Nederlandstalige HR-verantwoordelijke op statutaire basis (referentienummer 2024 B8/1/N) (m/v/x)

Gegevensbeschermingsautoriteit

Selectiecode

XNS24015

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Statutair

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA) zal in de loop van maart 2024 overgaan tot de statutaire aanwerving van een Nederlandstalige HR-verantwoordelijke.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 25 maart 2024 voldaan zijn. 

De gedetailleerde functiebeschrijving met o.a. de doelstellingen en de generieke en specifieke vaardigheden voor deze functie kan worden geraadpleegd op de website van de GBA: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures

 

Doel van de functie

 

De functie strekt tot doel om enerzijds de directeur van het algemeen secretariaat van de GBA bij te staan in het het realiseren van een modern en performant personeelsbeleid en om anderzijds personeelsdossiers te beheren.

Kerntaken

 • Opvolgen en uitvoeren van alle aspecten m.b.t. de personeelsadministratie ten einde een vlotte en correcte dienstverlening te verzekeren voor het personeel van de GBA, rekening houdend met zowel hun persoonlijke behoeften als met de noodwendigheden van de GBA;
 • Voorbereiden van kwalitatieve documenten inzake HR, zoals interne besluiten/dienstorders, individuele beslissingen ten aanzien van personeelsleden, functieprofielen, enz. ;
 • Voorbereiden, opmaken en uitvoeren van de begrotingsmiddelen inzake personeelsaangelegenheden, alsook periodiek controleren van de besteding van deze begrotingsmiddelen;
 • Verder helpen uitbouwen van een efficiënt vormings -en evaluatiebeleid ten einde elke individuele medewerker van de GBA binnen zijn/haar functie te laten doorgroeien overeenkomstig zijn/haar competentieprofiel en zodoende over gemotiveerd, competent en efficiënt personeel te beschikken dat de opdrachten van de GBA kan vervullen;
 • Communicatie ten behoeve van het personeel helpen voorbereiden;
 • Proactief meedenken over de evolutie van de personeelsformatie, alsook permanent opvolgen van deze formatie en haar wijzigingen in de loop der tijd;
 • Verrichten van alle nodige werkzaamheden m.b.t. de personeelsleden van de GBA op het vlak van indiensttreding, de opvolging van hun administratief dossier, geldelijk dossier, medisch dossier, verlofregeling, arbeidsgeneeskundige aspecten, verzekeringsaspecten, syndicale aangelegenheden;
 • Verrichten van de nodige werkzaamheden m.b.t. de sociale dienstverlening voor het personeel;
 • Beheren van alle functionaliteiten van de tools die nodig zijn voor het HR-beleid, zoals “Persoselfservice” en “Persocontact” (dit zijn diensten van de FOD Beleid en Ondersteuning waar de GBA beroep op doet in het kader van haar personeelsbeheer).

Werkgever

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd. Zie voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit

De GBA beschikt over een personeelskader van 93 medewerkers.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Competenties

Specifieke kennis en vaardigheden

 Over welke competenties, kennis en ervaring dient de functiehouder te beschikken?

 • Bachelor – of graduaatsdiploma;
 • Minimum 3 jaar ervaring m.b.t. personeelsbeheer binnen de publieke of de private sector;
 • In staat zijn om de HR-reglementering die van toepassing is op de personeelsleden van de GBA (in het bijzonder het GBA-statuut) op relatief korte termijn onder de knie te krijgen en te helpen uitvoeren en optimaliseren;
 • Over goede sociale vaardigheden bezitten in contacten met het personeel;
 • Steeds respectvol optreden en op transparante, integere en objectieve wijze handelen;
 • Over goede mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken beschikken;
 • Vertrouwdheid met de gangbare bureauticatools (Outlook, Word, Excel en Powerpoint) en tools inzake loonadministratie.

 Pluspunten:

 • Goede kennis van de regels m.b.t. het Federaal Openbaar Ambt;
 • Vertrouwd zijn met “Persoselfservice” en “Persocontact”;
 • Goede kennis van het Frans.

Aanbod

U wordt aangeworven in de Nederlandtalige taalrol in de graad van directieassistent met bijbehorende schaal B8/1: 23.785 – 41.742 EUR (100 %) - geïndexeerd  (2.0399): 48.519 – 85.149 EUR.

Relevante jaren ervaring zullen in rekening worden genomen.

Voordelen: 

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis abonnement voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een taaltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk (na een periode van 3 maanden);
 • Maaltijdscheques (na een periode van 3 maanden);
 • Toegang tot het restaurant voor het personeel van de Kamer;
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Procedure

De mondelinge proef (deels met schriftelijke voorbereiding) wordt georganiseerd voor een examencommissie van minstens drie personen. Voor deze proef dient een score gelijk aan of hoger dan 12/20 behaald te worden om te slagen.

Iedere geslaagde kandidaat wordt op een reservelijst met rangschikking van resultaten geplaatst. Deze reservelijst blijft 1 jaar geldig (maximaal 2 keer te verlengen met 6 maanden). Er zij op gewezen dat de opgestelde reservelijsten ook kunnen worden geraadpleegd en gebruikt voor contractuele functies bij de GBA.

Solliciteren

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: 25 maart 2024.

De inschrijving gebeurt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van het referentienummer van het examen (2024 B8/1/N) naar het volgende e-mailadres: HR@apd-gba.be. U krijgt een ontvangstmelding toegezonden.

De kandidatuur is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat :

 • het referentienummer van het examen duidelijk wordt vermeld in de mail waarin u zich kandidaat stelt;
 • een afschrift van de voor het functieprofiel vereiste studiegetuigschriften of diploma’s wordt toegezonden. Uit deze stukken dient ook te blijken dat de kandidaat op de Nederlandse taalrol kan ingeschreven worden (Voor meer informatie zie: https://werkenvoor.be/nl/solliciteren/hoe-solliciteren/buitenlandse-en-anderstalige-diplomas );
 • een curriculum vitae in de taal van de functie waarnaar u solliciteert wordt toegezonden;
 • een afzonderlijke nota wordt toegezonden waarin uw motivatie voor de geambieerde functie duidelijk en geargumenteerd blijkt, en uw beroepservaring wordt toegelicht. Deze nota moet worden opgesteld in de taal van de functie waarnaar u solliciteert.

 

Indien niet aan alle bovenstaande ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan, wordt de kandidatuur afgewezen.

 

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be.

De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de  website van de GBA :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures

Extra info

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor alle kandidaten.

Heeft u een handicap, stoornis of ziekte? Dan kunt u vragen om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure, ook als u niet over een geldig attest beschikt. Beschrijf uw handicap/stoornis/ziekte en geef aan welke aanpassingen u kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie, ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum, een passend attest met vermelding van uw naam en voornaam, en de code van het examen waaraan u wenst deel te nemen.