Financieel auditors (graad: adjunct-auditeur) (m/v/x)

Rekenhof

Selectiecode

XNS24030

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Het Rekenhof wenst auditors aan te werven die hoofdzakelijk ingeschakeld zullen worden binnen de pijler “Financiële audit”.

Bij zijn financiële controle gaat de auditor de betrouwbaarheid, de juistheid en volledigheid van de financiële staten na, onder meer aan de hand van een toetsing van de boekhoudkundige operaties aan de regelgeving op de rijkscomptabiliteit.

De auditor gaat ook de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen na en onderzoekt de organisatiebeheersing bij de gecontroleerde instellingen of besturen.

De auditor kan ook worden ingeschakeld bij de begrotingsanalyse van de ontwerpbegrotingen en begrotingsaanpassingen die de regeringen bij de parlementen indienen. Verder kan de auditor ook worden belast met de analyse van wetten en decreten met een financiële inslag en met financieel-thematische audits.

De auditor bespreekt zijn onderzoeksresultaten in het kader van de tegensprekelijke procedure met de vertegenwoordigers van de gecontroleerde instelling. Vervolgens deelt het Rekenhof ze in een rapport mee aan de gecontroleerde instelling en de minister. Daarna worden ze aan het bevoegde parlement bezorgd in een onderzoeksrapport of via het jaarlijkse Boek van het Rekenhof. Tot slot kan de auditor het parlement in zijn toezicht bijstaan door voormelde verslagen in het parlement of commissievergaderingen toe te lichten.

Na afloop van het onderzoek en de rapportering volgt de auditor het dossier verder op om na te gaan of aan de opmerkingen en aanbevelingen gevolg wordt gegeven.

Werkgever

Bevoegdheden

Het Rekenhof is een onafhankelijke instelling die voor rekening van de wetgevende macht belast is met de externe controle van de ontvangsten en de uitgaven van de regeringen.

Het streeft naar de verbetering van de functionering van de overheden door zijn controles van de administratieve overheden en door zijn evaluatie van de uitvoering van het overheidsbeleid en van de bereikte resultaten.

De procedures en methodes voor de controle en de rapportering van de resultaten worden vastgesteld met inachtneming van de internationale auditnormen.

Organisatie

Het Rekenhof is een college bestaande uit twaalf leden dat wordt bijgestaan door een ambtenarenkorps. Het Rekenhof benoemt en ontslaat zijn personeelsleden.

Het organigram bestaat uit tien directies, nl. twee horizontale, ondersteunende directies (D1 en D2) en acht operationele directies (D3 tot en met D10), belast met de controle van de federale instellingen en de gedefedereerde entiteiten en opgedeeld in twee pijlers: een pijler “Financiële audit” en een pijler “Thematische audit”.

Het personeel van het Rekenhof is ingedeeld in 4 niveaus. Niveau A, dat ruim 65% van het personeelsefffectief uitmaakt, bestaat uit de leidinggevende functies van eerste-auditeur-directeur en eerste-auditeur-revisor, uit het auditeurskader en uit de vertalers en de informatici. Niveau B omvat het controleurskader, de technici en de programmeurs. De medewerkers van de niveaus C en D voeren ondersteunende taken uit.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het Rekenhof: www.rekenhof.be.

http://rekenhof.be

Competenties

Competenties

De auditor beschikt over een goede kennis van het vakgebied, op het vlak van (1) audit, accountancy en financiële analyse, (2) administratieve organisatie en interne controle en (3) internationale normen (ISA, IFPP, IPSAS en INTOSAI- richtlijnen voor normen voor interne beheersing in de publieke sector…). Ervaring met audit van informaticasystemen vormt een bijkomend voordeel.

De auditor weet hoe het openbaar bestuur in België is gestructureerd, welke actoren er zijn in het Belgische politiek systeem, hoe de besluitvorming gebeurt ... Een elementaire kennis van de juridische, budgettaire, boekhoudkundige en bestuurskundige context is noodzakelijk. Die kennis kan na de indiensttreding nog bijgewerkt worden via opleiding of zelfstudie.

Vertrouwdheid met methoden voor de verzameling en de analyse van data wordt als een pluspunt gezien.

Het Rekenhof verwacht van zijn auditors dat zij methodisch handelen bij het uitvoeren van de controles (informatieverzameling, kritische analyse, synthese, conclusies, aanbevelingen).

Vaardigheid in schriftelijke rapportering is onmisbaar. De rapporten moeten relevant, onderbouwd, goed gestructureerd en vlot leesbaar zijn.

Wegens de vele contacten met de geauditeerden moet de auditor over goede contact- en communicatievaardigheden beschikken: goed kunnen interviewen, zich goed kunnen uitdrukken, doelgericht en diplomatisch kunnen omgaan met de gecontroleerde administraties, vlot presentaties geven …

Een passieve kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans en het Engels is gewenst.

Vlot kunnen samenwerken en communiceren met collega’s, gericht zijn op overleg en constructief deelnemen aan vergaderingen, zijn belangrijke kwaliteiten voor het werk in teamverband.

De auditor moet ook zelfstandig kunnen werken. Hij moet zijn eigen werk kunnen organiseren, plannen, systematisch en logisch aanpakken en afwerken.

In zijn professioneel handelen concretiseert de auditor de waarden van onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, loyauteit en respect, zoals opgenomen in de ethische code van het Rekenhof.

De auditor moet zich voortdurend bijscholen en openstaan voor nieuwe taken, werkmethodes en technologieën. Hij is bereid informatie te delen en zijn kennis en praktijkervaring over te dragen aan andere personeelsleden.

Vlot kunnen werken met een pc is een vereiste om goed te functioneren, zowel binnen de eigen organisatie als tijdens de eigenlijke controle.

Toelatingsvoorwaarden

Om tot het vergelijkend wervingsexamen te worden toegelaten, moeten de kandidaten op 5 mei 2024 aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:

 1.  houder zijn van een diploma van master uit het studiegebied “economische en toegepaste economische wetenschappen” of “handelswetenschappen en bedrijfskunde”, na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten, uitgereikt door de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of door de bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen (worden eveneens toegelaten, de kandidaten met een overeenstemmend diploma, uitgereikt op basis van een vorige onderwijswetgeving);
 2. ten minste 2 jaar relevante ervaring in financiële audit of accountancy hebben opgedaan in een bedrijfsrevisorenkantoor, een audit- of consultingbureau, een interne auditafdeling of een financieel departement uit de privé- of de overheidssector. Deze dient volledig te zijn verworven in de periode vanaf 1 januari 2017.
 3.  Belg zijn;

De kandidaat die in het bezit is van het vereiste diploma dat werd behaald in een andere taal dan het Nederlands en/of dit diploma behaald heeft in een ander land dan België, kan enkel worden toegelaten tot het examen indien hij ten laatste op datum van de eerste proef zijn kennis van het Nederlands heeft bewezen door een getuigschrift afgeleverd door Werkenvoor.be (SELOR) overeenkomstig de wetgeving betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken (toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001) en/of de academische erkenning van zijn studiegetuigschrift heeft verkregen.

Aanbod

Loopbaan

De financial auditor wordt aangeworven in de statutaire graad van “auditeur”. De administratieve loopbaan van auditeur drie graden: adjunct-auditeur, auditeur, eerste auditeur. 

Na de indiensttreding loopt de adjunct-auditeur twee jaar stage. De adjunct-auditeur die de stage met gunstig gevolg heeft doorlopen, wordt in vast verband benoemd.

De adjunct-auditeur wordt na zes jaar dienst tot auditeur bevorderd en na weer zes jaar tot eerste auditeur, indien hij op dat moment telkens de vereiste statutaire voorwaarden vervult.

Doorstroming naar de leidinggevende functies van eerste-auditeur-revisor en eerste-auditeur-directeur behoort tot de mogelijkheden.

Wedde 

Op 1 maart 2024 bedraagt de geïndexeerde maandelijkse brutobeginwedde van een adjunct-auditeur zonder voorgaande beroepservaring 5.677,72 euro. De duur en de aard van de beroepservaring, opgedaan in een openbare dienst, het onderwijs, de privésector of als zelfstandige, bepalen de uiteindelijke hoogte van de beginwedde. Per schijf van twee jaar in aanmerking komende voorgaande diensten verhoogt de bovenvermelde maandwedde met 254,99 euro (voor de eerste twaalf jaar voorgaande diensten) en met 170 euro (voor de daaropvolgende jaren). De beroepservaring die werd opgedaan in de privésector of als zelfstandige wordt voor maximum 10 jaar (vijf schijven van twee jaar) in aanmerking genomen, voor zover het Rekenhof deze erkent als rechtstreeks dienstig voor de uitoefening van de functie.

Tijdens de loopbaan bij het Rekenhof worden op basis van verworven anciënniteit tweejaarlijkse weddenverhogingen toegekend.

De maximum geïndexeerde brutomaandwedde van een eerste auditeur bedraagt momenteel 9.961,51 euro.

Andere voordelen

 • maaltijdcheques 
 • telewerkvergoeding (kantoorkosten en internetverbinding)
 • gratis hospitalisatieverzekering voor het personeelslid en zijn gezin
 • extralegale kinderbijslag voor schoolgaande en studerende kinderen
 • mogelijkheid tot het verwerven van een taalpremie (Frans en Duits)
 • uitstekende balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week (glijdend uurrooster); ruime mogelijkheid tot telewerk
 • ruime, permanente bijscholingsmogelijkheden met financiële tussenkomst en opleidingsverlof bij langlopende opleidingen
 • vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer (nabij het Centraal Station te Brussel)

Voor meer precieze informatie kan u contact opnemen met de dienst Human Resources en Organisatie van het Rekenhof, tel. :  02 551 87 65.

Procedure

SELECTIEPROCEDURE

1. Preselectie

Als er meer dan 45 kandidaten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, wordt een preselectie van de kandidaten georganiseerd om het aantal deelnemers aan de technische test te beperken tot 45.

De interne jury neemt voor die preselectie de volgende criteria in aanmerking:

 • de voorgaande beroepservaring en de relevante bijkomende opleidingen en vaardigheden, verband houdend met de functie;
 • de mate waarin het diploma aansluit bij het geschetste profiel (specialisatie, major/minor, behaalde studieresultaten, aard masterproef …).

De interne jury voert de preselectie uit op basis van de gegevens uit het inschrijvingsformulier en eventuele bijgevoegde bewijsstukken (attest uitgereikt door een werkgever, kopie van een arbeidsovereenkomst, kopie van een diploma of taalcertificaat …).

Deze preselectie is eliminerend, maar heeft geen invloed op de vaststelling van de uiteindelijke rangschikking.

2. Test van de technische competenties

Op basis van gevalstudies, mogelijk aangevuld met open vragen en meerkeuzevragen, wordt nagegaan of de kandidaat een financiële audit - met inbegrip van een beoordeling van het intern controlesysteem - in een overheidscontext kan opzetten en uitvoeren en over de resultaten van de auditverrichtingen kan rapporteren. Aan de hand van open vragen wordt eveneens de kennis over begroting in een overheids­context en de rol van het Rekenhof getest.

Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met de redactionele vaardigheden (logische opbouw en argumentatie, structuur, correct taalgebruik) van de kandidaat.

De test, af te leggen op PC, wordt op 85 punten gequoteerd.

De test bestaat uit volgende onderdelen, met telkens vermelding van het maximaal aantal te behalen punten per onderdeel:

 • Interne controle : op 25 punten
 • Financiële audit: op 20 punten
 • Financiële analyse: op 20 punten
 • Begroting : op 10 punten 
 • Redactie: op 10 punten

Deze test vindt plaats op zaterdag 25 mei 2024 in de lokalen van Werkenvoor.be.

Enkel de kandidaten die 60% van de punten hebben behaald op de test van de technische competenties en behoren tot de best gerangschikte 18 kandidaten of evenveel punten hebben behaald als de kandidaat die als 18e is gerangschikt op die test, worden toegelaten tot het selectie-interview. 

3. Selectie-interview

In dit interview van 30 tot 45 minuten wordt gepeild naar de geschiktheid van de kandidaat voor de functie, naar zijn persoonlijkheid en motivatie, naar zijn belangstelling voor en affiniteit met het werkterrein en naar zijn mondelinge communicatievaardigheid.

Ter ondersteuning van het interview dient de kandidaat ongeveer één week vóór het interview online een computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Iedere kandidaat ontvangt hiertoe via e-mail een persoonlijke login.

Samen met de informatie verstrekt op het inschrijvingsformulier dienen de resultaten van de persoonlijkheidstest als input voor de examenjury bij het interview.

De test wordt op 35 punten gequoteerd. De kandidaten die ten minste 60% van de punten behalen voor deze test, zijn geslaagd voor het vergelijkend wervingsexamen.

Het selectie-interview gaat door in de tweede helft van de maand juni 2024.

RANGSCHIKKING

De geslaagden worden gerangschikt volgens het totale aantal punten dat ze behaald hebben op de test van de technische competenties en het selectie-interview.

Bij gelijkheid van punten wordt voorrang gegeven aan de kandidaat met de hoogste score op de test van de technische competenties.

De geslaagden die niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen in een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig blijft.

Solliciteren

Inschrijven voor het wervingsexamen kan enkel per mail en door middel van het inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de internetsite van het Rekenhof (rubriek Werken bij het Rekenhof).

Het inschrijvingsformulier moet behoorlijk ingevuld en ondertekend worden. Het moet het Rekenhof toelaten na te gaan of de kandidaat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Inzonderheid het aspect voorgaande beroepservaring dient omstandig te worden toegelicht. Ter verduidelijking kan de kandidaat relevant geachte stukken bijvoegen (bv. een werkgeversgetuigschrift, een kopie van een arbeidsovereenkomst, een functiebeschrijving, …).

De kandidaat moet bij zijn inschrijvingsformulier een kopie van zijn diploma voegen (een gewone fotokopie/scan volstaat). Wanneer de kandidaat aan het examen deelneemt in de hoedanigheid van personeelslid van het Rekenhof (artikel 49 van het personeelsstatuut) moet hij dit uitdrukkelijk vermelden.

Het inschrijvingsformulier, de kopie van het diploma en de eventuele andere documenten moeten via

e-mail worden overgezonden naar het volgende adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2024/FINANCIELE AUDIT”.

De ontvangst van de kandidaturen zal worden bevestigd per e-mail.

De uiterste inschrijvingsdatum (datum e-mail) is 5 mei 2024.

https://www.ccrek.be/nl/job/financieel-auditor-nl

Extra info

Het Rekenhof waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties en hanteert een objeciteve selectieprocedure waarbij enkel de competenties gemeten worden die relevant zijn voor de functie.