Directeur - Crisiscoördinator (m/v/x)

Iriscare
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

XNS24017

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Interfederale markt

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

1. Als coördinator: het beheer van (gezondheids- of andere) crises of noodsituaties met alle betrokken actoren coördineren, zodat Iriscare voorbereid is en de schadelijke gevolgen ervan tot een minimum te beperken.

 

Voorbeelden van taken:

 • Iriscare vertegenwoordigen op alle overlegniveaus voor crisisbeheer (gemeentelijk, provinciaal, nationaal en internationaal);
 • nood- en crisisbeheerplannen opstellen en bijwerken in nauwe samenwerking met de verschillende belanghebbende partijen, de verschillende fasen bepalen met inbegrip van de benodigde middelen;
 • structureel samenwerken met alle externe belanghebbende partijen (federaal crisiscentrum, Hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie, safe.brussels, het crisisbeheerteam van Vivalis, de Brusselse kinderbijslagfondsen en mutualiteiten, de zorginstellingen en -diensten erkend door Iriscare of bij overeenkomst verbonden aan Iriscare;
 • structureel samenwerken met alle interne belanghebbende diensten en ervoor zorgen dat alle activiteiten van Iriscare opgenomen zijn in het programma, het plan of de procedure om crises en noodsituaties te beheren;
 • coördinatievergaderingen organiseren met de interne diensten en partners die betrokken zijn bij het beheer van crises en noodsituaties;
 • procedures opstellen, waar nodig ondersteund door IT-tools, om noodsituaties of crises te voorkomen en te beheren;
 • vergadernota's, verslagen en de nodige documentatie voorbereiden voor alle vergaderingen, alle taken opvolgen en zorgen voor een verslag over de voortgang en het proces en de eventuele gewenste verbeteringsmaatregelen;
 • crisis- en/of noodoefeningen organiseren en coördineren bij Iriscare en eventueel de instellingen waarvoor Iriscare verantwoordelijk is;
 • een crisisteam opzetten en coördineren bij Iriscare, dat bestaat uit interne (en zo nodig externe) medewerkers die gradueel kunnen worden ingezet naargelang de ernst van een crisis;
 • interne (en zo nodig externe) medewerkers opleiden die kunnen worden ingezet, vooral door simulatieoefeningen te organiseren;
 • tijdens een crisis leiding geven aan de interne of externe medewerkers of teams die reageren op noodsituaties en crisissen; indien nodig als één van de regionaal hoofdverpleegkundigen ter plaatste gaan in een zorginstelling om te adviseren in crisisbeheer (bijvoorbeeld cohortering van zieke rusthuisbewoners);
 • zorgen voor duidelijke en nauwkeurige samenvattingen en gerelateerde documenten om de informatiestroom naar de hiërarchie en de kabinetten te beperken;
 • een situatie monitoren wanneer het waarschijnlijk is dat die een crisis zal veroorzaken;
 • faciliteren van de ontwikkeling van een interne en externe crisiscommunicatiestrategie door de dienst communicatie;
 • zorgen voor opvolging en feedback verzamelen na een crisis;
 • alle projecten rond het beheer van crises en noodsituaties beheren en projecten ontwikkelen voor quick wins en aanzienlijke verbeteringen.

 

 

2. Als adviseur: analyses uitvoeren en uitleg en advies geven aan de hiërarchie, de beheersorganen, het Verenigd College en externe partners, als antwoord op specifieke vragen over de voorbereiding en het beheer van een crisis of noodsituatie.

 

Voorbeelden van taken:

 • de hiërarchie adviseren en strategieën voorstellen om crisissen en noodsituaties te beheren;
 • bijdragen aan bepaalde beleidsdocumenten van Iriscare, zoals de beheersovereenkomst;
 • informatie verzamelen en deelnemen aan vergaderingen om advies te geven over de voorbereiding en het beheer van crises of noodsituaties;
 • de genomen operationele acties evalueren en er eventuele correcties voor voorstellen;
 • specifieke studies en analyses inzake crisisbeheer uitvoeren en deze voorstellen aan de hiërarchie, beheersorganen, enz.;
 • op verzoek deelnemen aan vergaderingen van de beheersorganen;
 • parlementaire vragen beantwoorden.

 

 

3. Als contactpersoon: het aanspreekpunt zijn voor externe partners en interne medewerkers en hen informeren over een crisis of noodsituatie en de bijbehorende procedures.

 

Voorbeelden van taken:

 • het aanspreekpunt zijn voor crisisbeheer en noodsituaties voor alle partners van Iriscare;
 • een netwerk van contactpersonen ontwikkelen op alle beleidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal, nationaal en internationaal) en relaties onderhouden met partners, vooral Vivalis, safe.brussels en het Nationaal Crisiscentrum;
 • vragen van interne medewerkers beantwoorden;
 • vragen van externe partners beantwoorden.

 

 

4. Als expert: op de hoogte blijven van de actualiteit in zijn verantwoordelijkheidsgebied en de specialismen die ermee samengaan en relevante informatie doorgeven aan interne en externe partners.

 

Voorbeelden van taken:

 • ervoor zorgen dat alle elementen van de beheersstrategie voor crisissen of noodsituaties goed gedocumenteerd zijn en gericht zijn op voortdurende, graduele verbetering;
 • verslagen schrijven;
 • op eigen initiatief zijn kennis ontwikkelen op aanverwante gebieden, om zijn deskundigheid en competenties te versterken;
 • op de hoogte blijven van de regels die van toepassing zijn op de behandelde gebieden;
 • vakliteratuur raadplegen;
 • goede praktijken identificeren en omzetten in plannen, procedures, protocollen, enz. om crises of noodsituaties te beheren;
 • kennis overdragen aan bepaalde medewerkers (team dat bij een crisis geactiveerd kan worden);
 • op de hoogte blijven van initiatieven in de andere deelentiteiten van het land en het buitenland, via het internet en door deel te nemen aan vergaderingen, colloquia en conferenties;
 • deelnemen aan regionale, nationale of internationale conferenties, colloquia, enz.;
 • werkgroepen, technische commissies, vergaderingen enz. organiseren, leiden of eraan deelnemen, met interne of externe deelnemers.

 

 

5. Als medewerker van Iriscare: een solidaire houding aannemen en bijdragen aan een positieve teamgeest bij Iriscare.

 

Voorbeelden van taken:

 • actief bijdragen aan de dynamische werking van Iriscare en zijn diverse departementen en diensten;
 • samenwerken met alle departementen en diensten;
 • bijdragen aan het werk van Iriscare door te zorgen voor een goede taakverdeling en de eigen kennis bij te schaven om de persoonlijke expertise en bijgevolg die van Iriscare uit te breiden.         

 

Werkgever

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) die het aanspreekpunt bij uitstek is geworden voor burgers en professionals voor alles wat te maken heeft met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

 

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 • de erkenning en financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap, revalidatieovereenkomsten, maar ook financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • het beheer en de financiering van de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen;
 • het Brusselse publieke kinderbijslagfonds, Famiris;
 • de toekenning van vergunningen voor bicommunautaire Brusselse kinderopvangcentra;
 • ondersteuning van gezondheidsprofessionals, in het bijzonder in rusthuizen en instellingen voor personen met een handicap (inclusief tijdelijk zorgpersoneel);
 • de financiering van initiatieven voor bijstand aan personen en in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
 • de toekenning en uitbetaling van de THAB (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden);
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

 

Iriscare is begaan met de milieuproblematiek en haar impact op de samenleving als geheel op lange termijn. In 2023 kreeg het kantoor het label Ecodynamische onderneming (3 sterren), wat betekent dat de instelling een ecodynamisch modelbedrijf is en een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van milieubeheer.

 

Iriscare is tevens bekroond met het "Great Place to Work" label voor een periode van één jaar.

https://www.iriscare.brussels/nl/

Competenties

Naast het feit dat ze zich in een administratieve positie bevinden waarin ze hun kwalificaties voor bevordering kunnen doen gelden, dat ze niet onderworpen zijn aan een definitieve tuchtstraf die nog niet werd geschrapt, en dat ze bij hun evaluatie de beoordeling "gunstig" kregen, moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen:

- benoemd zijn als ambtenaar bij Vivalis, de Federale staat, Staat, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en ten slotte de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen waarvan het personeel via Selor wordt aangeworven;

- vastbenoemd zijn in de graad "directeur" of een gelijkwaardige graad;

- houder zijn van een diploma van verpleegkundige;

- houder zijn van minstens een rijbewijs B;

- kennis van de Belgische en internationale instellingen en de relevante wetgeving op het vlak van rampenbeheer is vereist;

- ervaring met projectbeheer of het beheer van operaties om het hoofd te bieden aan gezondheidscrisissen is vereist;

- kennis van of ervaring met het Brusselse politieke landschap en de verschillende instanties en actoren die actief zijn op het gebied van volksgezondheid is vereist.

 

Aanbod

De geïndexeerde bezoldiging (index: 2,0399) van een directeur is vastgelegd tussen minimum 65.215,60 euro en maximum 126.098,46 euro per jaar.

Procedure

 

Na verificatie van de overeenkomst tussen de kandidaatstellingen en het functieprofiel zullen de toegelaten kandidaten worden uitgenodigd voor een assessment georganiseerd door een extern bureau en vervolgens voor een vraag- en antwoordsessie voor de Directieraad.

 

   Het Algemeen beheerscomité zal een individueel overdrachtsbesluit nemen voor de eerste laureaat van de selectie. Dat besluit zal per uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Solliciteren

Elke kandidaatstelling moet, op straffe van nietigheid, uiterlijk op 19 maart 2024 aangetekend verzonden worden, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Ze moet worden toegezonden aan mevrouw Tania Dekens, leidend ambtenaar van Iriscare, Belliardstraat 71/2, 1040 Brussel.

Alle informatie is te verkrijgen via volgend e-mailadres : jobs@iriscare.brussels.  

https://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/werken-bij-ons/onze-vacatures/