AANWERVING VAN EEN ATTACHE VOOR DE DIENST OPLEIDING (M/V/X – NIVEAU A) (m/v/x)

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

Selectiecode

XNC23408

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering derde klant

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding van de Nederlandse taalrol (m/v/x - niveau A).
De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in het kader van de wet van 31 januari 2007 (1) indien het gaat om een vastbenoemd personeelslid, ofwel met een contract van bepaalde duur voor een periode van 6 maanden met mogelijkheid tot omzetting tot een contract van onbepaalde duur.

Nota

(1) Wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en kennisbeheer en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

FUNCTIEVEREISTEN

De attaché staat onder meer in voor de volgende taken*:

Cursusmanager:

 • het detecteren en analyseren van opleidingsvragen;
 • het in samenwerking met de organisatie-eenheden opmaken van opleidingsplannen;
 • het in samenwerking met collega’s ontwerpen en vernieuwen van leertrajecten (opbouw van het programma, didactische aanpak, cursusmateriaal);
 • het praktisch organiseren en administreren van opleidingen;
 • het evalueren en bijsturen van opleidingen;
 • het bijwerken van uw eigen kennis over opleidingsmethodiek, de justitiële organisatie, en justitiële en juridische inhouden en kennisdeling met collega’s;
 • het permanent vernieuwen, diversifiëren, uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening van het IGO en verzekeren dat het IGO de laatste ontwikkelingen op vlak van opleidingsmanagement kan volgen;
 • het opvolgen van projecten inzake kennis- en documentatiebeheer.

Kennis- & documentatiebeheer:

Het IGO staat ook in voor het kennis- en documentatiebeheer van de rechtelijke orde.

Het is verantwoordelijk voor het afsluiten van de contracten die de rechterlijke orde online toegang verschaffen tot de voor hen relevante juridische documentatie.

Daarnaast wil het IGO via een netwerk van centrumbibliotheken (per arrondissement) de noden inzake juridische documentatie verder uitbouwen.

De taken:

 • kennis hebben van het bestaande marktaanbod voor de juridische documentatie die relevant is voor de rechterlijke orde;
 • detecteren van de informatie- en documentatiebehoeften binnen de rechterlijke orde en nagaan hoe het IGO deze behoeften kan invullen;
 • aanspreekpunt zijn voor alle vragen over de juridische documentatie;
 • informeren van de rechterlijke orde over het bestaande aanbod en de rol van het IGO voor het kennis- en documentatiebeheer;
 • instaan voor het contractbeheer van de juridische documentatie;
 • verder uitbouwen van de samenwerking met de centrumbibliotheken.

* Gelet op het evolutief karakter van het IGO, kunnen deze taken onderhevig zijn aan kleine wijzigingen.

Werkgever

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding is een onafhankelijk federaal orgaan dat bijdraagt tot een kwaliteitsjustitie door op een optimale wijze de professionele competenties van magistraten en leden van de rechterlijke orde te ontwikkelen in een Europese dimensie.

U belandt in een dynamisch en multidisciplinair team in uitbouw, waar u zich steeds verder kan bekwamen in de vereisten van deze functie, maar ook snel sterke resultaten neerzet voor onze interne en externe klanten.

De plaats van tewerkstelling is Brussel.

https://igo-ifj.be/nl

Competenties

COMPETENTIES

Er wordt verwacht dat u:

 • over een sterke expertise beschikt in training en ontwikkeling, competentiemanagement en kennisbeheer;
 • beschikt over een grondige kennis van didactische en pedagogische principes;
 • basisnoties hebt van de gerechtelijke organisatie en de rechtsdomeinen;
 • basisnoties hebt van interactionele processen als informatie verstrekken, dienstverlenen, adviseren, oordelen en bemiddelen;
 • basisnotities hebt van bestuurlijk-organisatorische, sociaal-communicatieve en/of technisch-justitiële competenties;
 • relaties onderhoudt met leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken, lesgevers, en met hen overlegt en onderhandelt;
 • het overzicht houdt, de thema’s oppikt en initiatieven neemt om het opleidingsbeleid te realiseren;
 • graag werkt met groepen, sociaal vaardig bent en vlot in het aanspreken van een publiek;
 • vaardig bent in projectmatig werken, plannen en organiseren;
 • een vlotte samenwerking aangaat met collega’s;
 • gedreven bent en streeft naar een maximale klantentevredenheid;
 • beschikt over een goede kennis van pc, Word, Excel, internet; en bereid bent om nieuwe IT-systemen aan te leren;
 • ervaring en/of affiniteit hebt op het vlak van kennis- en documentatiebeheer;
 • kennis hebt van de digitale omgeving en de nieuwe media met betrekking tot de functie;
 • flexibel bent en bereid tot verplaatsingen.

Pluspunten:

 • meerdere jaren werkervaring in soortgelijke functie;
 • basiskennis van de organisatie en de werking van de rechterlijke orde;
 • een goede kennis van het Frans;
 • een goede informaticakennis.

TOELATINGSVEREISTEN

1) burger van de Europese Unie zijn;

2) van onberispelijk gedrag zijn;

3) de burgerlijke en politieke rechten genieten;

4) vereist diploma: houder van een universitair diploma (master/licentiaat/doctor).

Vereiste ervaring: beschikken over een voor de functie nuttige ervaring.

Aanbod

Het ter beschikking gesteld personeelslid behoudt zijn eigen statuut, wedde en voordelen.

Het personeelslid dat wordt aangeworven onder arbeidsovereenkomst geniet van de weddeschaal van adjunct-auditeur (A1) zoals bepaald in het statuut van het administratief personeel van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, met inachtneming van zijn/haar geldelijke anciënniteit.

De jaarlijkse brutowedde voor een adjunct-auditeur met 0 jaar anciënniteit bedraagt momenteel €51.903,32 (of €25.952,96 (100%) vermenigvuldigd met de huidige index 1,9999).

Procedure

De aanwerving gebeurt op basis van het slagen in een selectietest die bestaat in een interview door de directie van het Instituut. Indien de directie het nodig acht, kan de selectietest uit meerdere interviews bestaan.

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of het profiel van de kandidaat overeenstemt met de functievereisten en wordt ook zijn motivatie en interesse voor het algemeen werkkader getoetst.

Voorafgaand aan het sollicitatiegesprek kan de directie een preselectie maken van de ingezonden kandidaturen.

Solliciteren

De kandidaten dienen hun gemotiveerde sollicitatiebrief, vergezeld van een kopie van het vereiste diploma en een curriculum vitae (in PDF versie), tegen uiterlijk 26 mei 2023, te richten aan de directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding via het sollicitatieformulier op de website van het IGO: https://www.igo-ifj.be/nl/vacancy/2023-04-20/attache-dienst-opleiding-niv-a.

Onvolledige kandidaturen of kandidaturen die worden ontvangen na het vervallen van deze termijn zullen niet worden aanvaard. Uw gegevens zullen worden bewaard in onze wervingsreserve en dit voor een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van afsluiting van de selectie, indien u daaromtrent uw uitdrukkelijke toestemming verleent. In de wervingsreserve rangschikken we de geslaagde kandidaten volgens de behaalde punten in de selectie. Bij een nieuwe vacature contacteren we de kandidaten in deze volgorde.

https://www.igo-ifj.be/nl/content/vacatures