Buyer Facilities (m/v/x)

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Selectiecode

XNS23021

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Wil jij graag je steentje bijdragen aan de ondersteuning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOB)?
Ben je sterk in problem solving en opzoek naar een job met verantwoordelijkheid?

Dan is dit de job voor jou! 

De functie in het kort

 • Als buyer stel je de bestekken op, zorg je voor de correcte uitvoering van de technische voorschriften ervan en ben je verantwoordelijk voor de technische opleveringen.
 • Je behandelt de interne bestellingen (bestellingen van de verschillende directies binnenin de GOB)  en verzorgt de opvolging ervan.
 • Je beheert de offerte-aanvragen (bijvoorbeeld werkkledij, bij distributeurs van drankautomaten, bestellingen van kantoorartikelen)  in het kader van overheidsopdrachten, prospecteert vervolgens de markt om de meest geschikte leverancier(s) te vinden en tot slot voer je de overheidsopdrachten uit (plaatsen van bestellingen, controleren van de ontvangen artikelen, enz.).
 • Je stelt bestelbonnen op, plaatst bestellingen, controleert de ontvangen artikelen en de uiteindelijke factuur.
 • Je ziet erop toe dat de dossiers administratief in orde zijn.
 • Je communiceert klantgericht en wil steeds de best mogelijke dienstverlening bieden.
 • Je identificeert en meldt problemen en formuleert oplossingen.

Werkgever

Wie zijn wij?

Er is 1 plaats vacant bij de Dienst Facilities van Brussel Synergie bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Sint-Joost-ten-Node).

De Dienst Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de diensten die nodig zijn voor de goede werking van de gewestelijke besturen.

De dienst Facilities bestaat concreet uit 4 polen en ongeveer 75 personen:

 • De directie "Sturing" coördineert het management van de directie en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, overheidsopdrachten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze klanten ("Single Point of Contact").
 • De directie "Administratieve gebouwen" beheert het onderhoud, de investeringen en de organisatie van de ruimtes binnen de gebouwen waarin de diensten van de Regering, zoals de gewestelijke ambtenaren, zijn ondergebracht.
 • De directie "Goederen en diensten" beheert de diensten bestemd voor onze interne klanten: aankoopcentrale (benodigdheden), kantines, onthaal, drukkerij, auto- en fietsvloot, briefwisseling, ...
 • De directie "Onroerend patrimonium" beheert de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het vastgoedpatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie).

Je komt terecht in de directie "Goederen en diensten" waar je samenwerkt met 5 collega's.

Brussel Synergie wil een referentiepartner worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bestuur heeft als opdracht de uitvoering van het regeringsbeleid te vergemakkelijken en de spelers binnen en buiten de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) te linken. Het bestuur garandeert de algemene samenhang van onze werking, onze acties en coördineert de acties van de verschillende besturen van de GOB. Finaal staat Brussel Synergie hen bij via een algemene dienstverlening.

Website: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

https://overheidsdienst.brussels/

Competenties

Wie zoeken we?

Je beschikt over een algemeen bachelor diploma met 1 jaar werkervaring.

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:  

 •  Diploma van bachelor uitgereikt na een opleiding van één cyclus of na de eerste cyclus van een opleiding van twee cycli na ten minste 180 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een Hogeschool, een 'Ecole supérieure des arts' of door een door de Staat of door één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie of elke academische graad van de eerste cyclus afgeleverd in uitvoering van bepalingen voorafgaand aan deze die van toepassing waren bij de inwerkingtreding van voorgaand besluit.
 • Getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere cyclus.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen.
 • Diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen, met uitzondering van het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs.
 • Kandidaatsdiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie, ofwel door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde instellingen of de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen ofwel door een door de Staat of door één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie.
 • Diploma van technisch ingenieur uitgereikt na hogere technische leergangen van de tweede graad.
 • Diploma van een afdeling ingedeeld 1 van het korte type en voor sociale promotie of van hoger kunst-of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 1e graad uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen.
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de polytechnische afdeling of van de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijk Militaire School.

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van aankopen of inkopen, waarvan minstens 1 van de 3 taken uitgeoefend werden:

 • Klanten beheer
 • Project management
 • Administratieve taken

Zie het selectiereglement voor de specifieke vereisten. Neem dit zeker grondig door voor dat je solliciteert.

Aanbod

Wat bieden we?

Er is 1 vacante plaats bij Brussel Synergie. Je wordt aangeworven als Assistent (niveau B1) met de bijhorende weddeschaal B101. De minimum aanvangswedde bedraagt 33.860,31 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, berekend op 1 jaar anciënniteit).

Je kan een aanvraag tot valorisatie van relevante professionele ervaring in de privé-sector indienen. De eventuele anciënniteit die je binnen de publieke sector hebt verworven, wordt automatisch hernomen.

De wedde zal evolueren volgens het barema van weddeschaal B101.

Zo is het bruto jaarloon met bijvoorbeeld 3 jaar anciënniteit: 36.488,18 EUR (reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen;
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken;
 • hospitalisatieverzekering;
 • kantines die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • evenementen allerhande;
 • sportzaal, stoelmassages, ….;
 • een eigen crèche.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • het trein- en/of busabonnement (TEC - De Lijn) 100% terugbetaald;
 • gratis MIVB-abonnement;
 • fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,25€/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • als je slaagt voor een examen taalpremie, tussen 600 en 3200 euro bruto per jaar;
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers;
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld;
 • een gsm mét abonnement.

Bovendien krijg je verscheidene vormingsmogelijkheden - met o.a. een opleidingspackage voor nieuwe medewerkers, competentiebalansen, opleidingen op maat, loopbaancoaching, etc.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 •  Belg zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen.
 • De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan je diploma, dien je te beschikken over een Artikel 7 in het bijhorend niveau.
 • Gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking.
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad. 

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. 

Procedure

Selectiereglement

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan.

Solliciteren

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" ten laatste op 6-4-2023!

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/351?c=talentbrussels

Extra info