Adviserende Arts voor Antwerpen (m/v/x)

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Selectiecode

XNC23623

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

2000 Antwerpen

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

U voert evaluatie-onderzoeken uit betreffende de arbeidsongeschiktheid (gecoördineerde wet van 14 juli 1994 – officieuze coördinatie) en past de adequate wetgeving correct toe.

U neemt gemotiveerde beslissingen op medisch vlak, die conform zijn aan de vigerende wetgeving en reglementering. U houdt als adviserend arts eveneens rekening met de wetgeving van de andere sectoren van de sociale zekerheid. 

 • U onderzoekt de patiënten.
 • U evalueert de graad van arbeidsongeschiktheid.
 • U evalueert de afhankelijkheid van de patiënt volgens verschillende evaluatieschalen, zoals de noodzaak van hulp van derden.
 • U stelt een medisch arbeidsongeschiktheid dossier samen en volgt het op. Indien nodig maakt u een invaliditeitsdossier op ter attentie van het RIZIV.
 • U houdt rekening met rapporten van de behandelende artsen.
 • U beslist over de arbeidsongeschiktheden aan de hand van de vigerende wetgeving voor het desbetreffende geval.
 • U communiceert de beslissingen aan de administratieve diensten van onze instelling. 

Naast het luik arbeidsongeschiktheden, komt u ook tussen in de luik “geneeskundige verzorging”.  Het merendeel van de activiteiten op dit vlak is gecentraliseerd, maar waar een contact met het lid nodig is, kent u, op basis van uw oordeel en medische kennis, het recht toe op opening en de terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen die aan een voorafgaande goedkeuring van een adviserend arts onderworpen moeten worden (= a priori controle). 

Daarnaast evalueert u ook de medische gegevens en data die u ter beschikking gesteld worden om a posteriori controles uit te voeren in het kader van individuele, intermutualistische of controles op aanvraag van het RIZIV. 

 • U voert onderzoek naar de voorwaarden in verband met de ontvankelijkheid.
 • U voert onderzoek van de aanvragen betreffende de conformiteit.
 • U beoordeelt de aanvragen aan de hand van een medische motivatie.
 • U stemt de beslissingen af op de medische gegevens in overeenstemming met de  vigerende vereiste criteria.
 • U beantwoordt de vragen van de leden in het kader van de evaluatie, betreffende de gegrondheid van de gevraagde verstrekkingen.

 

U staat als adviserend arts in voor de medische expertise in het kader van de toepassing van artikel 136 §2 (subrogatierecht). 

 • u maakt een grondige studie van de dossiers.
 • u neemt deel aan de expertises van de Arbeidsrechtbank (en indien nodig aan de aan de expertises in der minne).
 • u staat in voor de validatie van de onverschuldigde geneeskundige verzorging. 

U spoort de medische overconsumptie en misbruiken op, waarborgt en verschaft raad aan de leden (binnen de beperkingen van het statuut). 

U neemt deel aan intermutualistische controles (NIC). Op vraag van de directie vertegenwoordigt u de HZIV bij verschillende externe organen, voornamelijk bij het RIZIV. 

U leidt als adviserend arts het medisch kabinet en bent verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers van het medisch kabinet. U overlegt ook met de verantwoordelijken en collega’s van andere diensten om een zo vlotte mogelijk afhandeling van dossiers mogelijk  te maken en eventuele verbeteropportuniteiten te bespreken. 

U blijft als adviserend arts op de hoogte van de evoluerende medische en wetenschappelijke literatuur. U neemt deel aan specifieke vormingsactiviteiten (bvb. intermutualistische vergaderingen) en desgevallend brengt u de opgedane kennis onder de aandacht van de collega’s artsen. 

Contactpersonen voor de jobinhoud

Dr. Frank DEMEULENAERE (adviserend arts voor de provincie Antwerpen)

Mail : fdemeulenaere@hziv.be

 Dr. Danica ZAMUROVIC (Arts-Directeur)

Mail : dzamurovic@caami.be

Werkgever

Er is 1 voltijdse betrekking vacant met hoofdstandplaats met standplaats Antwerpen ( Frankrijklei 81-83, 2000 Antwerpen).

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid.  Haar opdracht bestaat erin aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die erom vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere. Het is een kleinschalige instelling die ruimte en tijd maakt voor elk lid op een geïndividualiseerde manier.

http://www.hziv.be

Competenties

Generieke competenties 

 • U legt verbanden tussen verschillende gegevens, bekijkt mogelijke alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • U neemt beslissingen op het medische vlak en motiveert deze afdoende.
 • U begeleidt medewerkers en helpt hen in de verdere ontwikkeling binnen hun functie.
 • U begeleidt verzekerden op een transparante, integere en objectieve wijze door hen een gepersonaliseerde dienst aan te bieden en door met hen constructieve contacten te onderhouden.
 • U geeft advies aan je medewerkers en verzekerden, op basis van uw expertise. U kan op een diplomatische manier moeilijke boodschappen overbrengen.
 • U handelt integer, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en probeert elke vorm van partijdigheid te vermijden. U houdt u strikt aan het beroepsgeheim.
 • U evolueert in uw functie door zowel het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen als door u continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

 

Technische competenties 

 • U bent in het bezit van erkend diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens. 

Pluspunten

 • U beschikt over kennis van de bepalingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de taken die behoren tot de functies van adviserend arts.
 • U heeft sterke mondelinge vaardigheden en bezit voldoende overtuigingskracht.
 • U verleent graag diensten aan derden en u verdiept zich graag in het dossier van de patiënten.
 • Een bijkomend diploma verzekeringsgeneeskunde of evaluatie van lichamelijke schade of expertisegeneeskunde is een sterk pluspunt

Aanbod

U wordt aangeworven als adviserend arts op contractuele basis (voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst) en conform de vastgelegde barema’s van adviserend arts (KB nr. 35 van  20 juli 1967 houdende het statuut van de adviserend geneeskeren).

Hoewel uw plaats van tewerkstelling het kantoor Antwerpen is, bent u bereid u te verplaatsen naar de andere Gewestelijke Diensten in geval van afwezigheid van een collega adviserend arts (verlofregeling, ziekte). 

Meer informatie met betrekking tot de verloning kan bekomen worden bij de dienst HR.

Procedure

De kandidaten die voldoen aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden zullen zo snel mogelijk opgeroepen worden voor een interview.

Mondelinge proef

Het interview evalueert of uw competenties (zie rubriek 'competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over uw motivatie, uw interesse en uw voeling met het werkterrein.

Solliciteren

Interesse ?

 Gelieve uw CV samen met een begeleidende motivatiebrief te sturen/mailen naar:

 Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering - HZIV

 Ter attentie van

Mevrouw C. MICLOTTE, Administrateur-generaal

 Troonstraat 30A

1000 Brussel of

 werecruit@hziv.be

http://www.hziv.be

Extra info

De HZIV voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert volgens de bepalingen van Werkenvoor.be. De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.