Coördinator / Coördinatrice team Reach Out Focus Brussel (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC24238

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Doel

Het Reach Out team van Fedasil is een mobiel en meertalig team dat actief is op het terrein om personen zonder wettig verblijf en/of andere kwetsbare migranten in (beschermings)procedure maar buiten de opvang te informeren over o.a. de procedure voor internationale bescherming (asiel), de Dublinverordening, het opvangnetwerk van Fedasil (recht op opvang) en het programma voor vrijwillige terugkeer.

Het team heeft als opdracht deze personen op een objectieve en duidelijke manier toegang te geven tot informatie over hun verschillende opties en hierbij een sociale aanpak te hanteren door op een laagdrempelige manier in dialoog te gaan. Het team verwijst de doelgroep ook door in functie van hun individuele behoeften naar de bevoegde diensten (intern of extern aan Fedasil). Reach Out gaat vindplaatsgericht te werk en is bijgevolg actief waar de doelgroep zich bevindt, dit kan zijn in parken, in kraakpanden, noodopvangcentra voor daklozen, kleine inloopcentra van vzw’s, etc. Bovendien is het team in tweede lijn bereikbaar voor partners wanneer zij vragen hebben over hun cliënten.

Het (Europees) project "Reach out" ging van start eind 2019, eerst in Brussel en daarna in Vlaanderen en Wallonië. Het project werd intussen een structureel nationaal programma.

Als coördinator/-trice van het mobiele team verzorg je, in tandem met je collega coördinator/-trice, de algemene coördinatie van een team van minstens een tiental outreachers waaronder interculturele bemiddelaars.

Je operationeel doel bestaat in het coördineren en versterken van activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In samenwerking met de outreachers werk je aan de uitbreiding van het bestaande netwerk van contacten en aan de coördinatie met de lokale overheden, betrokken partijen en organisaties om de lopende initiatieven af te ronden. In overleg met je directe collega en hiërarchie, onderneem je ook de nodige stappen om de activiteiten opnieuw op te starten in Wallonië.

 

Context

De dienst Toekomstoriëntatie, hangt af van de directie Operationele diensten op de hoofdzetel van Fedasil en bestaat uit Nederlandstalige en Franstalige medewerkers. Momenteel omvat het drie diensten: Legale trajecten, Deelname aan de samenleving en Vrijwillige terugkeer. Een vierde dienst, Informatie & Oriëntatie, is nog in volle ontwikkeling. Het team Reach Out maakt deel uit van de dienst Informatie en Oriëntatie.

U werkt samen met een collega-coördinatrice van Reach Out. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het globale beheer van het team en de uitvoering van de resultaatsverbintenissen. Indien het relevant en gepast lijkt, heb je de mogelijkheid en de toelating om de taakverdeling te herbekijken met je collega, op basis van een gemeenschappelijk akkoord.

Als coördinator/-trice van het Reach Out team werk je in een context met veel betrokken partijen, bestaande uit verschillende eenheden zoals het politiek, de partnerorganisaties, de (netwerken van) steden, de lokale organisaties en de verschillende diensten van Fedasil. Je begrijpt deze complexe situatie door een diplomatische en professionele houding en geeft de voorkeur aan een efficiënte samenwerking met alle partijen, zowel intern als extern.

(Indien je meer wenst te weten over Fedasil, gelieve de website te raadplegen: www.fedasil.be).

 

Inhoud

 • In tandem met je collega coördineer je het algemene nationale Reach Out team. Dit is een meertalig team van outreachers en interculturele bemiddelaars die actief zijn in de verschillende regio’s van het land. Je hebt op wekelijkse basis bilaterale overlegmomenten met deze collega en samen bepalen en evalueren jullie de teamdoelstellingen.
 • Je bent samen met je collega coördinator/-trice aanspreekpunt voor interne diensten zoals ICT, communicatiedienst, opleidingsdienst, HR, internationale cel, coördinatiecel, preventiedienst, data, etc.
 • Je streeft een zo correct en coherent mogelijke informatieverstrekking na zowel naar doelgroep als naar stakeholders. Je gaat regelmatig zelf mee op pad met het team om voeling te behouden met het terrein en het werk van je team.
 • Je onderhoudt proactief jouw kennis en die van het team over verblijf, opvang, internationale bescherming, de Dublin-verordening en het programma van vrijwillige terugkeer. Je informeert jezelf hierover regelmatig bij andere diensten en instanties zoals de juridische dienst, dispatching en de coördinatiecel van Fedasil, DVZ (Dublincel) e.a. en onderhoudt een goed contact met hen. Je controleert de kennis en informatie van het team over deze thema’s regelmatig en waakt zo over de juridische correctheid van de gegeven informatie.
 • Je ondersteunt het team niet alleen inhoudelijk wat betreft bovenstaande topics, maar ook heb je aandacht voor het welbevinden van het team. Je organiseert uitwisselingen, casusoverleg en intervisie waarbij er een platform wordt gecreëerd waar moeilijke dossiers en moeilijke situaties aan bod kunnen komen. Indien nodig voorzie je bijkomende maatregelen of initiatieven om het welbevinden te verzekeren.
 • U staat in voor de coaching, de opvolging, de evaluatie en het aansturen van het team naargelang de behoeften. U plant ook regelmatig vergaderingen voor de samenhang en de communicatie binnen het team.
 • Daarnaast ben je specifiek verantwoordelijk voor operationele activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.  Het opleiden, opvolgen en monitoren van het team van outreachers die in Brussel werken behoort tot je takenpakket. Je maakt een haalbare operationele planning op van de outreachers in functie van de doelstellingen, de noden, de prioriteiten en de stakeholders. Je kan je werkterrein opportuun afstemmen met je collega coördinator/-trice, maar je komt hoe dan ook in aanraking met de activiteiten in gans België. In onderling overleg kan het bijvoorbeeld dat de operationele opvolging in het Brussels Gewest in ondersteuning met je collega kan georganiseerd worden.
 • Je onderneemt, samen met je collega coördinator/-trice en leidinggevende, de eerste stappen om activiteiten in Wallonië te herlanceren nadat die zijn stopgezet in 2022.
 • Je onderhoudt een netwerk van relevante contacten om de operationele activiteiten te bestendigen en indien nodig verder uit te bouwen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de lokale partners in het CONEX netwerk, VVSG/UVCW, middenveldorganisaties, lokale overheden, enz. Je overlegt hierover met je leidinggevende, je collega coördinator/-trice, de coördinator van de pilootprojecten mzwv, de regiocoördinatoren VT en de terugkeerconsulenten uit de loketten. Je onderhoudt dit netwerk op een professionele manier en vertegenwoordigt je team in stakeholderoverleg.
 • Je vertegenwoordigt het agentschap te midden van dit netwerk en fungeert als ambassadeur/-trice van het Reach Out team.
 • Je rapporteert en koppelt terug naar je leidinggevende over de resultaten en bewaakt mee het behalen van de doelstellingen van het team.

 

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

https://www.fedasil.be

Competenties

Diploma en ervaring

 • Je hebt een MASTER/LICENCIE diploma, bij voorkeur in een humane/sociale richting.
 • Je hebt een eerste beroepservaring met de doelgroep en inzake advies geven in verband met migratie, asiel of vrijwillige terugkeer.
 • Je hebt een eerste ervaring in een werkomgeving met verschillende stakeholders (administratie, vereniging...).

 

Technische vaardigheden

Vereisten

 • Excellente kennis van het Frans is onontbeerlijk.
 • Je beschikt over goede kennis van de wetgeving inzake asiel (internationale bescherming), opvang en het programma voor vrijwillige terugkeer.
 • Je beschikt over een goede kennis van Word, Excel en PowerPoint.
 • Het is aangeraden om talenkennis te hebben van andere talen zoals het Nederlands en het Engels.
 • Je bent een sociaal persoon, met voldoende communicatie- en netwerkvaardigheden.
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent in staat om autonoom te werken.
 • Je bent in staat om leiding te geven aan een team en de medewerkers te motiveren en te evalueren.
 • Je bent in staat om een netwerk van partners te creëren met actoren uit de verenigingssector en de lokale overheden.

Troeven

 • Je beschikt over kennis over de bestaande initiatieven rond mensen zonder wettig verblijf (waaronder migranten in transit) op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Franstalig België. 
 • Je hebt ervaring met intervisies, workshops begeleiden, groepsdynamieken, etc.
 • Kennis van een andere moedertaal van de doelgroep (Tigrinya, Amhaars, Pasjtoe, Dari, Somalisch) is een grote troef.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Aanbod

Type overeenkomst

Voltijds contract van onbepaalde duur.

De voltijdse arbeidstijd wordt vastgesteld op 38 uur per week.

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Er wordt een wervingsreserve opgesteld voor alle types van contracten voor een duur van 2 jaar.

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA11 met de loonschaal die voor jou van toepassing is.

Het minimum bruto maandloon bedraagt € 3719 (startloon zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index).

Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg https://bosa.belgium.be/nl

 

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Mogelijkheid tot telewerken.

 

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, de selectie zal doorgaan op woensdag 5/06/2024. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, voor een duur van 2 jaar, voor alle Nederlandstalige centra. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Leïla Jalali (selectieverantwoordelijke) per mail : leila.jalali@fedasil.be

 

 

Solliciteren

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie?

Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 21/05/2024 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

-        een motivatiebrief

-        een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-        een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door een van de gemeenschappen. Voor meer informatie, raadpleeg www.equivalences.cfwb.be of www.naricvlaanderen.be.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg https://werkenvoor.be/nl

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad), algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/308481

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.