Verantwoordelijke van de cel wegcontrole (m/v/x)

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Selectiecode

XNS23020

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De functie in het kort

Ben je opzoek naar een job met meer verantwoordelijkheid en uitdaging? Wil je graag je steentje bijdragen in het verbeteren van de verkeersveiligheid van Brussel?

Dan is dit de job voor jou!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over meerdere hechte teams met telkens zeven tot acht controleurs om de naleving van de regelgeving op het terrein te controleren (snelwegennetwerk/Brusselse ring).  Als verantwoordelijke van de cel wegcontrole ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie van één van deze teams.

Het is een gevarieerd takenpakket waarbij je verantwoordelijk bent voor de dagelijkse leiding van je team en daarnaast ook zelf wegcontroles uitvoert. 

Op welke materie zal je je toespitsen?

De drie gewesten in dit land hebben een kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton ingevoerd. De gewesten zijn bevoegd voor de regelgeving inzake massa's, de technische controle, de veiligheid van ladingen, ... 

Coördinerende taken:

 • je bent zowel leider, expert, manager als coach en je zorgt ervoor dat je medewerkers hun competenties kunnen ontwikkelen;
 • je ziet erop toe dat alle maatregelen op vlak van people management (evaluatiegesprekken, feedback geven, positieve bijsturingen, enz.) op tijd worden genomen;
 • je geeft je medewerkers richtlijnen bij de uitvoering van hun taken en plant de controles in;
 • je controleert de kwaliteit van het werk op het terrein, controleert de administratieve opvolging en controleert de naleving van de deontologische regels (risico op corruptie bij de wegcontroles);
 • je organiseert op geregelde tijdstippen teamvergaderingen;
 • je stelt werkprocedures op en je formuleert voorstellen voor verbetering;
 • je coördineert controles van grotere omvang samen met de politiediensten;
 • je assisteert je verantwoordelijke bij het globale dossierbeheer;
 • je vertegenwoordigt eventueel het team bij externe partners.

 

Naast je functie als teamleider voer je ook zelf controles uit:

 • je controleert de naleving van de reglementering op de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton en andere reglementeringen die onder de verkeersveiligheid vallen (bv.: controleren van voertuigen die te zwaar geladen zijn of waarvan de lading niet goed is vastgezet, controleren van uitzonderlijk vervoer, etc.);
 • je controleert de tekortkomingen, stelt processen-verbaal op, en je houdt de chauffeurs op de hoogte van je beslissing (het is mogelijk dat de chauffeur en jij niet dezelfde taal spreken);
 • je vervult een preventierol;
 • je volgt de technologische/regelgevende ontwikkelingen op.

De functie omvat psychosociale risico's aangezien je als controleur processen-verbaal moet opstellen, voertuigen moet immobiliseren, ...

Weekend of in nachtwerk wordt van tijd tot tijd ingepland. Je wordt in bepaalde gevallen hiervoor vergoed. Tijdens de werkuren dien je een uniform te dragen. Dit uniform wordt voorzien door Brussel Mobiliteit.

 

Werkgever

Er is 1 vacante post als Verantwoordelijke van de cel wegcontrole binnen de directie Voertuigen en Goederenvervoer bij het bestuur Brussel Mobiliteit (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel).

Je komt terecht in de directie Voertuigen en Goederenvervoer. Daar kom je terecht in de cel wegcontrole. Deze cel bestaat uit 3 teams met telkens 7 tot 8 controleurs, waarbij je nauw samenwerkt met 2 andere verantwoordelijken.

De directie Voertuigen en Goederenvervoer is een van de vier directies van de dienst Exploitatie en Vervoer van Brussel Mobiliteit. Haar opdracht bestaat erin het gebruik van voertuigen op de openbare weg mogelijk te maken, met inachtneming van de regels en normen. Ze draagt bij aan het innen van de kilometerheffing en aan de verkeersveiligheid door wegcontroles uit te voeren op voertuigen van meer dan 3,5 ton en aanhangwagens van meer dan 750 kilo.

Brussel Mobiliteit is een van de negen besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB), en is belast met de inrichting van de openbare ruimte en het beheer van de mobiliteitsvoorzieningen.

Website: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl

Competenties

Wie zoeken we?

Diploma

Algemeen bachelor diploma:

 • Diploma van bachelor uitgereikt na een opleiding van één cyclus of na de eerste cyclus van een opleiding van twee cycli na ten minste 180 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een Hogeschool, een 'Ecole supérieure des arts' of door een door de Staat of door één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie of elke academische graad van de eerste cyclus afgeleverd in uitvoering van bepalingen voorafgaand aan deze die van toepassing waren bij de inwerkingtreding van voorgaand besluit.
 •  Getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere cyclus.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen.
 • Diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen, met uitzondering van het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs.
 • Kandidaatsdiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie, ofwel door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde instellingen of de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen ofwel door een door de Staat of door één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie.
 • Diploma van technisch ingenieur uitgereikt na hogere technische leergangen van de tweede graad.
 • Diploma van een afdeling ingedeeld 1 van het korte type en voor sociale promotie of van hoger kunst-of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 1e graad uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen.
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de polytechnische afdeling of van de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijk Militaire School.

Ervaring

 •  Er is geen ervaring vereist voor deze functie.

Zie het selectiereglement voor de specifieke vereisten. Neem dit zeker grondig door voor dat je solliciteert.

Aanbod

Wat bieden we?

Loon

Er is 1 vacante post bij Brussel Mobiliteit bij de Directie Voertuigen en Goederenvervoer.

Je wordt aangeworven als Assistent (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B101).

De minimum aanvangswedde bedraagt 32.930,35 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 •  respect voor diversiteit en gelijke kansen;
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken;
 • hospitalisatieverzekering;
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • evenementen allerhande;
 • sportzaal, stoelmassages, ….;
 • een eigen crèche.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 •  het trein- en/of busabonnement (TEC - De Lijn) 100% terugbetaald;
 • gratis MIVB-abonnement;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • als je slaagt voor een examen taalpremie, tussen 600 en 3200 euro bruto per jaar;
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers;
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld;
 • een gsm mét abonnement.

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.

Wat zijn de aanstellingsvoorwaarden?

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 •  Belg zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen.
 • De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan je diploma, dien je te beschikken over een Artikel 7 in het bijhorend niveau.
 • Gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking.
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Selectiereglement

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan.

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" ten laatste op 29-3-2023!

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/153?c=talentbrussels

Extra info