Europaesplanade 1, 1060 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de volgende deelnemingsvoorwaarden op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Je bent in het bezit van het vereiste benoemingsbesluit.
 • Je bent titularis van een betrekking van sociaal inspecteur van niveau A of B binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AD TSW).

 De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden bij de SIOD in de Zuidertoren eind juni - begin juli 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van de kandidaten die geschikt zijn om de functie uit te oefenen, gerangschikt volgens hun geschiktheid, wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling overgemaakt aan de directeur van de SIOD. Deze gaat over tot hun aanwijzing nadat zij in verlof voor opdracht werden geplaatst.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 17/06/2024.

Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je cv volledig invult (in het Nederlands) in je online account
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • je een bewijs van je benoeming als sociaal inspecteur oplaadt binnen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AD TSW)
 • je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Anja Bongaerts
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  02 233 42 74

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Icoon medewerker zonder foto
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans
 • Portret Joris
  Zelfontwikkeling staat centraal binnen onze organisatie
  Joris
  Analist en ontwikkelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Joris