Directeur/directrice-diensthoofd van de Directie Budget, Financiën en Facilities (A4) (m/v/x)

ACTIRIS

Selectiecode

XNM24005

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De directeur/directrice-diensthoofd van de Directie Budget, Financiën en Facilities leidt en coördineert, samen met de andere A4-mandatarissen, de activiteiten van zijn/haar directie om: 

 • een pertinente, efficiënte en coherente bijdrage te leveren voor de voorbereiding van de beleidsinitiatieven; 

 • een loyale en correcte uitvoering te garanderen van het beleid beslist door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering; 

 • een kwaliteitsvolle dienst te leveren aan haar gebruikers: burgers in de werkende leeftijd en werkgevers 

 • de kwaliteit van de dialoog en van het sociaal overleg te waarborgen 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

1. Definitie van de richtlijnen, operationele doelstellingen en plannen: 

Legt jaarlijks het operationeel plan van zijn/haar directie ter validering voor aan de algemene directie, om aan zijn/haar teams de doelstellingen en de prioriteiten te geven die bijdragen tot de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van het beheerscontract en tot de goede uitvoering van de regeringsbeslissingen. 

Enkele voorbeelden van bijhorende activiteiten: 

 • Neemt deel aan het definiëren van de beleidskeuzes 

 • Neemt deel aan strategische prioritering 

 • Identificeert kansen en risico's 

 • Controleert of de doelstellingen van zijn/haar directie worden gehaald en neemt de nodige beslissingen om ze te bereiken 

 • Coördineert en controleert de uitvoering van de opdrachten van zijn/haar directie alsook de  toegewezen budgetten. 

2. Analyses, aanbevelingen en voorbereiding van beleidsinitiatieven en reglementeringen

Draagt binnen het bevoegdheidsdomein van zijn/haar directie bij tot het formuleren van voorstellen, gemotiveerde adviezen en antwoorden op de vragen van de toezichthoudende minister om het de politieke overheid mogelijk te maken de geschikte beslissingen te nemen. 

 

Enkele voorbeelden van bijhorende activiteiten: 

 • Geeft de dossiers aan zijn/haar teams/medewerkers 

 • Vraagt, evalueert en rapporteert analyses en voorstellen van zijn/haar teams en medewerkers 

 • Coördineert met andere directies binnen de organisatie om de coherentie van de voorstellen/aanbevelingen te garanderen 

 • Realiseert, op vraag van de algemene directie, analyses met betrekking tot de diensten van zijn/haar directie en formuleert aanbevelingen voor verbeteringen 

 • Houdt zich systematisch op de hoogte van ontwikkelingen in de behoeften en verwachtingen van de gebruikers van de organisatie 

 

3. Uitvoering van de beleidsinitiatieven 

Leidt, coördineert en controleert de activiteiten van zijn/haar directie om snel en efficiënt bij te dragen tot de implementatie van de beleidsinitiatieven beslist door de Regering en door de toezichthoudende minister. 

 

Enkele voorbeelden van bijhorende activiteiten: 

 • Informeert zijn/haar teams en medewerkers over de vragen van de toezichthoudende minister die hem/haar gesteld worden via de algemene directie 

 • Neemt kennis van de dossiers en geeft ze door aan de relevante teams/medewerkers voor analyse 

 • Controleert en keurt de dossiers goed die door zijn teams/medewerkers worden behandeld, geeft advies en laat indien nodig wijzigingen aanbrengen 

 • Legt aan de algemene directie alle dossiers voor die bestemd zijn voor de toezichthoudende minister, de dossiers die voorgesteld worden als agendapunt van het Beheerscomité, het Directiecomité of het Basisoverlegcomité, alsook de dossiers die een sterke weerslag hebben op de organisatie 

 • Arbitreert of vraagt arbitrage van de algemene directie in geval van onenigheid binnen zijn/haar teams 

 • Laat de gevolgen van de beleidsinitiatieven evalueren en formuleert aanbevelingen 

 

 4. Organisatie, beheer en coördinatie van de activiteiten 

Organiseert, coördineert en controleert de activiteiten van zijn/haar directie om een snelle en efficiënte uitvoering te verzekeren van de toevertrouwde opdrachten. Er dient bijzondere aandacht uit te gaan naar de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebruikers.  

 

Enkele voorbeelden van bijhorende activiteiten: 

 • Neemt actief deel aan de Directieraad en het Directiecomité op een collegiale en transversale manier 

 • Doet voorstellen ter verbetering van de processen en procedures die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten van zijn/haar directie 

 • Waakt over de homogeniteit van de werkpraktijken en -procedures binnen zijn/haar dienst en over de toepassing van de transversale procedures die bepaald zijn binnen de organisatie 

 • Zorgt voor de implementatie van projecten, initieert en formuleert voorstellen tot verbetering van de werking van de diensten van zijn/haar directie met het oog op voortdurende verbetering 

 • Definieert de verantwoordelijkheden van zijn/haar teams/medewerkers en delegeert de bijhorende bevoegdheden 

 

 5. Beheer van de teams en interne communicatie 

Begeleidt en superviseert zijn/haar teams en medewerkers, met inachtneming van de beleidsinitiatieven op het vlak van HRM, zodat ze competent en gemotiveerd blijven om hun opdrachten te vervullen. Hij/zij draagt eveneens bij tot de uitvoering van de diversiteitsplannen van de organisatie. Hij/zij zorgt voor gestructureerde interne communicatie naar zijn/haar medewerkers, naar de algemene directie en de andere directies. Hij/zij draagt actief bij tot de samenhang van de managementcultuur en brengt zijn leiderschapsstijl in overeenstemming met de stijl die vooropgesteld wordt binnen de organisatie.  

 

Enkele voorbeelden van bijhorende activiteiten: 

 • Bepaalt de personeelsbehoeften van zijn directie 

 • Wijst middelen toe aan de diensten binnen zijn directie 

 • Stimuleert continu de teamwerking 

 • Stelt doelstellingen op voor zijn/haar directe medewerkers, volgt de realisatie ervan, geeft regelmatige en opbouwende feedback, voert evaluaties uit en biedt de nodige ondersteuning 

 • Zorgt ervoor dat opleidingsbehoeften worden geïdentificeerd en dat geschikte programma's worden opgezet 

 • Waakt over het respecteren van de procedures en regels die binnen de organisatie van kracht zijn 

 • Heeft aandacht voor individuele problemen en/of conflicten, stelt oplossingen voor en neemt de nodige beslissingen 

 

6. Communicatie en externe relaties 

Onderhoudt relaties en brengt een effectieve communicatie met de buitenwereld tot stand om een goede informatiestroom te waarborgen en contact met de buitenwereld te houden, binnen het kader van de opdracht van zijn/haar directie. Hij/zij draagt hij bij tot de uitvoering van het externe communicatiebeleid dat in de organisatie ontwikkeld wordt.  

 

       Enkele voorbeelden van bijhorende activiteiten: 

 • Onderhoudt een relatienetwerk met andere besturen en partners van het gewest 

 • Onderhoudt contacten met belangrijke externe partners 

 • Vertegenwoordigt zijn/haar organisatie in aangelegenheden die onder haar bevoegdheid vallen binnen en buiten de organisatie 

 • Vertegenwoordigt Actiris op diverse nationale en internationale evenementen 

 • Werkt communicatieacties uit ten overstaan van de burgers. 

Werkgever

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/

Competenties

Het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd van de Directie Budget, Financiën en Facilities (A4) wordt, conform artikel 435 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opengesteld voor kandidaten die minstens een van de volgende titels en verdiensten kunnen voorleggen:

 • minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A of in een functie die slechts toegankelijk is voor de houders van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A in een organieke openbare dienst;
 • minstens zes jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie wordt verstaan: ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

De kandidaat moet ook voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvereisten bedoeld in artikel 29 van het voornoemde besluit van 21 maart 2018, namelijk:

 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en dat toegang verleent tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Competenties

De directeur/directrice-diensthoofd van de Directie Budget, Financiën en Facilities dient te beschikken over onderstaande competenties:

 • leiderschap;
 • zin voor initiatief;
 • management;
 • ontwikkeling van teams en medewerkers;
 • klantgerichtheid;
 • beïnvloeden.

Aanbod

De mandaathouder zal worden verloond volgens schaal A400.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar.

De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

Procedure

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment en een interview met de selectiecommissie.

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het interview brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

- de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;

- de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;

- het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Solliciteren

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar " talent.brussels, secretariaat mandaten, Sint-Lazarusplein 2, 11de verdieping, 1035 Brussel”. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten (elke envelop moet enkel het opschrift "kandidatuur Directeur/directrice-diensthoofd van de Directie Budget, Financiën en Facilities (A4) bij Actiris" - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: mandats@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

- een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 438 §3 van voornoemd besluit en waarvan het model werd vastgelegd door de Minister.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels via onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen

Extra info

talent.brussels selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.