Centrumdirecteur Grimbergen (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC23717

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1850 Grimbergen

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

Doel

U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het opvangcentrum. In overeenstemming met de doelstellingen van Fedasil, realiseert u een kwalitatieve, humane en efficiënte opvang voor asielzoekers.

Context

Het opvangcentrum biedt onderdak aan verzoekers om internationale bescherming en werkt met een deskundig team van personeelsleden.

Grimbergen is een kleinschalig centrum (100p), een ruim deel van de bewoners heeft een medisch profiel. Het centrum telt 27 personeelsleden. Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden. Als sociaal werker werk je binnen de sociale dienst. (meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be

Uw taakinhoud

Op basis van de missie en doelen van het Agentschap stelt in samenwerking met uw medewerkers jaarlijks een operationeel plan op voor het opvangcentrum waarmee u richting geeft aan de algemene werking. U geeft dagelijkse leiding aan uw directieteam en bent verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de opvang. Tevens beheert u verschillende ondersteunende processen (budgetopmaak, HR-beheer, Infrastructuur, logistiek, etc.) in nauwe afstemming met de centrale diensten van het Agentschap.

Je maakt een beleidsplan op operationeel en strategisch niveau. Je stuurt het directieteam aan, je werkt procedures, richtlijnen en vademecums uit, je concretiseert de instructies van het hoofdbestuur in de werking. Je staat in voor het constant evalueren, bijsturen en vernieuwen van de algemene werking.

Je informeert bewoners over hun rechten en plichten in de opvang, je handhaaft de interne orde door bemiddeling en sanctionering en je voorziet zinvolle daginvulling voor bewoners en initiatieven gericht op hun responsabilisering

Je stelt de jaarlijkse begroting op als onderdeel van het algemene beleidsplan, je superviseert de verrichtingen en sluit contracten af met externe dienstverleners.

Je begeleidt het wervingsbeleid en het personeelskader. Je ziet toe op de naleving van de bestaande arbeidsreglementering, goede arbeidsomstandigheden, procedures, richtlijnen en gedragscodes.

Je motiveert, coacht en evalueert jouw directe medewerkers. Je voorziet opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en loopbanen.

Je werkt een investeringsplan uit, je bent verantwoordelijk voor het aanvragen en opvolgen van vergunningen, je verzekert het algemene stockbeheer, je overlegt met de Regie der Gebouwen en andere betrokken instanties en signaleert problemen aan het hoofdbestuur.

Je werkt veiligheidsprocedures en -richtlijnen uit, je bewaakt de medische en hygiënische situatie in het centrum in samenspraak met de centrumarts, je beheert arbeidsgeneeskundige dossiers en organiseert overleg met politie en brandweer.

Je bouwt overlegstructuren op met betrokkenen uit de omgeving, je organiseert projecten en evenementen en je gaat samenwerkingsverbanden aan.

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en directievergaderingen, maakt analyses, presenteert gegevens en geeft aan het hoofdbestuur de standpunten weer van je centrum.

Je bent persoonlijke beschikbaar voor het personeel bij problemen en vragen van operationele aard, je superviseert complexe dossiers en probleemsituaties.

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

http://www.fedasil.be

Competenties

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

“Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet de kandidaat houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat/master) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau en beschikken over minimum 6 jaar relevante professionele ervaring.

Onder relevante professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in minstens twee van de volgende domeinen die samen ten minste 6 jaar bedragen.

· Het aansturen en leidinggeven van een team ;

· Het uitwerken, uitvoeren en implementeren als projectverantwoordelijke van projecten;

· De dagelijkse coördinatie van een operationele entiteit (met bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor de domeinen personeelszaken, infrastructuur, veiligheid en of opvang)”

Technische vaardigheden

Vereisten

U heeft kennis van leidinggeven en van het evalueren van medewerkers.

U heeft ervaring met coördinatie, projectbeheer en procesverbetering.

U heeft voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Als ‘peoplemanager’ motiveert u mensen en brengt ze samen rond doelstellingen.

U bent oplossingsgericht en besluitvaardig, u beslist efficiënt in moeilijke omstandigheden.

U heeft een humane ingesteldheid en stelt onze centrumbewoners centraal bij uw beslissingen.

Troeven

U bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

· Je hebt een onbetwistbaar vermogen voor analyse, synthese, abstractie en conceptualisering. Je gaat hierbij op een gerichte manier te werk en beoordeelt de informatie op een kritische manier. (omgaan met informatie: informatie analyseren)

· Je legt verbanden tussen verschillende gegevens. Je genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. (omgaan met informatie: informatie integreren)

· Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte actie om de beslissingen uit te voeren. (omgaan met taken: beslissen)

· Je geeft duidelijke instructies, volgt resultaten op en stuurt medewerkers bij. Je zorgt ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt en werkt volgens de regelgeving en deontologische code inzake overheidsopdrachten. (omgaan met medewerkers: medewerkers aansturen)

· Je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise (omgaan met relaties: adviseren)

· Je beschikt over de wil, inzet en ambitie om resultaten te behalen. Je herkent kansen en kan op het juiste moment de nodige actie ondernemen die tot resultaten leidt. Je genereert resultaten door doelgericht en binnen de beschikbare tijd actie te ondernemen. Je neemt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op voor de kwaliteit van de ondernomen acties. (omgaan met het eigen functioneren: objectieven behalen).

· Je kan de groepsgeest creëren en bevorderen oor je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (omgaan met relaties: in team werken)

· Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten met je klanten. (omgaan met relaties: servicegericht handelen)

· Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Je respecteert vertrouwelijkheid en benadert anderen op een eerlijke en integere manier. Je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. (omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen)

· Je vermijdt elke vorm van belangenconflict, hebt respect voor deontologie en volgt het reglementair en wetgevend kader (omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen)

· Je plant actief je eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities. Je durft jezelf en je werking in vraag te stellen en je continue nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken (omgaan met het eigen functioneren: zichzelf ontwikkelen).

Aanbod

Salaris

U wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt € 5.396 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan stijgen in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Je stuurt enkele diensten aan binnen het opvangcentrum om de operationele doelstellingen van deze diensten te bereiken en te zorgen voor een efficiënte, kwalitatieve en humane opvang van asielzoekers.

Voordelen

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Procedure

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link bij de vacature op www.fedasil.be. De uiterste datum om te solliciteren is 26/11/2023.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Werkenvoor.be. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be.

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Solliciteren

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek in 2 ronden vanaf 27/11/23. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

http://www.fedasil.be

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.