Diensthoofd medische dienst (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

XNC24296

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1831 Diegem

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Fedasil zoekt een

Diensthoofd medische dienst 

voor het Opvangcentrum Machelen

Referentienummer: 9068-092

 

Functie

Doel

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een team van medewerkers. Je leidt het team naar resultaten en ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische zorgen onder toezicht van een arts en draagt zo bij aan de gezondheid van de bewoners van een opvangcentrum, met aandacht voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Context

We zijn op zoek naar verscheidene profielen om de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te kunnen garanderen.

De personeelsleden verzekeren de omkadering van de bewoners en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: het onthaal, de centrumdirectie, de medische dienst, de logistieke dienst, de technische dienst, de financiële dienst en de HR-dienst.

Als diensthoofd medische dienst werkt u binnen de medische dienst, deze bestaat uit 2 verpleegkundigen en interne en externe arts(en) (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

 

Inhoud

Je bepaalt de doelstellingen, taakverdeling en prioriteiten voor het team in samenwerking met de directie. Je volgt de dagelijkse werking op. Je werkt een operationeel plan, procedures en vademecums uit.

Je zorgt voor een duidelijke communicatie binnen de dienst, je organiseert overlegmomenten en staat in voor het kennisbeheer van de dienst.

Je stelt werkroosters op en je controleert en verbetert de werking van de dienst. Hierbij let je op de naleving van het arbeidsreglement, van gedragscodes en voorschriften.

Je motiveert en evalueert je medewerkers en stimuleert hen om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Je staat garant voor een goede samenwerking tussen de dienst en andere diensten en personen binnen en buiten het centrum. Je neemt deel aan multidisciplinair overleg.

Je inventariseert de medische klachten aan de hand van gestandaardiseerde intakes, je maakt een voorselectie van patiënten en voert de voorgeschreven behandelingen en medische zorgen uit.

Je staat in voor het opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers.

Je maakt afspraken met externe zorgverstrekkers en houdt zorgvuldig de medische agenda bij.

Je assisteert bij consultaties door de huisartsen of externe organisaties zoals Kind en Gezin en in het kader van psychosociale dienstverlening.

Je ziet toe op een correcte verdeling en toediening van medicatie, je bent verantwoordelijk voor stockbeheer en bestellen van materialen.

 

Werkgever

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/303259

Competenties

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

Je bent houder van een diploma bachelor/graduaat diploma of brevet in de verpleegkunde.

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet jouw diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin u wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring met de coördinatie van een team.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel…

 

Extra troeven

Je hebt ervaring binnen een multidisciplinaire omgeving.

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden

 

Plaats van tewerkstelling

Bessenveldstraat 15, 1831 Diegem (Machelen)

 

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.913 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Procedure

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op woensdag  03/07/2024. De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau. 

Voor bijkomende info, contacteer barin.aldur@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

Solliciteren

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 30/06/2024

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

  • een motivatiebrief
  • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
  • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/303259

Extra info

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.