Mobiliteit naar ACTIRIS - Manager voor de Juridische Dienst A2 (m/v/x)

ACTIRIS
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNS23006

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Interfederale markt

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Binnen de Juridische Dienst, bestaande uit 5 personen, ben je als manager de schepper van de voorwaarden voor succes van het team om zo een significante bijdrage te leveren aan de opdrachten en resultaten van Actiris.  Je ondersteunt het team ook bij juridische vragen van interne diensten. 

Meer bepaald: 

 • Je draagt bij aan de voor jouw dienst vastgelegde strategie en vertaalt deze strategie operationeel in verschillende actieplannen in functie van de prioriteiten en zorgt voor de goede uitvoering ervan;
 • Je waakt erover dat de operationele doelstellingen van je team worden bereikt;
 • Je zorgt ervoor dat het team en de teamleden over de nodige tools en middelen beschikken om hun opdrachten te vervullen;
 • Je bepaalt de belangrijkste taken en de toegevoegde waarde van het team en zijn leden, alsook de reikwijdte van de verantwoordelijkheden en autonomie;
 • Je coördineert en prioriteert de activiteiten van het team voor een doeltreffende en doelmatige werking;
 • Je ziet erop toe dat het werk goed verdeeld is binnen het team, rekening houdend met de motivatie, de vaardigheden en talenten van de teamleden en met de behoeften van de organisatie;
 • Je zorgt voor de regelmatige opvolging en ondersteuning van je medewerkers en je voert de nodige gesprekken (functie-, opvolgings-, evaluatie-, herkaderings- en exitgesprekken);
 • Je volgt het administratieve, organisatorische en financiële aspect van het beheer van je team op;
 • Je anticipeert op de gevolgen van je beslissingen voor andere diensten en je overlegt en communiceert dienovereenkomstig;
 • Je respecteert de managementcultuur van de organisatie ("charter van de manager").

 Er moet worden opgemerkt dat de hierboven beschreven taken aanpasbaar zijn in functie van de noden en behoeften van de dienst.

Werkgever

Als Brusselse regionale overheidsdienst zijn wij de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Elke dag helpen onze 1.500 medewerkers werkzoekenden om werk te vinden en werkgevers om gemotiveerd en bekwaam personeel aan te werven. Hiervoor werken we nauw samen met een groot aantal partners.

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad onze bekommernis om efficiënte en pertinente diensten te verlenen.

Er is 1 vacante betrekking binnen de Juridische Dienst van Actiris.

Competenties

Het betreft een oproep tot mobiliteit naar ACTIRIS (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling).

Een functie als eerste attaché «Manager van de juridische dienst» (M/V/X - rang A2) voor het Franse of Nederlandse taalkader werd bij ACTIRIS vacant verklaard. Deze functie moet worden verleend via intraregionale of externe mobiliteit zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De intraregionale mobiliteit is gericht op vastbenoemde medewerkers, m.u.v. medewerkers die een mandaat bekleden, van de instellingen die in artikel 3 van bovenstaand besluit zijn bepaald:

 • Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

-       Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;

-       Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels);

-       Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (talent.brussels).

 • ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van categorie A

-       Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG);

-       Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel);

-       De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische hulp (DBDMH);

-       Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Net Brussel);

-       Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);

-       Brussels Planningsbureau.

 • ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van categorie B

-       Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;

-       Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel.

 • Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
 • Brussel Gas Elektriciteit (BRUGEL)
 • Brussel Preventie & Veiligheid

De externe mobiliteit is gericht op vastbenoemde medewerkers, m.u.v. medewerkers die een mandaat bekleden, van de instellingen die in artikel 23 van bovenstaand besluit zijn bepaald:

 • De diensten van de regeringen en van de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder de federale staat, de gemeenschappen en de andere gewesten;
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
 • De andere instellingen van openbaar nut dan die bedoeld in artikel 3,2° die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen.

De betrekking van Eerste attaché «Manager van de juridische dienst» (rang A2) staat open voor de ambtenaren die aan volgende voorwaarden(1) voldoen op de uiterste dag waarop ze hun kandidatuur mogen indienen:

 • titularis zijn van de graad van eerste attaché (rang A2);
 • titularis zijn van een diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten;
 • in dienstactiviteit zijn en minstens twee jaar graadanciënniteit hebben;
 • na de laatste evaluatie een vermelding op zijn minst gelijkwaardig aan de vermelding «gunstig» gekregen hebben.

Ervaring:

Je hebt minstens 3 jaar ervaring als teammanager.

Gedragscompetenties:

 • Je hecht veel belang aan samenwerking en bevordert een coöperatieve attitude binnen je team;
 • Je kunt je medewerkers een kwaliteitsvolle begeleiding garanderen zodat zij hun doelstellingen kunnen bereiken en zich kunnen ontwikkelen;
 • Je werkt autonoom en doeltreffend aan de verwezenlijking van je opdrachten;
 • Je bent in staat om beslissingen te nemen en er de gevolgen van te dragen;
 • Je past je manier van zijn en handelen en je prioriteiten aan al naargelang van de personen, de situaties en de onvoorziene omstandigheden.

Technische competenties:

 • Op de hoogte zijn van administratief recht en in het bijzonder het statuut van ION’s
 • Kennis van het rechtsdomein dat in de functie wordt behandeld
 • Uitstekende communicatievaardigheden zowel schriftelijk als mondeling: bekwaamheid om op een duidelijke en begrijpbare manier juridische informatie over te brengen.
 • Zeer goede coachingvaardigheden: je bent een echte people manager.
 • Zeer goede leadershipvaardigheden.

Troeven:

Aangezien je in een tweetalige omgeving werkt, is de actieve kennis van het Frans een troef voor de uitoefening van deze functie.

Aanbod

Onze medewerkers zijn een weerspiegeling van de Brusselse bevolking: diversiteit op de werkplek is niet enkel een van onze doelstellingen, het is ook de dagelijkse realiteit voor onze medewerkers.

In toepassing van onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en aan het welzijn van onze personeelsleden.

Concreet biedt Actiris de volgende voordelen:

 • Waarden die verankerd zijn in onze dagelijkse praktijk: de toepassing van ons gelijkekansenbeleid, respect, samenwerking en oplossingsgerichtheid.
 • Een evenwicht tussen beroeps- en privéleven dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, flexibele uurroosters en de mogelijkheid tot telewerk.
 • Investering in onze professionele ontwikkeling dankzij opleidingen aangepast aan je functie en je behoeften (11 dagen per jaar).
 • Werken bij een duurzame werkgever: goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer en stimuli voor het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets: gratis abonnement (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS), fietsvergoeding, uitlenen van elektrische fietsen enz.
 • Een aangenaam en stimulerend kader: een restaurant met gevarieerde menu's, een sportzaal, yoga- en zumbalessen.
 • Sociale en medische voorzieningen zoals de organisatie van opsporingscampagnes, de tussenkomst in bepaalde medische kosten, een hospitalisatie- en tandzorgverzekering.
 • Voordelen voor je kinderen: cadeaucheque en sinterklaasfeest, opvang van zieke kinderen, premie voor activiteiten tijdens de schoolvakanties.
 • Initiatieven ter bevordering van de deeleconomie (bibliotheek, bruikleen van diverse soorten materiaal), culturele activiteiten aan verminderde prijs enz.

Arbeidsovereenkomst en verloning

 • Een jaarlijks brutosalaris van € 60.360,98 (jaarlijks brutosalaris voor 3 jaar ervaring, reeds geïndexeerd, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8
 • Mogelijkheid tot een taalpremie gaande van € 340 tot € 450 bruto per maand

Procedure

De kandidaturen die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen zullen zorgvuldig worden bestudeerd teneinde na te kunnen gaan of ze aan de in de werkaanbieding bepaalde beroepsvereisten voldoen.

Een vergelijkende proef (casestudy en gesprek voor een selectiecomité) zal worden georganiseerd voor de personen die in het kader van deze selectie aan de gevraagde beroepsvereisten voldoen. Deze vergelijkende proef zal in maart plaatsvinden (onder voorbehoud).

Voor bijkomende inlichtingen kunt u terecht bij jobs@actiris.be.

Solliciteren

Personen die interesse hebben worden gevraagd ten laatste op 19/02/2023 hun kandidatuur per e-mail (jobs@actiris.be) bij de directie Human Ressources van ACTIRIS in te dienen.

Gelieve een sollicitatiebrief (max. 2 pagina's) en een CV waarbij uw ervaring en vaardigheden in de verf worden gezet bij uw kandidatuur te voegen.

De kandidatuur moet de naam, de voornaam, de datum van benoeming, de administratieve stand van de kandida(a)t(e) en de exacte gegevens van de administratie waarvan hij/zij afkomstig is, bevatten. Er moet eveneens een kopie van het meest recente besluit tot benoeming als bijlage worden gevoegd.

Extra info

Actiris: werk voor iedereen! Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit. 

Ben je een persoon met een handicap? Vermeld dit dan in je kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat je gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.