Vorming van 2 wervingsreserves bij de Gegevensbeschermingsautoriteit – 2023 A1/1/F (Franstalige reserve) en 2023 A1/1/N (Nederlandstalige reserve) (m/v/x)

Gegevensbeschermingsautoriteit

Selectiecode

XNS23013

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA) zal in de loop van maart-april 2023 overgaan tot de vorming van 2 wervingsreserves voor adviseurs voor haar verschillende directies.

De reservelijsten blijven 1 jaar geldig (maximaal 2 keer te verlengen met 6 maanden). Toelating tot de proeftijd is afhankelijk van het vervullen van alle voorwaarden voor toetreding tot de graad.

Er zij op gewezen dat de opgestelde reservelijsten ook kunnen worden geraadpleegd en gebruikt voor contractuele functies bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 april 2023 zijn voldaan.

Doel van de functie :

Concreet is het doel van de functie (de belangrijkste taken worden bepaald afhankelijk van de toewijzing aan een specifieke directie):

 • Toezien op de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een impact hebben op de bescherming van persoonsgegevens (Algemeen Secretariaat);
 • Goedkeuring van gedragscodes, adviesverstrekking in het kader van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, vaststelling van criteria voor certificering en accreditatie, goedkeuring van standaardcontractbepalingen en bindende bedrijfsvoorschriften (Algemeen Secretariaat);
 • Juridische analyses uitvoeren en werken aan beslissingen en publicaties van de GBA: adviezen over de toepassing van de reglementering, aanbevelingen met betrekking tot maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een invloed kunnen hebben op de verwerking van persoonsgegevens (Kenniscentrum);
 • Bevorderen van de bescherming van persoonsgegevens bij het publiek, verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, met specifieke aandacht voor minderjarigen (Eerstelijnsdienst);
 • Verstrekken van informatie aan de betrokkenen over de uitoefening van hun rechten (Eerstelijnsdienst);
 • Een bemiddelingsprocedure verwezenlijken (Eerstelijnsdienst);
 • Klachten behandelen (Eerstelijnsdienst, Inspectiedienst, Geschillenkamer);
 • Inspecties uitvoeren, zowel in binnen- als buitenland (Inspectiedienst);
 • Audits uitvoeren, zowel in binnen- als buitenland (Inspectiedienst);
 • Behandelen van dossiers bij de Geschillenkamer in zowel nationale als grensoverschrijdende zaken, en meewerken aan de verdere ontwikkeling van de Geschillenkamer en aan de behandeling van beroepen tegen beslissingen van de Geschillenkamer (Geschillenkamer);
 • Deelnemen aan transversale projecten bij de GBA (alle directies);
 • Bijdragen aan de informatie- en communicatiecampagnes van de GBA en aan de redactie van het jaarverslag (alle directies);
 • Deenemen aan de zittingen van het Kenniscentrum of de Geschillenkamer in functie van concrete dossiers (Kenniscentrum/Geschillenkamer);
 • Optreden als vertegenwoordiger van de GBA bij vergaderingen en nationale en internationale werkgroepen, in het bijzonder in het kader van de European Data Protection Board (EDPB), en hierover mondeling en schriftelijk verslag uitbrengen (alle directies).

Werkgever

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd.

Zie voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit

De GBA beschikt over een personeelskader van 83 medewerkers.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Competenties

Specifieke kennis en vaardigheden :

 • Welke verworven competenties moet de functiehouder hebben?
  • Diploma’s of getuigschriften:
   • niveau A1: master of licentiaat in de rechten, criminologie, bestuurswetenschappen, politieke wetenschappen, economie, licentiaat/master/ingenieur op het gebied van informatica, computerwetenschappen of elektronica.
  • Taalkennis:
   • een zeer goede actieve kennis van de tweede landstaal en van het Engels is een troef.
  • Softwareprogramma’s:
   • goede kennis van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en Powerpoint).
  • Mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken:
   • goede mondelinge communicatietechnieken;
   • goede schriftelijke communicatietechnieken.
 • Welke ervaring/kennis moet de functiehouder hebben?
  • Vereiste ervaring/kennis:
   • een goede kennis van de internationale en nationale regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
   • een basiskennis informatiebeveiliging;
   • een sterk synthetisch en analytisch vermogen.
 • Pluspunten:
  • Eventuele ervaring als functionaris voor gegevensbescherming of in een functie die verband houdt met gegevensbescherming;
  • Kennis van en ervaring met vergadertechnieken en verslaggeving;
  • Het bezit van een getuigschrift van met vrucht gevolgde studies in forensische audit met een curriculum van tenminste 90 uur (bijvoorbeeld een Masterclass Fraud Auditing (MCFA)) en/of een erkenning als Registered Fraud Auditor (IFA) of als Certified Fraud Examiner (ACFE) of ervaring in audittechnieken (Inspectiedienst);
  • Kennis van en ervaring met het onderwerp “certificatie” : het accreditatie- en certificeringsproces en de relevante belanghebbenden in België, kennis van het externe auditproces inclusief gerelateerde standaarden (bijvoorbeeld de ISO17065 of ISO17021-normen) (Algemeen Secretariaat);
  • Kennis van en ervaring met gerechtelijke/administratieve geschillenprocedures onder Belgisch of Europees recht (Eerstelijnsdienst).

Aanbod

U wordt aangeworven in de Nederlandtalige of Franstalige taalrol in de graad van adviseur (niveau A) met bijbehorende schaal A1. Weddeschaal A1 : 28.421 – 41.841 EUR (100 %) - geïndexeerd  (1.9999): 56.839 – 83.678 EUR.

Voordelen 

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis abonnement voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Maaltijdscheques (na een periode van 3 maanden);
 • Toegang tot het restaurant voor het personeel van de Kamer;
 • Gsm-abonnement (na een periode van 6 maanden);
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Procedure

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

De proeven bestaan uit:

-        eerste fase: schriftelijke proef algemene kennis;

-        tweede fase: specifieke mondelinge proef (met of zonder schriftelijke voorbereiding) afhankelijk van de betrokken directie van de te vervullen functies.

Voor de schriftelijke proef algemene kennis (eerste fase) wordt gebruikgemaakt van een meerkeuzevragenlijst waarbij de punten op basis van de volgende elementen worden toegekend:

-        voor elk correct antwoord krijgt u 1 punt;

-        voor elk foutief antwoord wordt 0.5 punt afgetrokken;

-        voor elk ontbrekend antwoord, worden geen punten toegekend of afgetrokken.

Afhankelijk van het aantal vragen worden de punten voor deze eerste fase omgezet in een score op 20 punten. De kandidaat moet 12 punten behalen om te slagen.

Iedere kandidaat die een score gelijk aan of hoger dan 12/20 behaalt, wordt op een reservelijst met rangschikking van resultaten geplaatst. Deze reservelijst blijft 1 jaar geldig (maximaal 2 keer te verlengen met 6 maanden).

Het resultaat van deze eerste fase wordt niet in aanmerking genomen in de tweede fase, die bestaat uit een specifieke mondelinge proef (met of zonder schriftelijke voorbereiding) afhankelijk van de betrokken directie van de te vervullen functies.

Afhankelijk van het aantal te vervullen functies per directie binnen de GBA en op basis van de opgestelde reservelijst, zal de Autoriteit specifieke mondelingen proeven (met of zonder schriftelijke voorbereiding) per directie organiseren.  De specifieke functies worden aangeboden aan de eerste 20 kandidaten op de reservelijst.

In het geval van 1-3 specifieke functies, worden 5 kandidaten uitgenodigd. Bij 4-9 specifieke functies worden 15 kandidaten uitgenodigd, en bij 10-15 specifieke functies worden 20 kandidaten uitgenodigd.

Iedere kandidaat die afziet van deelname aan de specifieke mondelinge proef (met of zonder schriftelijke voorbereiding) of die niet voor een specifieke mondelinge proef (met of zonder schriftelijke voorbereiding) slaagt, behoudt zijn plaats op de reservelijst van de eerste fase.

Tijdens de specifieke mondelinge proef (met of zonder schriftelijke voorbereiding – tweede fase) kan de kandidaat zijn kennis, vaardigheden en motivatie met betrekking tot de specifieke functie aantonen. De kandidaat moet 12 punten behalen om te slagen.

Na de tweede fase wordt een proces-verbaal opgesteld met desgevallend de rangschikking van de kandidaten en met vermelding van het resultaat dat elke kandidaat behaalde. Deze rangschikking telt 3 groepen : A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of gezakt. In voorkomend geval wordt binnen elke groep een eindrangschikking opgesteld in functie van het totaal aantal behaalde punten. Bij een ex-aequo binnen eenzelfde groep, zal de jury een nieuwe rangschikking opstellen op basis van de kwalificaties die eigen zijn aan elke kandidaat.

 

Solliciteren

Uiterste inschrijvingsdatum :

De kandidaturen moeten binnen 21 dagen na de publicatie van deze mededeling worden ingediend. De inschrijving gebeurt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van het referentienummer van het examen (2023 A1/1/F of 2023 A1/1/N) naar het volgende e-mailadres  : HR@apd-gba.be. U krijgt een ontvangstmelding toegezonden.

De kandidatuur is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat :

 • het nummer van het examen duidelijk wordt vermeld in de mail waarin u zich kandidaat stelt;
 • een afschrift van de voor het functieprofiel vereiste studiegetuigschriften of diploma’s wordt toegezonden;
 • een curriculum vitae in de taal van de functie waarnaar u solliciteert wordt toegezonden;
 • een afzonderlijke nota wordt toegezonden waarin uw motivatie voor de geambieerde functie duidelijk en geargumenteerd blijkt, en uw beroepservaring wordt toegelicht. Deze nota moet worden opgesteld in de taal van de functie waarnaar u solliciteert.

Indien niet aan ten minste één van de bovenstaande criteria wordt voldaan, wordt de kandidatuur afgewezen.

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de  website van de GBA :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures.

 

 

Extra info

De Gegevensbeschermingsautoriteit voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte ?

U kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien u niet over een geldig attest beschikt. Geef een beschrijving van uw handicap/ziekte/leerstoornis en duid ook aan welke aanpassingen u hierbij kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie.