1 Adjunct van de directeur (A2) (m/v/x)

Federaal Instituut voor de bescherming en bevordering van de Rechten van de Mens

Selectiecode

XNS23046

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Context van de functie 

Het secretariaat van het FIRM werd opgestart in februari 2021 en telt momenteel een tiental medewerkers. Het instituut is evenwel in volle uitbreiding, zowel qua mandaten en opdrachten als qua personeelsbestand.  Daarom wenst het FIRM in te zetten op de optimalisatie van zijn interne werking, meer bepaald wat betreft de ondersteuning van de projectwerking, van de interne samenwerking en van de medewerkers.

Het FIRM is daarom op zoek naar een adjunct die als rechterhand van de directeur de interne organisatie van het FIRM verder zal uitbouwen.

Uw taken

Met een enthousiaste, eigentijdse en geïntegreerde aanpak draagt u bij tot de ontwikkeling van het FIRM als een efficiënte en doeltreffende instelling, die een cultuur van respect, transparantie en valorisatie van haar personeel voorstaat.

 

Algemeen

 • U staat de directeur bij in de organisationele aspecten van de uitvoering van de opdrachten van het FIRM
 • U draagt bij tot de goede werking van het operationele team en het welbevinden van de operationele medewerkers
 • U draagt bij aan de opstelling en uitwerking van het strategisch plan, van de jaarplannen en van het budget
 • U ondersteunt het operationele team om de strategische en jaardoelstellingen te behalen en volgt de voortgang daarvan op
 • U ondersteunt de coördinatie van projecten en processen binnen het operationele team met het oog op de optimalisatie van de interne werking van het FIRM.
 • U zorgt ervoor dat het afgeleverde werk aan de directeur en de Raad van Bestuur wordt voorgelegd voor kwaliteitsbewaking, en ondersteunt hen daarin
 • U werkt samen met en rapporteert aan de directeur
 • U werkt samen met de verantwoordelijke HR-Administratie
 • U waarborgt de continuïteit van de dienst bij afwezigheid van de directeur
 • U voert andere taken uit op verzoek van of delegatie door de directeur

 

Procesbegeleiding

Samen met de directeur, binnen het kader dat door deze wordt aangegeven en dat u samen verder ontwikkelt,

 • Ondersteunt u de coördinatie van de uitvoering van de opdrachten, processen en projecten, zowel met betrekking tot de algemene als met betrekking tot de bijzondere mandaten
 • Begeleidt u de uitwerking en algemene opvolging van de projectplanning
 • Begeleidt u de ontwikkeling en opvolging van geïntegreerde processen en work flows: u zorgt ervoor dat de diverse aspecten van de werking efficiënt en transparant op elkaar aansluiten, dat er een duidelijke rolverdeling tussen de operationele medewerkers is en dat er voldoende efficiënte overlegmomenten zijn
 • Waakt u over de interdisciplinaire werking binnen en van het operationele team
 • Coördineert u de deelname aan externe evenementen door de operationele medewerkers (vorming, studiedagen, presentaties, deelname aan werkgroepen…)
 • Zorgt u voor een vlotte en doeltreffende samenwerking binnen het operationele team en met het supportteam
 • Staat u in voor de informatiedoorstroom naar de directie, tussen het operationele team en het supportteam, en binnen het operationele team
 • Ondersteunt u de organisatie en opvolging van de vergaderingen van het operationele team

People coaching

Samen met de directeur, binnen het kader dat door deze wordt aangegeven en dat u samen verder ontwikkelt,

 • Ondersteunt en motiveert u de operationele medewerkers om hun potentieel best te benutten en hen te laten groeien
 • Begeleidt u de verdere ontwikkeling van het operationele team naar zelfsturing binnen een duidelijk kader en met duidelijke afspraken rond rolverdeling
 • Bewaakt u de evenwichtige taakverdeling tussen en de werklast van de operationele medewerkers
 • Waakt u over de groepsdynamiek en de samenwerking en communicatie binnen het operationele team. U fungeert als coach en klankbord en biedt ondersteuning waar nodig.
 • Waakt u over het welbevinden op het werk van de operationele medewerkers
 • Via delegatie door de directeur volgt u de stageverplichtingen van de operationele medewerkers op (functie- en planningsgesprek, functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, stageverslagen)
 • Ondersteunt u de directeur bij de jaarlijkse evaluatie van de vast benoemde operationele medewerkers
 • Ondersteunt u de operationele medewerkers bij de opstelling van hun vormingsplan (gelinkt aan evaluatie en binnen de limieten van het budget) en volgt u de uitvoering daarvan op
 • Begeleidt u de inwerking van nieuwe operationele medewerkers

Onder voorbehoud van een evolutie van de functie ten gevolge van een wijziging van het personeelskader na reglementaire uitbreiding van de opdrachten van het FIRM

Werkgever

Wie zijn wij?

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) is een onafhankelijke instelling die, in samenwerking met andere organisaties, waakt over het respect, de kennis en de bewustwording van de mensenrechten in België. Het FIRM werd opgericht bij de wet van 12 mei 2019.

Het FIRM werd recent door de Global Alliance of National Human Rights Institutes (GANHRI) geaccrediteerd als nationaal instituut voor de mensenrechten (NHRI) in overeenstemming met de Principes van Parijs.

 

Het FIRM heeft momenteel een federale bevoegdheid en een residuair mandaat.

 

Voor meer informatie: www.federaalinstituutmensenrechten.be/nl

https://www.institutfederaldroitshumains.be/

Competenties

Uw profiel

Noodzakelijke voorwaarden:

 • U beschikt over een universitair diploma in een relevante discipline
 • U heeft ten minste vijf jaar aantoonbare praktijkervaring met projectwerking en de ondersteuning van processen  
 • U heeft aantoonbare praktijkervaring met het begeleiden van medewerkers in zelfsturende teams
 • U heeft het recht om in België te werken

 

Technische vaardigheden en competenties:

 • U bent een gedreven persoon die met loyauteit en enthousiasme de rol van rechterhand van de directeur wil opnemen
 • U stelt zich graag ten dienste van een gemotiveerd en competent team dat u ondersteunt zodat het zijn potentieel verder kan uitbouwen
 • U beschikt over sterke persoonlijke vaardigheden om medewerkers te coachen en vlot te laten samenwerken, met respect voor de autonomie van elke medewerker
 • U heeft ervaring met de ondersteuning van de ontwikkeling van een organisatie met het oog op het behalen van strategische doelstellingen en kwaliteitsvolle resultaten
 • U bent zowel resultaat- als mens-georiënteerd
 • U heeft kennis van de Belgische institutionele context en de specifieke aspecten van de Belgische publiekrechtelijke instellingen of bent bereid zich daarin in te werken.
 • U heeft kennis van en affiniteit met het domein van de mensenrechten
 • Goede kennis van courante IT-toepassingen
 • Kennis van het Nederlands en het Frans: uitstekende kennis
 • Kennis van het Engels: functionele kennis
 • Kennis van het Duits is een pluspunt

Aanbod

Wat bieden we aan?

 • Een boeiende functie, waarin u vernieuwend werk kan doen in een team met enthousiaste mensen
 • Een voltijdse statutaire functie op A2-niveau met een proeftijd van één jaar (100% statutaire schaal: A2 van 31.723 euro (minimum) tot 56.123 euro (maximum) met toepassing van de indexeringscoëfficiënt van 1,99 (januari 2023)
 • Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering; taalvergoeding; gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; schooltoelage; aangepaste telecommunicatiemiddelen; maaltijdcheques (na een periode van 3 maanden))
 • Mogelijkheid tot telewerken en flexibele werktijden
 • Werkplaats: Leuvenseweg 48, 1000 Brussel. De kantoren zijn bereikbaar per lift
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk.

Procedure

Hoe verloopt de selectie?

Na een voorselectie van de ontvangen kandidaturen zullen de kandidaten die het best aan het vereiste profiel voldoen, worden uitgenodigd voor een schriftelijke (eventueel virtuele) test en, na een tweede selectie, voor een mondeling interview tijdens hetwelk hun kennis en vaardigheden zullen worden getest. 

Daarna zal een assessment bureau een of meerdere vaardigheden, noodzakelijke voor de uitoefening van de functie, van de uiteindelijk geselecteerde kandida(a)t(en) evalueren.

Het examenreglement wordt u op verzoek per e-mail toegezonden op het volgende adres: job@firm-ifdh.be

Onvolledige aanvragen worden niet in aanmerking genomen.

U kan solliciteren in het Frans of het Nederlands. U ontvangt een elektronisch ontvangstbericht van uw aanvraag zodra uw volledige aanvraag via het onlineformulier is ingediend.

Als dit niet het geval is, neem dan contact met ons op via het e-mailadres job@firm-ifdh.be

 

Nog vragen over deze functie?

Voor meer informatie kan u contact opnemen met job@firm-ifdh.be

Solliciteren

Hoe solliciteren?

U kunt solliciteren door het online sollicitatieformulier op onze website in te vullen:  www.federaalinstituutmensenrechten.be/nl/vacatures

 

Uw aanvraag moet uiterlijk op 28 mei 2023 om middernacht worden ingediend en moet het volgende omvatten:

 • een gedetailleerd curriculum vitae
 • een afzonderlijke motivatiebrief
 • een kopie van uw relevante diploma’s hoger onderwijs

https://www.federaalinstituutmensenrechten.be/nl/over-ons/vacatures

Extra info

Gelijke kansen en diversiteit

Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap, nationaliteit, enz.

 

Kandidaten met een handicap, leermoeilijkheden of ziekte

Ook als u niet over een geldig getuigschrift beschikt, kunt u om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure verzoeken. U kan een beschrijving geven van uw handicap/ziekte/leerprobleem en ook aangeven welke aanpassingen kunnen worden gedaan om u te helpen. Het FIRM zal zich inspannen om u deze ook tijdens uw tewerkstelling ter beschikking te stellen.

Gegevensbescherming

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal het FIRM alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de aanwerving en de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat voor de functie.  Deze gegevens zullen alleen worden bewaard om het te nemen besluit te rechtvaardigen.