MEDEWERKER BUDGET EN BEHEERSCONTROLE (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC23622

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Inhoud

 

Als budgetbeheerder voor de uitgaven van een of meerdere kostencentra, bereidt u begrotingsprognoses voor en zorgt u voor de administratieve, budgettaire en financiële opvolging.

U controleert de nauwkeurigheid en de coherentie van de financiële gegevens van de verschillende opvangcentra, diensten en directies.

U neemt op een actieve manier deel aan de opvolging van de begrotingscyclus van het Agentschap, de gedetailleerde opstelling van de begroting, door gegevens te verzamelen, te controleren en te consolideren.

U neemt deel aan de opstelling van de officiële budgettaire documenten met respect voor de richtlijnen en deadlines.

U analyseert en controleert of de budgettaire en administratieve procedures  gerespecteerd worden voor de ingediende dossiers van de centra, diensten en directies

U analyseert de budgetten, de kosten en de afwijkingen en doet aanbevelingen.

U stelt periodieke verslagen op en communiceert deze aan de betrokken dienst(en).

U realiseert de specifieke analyses voor de directies.

U biedt hulp aan met het oog op de interne controle en de automatisering van de budgettaire procedures en bijhorende rapportering.

U neemt deel aan diverse projecten voor de ontwikkeling van informatiesystemen op financieel en boekhoudkundig vlak.

U biedt technische ondersteuning inzake budget aan de verschillende diensten en directies.

Werkgever

Doel

 

U ondersteunt de verantwoordelijke voor de cel Budget en beheerscontrole op een actieve manier in het kader van de opvolging van de interne budgettaire cyclus, gaande van de voorbereiding van het budget tot de uitvoering en de controle.

 

Context

 

De dienst Financiën bestaat uit 3 cellen: Budget, Boekhouding en Conventiecontrole en onderhoud, in totaal 36 personen. Binnen Fedasil brengt u verslag uit aan de Verantwoordelijke Budget en beheerscontrole en aan de adjunct-directeur Budget en Financiën.

 

U werkt in nauwe samenwerking met uw collega's van de dienst Budget en Financiën en de boekhoudkundige diensten van de opvangcentra.

Competenties

Profiel

U hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners. Voor meer informatie: raadpleeg www.fedasil.be

Diploma en ervaring

U hebt een master/licentie toegepaste economische wetenschappen, handelswetenschappen, bedrijfsbeheer, handelsingenieur of gelijkwaardig (niveau A).

 

U beheerst de algemene boekhouding en hebt een goede kennis van budgetbeheer.

 

Kennis inzake overheidsbegroting en overheidsinstellingen is een grote troef.

U hebt een uitstekende kennis van de klassieke softwareprogramma's, in het bijzonder Excel, om rapporterings- en beheerstools op te stellen en te ontwikkelen.

 

U hebt een grote affiniteit met de overheidsinstellingen en u deelt de doelstellingen van Fedasil. U bent heel integer en loyaal.

 

Technische vaardigheden

 

Praktische kennis van een boekhoudkundig programma is een troef.

 

U hebt een zeer goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk)

 

U beschikt over goede analytische vaardigheden en kunt makkelijk synthetiseren.

 

Algemene vaardigheden

U neemt initiatief en bent dynamisch.

U hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat om autonoom te werken.

in team werken: een teamgeest ontwikkelen en bevorderen door advies en ideeën te delen en door bij te dragen aan oplossingen in geval van conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : de interne en externe cliënten begeleiden op een duidelijke, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke dienst aanbieden en goede contacten onderhouden.

Blijk geven van betrouwbaarheid: op een integere manier werken, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor de vertrouwelijkheid en de afspraken zonder enige vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: zijn eigen ontwikkeling actief plannen en beheren in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en zijn eigen werking op een kritische manier in vraag stellen door nieuwe standpunten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen halen: zich inzetten en de wil en ambitie tonen om de resultaten te behalen en zich garant stellen van de kwaliteit.

Informatie analyseren:  de gegevens op een gerichte manier analyseren en de informatie op een kritische manier beoordelen.

Problemen oplossen: problemen zelfstandig behandelen en oplossen, alternatieven zoeken en oplossingen uitwerken.

ONDERSTEUNEN: de collega's helpen, het voorbeeld geven en hen begeleiden in hun dagelijks werk

Aanbod

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijdse arbeidsovereenkomst (38u), van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. Deze wervingsreserve kan ook gebruikt worden door andere centra of andere diensten.

 

Werkplek

Fedasil - Hoofdzetel

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

 

Salaris

U wordt aangeworven op niveau NA11 met de loonschaal die voor uw situatie van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 3746 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw relevante professionele ervaring. Voor meer informatie, raadpleeg https://bosa.belgium.be/nl

Voordelen

 

Flexibel uurrooster en 26 dagen verlof op jaarbasis (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijk om een fietsvergoeding te krijgen.

Elektronische maaltijdcheques.

Interessante aanbiedingen dankzij een federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen. 

Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid op telewerk.

 

Procedure

Preselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van uw kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaturen die best overeenkomen met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor het selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, voorafgegaan door een schriftelijke test (Excel en test met open vragen), de selectietest zal georganiseerd worden op 16 Oktober 2023 op de hoofdzetel  van Fedasil. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de selectieproef worden bijgehouden om een werfreserve op te stellen voor alle types van arbeidsovereenkomsten en dit voor de duur van twee jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Hector ZANVO, selectieverantwoordelijke, per e-mail: hector.zanvo@fedasil.be

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd in deze functie en herkent u zichzelf in het gezochte profiel ? Dien uw kandidatuur uiterlijk tegen 07/10/2023 voor MIDDERNACHT in door het online sollicitatieformulier in te vullen op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil, en door de gevraagde documenten toe te voegen.

Opdat uw kandidatuur in overweging zou worden genomen, moet uw dossier VOLLEDIG zijn en de volgende documenten bevatten:

-         een motivatiebrief

-         een gedetailleerd en bijgewerkt CV (om de academische vereisten en uw ervaring te evalueren)

-         een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien het vereiste diploma voor de functie in het buitenland werd behaald, moet u de gelijkstelling van uw buitenlands diploma toevoegen, uitgereikt door een van de Gemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg de websites www.equivalences.cfwb.be of www.naricvlaanderen.be

De kennis van het Nederlands

Indien u uw diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet u beschikken over het taalattest Artikel 7 van Selor. Dit attest bewijst dat u geslaagd bent voor een examen over de kennis van het Nederlands en is noodzakelijk om voor deze functie te kunnen aangeworven worden. Gelieve dit attest bij uw kandidatuur toe te voegen. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Indien u geselecteerd wordt voor de functie, zullen de attesten van goed gedrag en zeden (uittreksels strafregister), algemeen model en model 2, gevraagd worden.

U moet ook voldoen aan de wetgeving betreffende de toegang tot het Belgische grondgebied en in het bezit zijn van het vereiste rijbewijs. Indien u geen Belgisch staatsburger bent, moet u de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien u een handicap hebt, kan u een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve de selectieverantwoordelijke op voorhand te verwittigen.