Verantwoordelijke radiodispatching bij Brussel Mobiliteit (m/v/x)

Brussel Mobiliteit

Selectiecode

XNS24041

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De functie in het kort

 

De controleteams van de directies van de dienst Exploitatie en Vervoer vormen de Gewestelijke controle-eenheid voor exploitatie van het wegverkeer en vervoer over de weg (GCEV). De acties op het terrein worden ondersteund en gecoördineerd door de radiodispatching.

 

Het dispatchingteam:

 • bereidt de surveillance- en politieacties met betrekking tot de exploitatie en het vervoer voor en coördineert ze;
 • Het beheert de radiocommunicatie op het Astrid-netwerk (opvolging van het meldingenregister, ondersteuning van de controleurs op het terrein, bijstand indien nodig, coördinatie van de teams op het terrein);
 • het biedt ondersteuning aan de AGP's (Agent van de Gerechtelijke Politie) en de OGP's (Officier van de Gerechtelijke Politie) van de GCEV op het terrein (opzoekingen in databanken, analyse van camerabeelden, coördinatie met partners, organisatie van oefeningen, enz.).

 

Als verantwoordelijke van de radiodispatching van de GCEV vervul je de volgende taken:

 

 • Je coördineert het werk van een team van operatoren en administratieve of technische medewerkers (een twintigtal personen van wie de meeste externen zijn die werken in het kader van een overheidsopdracht) die een 24/7-permanentie moeten verzekeren. Ze werken hoofdzakelijk in de Iris Tower of in een commandowagen (command car).
  Het dispatchingcentrum werkt 7 dagen per week, 24 uur per dag en staat onder toezicht van een externe dienstverlener. 's Nachts of in het weekend wanneer er evenementen worden georganiseerd, moet er echter een URCET-manager aanwezig zijn. Deze taak wordt gedeeld door de 3 URCET-managers.

-        Als leidend ambtenaar beheer je de overheidsopdracht voor de terbeschikkingstelling van personeel en kijk je erop toe dat de ter beschikking gestelde profielen afgestemd zijn op de behoeften;

-        Je evalueert de medewerkers van het dispatchingteam op regelmatige basis en je zorgt ervoor dat ze over de nodige kennis beschikken;

-        Je organiseert de (basis- en voortgezette) opleidingen van het team;

-        Je geeft alle nodige instructies aan de operatoren en supervisors;

-        Je kijkt erop toe dat de operatoren en supervisors hun opdrachten naar behoren uitvoeren;

-        Je staat in voor het administratieve en organisatorische beheer van het team: uurroosters, wacht- of oproepdienst, inschatten van de geplande of noodvervangingen;

 • Je houdt toezicht op het opstellen en uitvoeren van de instructies en procedures voor de dispatching;
 • Je zorgt ervoor dat het materiaal van de GCEV (Astrid-radio, drones, uitrustingen, enz.) goed beheerd en onderhouden wordt;
 • Je helpt de opleidingsprocessen voor de personeelsleden van de GCEV mee ontwikkelen;
 • Je zorgt ervoor dat alle personeelsleden van de GCEV de opleidingen volgen;
 • Je houdt toezicht op de uitrol van de dispatching, inclusief de Command Car (en de drones);
 • Je draagt bij aan de organisatie van de acties op het terrein;
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de oefeningen voor het personeel van de GCEV (oefentafel of op het terrein) met andere interne of externe diensten;
 • Je onderhoudt contacten met andere verkeerscentrales en technische diensten;
 • Je verdedigt de behoeften van de dienst in het kader van transversale projecten;
 • Je bent het belangrijkste aanspreekpunt voor de politie, de brandweer en Brussel Preventie en Veiligheid voor acties die passen binnen de opdrachten van de GCEV;
 • Je vervult de functie van projectleider in het kader van specifieke bestekken van de dispatching of de GCEV.


Belangrijk om te weten!

 • Tijdens de werkuren draag je een uniform. Dit uniform wordt voorzien door Brussel Mobiliteit.
 • In deze functie kan het voorkomen dat jouw werk ook tijdens het weekend of ‘s nachts moet uitgevoerd worden.

 

 

 

Extra informatie via volgende links:

https://www.youtube.com/watch?v=3NAzMSKH3oI&ab_channel=BruxellesMobilit%C3%A9%2FBrusselMobiliteit

 

Mobcast, de Mobiliteitspodcast | Brussel Mobiliteit (mobilite-mobiliteit.brussels)

 

https://youtu.be/5gDjd0QFmiE

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" bovenaan deze pagina ten laatste op 27-5-2024!

Werkgever

De team Gewestelijke Politie Exploitatie en Vervoer waarvoor je zal aangeworven worden maakt deel uit van Brussel Mobiliteit, één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

 

Brussel Mobiliteit (BM) is verantwoordelijk voor het beheer van de mobiliteitsstrategieën, de inrichtingsprojecten, de vernieuwing en het onderhoud van de openbare ruimte en de gewestwegen, de infrastructuur voor het openbaar vervoer, de verkeersveiligheid en de taxi’s.

Brussel Mobiliteit vervult dus opdrachten die een belangrijke bijdrage leveren aan de levenskwaliteit en de duurzame ontwikkeling in het Brussels Gewest, vaak in samenwerking met andere instanties.

 

Meer info op https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl 

 

De dienst Exploitatie en Vervoer heeft als opdracht de berijdbaarheid van de weg te verzekeren/te optimaliseren via de operationele exploitatie van het net en via de omkadering van het wegvervoer en de toegang tot het gebruik van voertuigen, om zo bij te dragen aan de verkeersveiligheid.

De dienst omvat vier directies:

 • Het Mobiliteitscentrum beheert en monitort 24/7 in real time de mobiliteit op de gewestwegen en wegen waarop de hypercoördinatie van toepassing is, in samenwerking met alle betrokken partijen, met als doelstelling het optimaliseren van de leefbaarheid van de multimodale mobiliteit en in overeenstemming met de beheersplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De directie Coördinatie van de Bouwplaatsen integreert de bouwplaatsen in het stedelijke weefsel en zorgt ervoor dat ze kunnen samengaan met evenementen. Ze garandeert daarbij de berijdbaarheid van de weg, door de toelating te geven de openbare ruimte tijdelijk in te nemen en daar controles op uit te voeren. Ze draagt ook expertise aan, verleent bijstand, verstrekt opleidingen, communiceert met alle actoren en responsabiliseert hen.
 • De directie Personenvervoer staat in voor het ontwikkelen van en de toegang tot de markt van het private bezoldigde personenvervoer, waarbij de toepassing van de wetgeving moet worden verzekerd, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van het vervoer van de gebruikers en de veiligheid van alle weggebruikers.
 • De directie Voertuigen en Goederenvervoer maakt het gebruik van de voertuigen op de openbare weg met inachtneming van de eisen en normen mogelijk, via de omkadering, het vergunnen en de controle van de verschillende actoren op het vlak van de homologatie en technische keuring van voertuigen, rijopleiding en wegvervoer. Ze draagt tevens bij aan het innen van de kilometerheffing, alsook aan de verkeersveiligheid, via de controle op het goederenvervoer over de weg van +3,5T.

Competenties

1.   Vereiste diploma

 

Je beschikt over een diploma op niveau A OF bent een laatstejaarsstudent binnen een masteropleiding:

 

 • Diploma hoger onderwijs van de 2e cyclus (bv. masterdiploma, ingenieursdiploma, gespecialiseerd masterdiploma) uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, van minstens 60 studiepunten.
 • Je wordt ook tot de selectieprocedure toegelaten als je student bent in het laatste jaar van het academiejaar 2023-2024 om het vereiste diploma te behalen.

 

2.    Vereiste ervaring

 

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

 

3.   Bijzondere voorwaarden

 

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

 

Opgelet!

Voor deze functie zijn er bijkomende aanstellingsvoorwaarden, namelijk:

 • Belgische nationaliteit
 • Medisch attest

4.   Troeven

Aangezien je in een tweetalige omgeving zal werken, is de kennis van het Frans een troef.

 

Alle belangrijke informatie (diploma, ervaring, competenties, belangrijke datum, enz.) over deze selectieprocedure is te vinden in het selectiereglement (zie "Selectieprocedure").

Aanbod

Er is 1 vacature binnen Brussel Mobiliteit bij Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

 

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101).

 

Het minimum startsalaris is 46 487,28 euro (bruto jaarsalaris, aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

 

Voordelen

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving waarin welzijn centraal staat:

 

 •  Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar, mogelijkheid tot telewerk in samenspraak met coördinator;
 •  Weekend- en nachtprestaties kunnen gerecupereerd worden;
 •  Bij werken op het terrein wordt een premie voorzien;
 •  Een gevarieerd, gepersonaliseerd en divers opleidingsaanbod, met een mix van opleidingen met fysieke aanwezigheid en e-learning, alsook een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers;
 • Loopbaanbegeleiding: competentiebalans, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, enz.;
 • Een sportzaal en stoelmassages;
 • Een cafetaria die gezonde maaltijden aanbiedt, alsook voedingsadvies;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Gezellige evenementen;
 • Een buurtcrèche;
 • Een werkgever die aandacht heeft voor het milieu, een duurzaam gebouw;
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

 

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, biedt de GOB boven op je loon talloze voordelen, zoals:

 

 •  Gratis MIVB-abonnement;
 •  Volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn);
 •  Fietspremie van € 0,35/km;
 •  Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 •  Als je slaagt voor een examen, een taalpremie (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar[1]);
 •  Een verbindingsvergoeding van 20 euro/maand (voor wie minstens 1 dag per maand telewerkt) + een kantoorvergoeding van 30 euro/maand (voor wie minstens 4 dagen per maand telewerkt);
 • Een eindejaarspremie en vakantiegeld.

[1] Nog niet geïndexeerd bedrag – huidige index x 2,0399

 

Aanstellingsvoorwaarden

 

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je dient voor deze functie eerst een verplicht, gunstig medisch onderzoek af te leggen vooraleer je in dienst kan komen.
 • Je dient Belg te zijn wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare lichamen.
 • De burgers met een andere dan Belgische nationaliteit en die geen onderdaan zijn van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, worden toegelaten, in de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, tot de burgerlijke betrekkingen die geen rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan het openbaar gezag inhouden of geen werkzaamheden omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties.
 • Indien je solliciteert in een andere taal dan die van je diploma, dien je over een taalcertificaat artikel 7 te beschikken dat overeenstemt met je diploma.
 • Je dient gedrag te vertonen dat voldoet aan de vereisten van de functie.
 • Je moet de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Je moet houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

Je wordt benoemd nadat je de vereiste stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Klik hier om naar de sollicitatieprocedure voor deze vacature te gaan.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik hier.

Extra info

Wij vinden het belangrijk dat het personeel van de gewestelijke instellingen een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving: multicultureel en gevarieerd. Gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot selecties voor alle kandidaten garanderen is dus een evidentie. Wij zijn tegen discriminatie en streven naar diversiteit en inclusie binnen de gewestelijke organisaties.

We leven de principes van diversiteit en gelijke kansen na, tijdens alle stappen van de selectieprocedure. In het belang van transparantie en objectiviteit hebben we tijdens onze selectieprocedures enkel aandacht voor de evaluatie van de competenties van de kandidaat. Via neutrale en objectieve procedures, waken we erover dat huidskleur, etniciteit, afkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, handicap of ieder ander persoonlijk kenmerk geen enkele impact heeft op het testen evalueren van de toekomstige medewerk(st)ers.

Personen met een handicap, een stoornis of een ziekte en zwangere of zogende vrouwen mogen trouwens rekenen op redelijke aanpassingen van de selectietests en werkplekken.

Als je vragen hebt rond het diversiteitsbeleid kan je terecht bij het team Talent Acquisition:  mytalentrecruitment@talent.brussels