Coördinator Strategie & Beheer Infopunten - Ref: 9130-450 (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC24173

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Doel

Fedasil is verantwoordelijk voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming en stelt een begeleidingtraject voor aan elke verzoeker die in een opvangcentrum verblijft. Een groot deel van de doelgroep verblijft echter niet in een opvangcentrum. Via de regionale infopunten wil Fedasil zich richten tot deze groep, hen informeren, doorverwijzen en begeleiden.

In samenwerking met de lokale overheden, voorziet Fedasil om infopunten te openen in de grote steden om informatie te verschaffen aan de verzoekers om internationale bescherming en aan personen in onwettig verblijf. Naast het reeds bestaande infopunt in Brussel (Bordet), zullen er ook infopunten georganiseerd worden in Vlaanderen en Wallonië.

De coördinator is verantwoordelijk voor de opstart van de nieuwe infopunten in Vlaanderen en in Wallonië, in samenwerking met het infopunt in Brussel. Hij/zij zal instaan voor het personeelsbeheer van Fedasil in deze infopunten en voor de ontwikkeling en het onderhouden van externe partnerschappen. De opening van de infopunten gebeurt in samenwerking met de lokale overheden. De coördinator zorgt ervoor dat het aanbod van dienstverlening van Fedasil complementair is aan het lokale netwerk in de steden.

 

Context

De directie Operationele diensten bevindt zich op de hoofdzetel van Fedasil en bestaat uit medewerkers (NL/FR) over verschillende diensten. In het kader van het project voor de oprichting van een nationaal netwerk Infopunten, staat de coördinator Strategie & Beheer van de Infopunten onder rechtstreekse supervisie van de directeur Operationele diensten.

In het verlengde van de geslaagde opening van het Infopunt van Bordet, heeft Fedasil de ambitie om in samenwerking met de steden een nationaal netwerk van Infopunten op te stellen.

Daarnaast zal het infopunt Bordet uitgebreid worden voor een strategische ontwikkeling, afgestemd op het netwerk van Brussel. Het doel zal ook zijn om in de regionale infopunten de specifieke diensten van Fedasil te integreren, zoals de maaltijdcheques of vrijwillige terugkeer.

Parallel met de uitrol van het nationaal netwerk van infopunten, zal een centrale helpdesk geopend worden om tweedelijnsondersteuning te bieden aan het personeel van Fedasil in de infopunten.

De coördinator zal samenwerken met de verschillende partners en een breed gamma aan diensten aanbieden zodat de doelgroep goed geïnformeerd beslissingen kunnen nemen over hun migratietraject.

Het uiteindelijke doel van een infopunt is om verschillende diensten rond migratie te centraliseren op een plaats en tegelijk de doelgroep te informeren, te oriënteren en te begeleiden bij alle aspecten van hun traject. De samenwerking met de lokale overheden en andere betrokken partijen op het vlak van migratie is essentieel om de migranten een globale ondersteuning te geven.

(Meer informatie over Fedasil vind je op www.fedasil.be).

 

Inhoud

Je bent verantwoordelijk voor directie Infopunten:

 • Je ontwikkelt een strategie om de verschillende infopunten mee op te starten en te beheren.
 • Je stelt procedures en vademecums op om de doelstellingen van het project te bereiken.
 • Je zet een systeem op voor het monitoren en evalueren van de verwachte resultaten van de begunstigden.
 • Je zet een systeem op voor het beheer van data en kennis.
 • Je evalueert het project regelmatig in samenwerking met de verschillende teams; je stelt oplossingen voor bij eventuele problemen.
 • Je mobiliseert de middelen die nodig zijn om resultaten te bereiken.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een veilige en ondersteunende werkomgeving voor medewerkers en verzoekers internationale bescherming.
 • Je stelt het welzijn van de medewerkers voorop en ontwikkelt actieplannen om hierop blijvend in te zetten.
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen in asiel- en migratiebeleid, -procedures en -praktijken.
 • Je beheert het goede dagelijkse beheer van de infopunten: je zorgt voor de taakverdeling en opvolging, u brengt verbeteringen aan, stelt procedures op, richtlijnen en vademecums.

Je creëert synergiën tussen de verschillende infopunten op nationaal niveau:

 • Je onderhoudt een netwerk van partners op nationaal niveau.
 • Je stimuleert de uitwisseling van ‘good practices’ om het project te verbeteren.
 • Je zorgt voor een centraal data-en monitoringbeheer van de verschillende infopunten.
 • Je rapporteert aan de collega’s van het departement Toekomstoriëntatie en de cel Begeleiding van Fedasil.

 

Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen en onderhouden van externe partnernetwerken:

 • Je bouwt een netwerk van externe contacten op en organiseert structurele overlegmomenten met de relevante stakeholders.
 •  Je coördineert de activiteiten in samenwerking met lokale besturen en organisaties die werken met migranten in precaire situaties.
 • Je identificeert synergiën tussen de verschillende stakeholders.
 • Je zorgt er, in samenwerking met lokale besturen en sociale organisaties, voor dat de informatie wordt verspreid aan het doelpubliek.
 • Je ontwikkelt samenwerkings- en doorverwijsmechanismen om coherente en gestructureerde informatie te verspreiden aan de doelgroep.
 • Je werkt samen met de andere Fedasil diensten die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van het doelpubliek (Reach out team, Opvang&Orientatie projecten, CONEX-coördinator, enz.) en neemt deel aan bestaande uitwisselingsplatforms.

 

Je creëert een centrale helpdesk voor de begeleiding van het eerstelijnspersoneel:

 • Je stelt een ondersteunend team samen dat opgeleid is inzake asiel en migratie en in staat is om advies te geven op sociaal, juridisch en medisch vlak.
 • Je geeft leiding aan een team dat het eerstelijnspersoneel ondersteunt.
 • Je houdt de behoeften van de doelgroep en het personeel bij in een lijst, met behulp van een FAQ en efficiënt databeheer.
 • Je stelt een opleidingsplan op voor het personeel.

 

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

https://www.fedasil.be/nl

Competenties

Diploma en ervaring

Je bent houder van een MASTER/LICENTIE

Je beschikt over relevante professionele ervaring in teambeheer en in een leidinggevende functie

Je hebt voldoende ervaring in het projectbeheer, bij voorkeur op het vlak van begeleiding van een doelgroep met specifieke behoeften.

Technische vaardigheden

Vereisten

Je beschikt over algemene kennis over de werking van het opvangnetwerk en de verschillende opvangpartners.

Je hebt kennis van het Microsoft Office pakket (Word, Excel, PowerPoint…).

Je legt gemakkelijk contacten met de verschillende stakeholders en onderhoudt deze.

Je beschikt over goede redactionele en administratieve vaardigheden.

Je bent in staat om zowel zelfstandig als in team te werken.

Je hebt uitstekende relationele vaardigheden en neemt graag initiatief.

Je bent in staat om leiding te geven en de medewerkers te evalueren.

 

Troeven

Je werkt in een tweetalige context. Goede kennis van de andere landstaal is vereist.

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 3719 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/nl

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, de selectie zal doorgaan op woensdag 24/04/2024. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Solliciteren

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie?

Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 15/04/2024 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

-        een motivatiebrief

-        een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-        een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen. Voor meer informatie, raadpleeg www.equivalences.cfwb.be of www.naricvlaanderen.be.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg https://werkenvoor.be/nl

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.