Veiligheidsmedewerker voor het gesloten centrum Merksplas (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23683

Taal

Nederlands

Diploma

Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

D

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

2330 Merksplas

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet: Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar om te kunnen deelnemen aan deze procedure.


Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen. Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van zijn gesloten centra in afwachting van hun terugkeer.

Binnen deze gesloten setting sta je als veiligheidsmedewerker in voor de veiligheid van onze bewoners, collega's en bezoekers. Jij waakt over de kalmte en de rust in het centrum. Samen met onder meer veiligheidscoördinatoren, psychologen, verpleegkundigen, artsen en groepsbegeleiders streef jij naar optimale leefomstandigheden in een veilige omgeving.

Als veiligheidsmedewerker leid jij het dagelijkse leven van onze bewoners in goede banen. Naast bewaking en veiligheid, zorg jij voor een aangename en serene sfeer in de groep. Jij informeert bewoners over de huisregels, bedeelt de medicatie, begeleidt hen bij activiteiten, naar de medische dienst, bij bezoek,...

Wanneer je het onthaal bemant, ben je het eerste contactpunt voor bezoekers en organisaties. Je zorgt hierbij voor de nodige info, hun check-in en een goede begeleiding.

Vaak ben jij het eerste aanspreekpunt en luisterend oor voor bewoners. Jij hebt oog voor onderliggende sociale en psychische problemen en onderhoudt goede dagelijkse contacten met de bewoners. Zo spoor je tijdig spanningen op en speel je in op de groepsdynamiek. Die inzichten en bezorgdheden deel je met het team zodat ook zij de nodige medische en psychische ondersteuning kunnen verlenen.

Want samenleven in diversiteit brengt tal van uitdagingen met zich mee. Zo kan je geconfronteerd worden met crisissituaties zoals onder meer zelfmoordpoging, automutilatie, hongerstaking en bewonersprotest. In deze situaties draag jij een grote verantwoordelijkheid. Als de gemoederen hoog oplopen, hou jij het hoofd koelHet is een pittige job, maar je staat sterk in je schoenen. Je schat de ernst van de situatie in en handelt in overeenstemming met de veiligheidsprocedures.

Je werkt in een volcontinu systeem. De functie houdt dan ook avond-, nacht en weekendprestaties in, afhankelijk van het type uurrooster. Je komt terecht in een vaste ploeg die goed op elkaar is ingespeeld. In onze centra staat teamwork op één.

Meer info over de jobinhoud?
Lin Cooremans
Selecties & Rekrutering HRM DVZ
Contactpersoon Dienst Vreemdelingenzaken
E-mail: SelRec-DVZOE@ibz.fgov.be

Werkgever

Er zijn momenteel 10 vacante plaatsen voor het gesloten centrum Merksplas (Steenweg op Wortel 1A, 2330 Merksplas) van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) - FOD Binnenlandse Zaken.

DIENST VREEMDELINGENZAKEN

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vormen één front in de strijd voor een humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Ontdek meer op www.werkenbijasielenmigratie.be.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners, zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, politie, Justitie, enz. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) staat in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen.

DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Meer informatie over Dienst Vreemdelingenzaken vind je terug op de website (www.dofi.fgov.be). Bekijk ook de filmpjes over DVZ en de gesloten centra.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale innovatie en Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://ibz.be/

Competenties

Deelnemingsvoorwaarden

1. Er is geen diploma vereist. Je dient ons wel een rapport, aanwezigheidsattest, inschrijvingsattest of diploma van de basisschool of lager secundair onderwijs te bezorgen zodat we de taalrol kunnen bepalen.

2. Gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - Rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

3. Competenties

 • Je bent klantgericht.
 • Je kan goed in team werken.
 • Je kan problemen oplossen.
 • Je kan goed mondeling communiceren.

Opgelet! Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef:

 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt kennis van vreemde talen en vreemde culturen.
 • Je hebt kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Outlook en internet).
 • Je beschikt over kennis van veiligheidsnormen en medische hulpverlening.

Aanbod

Je wordt aangeworven als veiligheidsmedewerker (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT2.

Je krijgt een contract van bepaalde duur. Opgelet! De startbaanovereenkomst duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt. 
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 29.134,54 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Bovenop het basisloon worden onderstaande premies toegekend:

 • Risicopremie: jaarlijkse toelage van 1052,30 EUR, die wordt gedeeld door twaalf en maandelijks tegelijkertijd met de wedde vereffend.
 • Premie voor onaangenaamheden: maandelijkse forfaitaire vergoeding van 24,79 EUR.
 • Toelagen voor onregelmatige prestaties:
  • Zaterdagen en nachten: wedde aan 150%
  • Zondagen en feestdagen: wedde aan 200%

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gratis middagmaal in het centrum
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • mogelijkheid om in een stelsel van 36-urenweek te werken
 • 26 dagen jaarlijks verlof

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op Bosa, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je waakt erover dat je dienstverlening aan de burgers neutraal is en als neutraal ervaren wordt. Wanneer je in contact komt met het publiek vermijd je dat het vertrouwen van het publiek in je volledige neutraliteit, in je bekwaamheid of in je waardigheid in het gedrang zou komen. Dit doe je door elk woord, elke houding en elk voorkomen te vermijden dat dit vertrouwen zou kunnen schaden.

Tijdens de aanwervingsprocedure zal een voorafgaande gezondheidsbeoordeling plaatsvinden. Dit houdt in dat je medische geschiktheid voor deze functie zal worden onderzocht door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden indien je medisch geschikt wordt verklaard.

Procedure

Interview

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie en beeld van de functie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Deze gesprekken zullen doorgaan vanaf de laatste helft van november (onder voorbehoud).

Het interview zal plaatsvinden bij het gesloten centrum te Merksplas (Steenweg op Wortel 1A, 2330 Merksplas) of in de kantoren van DVZ (Pachecolaan 44, 1000 Brussel).

Je cv die je via mail stuurt, wordt gebruikt voor een voorafgaandelijke screening en als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 3 december 2023.

Stuur je cv, een kopie van je identiteitskaart en een kopie van je diploma of rapport/inschrijvingsbewijs naar jobs.NL@ibz.be.

Na een selectie op basis van het ingezonden dossier en rekening houdend met de gevraagde competenties, worden de beste kandidaten weerhouden voor een interview. De aandacht zal hierbij gaan naar het meest gepaste profiel voor de functie. Na evaluatie van je kandidatuur zal je worden uitgenodigd voor een interview. Tijdens het interview worden zowel je motivatie als de vereiste competenties geëvalueerd.

Je kan niet solliciteren via de website van werkenvoor.be (gebruik dus niet de knop 'solliciteren').

Extra info

Wij voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo