Inspecteur/Inspectrice-generaal (A4) Infrastructuur, Uitrusting en Wagenpark (m/v/x)

Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Net Brussel)

Selectiecode

XNM24013

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Mandaat

Functieniveau

A

Type aanwerving

Managementselectie

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het hoofd van de directie ‘Infrastructuur, Uitrusting en Wagenpark’, verzekert onder toezicht van de leidende ambtenaren van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid het toezicht op volgende directies en diensten: 

 • Departement Infrastructuur en Projecten; 

 • Dienst Fleet Management 

 

 

De opdracht van het hoofd van de directie ‘Infrastructuur, Uitrusting en Wagenpark’ is ervoor te zorgen dat het GAN de strategische doelstellingen van het UP!-plan en de oriëntatiebrief bereikt, met betrekking tot zijn/haar specifieke verantwoordelijkheden: 

 • de infrastructuur van Net Brussel versterken en moderniseren, met name om het hoofd te bieden aan de veroudering van die infrastructuur en de toename van het personeelsbestand; 

 • functionele sites ontwikkelen die gastvrij zijn voor het personeel en voorbeeldig op het gebied van milieunormen; 

 • de infrastructuur van het agentschap moderniseren en nieuwe infrastructuur ontwikkelen, zoals de Recycleparken, ondergrondse glasbollen en andere vrijwillige inzamelpunten, om de Europese doelstellingen inzake recyclage van stedelijk afval te halen;  

 • nieuwe financiële middelen vrijmaken voor de uitvoering van het plan voor de modernisering en ontwikkeling van de infrastructuur en een beroep doen op de medewerking van alle actoren voor het identificeren en ter beschikking stellen van nieuwe sites, het verkrijgen van vergunningen, enz.;  

 • zorgen voor gediversifieerde inzamelingssystemen met het oog op de afvalsortering aan de bron voor hergebruik en recyclage;  

 • de modernisering van het beheer van de materiële middelen voortzetten;  

 • het gebruik van het wagenpark optimaliseren door een nieuwe investeringsstrategie op lange termijn (2030) in te voeren, in overeenstemming met een volledige decarbonisatie op termijn van het wagenpark;  

 • de verschillende soorten expertises coördineren voor de ontwikkeling van een totaalvisie op het gebruik, de soorten motorisering en het optimale onderhoud van dienstvoertuigen;  

 • reorganisatie en optimalisering van het beheer van de infrastructuur en de uitrusting voor niet-huishoudelijk afval, teneinde de commerciële activiteit van het Agentschap veilig te stellen. 

Werkgever

Net Brussel is een instelling van openbaar nut van type A onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel. 

Net Brussel valt onder het hiërarchisch gezag van de minister belast met Openbare Netheid. 

Als gewestelijke organisatie voor Netheid wil dit agentschap ervoor zorgen dat de stad properder wordt door acties te ondernemen op het vlak van ophalen en verwerken van afval, schoonmaak en pedagogie. 

Net Brussel speelt een fundamentele rol in de ecologische transitie, in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel. 

https://www.arp-gan.be/nl

Competenties

Het mandaat van inspecteur/inspectrice-generaal (A4) Infrastructuur, Uitrusting en Wagenpark wordt, conform artikel 435 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opengesteld voor kandidaten die minstens een van de volgende titels en verdiensten kunnen voorleggen: 

 • minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A of in een functie die slechts toegankelijk is voor de houders van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A in een organieke openbare dienst; 

 • minstens zes jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie wordt verstaan: ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector. 

De kandidaat moet ook voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvereisten bedoeld in artikel 29 van het voornoemde besluit van 21 maart 2018, namelijk: 

 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking; 

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten; 

 • houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en dat toegang verleent tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt. 

 

Competenties 

De inspecteur/inspectrice-generaal (A4) Begroting, Financiën, Beheerscontrole en IT dient te beschikken over onderstaande competenties: 

 • leiderschap; 

 • zinvoorinitiatief; 

 • management; 

 • ontwikkeling van teams en medewerkers; 

 • klantgerichtheid; 

 • beïnvloeden. 

Aanbod

De mandaathouder zal worden verloond volgens schaal 15/1. 

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar.  

De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat. 

Procedure

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment en een interview met de selectiecommissie. 

 

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking. 

 

Na afloop van het interview brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met: 

 •  de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
 • de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
 • het resultaat van het assessment. 

 

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt. 

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A. 

Solliciteren

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen ingediend worden bij het secretariaat mandaten van talent.brussels. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. Indienen van een kandidatuur verloopt via het online platform MyTalent Recruitment via de volgende link 

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten: 

 • een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 438 §3 van voornoemd besluit en waarvan het model werd vastgelegd door de Minister. 

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brusselsvia onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen 

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/832?c=talentbrussels

Extra info

Talent.brussels selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.