Verantwoordelijke van de dienst 'Boekhouding en Verrichtingen' (m/v/x)

Vivalis.brussels

Selectiecode

XNC24207

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opdrachten verbonden aan de functie

De eerste attaché-deskundige wordt betrokken bij de denkoefening over de visie en de strategische doelstellingen van Vivalis door ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met zijn vakdeskundigheid. In die hoedanigheid neemt hij actief deel aan de beslissingen en adviezen van het directiecomité en aan de opvolging van de strategische projecten die het directiecomité aanstuurt.

Hij is in het bijzonder betrokken bij analyses en projecten die verband houden met zijn vakdeskundigheid.

Hij leidt en coördineert de dienst 'Boekhouding en Verrichtingen'.

De eerste attaché-deskundige vertaalt de strategische doelstellingen in operationele doelstellingen voor zijn dienst in samenwerking met de directeur en voert alle nieuwe beleidslijnen uit die de ministers beslissen. In die hoedanigheid is hij een uitgelezen partner voor ministeriële kabinetten en moet hij in staat zijn de deskundigheid van zijn team aan te passen aan de beleidsontwikkelingen en netwerken van actoren rond deze onderwerpen te coördineren.

Zijn team heeft onder andere de volgende bevoegdheden:

 • Zorgen voor het dagelijkse beheer van de verrichtingen die in het boekhoudsysteem (SAP) moeten worden geïntegreerd en voor het administratieve beheer van de vastleggingen en vereffeningen van de uitgaven en betalingsopdrachten, met inachtneming van het wettelijke kader;
 • De (geconsolideerde) jaarrekening en de balans van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voorbereiden en, in voorkomend geval, de begrotingsjaren van het ene jaar naar het andere en van het ene systeem naar het andere overdragen, begrotingen opstellen en de uitvoering van deze begrotingen opvolgen;
 • De cashflow (uitgaven en ontvangsten) en cashbehoeften inplannen en het kassierscontract uitwerken, opvolgen en uitvoeren.

Als eerste attaché-deskundige verantwoordelijke van de dienst 'Boekhouding en Verrichtingen', vereist de functie:

 • Zijn deskundigheid ter beschikking stellen om de procedures te verbeteren voor de opstelling en de opvolging van de begroting, die nauw verband houden met de interne controle- en verificatieopdracht (informatiefluxen ontwikkelen, boordtabellen opstellen en opvolgen, interne procedures vaststellen, enz.);
 • Tot de ontwikkeling bijdragen van de interne controle en de beheerscontrole in het kader van de opdrachten van de directie, met name door te zorgen voor de goede uitvoering van de algemene procedures;
 • Zorgen voor de opvolging van de cashflow (rapportering, voorbereiding enz.) ;
 • De consolidatie van de bicommunautaire entiteit organiseren, met inbegrip van de coördinatie van de nodige contacten;
 • De vastgestelde rechten opvolgen;
 • De directeur Begroting en Financiën bijstaan in vergaderingen met de bevoegde leden van het Verenigd College, de Inspectie van Financiën, het Rekenhof, de kassier van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de instellingen die Vivalis subsidieert.

Werkgever

De functie binnen de organisatie

Vivalis vormt de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streeft Vivalis ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

Vivalis brengt een honderdtal medewerkers bijeen in een actieve, tweetalige administratie waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en zorg voor dienstverlening aan burgers de kernwaarden zijn.

Vivalis bestaat uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van erkenningen aan instellingen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe ordonnanties of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

De directie 'Begroting en Financiën' is samengesteld uit twee diensten:

 • 'Boekhouding en Verrichtingen' (uitgaven en inkomsten, boekhouding);
 • 'Begroting en Beheerscontrole' (begrotingstrajecten en monitoring).

Deze directie heeft als taak erop toezien dat de vastgestelde begrotingen worden gerespecteerd en dat de uitgaven van zowel Vivalis als de instellingen waarvoor ze bevoegd zijn, naar behoren worden beheerd.

https://www.vivalis.brussels/nl

Competenties

 • Kandidaten voor de functie van eerste attaché-deskundige - Verantwoordelijke van de dienst 'Boekhouding en Verrichtingen' moeten in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs van het lange type (master of bachelor) bij voorkeur in economie en bedrijfskunde, handelswetenschappen, rechten of politieke en administratieve wetenschappen.
 • Gewenste kwaliteiten: strategisch adviseur, teamverantwoordelijke, coördinator, vertegenwoordiger van Vivalis, facilitator.
 • Ervaring: Ten minste zes jaar ervaring in een vergelijkbare functie of activiteitsdomein
 • Ervaring met administratief of financieel beheer in de verenigingssector is een pluspunt. Vooral wanneer deze ervaring werd opgedaan in de non-profitsector of in de sector van de sociale hulp en/of de gezondheid;
 • Ervaring in een overheidsadministratie of kennis van de overheidsadministratie is een troef;
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een troef.

Aanbod

 • Loonschaal A220 [min. 70.778,41 €; max. 114.568,94 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (2,0399 op 01/12/2023);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met inhouding van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, met inbegrip van kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject;
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding en/of een Villo! abonnement;
 • Flexibel uurrooster in de 38-urenweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 dagen verlof per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Tal van opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.

Procedure

Aanwervingsprocedure

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 60 minuten en moet uiterlijk om 18u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Sommige van de vraagstellingen zijn geformuleerd aan de hand van de STAR-methode. De STAR-methode is een semi-gestructureerde gedragsgerichte interviewtechniek, waarbij STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat. Voor elke competentie vragen we je om een (professionele) situatie te beschrijven die je zelf hebt meegemaakt.  Daarna vragen we je om je taken of rol in die situatie toe te lichten en ook de acties die je toen hebt ondernomen. Tot slot vragen we je om het bekomen eindresultaat te beschrijven.

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 25/05/2024 contact opnemen per mail via jobs@vivalis.brussels. Kandidatuurstellingen die naar dit mailadres verstuurd worden, zullen niet in achting genomen worden.

De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. Vivalis zal deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@vivalis.brussels.

Solliciteren

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2020_BU_A2E_02;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet via de link https://short.sg/a/44711573 verzonden worden voor 25/05/2024 voor middernacht. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 03/06/2024 tot 21/06/2024, op afstand of in persoon, afhankelijk van de van kracht zijnde gezondheidssituatie. Uitstel van datum is niet mogelijk.

https://short.sg/a/44711573

Extra info

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 25/05/2024 contact opnemen per mail via jobs@vivalis.brussels. Kandidatuurstellingen die naar dit mailadres verstuurd worden, zullen niet in achting genomen worden.