Centrumdirecteur (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC24256

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

8690 Alveringem

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Inhoud

Je maakt een beleidsplan op operationeel en strategisch niveau. Je stuurt het directieteam aan, je werkt procedures, richtlijnen en vademecums uit, je concretiseert de instructies van het hoofdbestuur in de werking. Je staat in voor het constant evalueren, bijsturen en vernieuwen van de algemene werking.

Je informeert bewoners over hun rechten en plichten in de opvang, je handhaaft de interne orde door bemiddeling en sanctionering en je voorziet zinvolle daginvulling voor bewoners en initiatieven gericht op hun responsabilisering

Je stelt de jaarlijkse begroting op als onderdeel van het algemene beleidsplan, je superviseert de verrichtingen en sluit contracten af met externe dienstverleners.

Je begeleidt het wervingsbeleid en het personeelskader. Je ziet toe op de naleving van de bestaande arbeidsreglementering, goede arbeidsomstandigheden, procedures, richtlijnen en gedragscodes.

Je motiveert, coacht en evalueert jouw directe medewerkers. Je voorziet opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en loopbanen.

Je werkt een investeringsplan uit, je bent verantwoordelijk voor het aanvragen en opvolgen van vergunningen, je verzekert het algemene stockbeheer, je overlegt met de Regie der Gebouwen en andere betrokken instanties en signaleert problemen aan het hoofdbestuur.

Je werkt veiligheidsprocedures en -richtlijnen uit, je bewaakt de medische en hygiënische situatie in het centrum in samenspraak met de centrumarts, je beheert arbeidsgeneeskundige dossiers en organiseert overleg met politie en brandweer.

Je bouwt overlegstructuren op met betrokkenen uit de omgeving, je organiseert projecten en evenementen en je gaat samenwerkingsverbanden aan.

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg en directievergaderingen, maakt analyses, presenteert gegevens en geeft aan het hoofdbestuur de standpunten weer van je centrum.

Je bent persoonlijke beschikbaar voor het personeel bij problemen en vragen van operationele aard, je superviseert complexe dossiers en probleemsituaties.

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Centrumdirecteur (M/V/X)

Voor het opvangcentrum van “Hervestiging” - Alveringem

Interne & externe / werfreserve selectie

Referentienummer: 9075/024

 

FUNCTIE

Doel

Je staat in voor de uitvoering van de algemene beleidsplanning en dagelijkse coördinatie van het opvangcentrum, in overeenstemming met de doelstellingen van Fedasil, om zo een kwalitatieve, humane en efficiënte opvang van asielzoekers te garanderen.

Als Centrumdirecteur werk je nauw samen met de regionale coördinatie, alsook met de dienst die instaat voor de coördinatie van het Hervestigingsprogramma.

Context

Het opvangcentrum voor hervestigde vluchtelingen in Alveringem is een open federaal opvangcentrum en wordt beheerd door Fedasil. Het opvangcentrum heeft een capaciteit van 133 bewoners en er werken 25-tal personeelsleden.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van het centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als centrumdirecteur werk je binnen de dienst van de Centrumdirectie. Meer informatie over het centrum in kwestie vind je op www.fedasil.be

Het opvangcentrum Alveringem wordt specifiek geopend voor de opvang van hervestigde vluchtelingen. De specifieke opdracht is het organiseren van de eerste fase van het opvangtraject. Tijdens deze eerste fase wordt er vooral gefocust op de sociale en/of medische noden, adaptatie en integratie en de doorstroom naar private huisvesting of opvangplaats in het opvangnetwerk.

Het centrum staat bovendien in voor de organisatie van specifieke activiteiten en opleidingen voor de hervestigde vluchtelingen, dit ter voorbereiding van hun integratietraject in België

Voor meer informatie over hervestiging, bezoek de Fedasil website: https://www.fedasil.be/nl/hervestiging

https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Competenties

Je heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

Je hebt een master-/licentiaatsdiploma.

Onder relevante professionele ervaring wordt verstaan een ervaring in minstens twee van de volgende domeinen die samen ten minste 6 jaar bedragen.

  • Het aansturen en leidinggeven van een team ;
  • Het uitwerken, uitvoeren en implementeren als projectverantwoordelijke van projecten;
  • De dagelijkse coördinatie van een operationele entiteit (met bijvoorbeeld verantwoordelijkheid voor de domeinen personeelszaken, infrastructuur, veiligheid en of opvang)”

 

Technische competenties

Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en weet hoe je medewerkers moet evalueren. Je hebt ervaring met projectbeheer en procesverbetering.

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel, PowerPoint,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

 

Generieke competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

ORGANISEREN: Proactief zetten van objectieven, nauwgezet uittekenen van actieplannen en daarbij de juiste middelen inschakelen, binnen de beschikbare tijd.

 

Medewerkers ontwikkelen: Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling)

 

Objectieven behalen: Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

ADVISEREN: Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensband met hen opbouwen op basis van zijn/haar expertise. 

 

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen, je spreekt Frans in geval van vacature in Brussel.

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds (38u/week) contract van onbepaalde duur met clausule verbonden aan Europese financiering. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Categorie A: administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau NA31 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het maandsalaris bedraagt bruto tussen €5. 614, 42 en €6. 651, 30 (startsalaris op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag varieert in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.belgium.be

 

Voordelen

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

Procedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal plaatsvinden op 21/06/21. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer mateus.bontor@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Solliciteren

ZIN OM TE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 16/06/2024

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we vereisten en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Bosa. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Extra info

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.