Financieel dossierbeheerder (m/v/x)

Brussels International

Selectiecode

XNS23119

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als financieel dossierbeheerder voor de Algemene Directie van Brussels International zal je de volgende taken vervullen:

 • Je volgt subsidiedossiers op;
 • Je bereidt subsidiebesluiten, adviesaanvragen aan de Inspecteur van Financiën en aanvragen van akkoordbevindingen aan de minister van Begroting voor en dient deze in;
 • Je maakt subsidievastleggingen aan in SAP;
 • Je beheert de database met de subsidiedossiers;
 • Je analyseert verantwoordingsdossiers, waarbij je erop toeziet dat de geldende regelgeving en procedures correct worden toegepast. Voor de behandeling van ingewikkelde dossiers kan je rekenen op de hulp van de celverantwoordelijke;
 • Je bent verantwoordelijk voor de contacten tussen Brussels International en de begunstigden betreffende de administratieve aspecten van dossiers waarvoor Brussels International bevoegd is (herinneringen, vragen om bijkomende informatie, betaling van de schuldvorderingen);
 • Je helpt voorstellen opstellen voor de administratieve verwerking van de dossiers met een begrotingsimpact die door Brussels International behandeld worden;
 • Je beantwoordt vragen van je gesprekspartners (leden van de cel, de directie, de kabinetten, enz.) over de administratieve procedure en over de boekhoudkundige en financiële aspecten van de dossiers die Brussels International behandelt;
 • Je werkt samen met de directie Public Relations, Communicatie en Protocol om de gesubsidieerde projecten beter in beeld te brengen;
 • Je stelt verbeteringen voor de bij de cel gebruikte procedures voor;
 • Je besteedt bijzondere aandacht aan de communicatie met en de klantgerichtheid ten aanzien van de begunstigde verenigingen, de ministeriële kabinetten, de directie Boekhouding, de controleur van de vastleggingen en vereffeningen, de hiërarchie, enz.

Werkgever

De Algemene Directie, waarvan je deel zal uitmaken, behoort tot Brussels International, een van de acht besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Brussels International (BI) coördineert alle Europese en internationale betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evenals de vertegenwoordiging van het gewest in de wereld. Brussels Internationaal geeft uitvoering aan het buitenlandbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit bestuur heeft als hoofdopdracht het beheer van de bilaterale en multilaterale betrekkingen van het gewest, de Europese aangelegenheden en de EFRO-programmeringen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), en behandelt ook de dossiers voor in-, uit- en doorvoer van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik van en naar het gewest.

De cel Financiële Coördinatie van BI, waarvoor deze functie voorgesteld wordt, bestaat uit vier personen en hangt af van de Algemene Directie van Brussels International.

Deze cel vormt het eerste aanspreekpunt inzake het budgettaire en financiële aspect van de dossiers van Brussels International. Ze coördineert, centraliseert, controleert en consolideert alle budgettaire gegevens. Ze staat met name in voor de administratieve en financiële opvolging van de subsidies die toegekend worden aan Brusselse verenigingen voor acties die het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn internationale betrekkingen en het toerisme helpen promoten.

Meer info op https://international.brussels/.

Competenties

Vereiste diploma’s

Je beschikt over een diploma op niveau B in een van de onderstaande domeinen:

Diploma hoger onderwijs van de 1e cyclus (bv. graduaatsdiploma, professioneel bachelordiploma, kandidaatsdiploma, academisch bachelordiploma, hogeronderwijsattest van de 1e cyclus) uitgereikt door een Belgische hogeschool, school voor sociale promotie of universiteit na minstens 2 of 3 jaar studie

De volledige lijst van alle soorten diploma's die in het kader van deze selectieprocedure worden aanvaard, vind je in het selectiereglement (zie de rubriek selectieprocedure).

Vereiste ervaring

Voor deze selectieprocedure is geen eerdere ervaring vereist.

De soorten redeneervermogens, gedragsgerichte en technische competenties waarop je zal getest worden, alsook verdere details over de deelnemingsvoorwaarden die nodig zijn voor deze job, vind je in het selectiereglement. Neem dit zeker grondig door voor je solliciteert.

Aanbod

Er is 1 vacature binnen de Algemene Directie van Brussels International (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel)

Je wordt aangeworven als assistent (niveau B) met de bijhorende weddeschaal (B101).

Het minimum startsalaris is € 33588,99 (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index x2,0399, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

De Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst (GOB) biedt een zorgzame en welzijnsgerichte werkomgeving:

 • Optimaal evenwicht tussen werk en privéleven: flexibiliteit en flexibele werktijden, 35 vakantiedagen en sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, tot 3 dagen telewerken per week;
 • Een gevarieerd, gepersonaliseerd en divers aanbod van face-to-face en e-learning opleidingen en een opleidingenpakket voor nieuwe medewerkers;
 • Loopbaanondersteuning: competentiebalansen, individuele en teamcoaching, interne mobiliteitsmogelijkheden, enz.;
 • Een fitnessruimte en massagestoelen;
 • Een cafetaria met gezonde maaltijden en dieetadvies;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Feestelijke evenementen;
 • Buurtcrèche;
 • Een milieuvriendelijke werkgever, een duurzaam gebouw;
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële aspect ook belangrijk is, biedt de GOB je een aantal voordelen naast je salaris:

 • Gratis MIVB-abonnement;
 • Trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald;
 • Een fietsvergoeding van € 0,27/km;
 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8;
 • Een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen € 600 en € 3.200 bruto per jaar*);
 • Een aansluitingsvergoeding van € 20/maand (minimaal 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van € 30/maand (minimaal 4 dagen telewerken per maand);
 • Een eindejaarspremie en vakantiegeld.

*Bedrag nog niet geïndexeerd - huidige index x 2,0399

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Belg zijn, wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten die strekken tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen.
 • Gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

Je wordt benoemd nadat je de vereiste stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Klik hier om het selectiereglement in detail na te lezen.

Solliciteren

Extra info

Gelijke kansen en diversiteit

Wij vinden het belangrijk dat het personeel van de gewestelijke instellingen een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving: multicultureel en gevarieerd. Gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot selecties voor alle kandidaten garanderen is dus een evidentie. Wij zijn tegen discriminatie en streven naar diversiteit en inclusie binnen de gewestelijke organisaties.

We leven de principes van diversiteit en gelijke kansen na, tijdens alle stappen van de selectieprocedure. In het belang van transparantie en objectiviteit hebben we tijdens onze selectieprocedures enkel aandacht voor de evaluatie van de competenties van de kandidaat. Via neutrale en objectieve procedures, waken we erover dat huidskleur, etniciteit, afkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, handicap of ieder ander persoonlijk kenmerk geen enkele impact heeft op het testen evalueren van de toekomstige medewerk(st)ers.

Personen met een handicap, een stoornis of een ziekte en zwangere of zogende vrouwen mogen trouwens rekenen op redelijke aanpassingen van de selectietests en werkplekken.

Als je vragen hebt rond het diversiteitsbeleid kan je terecht bij het team Talent Acquisition:  mytalentrecruitment@talent.brussels