Expert overheidsopdrachten voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNS23116

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Tijdelijke opdracht

Functieniveau

A

Type aanwerving

Talent exchange

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Voor de Directie Overheidsopdrachten van de Algemene Directie Civiele Veiligheid zijn we op zoek naar een expert Overheidsopdrachten.

 

SITUERING

 De afdeling Overheidsopdrachten is georganiseerd als een aankoopcentrum en is verantwoordelijk voor het gunnen van alle overheidsopdrachten van de ADCV.

Het houdt zich voornamelijk bezig met de gunning van specifieke contracten voor de aankoop van interventiematerialen en allerlei soorten uitrusting (brandweervoertuigen, uitrusting voor de bestrijding van Aziatische hoornaars, mobiele laboratoria, enz.), evenals servicecontracten (opleiding, onderhoud van uitrusting, enz.). schoonmaak van lokalen, enz.) voor de diensten van de ADCV, de operationele eenheden van de Civiele Bescherming, de noodzones, de alarmcentrales 112 en andere potentiële klanten in het kader van de centralisatie van de federale overheidsopdrachten.

De afdeling overheidsopdrachten bestaat uit twee afdelingen:

 - de technische afdeling die, in samenwerking met de vragende diensten, marktprospectie uitvoert en de technische specificaties bepaalt waaraan de uit te voeren levering of dienst moet voldoen, in overeenstemming met de wetgeving en (inter)nationale normen (CEN, ISO, enz.) .). Het personeel van deze afdeling is ook verantwoordelijk voor de analyse van de ontvangen offertes en voor de technische opvolging van de toegekende overheidsopdrachten.

 - de administratieve afdeling is verantwoordelijk voor het administratieve deel van de overheidsopdrachten. De medewerkers van deze afdeling bereiden het administratieve deel van het bijzondere bestek voor op basis van de technische specificaties ontvangen van de technische afdeling of de aanvragende dienst. Ze zijn ook verantwoordelijk voor publicaties, het openen van aanbestedingen, het opstellen van gunningsdossiers op basis van technische analyses van de technische dienst of de verzoekende dienst, het toezicht op de uitvoering van gegunde overheidsopdrachten, enz.

INHOUD

Jouw missie is het bieden van juridisch-administratieve ondersteuning bij overheidsopdrachten. Je gunt ook overheidsopdrachten en volgt de uitvoering ervan op, niet alleen voor de ADCV, maar ook voor de klanten van de directie overheidsopdrachten, waaronder de andere directies van FOD Binnenlandse Zaken, de Belgische hulpverleningszones, de opleidingscentra erkend door de Civiele Veiligheid vermeld in artikel 175/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, en ook nog andere federale overheidsdiensten zoals Defensie.

Als expert is het jouw hoofdtaak om de gehele afdeling juridisch-administratief te ondersteunen bij overheidsopdrachten. Je geeft advies in alle stadia van de procedure (ontwikkeling bijzondere bestek, publicatie, gunning en uitvoering).

Dankzij jouw kritische zin help je mee aan het vinden van oplossingen om tegemoet te komen aan de behoeften van de klanten van het aankoopcentrum (keuze van de gepaste procedure in functie van de behoeften,...).

Daarnaast help je bij problemen bij de gunning of uitvoering van een opdracht (klachten, beroep bij de Raad van State etc.) de andere leden van het team bij het vinden van passende juridische oplossingen.

Uiteraard zorg je voor een strikte monitoring van de regelgeving inzake overheidsopdrachten en zorg je voor de correcte toepassing ervan, waarbij je rekening houdt met de praktische behoeften van je collega’s en klanten, enz.

Als dossierbeheerder ben je verantwoordelijk voor het volledige administratieve aspect van overheidsopdrachten (opstellen van bijzonder bestek, publicaties, openen van offertes, opstellen van gunningsdossiers, enz.) door de juiste keuzes te maken voor een efficiënte verwerking van dossiers met respect voor deadlines en budgettaire beperkingen.

Over het algemeen beschik je over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Jij bent het aanspreekpunt voor de domeinen waarvoor jij verantwoordelijk bent. Je assisteert de coördinator van de administratieve afdeling en de medewerkers van de technische afdeling van de directie Overheidsopdrachten. Door deel te nemen aan vergaderingen of bepaalde projecten voor de directie te ontwikkelen, houd je ook andere partners op de hoogte.

Werkgever

De Algemene Directie Civiele Veiligheid draagt bij tot een leefbare en veilige samenleving. Onze belangrijkste opdracht is het beschermen van burgers en goederen bij ongevallen, rampen of catastrofes. Directeur-generaal, Mevrouw Geneviève Van Der Meeren, staat aan het hoofd van de Algemene Directie.

Noodoproepcentrales:

Onze operatoren en calltakers in de noodoproepcentrales beantwoorden 24/24 en 7/7 noodoproepen voor de hulpdiensen en de politie. Onze mensen staan  altijd klaar om je te helpen als je in nood bent. Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Zij stellen je gerust, vertellen je wat je moet doen en verwittigen de nodige hulpdiensten. Zij zorgen ervoor dat ze tijdens een call de precieze en juiste informatie te weten komen, zoals de juiste locatie, het soort noodgeval, of er gewonden zijn en hoeveel en dit om zo snel mogelijk de juiste hulp naar de juiste plaats te kunnen sturen.

Voor de brandweer, een ambulance of de politie vorm je het noodnummer 112, voor dringende politiehulp 101.

Civiele Bescherming:

De Civiele Bescherming is een federale hulpverleningsdienst die al sinds de tweede wereldoorlog actief is. Op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, een gouverneur of burgemeester, de brandweer, de gerechtelijke macht of politie, schieten wij in actie om hulp te bieden. We zijn dus een tweedelijnshulpverleningsdienst die 24/24, 7/7 en 365 dagen per jaar klaar staat wanneer een interventie nodig is. Onze teams zijn verdeeld over twee operationele eenheden, met name in Crisnée en Brasschaat. Beide eenheden beschikken over gespecialiseerd materiaal en kunnen rekenen op de expertise van honderden gedreven, competente medewerkers en vrijwilligers. Onze belangrijkste opdracht is het beschermen van burgers en goederen bij ongevallen of rampen. Onze specialiteiten zijn onderverdeeld in vier clusters:

 • CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear): Dit team komt in actie bij incidenten met gevaarlijke chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen. Met meetvoertuigen en een mobiel laboratorium komen onze specialisten ter plaatse om een stalenanalyse uit te voeren waardoor snel de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Voorbeelden van interventies zijn ongevallen met tankwagens, ontploffingen in fabrieken, ontmantelen van drugslabo’s en cannnabisplantages, beveiliging van verdachte pakketten en ontsmetting van gebouwen.
 •  SAR (Search and Rescue): De specialiteit van deze cluster is het opsporen van verdwenen personen of bevrijden van personen die zich in een hachelijke situatie of op een moeilijk bereikbare plek bevinden, bijvoorbeeld na een ontploffing of natuurramp. Ze ondersteunen ook bij slachtofferidentificatie en zoekoperaties. Inzet van de juiste mensen en middelen zoals reddingsboten of speurhonden en speleomateriaal maakt hier het verschil.
 • HTD (Heavy Technical Deployment): De middelen van deze cluster worden ingezet bij grote overstromingen, zware bluswerken en grote stroompannes. Denk aan stroomgeneratoren, bluskanonnen en zware pompen voor het wegpompen van grote hoeveelheden water en modder. Ook beschikken beide eenheden over gespecialiseerd materiaal voor het indammen van water en het blussen van bosbranden.
 • ICM (Information and Communication Management): Het ICM-team maakt communicatie en afstemming tussen hulpverleners mogelijk, wat essentieel is bij incidenten en crisissituaties. Een mobiele operatie- en communicatiebasis, telecommunicatiemiddelen, drones en robots om observaties en metingen uit te voeren dragen allemaal bij aan een snelle en adequate informatieuitwisseling en trefzeker handelen.

 

Centrale Diensten:

De Civiele Bescherming en de noodoproepcentrales kunnen uiteraard niet functionneren zonder een team van administratief personeel, tewerkgesteld bij de FOD Binnenlandse Zaken te Brussel, dat zorgt voor de juiste ondersteuning. Hiervoor zorgen de personeelsdiensten 112 en CB, onze communicatiedienst, de dienst overheidsopdrachten, de juridische en financiële dienst, de directie Civiele Bescherming, het Kenniscentrum van de Civiele Veiligheid en onze beleidsondersteunende cellen. Onze ingenieurs en experten onderzoeken en testen voortdurend innovatieve technieken en nieuw materieel die door de hulpdiensten gebruikt kunnen worden en kopen het materieel ook aan. Ze zorgen voor de verbetering van de werking van de noodoproepcentrales 112 en voor een snellere en kwaliteitsvolle behandeling van noodoproepen. Er wordt ook gewerkt aan het moderniseren van de werking van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming zodat hun prestaties beantwoorden aan de verwachtingen van de brandweerkorpsen, andere hulpdiensten en beleidsverantwoordelijken. Ze bieden tevens ondersteuning aan de brandweerzones.

Uiteraard wordt er ook de nodige aandacht besteed aan de veiligheid en opleiding van de operationele personeelsleden op het terrein, evenals aan de werkomstandigheden van onze operatoren en calltakers. We bereiden ook in samenwerking met verschillende van onze diensten het statuut, de organisatieregels en werking van onze diensten voor.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken,

Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

https://www.ibz.be/nl

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Pluspunten:

 • Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal.
 • Je beschikt over een grondige kennis van de reglementering overheidsopdrachten.
 • Je hebt een goede kennis van de tools die gebruikt worden bij overheidsopdrachten (e-procurement, e-depo, Telemarc,...).

Aanbod

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk. 

Je behoudt jouw huidige salarisschaal en voordelen. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Procedure

Stap 1: analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om jouw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en ons een recent cv en een overtuigende motivatiebrief aan te leveren.

Stap 2: gesprek (ca. 1 uur)

Als jouw profiel overeenstemt met het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Tijdens dit gesprek worden je profiel, je competenties, je motivatie, ervaring en interesse voor de opdracht besproken.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:

Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk. 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV ten laatste op 14 december 2023 naar het volgende e-mailadres: Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo