Diverse profielen voor het Nationaal Crisiscentrum (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

XNC23529

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Op niveau A is het Nationaal Crisiscentrum op zoek naar de volgende profielen:

 

Voor de directie BOT (Beleidsondersteuning team): 

Het beleidsondersteuningsteam, kortweg BOT, is de strategische cel die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Directeur-Generaal en zijn adjuncten valt. 

De beleidsmedewerkers van het BOT werken in het hart van de organisatie. Het BOT staat in voor de ondersteuning van het managementniveau (de Directeur-Generaal en de directie), waar het een coördinerende rol speelt en dit op administratief, organisatorisch, inhoudelijk en beleidsvlak. Het BOT speelt daarnaast ook een belangrijke rol in de organisatieontwikkeling van het NCCN. Het BOT waakt over de interne beheerskwaliteit van het NCCN door evaluaties en verbeteringsprocessen aan te sturen.   
Tot slot ziet het BOT toe op de verwezenlijking van de strategische doelstellingen door een coördinerende rol te spelen in transversale dossiers. 

Voor de Directie COM (Communicatie) : 

Heb je interesse om de bevolking te informeren tijdens een noodsituatie via de inzet van het Werkproces  Crisiscommunicatie (WPCC) en de ondersteuning bij het gebruik van de tool BE-Alert? Beschik je over vaardigheden op het gebied van interne en externe communicatie?

Kan je zelfstandig werken en langetermijnprojecten leiden zoals het ontwikkelen van risicocommunicatiestrategieën, het uitrollen van nieuwe BE-Alert functionaliteiten of het managen van communicatieaspecten in andere NCCN-projecten? Dan is jouw plaats in ons team!  Vaardigheden in grafisch ontwerp en/of video-en fotocommunicatie zijn een pluspunt! 

Voor de Directie NTTC (National Travel Targeting Center) : 

Het NTTC is op zoek naar een analist voor de Belgian Passenger Information Unit (BELPIU). Het NTTC omvat de BelPIU en het projectteam ETIAS. De BelPIU heeft als missie de analyse van passagiersgegevens in strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit. Deze verwerking gebeurt in samenwerking met de vier bevoegde diensten (Politie, VSSE, ADIV en Douane & Accijnzen). Een analist BelPIU ondersteunt deze bevoegde diensten bij de verwerking van deze passagiersgegevens. Daarnaast wordt er ook nauw samengewerkt met PIU’s van andere landen. Meer gedetailleerde informatie kan teruggevonden worden in ons jaarrapport. Praktische kant: de analisten werken in shiften (geen nachtshiften) en in het weekend/op feestdagen (gemiddeld een weekend per 6 weken) en ontvangen een premie voor deze shiften. 

Voor de directie SecOps IT / Security operations IT en voor de directie OSCS / Operational Security and Crisis Support

Deze twee diensten zijn op zoek naar een opleider Paragon. De doelstelling van dit programma Paragon is de ontwikkeling van een meerjarig IT-programma "Paragon" binnen de NCCN ter ondersteuning van een toekomstgericht, informatie gestuurd beheer van de risicocyclus door de integratie van bestaande toepassingen en informatiebronnen.De "Paragon"-toepassing zal worden ontworpen met de nodige gegevensbeveiligingsmaatregelen en GDPR-wetgeving in het achterhoofd, en zal een diverse groep gebruikers in staat stellen zich voor te bereiden op acute crisissen en deze te beheren en te beheersen. Het zal ook het beheer mogelijk maken van grootschalige evenementen, oefeningen, evaluaties en zelfs audits.

Doel van de functie is het ontwikkelen, plannen, voorbereiden en doceren van lespakketten op maat van de behoeften van de klanten (de federale organisaties) teneinde de competenties van de federale ambtenaren verder te ontwikkelen.

Voor de directie CIPRA (Kritieke Infrastructuur en Risicoanalyse) en voor NPU, ICC en OSCS

Teneinde de werkzaamheden in het kader van nationale weerbaarheid te kunnen initiëren en verder vorm te geven zijn er verschillende dossierbeheerders nationale weerbaarheid vereist. Deze dossierbeheerders zullen de implementatie van de nationale weerbaarheidsplannen opvolgen, de werkzaamheden van de respectievelijke tien strategische objectieven opvolgen, al dan niet binnen 1 specifiek strategisch objectief, vergaderingen voorbereiden op nationaal niveau ter ondersteuning van de nationale verantwoordelijke voor nationale weerbaarheid, rapporten opstellen voor het nationale politieke niveau, rapporten voorbereiden voor internationale rapportering, enzovoort. 

Voor de directie CIPRA (Kritieke Infrastructuur en Risicoanalyse) : 

De directie Kritieke Infrastructuur en Risicoanalyse staat in voor de coördinatie van de nationale risicoanalyse en voor de coördinatie van de wetgeving en het beleid rond de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren.

Voor de aanvulling van het multidisciplinaire team zijn we op zoek naar een jurist. Je geeft gespecialiseerd juridisch advies met betrekking tot het expertisedomein van de directie CIPRA. Je volgt de werkzaamheden op die een impact hebben op de reglementering die betrekking heeft op de opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum en je stelt wetgevende en reglementaire teksten op en zorgt hierbij ook voor de omzetting van Europese richtlijnen.  

De CIPRA dienst is eveneens op zoek naar een dossierbeheerder.
Je hebt interesse in domeinen zoals economische veiligheid, geopolitiek, de huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen, polarisering, … en in risicoanalyse in al zijn facetten. Door jouw ondersteunende en adviserende rol lever je een actieve bijdrage aan de missies van de directie. Je verzamelt, analyseert, interpreteert en evalueert relevante projectgerelateerde informatie op nationaal/Europees/internationaal niveau op het gebied van veiligheid en risicoanalyse.  

 

Op niveau B is het Nationaal Crisiscentrum op zoek naar de volgende profielen:

Voor de directie COM (Communicatie): 

Ben je geïnteresseerd in het bieden van communicatieondersteuning in een groot aantal domeinen zoals crisiscommunicatie in noodsituaties, ondersteuning van het team verantwoordelijk voor de BE-Alert tool, interne en externe communicatie over de missies van het NCCN en risicocommunicatie? Kan je op langetermijnprojecten werken maar ook snel reageren bij onvoorziene omstandigheden? Dan is jouw plaats in ons team!  Vaardigheden in grafisch ontwerp en/of video-en fotocommunicatie zijn een pluspunt! 

Voor de directie OSCS (Operational Security and Crisis Support):

Een Operationele Agent verzamelt, analyseert en verspreidt dringende informatie, brengt mogelijke dreigingen in kaart, brengt de betrokken partijen op de hoogte en adviseert hen over de te nemen acties. De Agent leidt de dagelijkse stroom aan informatie in goede banen waarbij Teamwork essentieel is. Hij/zij staat hiervoor in nauw contact met politie- en hulpdiensten, overheden, internationale organisaties en elke instantie die nuttig is voor de info inzameling. 

De Permanentie is 24/7 actief. De Agenten verzekeren de telefonische permanentie en treden op als eerste lijn voor ministeriële kabinetten en externe diensten. Bij alarmering voeren ze eventuele waarschuwingsprocedures uit. Tijdens crisisbeheer geven de Agenten technische, logistieke en administratieve ondersteuning.  

Voor de directie PLF (Personeel - Logistiek - Financiën) :

Als onderdeel van de transversale PLF-directie (Personeel - Logistiek - Financiën) is de dienst P&O (Personeel en Organisatie) verantwoordelijk voor de uitvoering van HR-acties binnen het NCCN, zowel op individueel niveau (opvolging van dossiers, loopbaanbeheer van NCCN-personeelsleden, aanspreekpunt, enz.) als op collectief niveau (meer globale projecten in verband met bijvoorbeeld welzijn,  opleiding, opstellen van HR-procedures en -tools, enz.) De afdeling P&O, bestaande uit 6 personen (Fr en Nl), biedt ondersteuning en expertise aan de verschillende operationele directies van het NCCN.

Als P&O-deskundige neem je actief deel aan de lopende P&O-projecten en zorg je ervoor dat de nodige operationele taken worden uitgevoerd (opstellen van nota's, e-mails, telefonische contacten, opvolging van dossiers, ...) in P&O-aangelegenheden en in overeenstemming met zowel de toepasselijke regelgeving als de richtlijnen en instructies van de FOD Binnenlandse Zaken.

Op niveau D is het Nationaal Crisiscentrum op zoek naar de volgende profielen:

 

Voor de directie PLF (Personeel - Logistiek - Financiën) : 

Als onderdeel van de transversale directie PLF (Personeel - Logistiek - Financiën) is de logistieke dienst verantwoordelijk voor de ondersteuning en expertise van het hele NCCN (momenteel 2 gebouwen).

Als operationeel logistiek medewerker ben je verantwoordelijk voor alle logistieke ondersteuning en als medewerker schoonmaak en klusjes sta je ook in voor volgende taken: het informeren van de juiste personen over technische problemen, het begeleiden van onderhoudsbedrijven, het vervoeren van apparatuur met behulp van een bakfiets of dienstvoertuig, het uitvoeren van kleine reparaties en het voorzien van warme en koude dranken en maaltijden in de vergaderzalen.

Werkgever

Via contract bepaalde duur

Het Nationaal Crisiscentrum waakt 24/7 over de veiligheid van ons land. Als nationaal en internationaal meldpunt voor alarmeringen verzamelt en analyseert het NCCN alle meldingen die van invloed kunnen zijn op onze veiligheid en geeft deze informatie door aan de relevante autoriteiten.

Naast deze actieve waakfunctie helpt het NCCN ook de weerbaarheid van onze samenleving te versterken. Elk jaar voeren we preventieve informatiecampagnes om het bewustzijn van de risico's in België en de juiste reflexen in noodsituaties te verhogen.

Op nationaal niveau zijn we verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning en het crisisbeheer. Het NCCN coördineert ook de beveiliging van grote evenementen en de bescherming van personen en instellingen in België.

In de strijd tegen terrorisme en zware en georganiseerde misdaad verzamelt, verwerkt en registreert de Belgische Passagiersinformatie-eenheid (BelPIU) gegevens over passagiers die internationale reizen maken. Reizigers die vrijgesteld zijn van de visumplicht moeten voortaan ook via ETIAS een voorafgaande toelating (reistoestemming) aanvragen om naar de EU te reizen.

Om al deze taken uit te voeren en crisissituaties het hoofd te bieden, moet het NCCN beschikken over een efficiënte, geschikte en adequate infrastructuur, personeel en procedures.

 Het Nationaal Crisiscentrum maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en telt ongeveer 200 personeelsleden. In ons Jaarrapport 2022 - Crisiscentrum kan je meer informatie vinden over onze missies en ambities.

 

 FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, het beheer van het Rijksregister, de organisatie van verkiezingen, de uitgifte van identiteitskaarten, het beheer van migratiestromen... het zijn maar enkele van de thema's waarmee de FOD Binnenlandse Zaken zich bezighoudt, hoewel de lijst eigenlijk nog langer is.

Uw veiligheid, onze zaak. De opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken is veiligheid garanderen in een samenleving waar burgers initiatieven durven nemen en banden zoeken. Ook op de werkvloer streven we naar een open organisatiecultuur die medewerkers laat meedenken en beslissen, maar ook laten meewerken.

Onze FOD telt meer dan 5.000 medewerkers verspreid over de zes Algemene Directies (Civiele Bescherming, Nationaal Crisiscentrum, Vreemdelingendienst, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerschap en Innovatie & Digitale Oplossingen), de Directies, de Coördinatie- en Ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taalcontrole en de Federale Diensten van de Gouverneurs).

https://crisiscentrum.be/nl

Competenties

Voor de functies op niveau A:

Gedragsgerichte competenties:

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competentie

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

 Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore.

 Als je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van de geslaagde opgenomen worden!

Troeven

 Kennis van de tweede landstaal

Vereist diploma

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Voor de functies op niveau B:

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Technische competentie

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore.

Als je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van de geslaagde opgenomen worden!

Troeven

Kennis van de tweede landstaal

Vereist diploma

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Voor de functie op niveau D:

Gedragsgerichte competenties

 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je creëert en bevorderen de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

 Technische competentie

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore.

 Als je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van de geslaagde opgenomen worden!

Troeven

Kennis van de tweede landstaal

Vereist diploma

Geen diploma vereist

Aanbod

Je wordt aangeworven op basis van een contract van bepaalde duur van één jaar, met de mogelijkheid van verlenging met één jaar.

Opgelet: je moet uiterlijk 30 september 2023 in dienst kunnen treden.

Loon


Voor niveau A: Attaché A1 met de bijhorende weddeschaal NA11. Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voor niveau B: Administratief deskundige met de bijhorende weddeschaal B1. Minimum aanvangswedde € 33.606,31 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voor niveau D: Technisch medewerker met de bijhorende weddeschaal DC1. Minimum aanvangswedde € 25.900,70 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof (+ 12 compensatiedagen) 
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop

Aangezien dit om vacatures gaat bij verschillende diensten van het Crisiscentrum, kunnen de hierboven opgesomde voordelen variëren naargelang de dienst waarbij je tewerkgesteld wordt. 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • houder zijn van een veiligheidsmachtiging  of bereid te zijn een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp zullen uitmaken van een veiligheidsonderzoek.  

 

Het afgeven van een positief veiligheidsadvies en vervolgens een voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen), is een absoluut noodzakelijke voorwaarde om een functie op het NCCN te kunnen uitoefenen: u treedt enkel in dienst als, en vanaf het moment dat u een positief veiligheidsadvies heeft gekregen van de NVO en u zal enkel in dienst kunnen blijven als u de vereiste veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt. 
 
Formaliteiten: U bent bereid een veiligheidscontrole en een veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. De meerderjarige personen die met u samenwonen, zullen worden verwittigd dat zij, mits zij hiermee akkoord gaan, eveneens het voorwerp uitmaken van een veiligheidsonderzoek. De gegevens en informatie die kunnen worden geraadpleegd, zijn beschreven in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 wat de veiligheidsverificatie betreft, en in artikel 19 van de wet wat de veiligheidsmachtiging betreft. 

Veiligheidsverificatie: U zal enkel in dienst treden als u over een positief veiligheidsadvies beschikt.

Veiligheidsonderzoek:

 • Na uw indiensttreding zal de NVO een veiligheidsonderzoek uitvoeren
 • Na afloop van het veiligheidsonderzoek brengt de NVO een gemotiveerde beslissing uit over het al dan niet toekennen van de voor uw functie vereiste veiligheidsmachtiging
 • U zal enkel in dienst kunnen blijven als u de veiligheidsmachtiging verkrijgt en behoudt
 • De NVO kan de machtiging intrekken
 • Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, kan u, in voorkomend geval, beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing van de NVO.

Procedure

Stap 1- cv screening

Een eerste screening gebeurt op basis van jouw cv en motivatiebrief. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Voor de profielen van niveau A en B dien je te beschikken over het vereiste diploma. Anders kan je niet deelnemen aan de selectie.

Stap 2- Interview

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie en beeld van de functie, je interesse en voeling met het werkterrein.

De interviews zullen online doorgaan. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Je cv en motivatiebrief die je via mail hebt gestuurd, worden gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om te slagen, moet je aan het vereiste niveau voldoen.

De procedure wordt afgesloten van zodra er voldoende geschikte kandidaten gevonden zijn.

Solliciteren

Stuur jouw CV met vermelding van je rijksregisternummer, een kopie van je diploma en een motivatiebrief naar nccn.po@nccn.fgov.be.
Geef ook even aan in je mail naar welke functie(s) je voorkeur uitgaat.

Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

Je kan niet solliciteren via de website werkenvoor.be (gebruik dus niet de knop 'solliciteren').

 

Extra info

FOD Binnenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Dan kan je een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo