Boekhouder (M/V/X) Vastleggingscontroleur (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC23697

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Context

 

De dienst Financiën, binnen de directie Algemene Diensten, bestaat uit volgende afdelingen:

Budget & Beheerscontrole, Boekhouding, Budget & Controle Conventies. In totaal werken er 36 personen.

Je werkt op de afdeling Budget & Beheerscontrole onder leiding van de Chief Financial Office

Je hebt nauw contact met de verschillende opvangcentra voor alles wat te maken heeft met de budgetten van het centrum en de boekhouding.

Doel

Op een efficiënte, betrouwbare en regelmatige wijze uitvoering geven aan de opvolging, coördinatie, ondersteuning en controle van de boekhouding en begroting, in lijn met de geldende procedures en regelgeving van de overheid.

Takenpakket

Als contactpersoon (SPOC) voor bepaalde opvangcentra ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het analyseren en controleren van de budgettaire vastleggingsdossiers om een correcte uitvoering van het budget te garanderen.

 

In de hoedanigheid van kredietbeheerder betreffende de uitgaven van één of meerdere opvangcentra of betreffende één of meer gemeenschappelijke uitgavenposten voor alle centra, stelt u de budgettaire ramingen op en verzekert u de administratieve, budgettaire en financiële opvolging. U maakt deel uit van 1 of meerdere werkgroepen waaraan ook de vertegenwoordigers van de gebruikers, de centra of materiaalbeheerder en de verantwoordelijken voor de overheidsopdrachten, deelnemen.

 

Als contactpersoon (SPOC Budget & Financiën), zorgt u voor een persoonlijke communicatie met de begrotings-/boekhoudingscorrespondenten van wie u de dossiers beheert, om hen te adviseren en te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken. Dit doe je voornamelijk door de boekhouders in de federale centra voortdurend bij te scholen en waar nodig bezoeken en controles ter plaatse uit te voeren

Je controleert de bestelbonnen van de verschillende aankoopdossiers.

Je bent verantwoordelijk voor het beheer, de opvolging en de controle van de facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Je voert de maandelijkse monitoring uit van de verschillende budgettaire enveloppen van de federale centra.

Je werkt mee aan de semestriële en jaarlijkse afsluiting.

Je zorgt voor een duidelijk beheer en toepassing van het boekhoudkundig plan en de boekhoudkundige procedures en stelt de nodige wijzigingen voor.

Je draagt bij aan het beheer van de financiële middelen van de federale centra.

Je controleert de boekhoudkundige activiteiten van de federale centra om te zien of ze conform en volledig zijn en je helpt de betrokken collega’s.

Je werkt proactief samen aan de ontwikkeling en de verbetering inzake procedures, beheersinstrumenten, planning, templates.

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

De dienst Financiën, binnen de directie Algemene Diensten, bestaat uit volgende afdelingen:

Budget & Beheerscontrole, Boekhouding, Budget & Controle Conventies. In totaal werken er 36 personen.

 

Je werkt op de afdeling Budget & Beheerscontrole onder leiding van de Chief Financial Office

Je hebt nauw contact met de verschillende opvangcentra voor alles wat te maken heeft met de budgetten van het centrum en de boekhouding.

 

(Meer informatie over Fedasil vind je op www.fedasil.be).

 

 

http://www.fedasil.be

Competenties

Diploma en ervaring

U bent houder van een bachelor/graduaat diploma, in boekhouding.

Technische vaardigheden

Vereisten

 

U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word en een zeer goede kennis van Excel.

U behaalt deadlines en werkt methodisch, nauwkeurig en nauwgezet

U bent flexibel en stressbestendig

 

Troeven

 

Een goede kennis van overheidsopdrachten is een troef.

U heeft een praktische kennis van het Frans.

U heeft kennis van boekhoudkundige programma’s

Aanbod

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 2801 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/nl

Voordelen

Systeem gebaseerd op een administratief type werkschema met vaste en variabele slots en diensten van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

Procedure

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, voorafgegaan door een schriftelijke test. Datums selectietest : vrijdag 15/12/23 en maandag 18/12/2023. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Véronique Moline (per mail : veronique.moline@fedasil.be)

Solliciteren

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 10/12/2023 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be of www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

http://www.fedasil.be

Extra info

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.