Directeur/Directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (m/v/x)

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Selectiecode

XNM24011

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Directeur/Directrice-generaal leidt en coördineert alle activiteiten van zijn/haar bestuur teneinde:

· een relevante, efficiënte en consistente bijdrage aan de voorbereiding van het sociale huisvestingsbeleid te creëren;

· een loyale en correcte uitvoering te garanderen van het beleid beslist door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

· een kwaliteitsvolle dienstverlening te verstrekken aan zijn klanten: de burgers, de OVM’s en de regering.

Werkgever

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is een warme organisatie die het welzijn van haar 198 werknemers centraal stelt. Daarom behaalde zij al drie jaar op rij het label Great Place to Work. Door haar vernieuwende aanpak en expertise draagt de BGHM bij tot de ontwikkeling en bevordering van sociale huisvesting in het Brussels gewest. Ze ondersteunt en stimuleert de 16 openbare vastgoedmaatschappijen van het gewest door hen realiseerbare en inclusieve oplossingen aan te bieden. Doorheen haar talrijke bouw-, renovatie-, kunst- en sociale projecten, bouwt de BGHM aan sterke wijken waar iedereen de kans krijgt om zijn levenskwaliteit te verbeteren. Duurzame ontwikkeling ligt onze maatschappij na aan het hart. Dag na dag verbindt de BGHM zich ertoe kwalitatieve, economisch haalbare en sociaal rechtvaardige huisvesting te bieden aan zij die er nood aan hebben. De BGHM wil een betrokken persoon aanwerven die deze opdracht zinvol vindt.

https://slrb-bghm.brussels/nl

Competenties

Het mandaat van Directeur/Directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wordt, conform artikel 435 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opengesteld voor kandidaten die minstens een van de volgende titels en verdiensten kunnen voorleggen:

· minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A of in een functie die slechts toegankelijk is voor de houders van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A in een organieke openbare dienst;

· minstens zes jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie wordt verstaan: ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

De kandidaat moet ook voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvereisten bedoeld in artikel 29 van het voornoemde besluit van 21 maart 2018, namelijk:

· gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;

· de burgerlijke en politieke rechten genieten;

· houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en dat toegang verleent tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Competenties

De Directeur/Directrice-generaal dient te beschikken over onderstaande competenties:

· leiderschap;

· zin voor initiatief;

· management;

· ontwikkeling van teams en medewerkers;

· klantgerichtheid;

· beïnvloeden.

Aanbod

De mandaathouder zal worden verloond volgens schaal A500.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar.

De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

Procedure

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment en een interview met de selectiecommissie.

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het interview brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

- de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;

- de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;

- het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Solliciteren

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar " talent.brussels, secretariaat mandaten, Sint-Lazarusplein 2, 11de verdieping, 1035 Brussel”. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten (elke envelop moet enkel het opschrift "kandidatuur Directeur/Directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij" - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: mandats@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

- een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 438 §3 van voornoemd besluit en waarvan het model werd vastgelegd door de Minister.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels via onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen

Extra info

Talent.brussels selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit