Enthousiaste onthaalmedewerkers voor de helpdesk Onthaal voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC24303

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Omwille van de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar zijn om deel te nemen aan deze selectieprocedure. Om aan deze voorwaarde te voldoen, moet je geboren zijn na 1 september 1999.

Als medewerker van de helpdesk Onthaal voor verschillende administratieve ondersteunende diensten van het Commissariaar-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) MAAK JIJ HET VERSCHIL!

Jaarlijks behandelt het CGVS duizenden dossiers van mensen die een verzoek indienen om internationale bescherming. Deze dossiers worden behandeld door de protection officers van het CGVS. Zij behoeven natuurlijk de nodige administratieve ondersteuning. En hier maak jij als onthaalmedewerker of als polyvalent administratief assistent het verschil. 

Het CGVS is op zoek naar onthaalmedewerkers voor de helpdesk.

Het is een job met pit en afwisseling.

De helpdesk is verantwoordelijk voor de ontvangst van verzoekers om internationale bescherming (asielzoekers), advocaten en derden op het CGVS. Aan verzoekers om internationale bescherming wordt door de helpdesk naast informatieverstrekking in het algemeen ook administratieve bijstand in het kader van de asielprocedure verleend. De helpdesk staat in de eerste plaats in voor het verzorgen van het onthaal aan de balie voor verzoekers bij de ingang (aan de achterzijde) van het CGVS-gebouw.

Als onthaalmedewerker ben jij het eerste gezicht dat onze bezoekers zien. Jij zorgt ervoor dat zij zich direct welkom en geholpen voelen. Als onthaalmedewerker sta je in voor onder meer volgende taken:

-        het vriendelijk en professioneel onthaal van verzoekers die op interview komen maar ook spontane bezoekers;

-        de ontvangst en teruggave van documenten;  

-        de ontvangst van adreswijzigingen en het administratief beheer hiervan;

-        het leveren van informatie over de procedures aan de klant rechtstreeks aan het loket of doorverwijzen;

-        de ondersteuning van protection officers (dossierbehandelaars) tijdens de gehoren : begeleiden laattijdige advokaten, voogden, vertrouwenspersonen, en het nemen van kopies;

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

Werkgever

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - FOD Binnenlandse Zaken

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) maakt samen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) deel uit van de diensten die zich bezighouden met asiel en migratie.

Het  Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)  is een federale onafhankelijke administratie.

De hoofdopdracht van het CGVS bestaat erin bescherming te bieden aan personen die in geval van terugkeer naar hun land van herkomst risico op vervolging of ernstige schade lopen. De commissaris-generaal stelt eerst vast of de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus. Is dit niet het geval, dan gaat hij na of de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Overeenkomstig de Belgische, Europese en internationale normen onderzoekt het CGVS elk verzoek om internationale bescherming op individuele, objectieve en onpartijdige wijze.

Het CGVS reikt ook documenten van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Het CGVS is de centrale asielinstantie, en sinds 1 juni 2007 als enige instantie, bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen. Het CGVS telt momenteel een 700-tal medewerkers.

Meer informatie hierover en de wettelijke regelingen die hierop van toepassing zijn, vind je op de website van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen ( www.cgvs.be ).

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.be/nl

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Opgelet! Een goede motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Engels of een andere taal.
 • Je hebt goede kennis van de meest courante informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, ...).

Deelnemingsvoorwaarden

1.    Je beschikt over een diploma hoger secundair onderwijs op de uiterste inschrijvingsdatum.

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen “met vrucht” van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

2.   Er is geen ervaring vereist.

In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

3. Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.

4. Omwille van de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar zijn om deel te nemen aan deze selectieprocedure. Om aan deze voorwaarde te voldoen, moet je geboren zijn na 1 september 1999.

5. Je bent onmiddellijk beschikbaar.

Aanbod

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Minimum aanvangswedde: € 29.699,91 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • interne opleidingen voorzien
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart(http://www.fedplus.be)
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (kantoren van het CGVS bevinden zich op 50 meter van het Zuidstation)
 • modern en fris kantoorgebouw
 • jonge en dynamische werkomgeving
 • maaltijdcheques + bedrijfsrestaurant
 • glijdende werkuren in een 38-uren week met dagelijks aanvangsuur ten laatste om 8u00.
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 recuperatiedagen (in een voltijds werkregime, volgens niet-prikken systeem).

Procedure

1. Screenen van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectieprocedure als je over het vereiste diploma beschikt.

Omwille van de aard van het contract (startbaanovereenkomst) mag je niet ouder dan 26 jaar zijn om deel te nemen. Om aan deze voorwaarde te voldoen, moet je geboren zijn na 1 september 1999.

De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt aan de hand van de documenten die je per e-mail hebt opgestuurd.
Afhankelijk van het aantal kandidaten dat aan de voorwaarden voor deelname voldoet, wordt een selectie van de kandidaten gemaakt op basis van een voorselectie van de cv's.

2. Interview (+/- 45min)

Tijdens het interview wordt beoordeeld of je gedragsvaardigheden (zie onderdeel 'Profiel') voldoen aan de vereisten van de functie. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie en je interesses met betrekking tot de functie.

Je CV wordt gebruikt als aanvullende informatie tijdens het gesprek.

Om te slagen moet je ten minste 50 op 100 punten halen.

De interviews vinden plaats in de kantoren van het CGVS (1060 - Sint-Gillis - Victor Hortaplein 40) vanaf 8 juli 2024.

Solliciteren

Je kan vanaf nu solliciteren tot en met maandag 22 juli 2024 door een e-mail te sturen naar jobs.NL@ibz.be met:

- een kopie van je diploma

- je CV.

Het CV moet ook je nationaliteit bevatten, omdat dit een aanstellingsvoorwaarde is.

Na de CV-screening ontvang je de nodige informatie over hoe je je interviewmoment kunt vastleggen.

Extra info

De FOD Binnenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zorgt voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot selecties voor alle kandidaten.

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte?
Dan kan je een aangepaste selectieprocedure aanvragen. Neem contact op met ons, op het moment dat u solliciteert. En om meer te weten over de ondersteunende maatregelen (redelijke aanpassingen, arbeidspostaanpassingen,…).

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Armand
  Als we levens hebben kunnen redden, dat zijn natuurlijk goede dagen op het werk !
  Armand
  Calltaker bij de 112-centrale
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Armand
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo