Juristen (m/v/x)

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Selectiecode

XNC23610

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Binnen het Departement van het Algemeen Secretariaat:

Onder het gezag van en in directe samenwerking met de secretaris-generaal van het OCMW zal de jurist voornamelijk de volgende taken moeten uitvoeren:

 • Ondersteuning en juridische raad en advies bieden naargelang de behoeften van de secretaris-generaal;
 • De secretaris-generaal op verzoek ondersteunen bij vergaderingen en de notulen/ het verslag opstellen;
 • Diverse taken uitvoeren ter voorbereiding van vergaderingen van beleidsinstanties/ besluitvormingsorganen, Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk, Basisoverlegcomités, vakbondsvergaderingen, Directiecomités, ...;
 • Het register van notulen en beraadslagingen van de overlegorganen bijhouden, toezien op de goedkeuring van de notulen en alle daarmee verband houdende taken uitvoeren;
 • De BOS-software beheren;
 • Verschillende werkvergaderingen voorbereiden op verzoek van de secretaris-generaal en ervoor zorgen dat de nodige logistiek aanwezig is om vergaderingen goed te laten verlopen;
 • Toezien op de papieren en elektronische archivering van documenten van het centraal secretariaat van het OCMW;
 • Elk dossier of elke taak afhandelen die de secretaris-generaal aan de jurist toevertrouwt.

Binnen het Departement Maatschappelijk Welzijn:

De jurist, die rapporteert aan de Directeur van het Departement Maatschappelijk Welzijn, houdt zich voornamelijk bezig met rechtsgeschillen op het gebied van maatschappelijk welzijn en pleit dossiers voor de arbeidsrechtbanken. Hiertoe zal de hij/zij de volgende hoofdtaken moeten uitvoeren:

 • Rechtsgeschillen behandelen:

-          Dossiers die door de arbeidsrechtbanken moeten worden behandeld voorbereiden en opvolgen, de adviezen van de besluitvormingsorganen van het OCMW doorgeven en ontvangen, de Directeur van de dienst bijstaan bij het doen van voorstellen aan de besluitvormingsorganen voor de aanpassing van de richtsnoeren op basis van de jurisprudentie;

-          Alle andere toegewezen geschillendossiers (indienen van klachten, opstellen van juridische adviezen, contacten met advocaten, partijen, ...) volledig opvolgen ;

 • Raad, adviezen en antwoorden geven op vragen van interne diensten over juridische zaken met betrekking tot sociale missies: DIS, sociale steun, plaatsingen ten laste, vreemdelingenrecht, beroepsgeheim, sociale zekerheid, huisvesting, terugvorderingen, ... ;
 • Procesdossiers over fraude voorbereiden en opvolgen met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
 • Meewerken aan de ontwikkeling en aanpassing van processen en procedures voor toegang tot sociale steun: juridische expertise bieden - formulieren, standaarddocumenten, ... opstellen ;
 • Territoriale bevoegdheden vaststellen;
 • Het Secretariaat beheren van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;
 • Personeel opleiden in juridische zaken met betrekking tot sociale steun;
 • Deelnemen aan de juridische commissies van Brulocalis;
 • Juridische nota’s, interne reglementen en overeenkomsten opstellen met betrekking tot de sociale missies van het Centrum.

Werkgever

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Lambrechts-Woluwe werft aan:

 

juristen (m/v/x)

 

onder voltijds contract van onbepaalde duur aan barema A1 openbare dienst, met onmiddellijke ingang, voor het Departement Algemeen Secretariaat en voor het Departement Maatschappelijk Welzijn.

http://www.cpas1200.be

Competenties

Profiel:

Voorwaarden voor deelname aan de selectieprocedure:

 • Houder zijn van een juridisch masterdiploma.

Gedragsvaardigheden:

 • Proactief, georganiseerd en dynamisch zijn;
 • Een analytische, oplossingsgerichte en nauwgezette geest;
 • Blijk geven van flexibiliteit;
 • Een discreet iemand die de vertrouwelijkheid respecteert; 
 • Interesse in de werking van een instelling.

Technische competenties:

 • Bekend zijn met, of grote belangstelling tonen voor, de wetten en regels die de activiteiten van OCMW's regelen, of bereid zijn deze te bestuderen en voortdurend bij te scholen op dit gebied;
 • Goede beheersing van de Office-suite en informatietechnologie in het algemeen;
 • Uitstekende schrijfvaardigheid.

Troeven:

 • Ervaring in een OCMW;
 • Kennis van het Nederlands en houder zijn van het Selor-taalcertificaat, dat overeenkomt met uw functieniveau.

Aanbod

Voordelen:

 • Een bruto maandsalaris van ten minste 3.761,34 euro op basis van een voltijdse, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante anciënniteit (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de overheidssector), mits volledige en geldige bewijsstukken worden overgelegd;
 • Een eindejaarspremie;
 • Een maandelijkse tweetaligheidsbonus (indien het betreffende certificaat van Selor);
 • Maaltijdcheques ;
 • Tussenkomst voor woon-werkverkeer, afhankelijk van de persoonlijke situatie:
 • Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst  (huwelijkspremie, startbedrag, tussenkomst in een aantal uitzonderlijke uitgaven,…);
 • Hospitalisatieverzekering;
 • 10% korting bij Ethias voor verzekeringen die op individuele basis worden afgesloten;
 • Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven in volle ontwikkeling:
 • Een laptop ter beschikking voor professioneel gebruik.
 • Gratis openbaar vervoer (MIVB, de Lijn, NMBS, Tec);
 • Toegang tot de gratis parking;
 • Een fietsvergoeding (0,27€/km);
 • Een voetgangerspremie (0,27€/km);
 • Een collegiale werksfeer, die professionaliteit en efficiëntie voorstaat in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel
 • Een voordelig aantal verlofdagen (ongeveer 40 dagen voor voltijds werk);
 • Een verlofkrediet van bij de indiensttreding;
 • Een flexibel uurrooster waarin u tussen 6.30 en 10.00 uur kunt arriveren en tussen 15.00 en 20.00 uur kunt vertrekken;
 • De mogelijkheid om tot 2 dagen per week op voltijdse basis te telewerken;
 • Steun bij interne mobiliteit (verticaal en horizontaal) en ontwikkeling van vaardigheden door middel van een individueel en aangepast opleidingsplan.

Procedure

Selectieprocedure:

Voor de functie van jurist in onze afdelingen wordt rond 04/10/2023 contact opgenomen met de geselecteerde kandidaten.
Om u te helpen organiseren, gelieve de volgende data te noteren:
De selectie vindt plaats in 2 selectieve fasen:

 • Een selectieve schriftelijke test op de middag van 10/10/2023;
 • Een mondeling examen op 17/10/2023.

Deze planning kan door de instelling worden gewijzigd.

Solliciteren

Geïnteresseerd?

Uiterste datum sollicitatie: 27/09/2023

 • Om te solliciteren kunt u terecht op onze website: http://www.cpas1200.be waar u al onze vacatures vindt onder het tabblad "Jobs".

https://jobs.cpas1200.be/NL/vacature/reference/SQ92536//application-form.aspx