Algemeen jurist (m/v/x)

brusafe.brussels

Selectiecode

XNC24319

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1130 Haren

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Voor deze functie ziet je takenpakket er als volgt uit:

Erop toezien dat ieder project van safe.brussels wettelijk verloopt:

 • Juridisch advies geven betreffende vragen, projecten, publicaties, ... of initiatieven;
 • Dossiers nalezen om te verzekeren dat ze overeenstemmen met het wettelijk kader;
 • Bij de uitwerking van bepaalde projecten juridische ondersteuning bieden aan de verschillende eenheden van safe.brussels.
 • De nodige informatie verzamelen voor de opstelling van lastenboeken, overeenkomsten enz. bij de betrokken diensten, om te verzekeren dat de behoefte goed begrepen en gerespecteerd wordt;
 • Lastenboeken, overeenkomsten enz. opstellen, met naleving van de wet en de vraag;
 • Je werkt mee aan de opmaak en aan de verbetering van de wetteksten en je ondersteunt het regelgevingsproces (voorbereiding, opmaak van wets-/ordonnantievoorstellen en van ontwerpbesluiten, opvolging van procedures voor de Raad van State...) ;
 • Je werkt juridische werkinstrumenten uit (instructies, formulieren, syllabi, modelbesluiten...).
 • Dienstnota’s opstellen om het personeel van safe.brussels te informeren en bepaalde juridische aspecten te verduidelijken (bijv. over overheidsopdrachten, AVG-beheer ...);
 • Creëren en verstrekken van opleidingen rond juridische thema’s die nuttig zijn voor het personeel van safe.brussels;
 • Je volgt de ontwikkelingen in de rechtspraak op teneinde juiste en geactualiseerde adviezen en aanbevelingen over je vakgebied te kunnen verstrekken. Je formuleert voorstellen tot aanpassing van de wetgeving en je actualiseert de interne regelgeving.

Juridische documenten opstellen met naleving van de wet: De juridische aspecten toegankelijk maken voor alle personeelsleden van safe.brussels: Juridische monitoring verzekeren om constant up-to-date te zijn wat betreft het wettelijk kader aangaande de activiteiten van safe.brussels:

 

Je vervult administratieve taken rond de uitoefening van je functie:

 • Je staat in voor administratieve taken gelinkt aan je functie en de organisatie van je werk;
 • Je neemt deel aan de correcte en regelmatige toepassing van tools voor planning, beheer, controle en evaluatie (boordtabel);
 • Je rangschikt op fysieke of digitale wijze documenten, nota’s, pv’s, mails, enz. met het oog op het makkelijker verwerken ervan;
 • Je organiseert vergaderingen (reservatie zalen, uitnodiging deelnemers, voorbereiding nuttige documenten, enz.).

Werkgever

Brusafe is de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen. Deze school zal de bestaande opleidingsstructuren samenbrengen: de politieschool, het opleidingscentrum van de Brusselse brandweer, het opleidingsinstituut voor dringende medische hulpverlening en de gewestelijke school voor openbaar bestuur (afdeling veiligheid en preventie). 

 

De eerste opdrachten van Brusafe zijn onder meer:  

 • Het implementeren van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op veiligheid in de ruime zin van het woord;
 • Het ondersteunen van de verschillende scholen door gemeenschappelijke processen te delen (met name pedagogische eenheid, communicatie, openbare aanbestedingen, ICT enzovoort);
 • Het ondersteunen van de scholen door te voorzien in een gemeenschappelijke, multidisciplinaire infrastructuur die het mogelijk maakt om de verschillende leerlingen op te vangen en geïntegreerde en/of specifieke oefeningen voor elk vakgebied te organiseren.

Aanvullende informatie:

 • Interne contacten : alle personeels- en directieleden van safe.brussels.
 • Externe contacten : administraties, partnerdiensten en ministeriële kabinetten, de Raad van State, advocatenkantoren, enz.
 • Graad van autonomie : je beschikt over enige zelfstandigheid maar vraagt het advies van je overste voordat je beslissingen neemt. Je deelt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde dienst met een derde (meerdere, collega of andere dienst).

Competenties

Vereist diploma:

Diploma van licentiaat/master of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na minstens 5 jaar studies

Geen werkervaring vereist

Technische competenties:

•          Je hebt een goed juridisch redeneervermogen, d.w.z. dat je in staat bent de wettelijke bepalingen, de bepalingen van de rechtspraak, die van de doctrine evenals de rechtsbeginselen toe te passen op een concreet geval.

•          Je kan wetsconflicten, juridische tegenstrijdigheden en omissies beheren en past juridische interpretatieregels (vanuit een teleologisch, letterlijk, a fortiori, analogisch standpunt, enz.) correct toe.

•          Je drukt je schriftelijk op een heldere en verstaanbare manier uit.

•          Je beschikt over een basiskennis van overheidsopdrachten en Belgische sociale wetgeving.

Gedragsgerichte competenties:

•          Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte acties om de beslissingen uit te voeren.

•          Je creëert een teamgeest en verbetert die door je opvattingen en ideeën te delen en conflicten tussen collega's op te lossen;

•          Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hun een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

•          Je handelt op integere wijze, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

•          Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op;

•          Je neemt een flexibele houding aan tegenover veranderingen en kunt inspelen op veranderende omstandigheden en diverse situaties. 

•          Je reageert op stress door te focussen op het resultaat, het hoofd koel te houden en een constructieve houding aan te nemen ten aanzien van kritiek.

Aanbod

Aanbod:

 • Weddeschaal A1
 • Aanvangswedde (jaarlijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 24880
 • Een dynamische werkomgeving in volle ontwikkeling; 
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur (37,5 uur/week), 
 • Taalpremie mits u ons elk bewijs van welslagen kunt aanleveren waarmee de kennis van het Nederlands kan worden aangetoond via Selor of een erkende taalschool;  
 • Eindejaarspremie;  
 • 100% vergoeding van tickets voor het openbaar vervoer (kan worden gecombineerd);   
 • 34 vakantiedagen per jaar (naar rato van de in het lopende jaar gewerkte periode);   
 • Mogelijkheid tot telewerken;   
 • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden.  

Procedure

Stap 1: Verificatie van de deelnemingsvoorwaarden

Je wordt tot de selectieprocedure toegelaten mits je over de vereiste diploma's en relevante beroepservaring beschikt. De controle van je ervaring gebeurt op basis van je cv zoals dat is ingevuld en doorgestuurd voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Besteed daarom extra aandacht aan de beschrijving van je werkervaring in je cv. Dat zijn de gegevens die worden gebruikt voor de kwalitatieve screening van cv's.

Stuur je cv in de taal van de job waarvoor je je kandidaat stelt.

 

Stap 2: Selectiegesprek + praktijkgeval

Kandidaten die geslaagd zijn voor de vorige fase worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, voorafgegaan door een praktijkgeval om de technische en gedragsvaardigheden te beoordelen die deel uitmaken van deze vacature. Er wordt ook gevraagd naar je motivatie, je interesse voor en affiniteit met de in te vullen functie.

Om te slagen moet je minstens 50% behalen.

 

Stap 3: Afronding van de selectie

De in aanmerking genomen kandidaten wordt verzocht om zo snel mogelijk in dienst te treden.

Opgelet: alle communicatie over deze selectie gebeurt via e-mail. Geef dus een geldig e-mailadres door en raadpleeg regelmatig je e-mails.

Werkplek: Regionale School voor Veiligheidsberoepen: Zweefvliegerstraat 10, 1130 Haren

Aanvullende informatie over de functie kan worden verkregen bij Marjorie PEETERS : marjorie.peeters@safe.brussels

Aanvullende informatie over de procedure kan worden verkregen bij Anissa EL YAZIDI : anissa.elyazidi@safe.brussels

Solliciteren

Als je wenst deel te nemen aan deze selectie, stuur dan ten laatste vóór  07/08/2024 om middernacht de volgende documenten naar het volgende adres: job@brusafe.brussels :

 • Een gedetailleerd curriculum vitae

• Motivatiebrief

• Een kopie van je diploma

Extra info

Brusafe zet zich in voor diversiteit in haar teams en zorgt voor een objectieve en inclusieve selectieprocedure. Indien nodig kunnen redelijke aanpassingen worden aangeboden.