Manager overheidsopdrachten (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC23251

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Inhoud

Je zorgt voor een kwalitatieve dienstverlening op vlak van het opstellen, publiceren, gunnen en opvolgen van overheidsopdrachten. Je biedt juridische expertise, houd je expertise en kennis up to date en zorgt ervoor dat de reglementering correct wordt toegepast. Je zorgt ervoor dat procedures gekend en geoptimaliseerd zijn en dat de deontologische code gekend en toegepast wordt. Je bent verantwoordelijke voor het effectieve beheer van eventuele incidenten/gebreken, met inbegrip van rechtszaken voor de administratieve en gerechtelijke rechtbanken, in samenwerking met de juridische dienst van het Agentschap.

Je leidt de dienst overheidsopdrachten en zorgt ervoor dat het team de afgesproken doelstellingen behalen. Je zorgt ervoor dat je medewerkers hun vaardigheden en kennis ontwikkelen door het voorzien van vorming en het voeren van gesprekken in kader van de evaluatiecyclus. Je coacht en motiveert je medewerkers.

Je behandelt de grote en/of complexe dossiers. Hierbij neem je deel aan procedures voor lancering van de opdracht en stel je je op als de schakel tussen de aanbestedende overheid en de potentiële inschrijvers. Je schrijft en/of valideert de juridische, materiële en financiële delen van de opdrachten. Je schrijft en/of valideert het opstellen van alle schriftelijke handelingen (gemotiveerde besluiten/ bestellingen/ opdrachten/ contracten/goedkeuringen, .....), die rechtsgevolgen creëren, om de gunning van contracten zoveel mogelijk te waarborgen en de risico's van verhaal tot een minimum te beperken.

Je adviseert de directeur Algemene Diensten omtrent de uitvoering van de overheidsopdrachten, specifieke dossiers en aankoopbeleid. Je rapporteert elk probleem dat de uitvoering van de overheidsopdrachten en/of de reputatie van het Agentschap in het gevaar brengt en biedt een voorstel tot aanpak. Je stelt een jaarlijkse planning op van de op te maken globale overheidsopdrachten en de periodieke controles tav de opdrachten uitgevoerd door lokale entiteiten. Je laat de planning valideren door het management. Je volgt de uitvoering van de planning op en rapporteert hierover aan het management en doet aanbevelingen gebaseerd op de conclusies van de controles.

Je stelt je op als aanspreekpunt op vlak van overheidsopdrachten door informatie te verzamelen, te bewaren en te delen, door interne en externe communicatie te bevorderen en informatiedoorstroming te optimaliseren zodat elke betrokkene de voor hem/haar relevante informatie ter beschikking heeft. Je inventariseert de behoeften bij belanghebbenden van de verschillende entiteiten zodat een optimale dienstverlening geboden kan worden. Je voorziet in monitoring van de kwaliteit van de dienstverlening. Je geeft advies en valideert de meest geschikte procedure en/of gunningswijze. Je bent verantwoordelijk voor of staat in voor het beheer en de opvolging, voornamelijk vanuit juridisch en administratief oogpunt, van de uitvoering van de contracten na de gunning ervan. Je biedt ondersteuning (analyses, advies...) aan de medewerkers en interne cliënten bij de verschillende fases van de aankoopprocedure (lancering, gunning, uitvoering, eventuele geschillen).

Werkgever

Doel

Je verleent advies en ondersteuning aan de directeur Algemene Diensten op organisatorisch, administratief en beleidsmatig vlak teneinde de directeur toe te laten de doelstellingen van het managementplan te realiseren.

Daarnaast werk je actief mee aan het realiseren van de doelstellingen in het managementplan door een optimale, professionele organisatie van de activiteiten met betrekking tot overheidsopdrachten. Je leidt de dienst overheidsopdrachten en ziet toe op de correcte opmaak, gunning en opvolging van nieuwe en bestaande overheidsopdrachten volgens de reglementaire en deontologische principes. Als diensthoofd leg je de brug met de verantwoordelijken voor overheidsopdrachten in opvangcentra/diensten hoofdzetel.

Als expert bied je een onberispelijke dienstverlening aan de verschillende gesprekspartners bij elke fase van een overheidsopdracht.

 

Context

Je leidt de dienst overheidsopdrachten binnen de Directie Algemene Diensten. De dienst overheidsopdrachten op de centrale hoofdzetel bestaat uit een tweetalig team van aankopers en een tweetalig ondersteunend team. Het team bestaat in totaal uit een 10-tal medewerkers. Als dienstverantwoordelijke zorg je ervoor dat beide teams de afgesproken doelstellingen behalen.

Je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Algemene Diensten.

 

http://www.fedasil.be

Competenties

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

 

Diploma en ervaring

Je beschikt over een master/licentie (universitair niveau) en beschikt over minstens 6 jaar ervaring in onderstaande domeinen:

 • leiding geven aan een team
 • opmaak, opvolging, rapportage en juridische expertise op vlak van overheidsopdrachten
 • projectwerking met oog op procedureverbetering

 

Competenties

 • Je hebt een onbetwistbaar vermogen voor analyse, synthese, abstractie en conceptualisering. Je gaat hierbij op een gerichte manier te werk en beoordeelt de informatie op een kritische manier. (omgaan met informatie: informatie analyseren)
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens. Je genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. (omgaan met informatie: informatie integreren)
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte actie om de beslissingen uit te voeren. (omgaan met taken: beslissen)
 • Je geeft duidelijke instructies, volgt resultaten op en stuurt medewerkers bij. Je zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt en werkt volgens de regelgeving en deontologische code inzake overheidsopdrachten. (omgaan met medewerkers: medewerkers aansturen)
 • Je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise (omgaan met relaties: adviseren)
 • Je beschikt over de wil, inzet en ambitie om resultaten te behalen. Je herkent kansen en kan op het juiste moment de nodige actie ondernemen die tot resultaten leidt. Je genereert resultaten door doelgericht en binnen de beschikbare tijd actie te ondernemen. Je neemt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op voor de kwaliteit van de ondernomen acties. (omgaan met het eigen functioneren: objectieven behalen).
 • Je kan de groepsgeest creëren en bevorderen oor je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (omgaan met relaties: in team werken)
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten met je klanten. (omgaan met relaties: servicegericht handelen)
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Je respecteert vertrouwelijkheid en benadert anderen op een eerlijke en integere manier. Je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen)
 • Je vermijdt elke vorm van belangenconflict, hebt respect voor de deontologie van de bedrijfsjuristen en volgt het reglementair en wetgevend kader op vlak van overheidsopdrachten (oa principes bekendmaking, transparantie, niet-discriminatie, gelijke behandeling, enz). (omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen)
 • Je plant actief je eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities. Je durft jezelf en je werking in vraag te stellen en je continue nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken. (omgaan met het eigen functioneren: zichzelf ontwikkelen)

Technische vaardigheden

 • Je hebt kennis van het Officepakket (Word, Excel, Acces, Powerpoint), van databasebeheer en van IT-tools - browsers.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden
 • Je beschikt over voldoende kennis van de deontologie van de bedrijfsjuristen en het reglementair en wetgevend kader op vlak van overheidsopdrachten
 • Een goede kennis van het Frans is een troef in een federale werkomgeving.

Aanbod

Aanbod

Type overeenkomst

Een contract van onbepaalde duur (voltijds 38u. /per week) + werfreserve geldig 2 jaren voor onbepaalde duur / bepaalde duur / vervangingscontract.

 

Plaats van tewerkstelling

Fedasil - Hoofdzetel

21 Kartuizersstraat

1000 Brussel

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het bruto maandsalaris ligt tussen € 5396 en 6393 € (startsalaris op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Mogelijkheid van verscheidene dagen telewerk per week.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Procedure

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een gesprek met schriftelijke test en zal doorgaan vanaf 14/04/2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Voor bijkomende info, contacteer Christophe Mahaut (selectieverantwoordelijke) per mail christophe.mahaut@fedasil.be

Solliciteren

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 09/04/2023 middernacht. De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 14/04/2023, woensdag 19/04/2023 en donderdag 20/04/2023.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel kan het ook via www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be/nl/werkenvoor-be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.