Business Support (m/v/x)

Brussel Financiën en Begroting

Selectiecode

XNS24042

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De cel Support SAP-platform en IT-projecten (CSU) bestaat uit drie personen. Als medewerker bij de cel Support SAP-platform ben je goed vertrouwd met zowel boekhouding en begroting als financiële analyse. Je functie vereist competenties in alle materies die de cel behandelt. Je werkt autonoom, maar voor complexe dossiers kan je uiteraard overleg plegen met je collega's bij de cel of andere administratieve eenheden van Brussel Financiën en Begroting (BFB).

Hoofdactiviteiten:

 • Je zorgt bij toetredingsprojecten voor de opvolging van de ABI's (autonome bestuursinstellingen) qua vakspecifieke aspecten en aanpassing aan het platform en de in acht te nemen financiële structuren (naleving van de regels van de OOBBC (Organieke ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle), afstemming van het boekhoudplan van de instelling op dat van het platform, vakspecifieke tips voor het gebruik van de SAP-tool, ...)
 • Je volgt de reeds tot het platform toegetreden ABI's op voor specifieke problemen.
 • Je volgt de boekhoudingen van alle ABI's op (gedetailleerde analyse van bepaalde balansposten, vergelijkingen over meerdere boekjaren, samenhang van de gegevens, ...)
 • Je coacht de boekhouders van de ABI's voor welbepaalde aangelegenheden (loonafstemming, begrotingsuitvoering, ...)
 • Je verleent de ABI's ondersteuning bij de boekhoudkundige en budgettaire afsluiting, herinnert hen aan de wetgeving en regelgeving (OOBBC, ministeriële en regeringsbesluiten,...), de omzendbrieven, de overdracht van de uitstaande vastleggingen van het ene boekjaar naar het volgende, ...
 • Indien nodig leid je de personeelsleden van de ABI op voor het werken met de SAP-tool.
 • Je werkt nauw samen met de Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder (zie met name de bijkomende activiteiten hieronder), het SAP Team (IT-ondersteuning) en de collega's bij de CSU (Cellule Support Unit).
 • Je neemt deel aan de opleidingen van de nieuw toegetreden ABI's.
 • Je neemt deel aan de workshops/UAT's (User Acceptance Test = testsessies) van de ABI's.
 • Je houdt contact met de andere gespecialiseerde administratieve eenheden van BFB (Brussel Financiën en begroting) en consulteert hen waar dit aangewezen is.

Bijkomende activiteiten:

 • Je biedt in voorkomend geval  ondersteuning aan de Gewestelijke Boekhouder en zijn eenheid alsook aan de directie Boekhouding bij het uitvoeren van (kwaliteits)controles op met name de opgestelde ontwerpen de algemene rekening van de diensten van de Regering en van algemene rekeningen van de ABI’s.
 • Je biedt in voorkomend geval ondersteuning aan de Gewestelijke Boekhouder en zijn eenheid alsook aan de directie Boekhouding in het kader van andere specifieke projecten (bv. het aligneren van de hulpboekhoudingen met de algemene boekhouding van de diensten van de Regering).

Werkgever

De algemene directie van Brussel Financiën en Begroting (BFB), waarvoor je zal aangeworven worden, maakt deel uit van één van de 8 besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Brussel Financiën en Begroting (BFB) staat in voor alle opdrachten in verband met de gewestelijke begroting, boekhouding en financiën met inbegrip van het organiseren van de controle. Het strategisch plan 2019-2024 van Brussel Financiën en Begroting berust op een vooruitstrevende visie: van Brussel Financiën en Begroting de referentie en partner bij uitstek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken, als een vernieuwend uitmuntendheidscentrum op het vlak van begroting, boekhouding, financiën en controle.

De cel Support SAP-platform en IT-projecten (CSU) maakt deel uit van de algemene directie van BFB en vervult volgende opdrachten:

 • Samen met de IT-aspecten in ruime zin de haalbaarheid van toetreding tot het gewestelijke SAP-platform nagaan voor een nieuwe instelling. Het platform is een boekhoudings- en begrotingstool die de ABI's wordt aangeboden en waarmee ze hun activiteiten kunnen opvolgen met inachtneming van de OOBBC-voorschriften.
 • De instelling bij haar toetreding tot het platform van nabij volgen en professioneel advies verstrekken via workshops, blueprints en andere documenten die onmisbaar zijn voor een goed beheer van het project.
 • De instelling op een goede manier begeleiden bij de opstart van SAP (met een effectieve aanwezigheid op het terrein).
 • De cel werkt nauw samen met de Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder wanneer dit aangewezen is en met de referentiepersonen van BFB voor specifieke onderwerpen (begroting, boekhouding, CVV, ...):
 1. Zorgen voor coaching inzake boekhouding en begroting
 2. Opvolging van de balans, gedetailleerde analyses van bepaalde posten op de balans, boekjaarvergelijkingen, verwezenlijking van projecties, enz. op basis van de daarvoor opgemaakte checklist.
 3. Diverse afstemmingen uitvoeren (payroll, cash, begrotingsuitvoering, enz.).
 4. Hulp bij de opmaak van een thesaurieplan, boekhoudkundige verwerking in de brede zin, bij de voorbereiding van bepaalde specifieke dossiers (externe bedrijfsrevisor, Rekenhof, ...) en bij het gebruik van de boekhoudkundige SAP-tool;
 5. Opleidingen voor specifieke gewestelijke procedures, zowel op gebied van boekhouding als begroting.
 6. De ABI’s steunen in het kader van de jaarlijkse boekhoudkundige afsluiting.

https://overdienst.brussels/brussel-financien-en-begroting/

Competenties

Vereiste diploma’s

Je beschikt over een algemeen diploma op niveau A – master:

Diploma hoger onderwijs van de 2e cyclus (bv. masterdiploma, ingenieursdiploma, gespecialiseerd masterdiploma) uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit, van minstens 60 studiepunten.

De volledige lijst van alle soorten diploma's die in het kader van deze selectieprocedure worden aanvaard, vind je in het selectiereglement (zie de rubriek selectieprocedure).

Vereiste ervaring

Je hebt een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar in het domein van financieel en/of budgettair beheer, waarin je minstens 3 van de volgende 5 taken hebt uitgevoerd:

 1. Een balans kunnen lezen en begrijpen
 2. Grondige cijferanalyse
 3. Medewerking aan periodieke en/of jaarlijkse afsluitingen
 4. Gebruik van een boekhoudtool
 5. Loonbeheer

De soorten redeneervermogens, gedragsgerichte en technische competenties waarop je zal getest worden, alsook verdere details over de deelnemingsvoorwaarden die nodig zijn voor deze job, vind je in het selectiereglement. Neem dit zeker grondig door voor je solliciteert.

Pluspunten

 • Je beschikt over kennis van SAP.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Microsoft Office pakket, en in het bijzonder Excel.
 • Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus een troef.

Aanbod

Er is 1 vacante plaats bij de Brussel Financiën en Begroting (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel). Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal (A101). De minimum aanvangswedde bedraagt € 46487,28 (bruto jaarsalaris zonder dienstanciënniteit, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met de nodige flexibiliteit en een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en vrijaf tussen kerstmis en nieuwjaar, mogelijkheid tot maximaal 4 telewerkdagen per week, met een maximum van in totaal 14 telewerkdagen per maand.
 • Verscheidene vormingsmogelijkheden op maat; zowel ter plaatse als via e-learning alsook een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers
 • Loopbaanbegeleiding: competentiebalansen, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, etc.
 • Een sportzaal, stoelmassages
 • Een cafetaria die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbiedt
 • Hospitalisatieverzekering
 • Diverse bedrijfsevenementen
 • Een eigen crèche
 • Een milieubewuste werkgever
 • Een duurzame werkplek
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon volgende voordelen aan:

 • Gratis MIVB-abonnement
 • Het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn) 100% terugbetaald
 • Fietsvergoeding als je met de fiets komt van 0,35€/km
 • Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • Een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar)
 • Een aansluitingsvergoeding van 20€/maand (minimum 1 dag telewerken per maand) + een kantoorvergoeding van 30€/maand (minimum 4 dagen telewerken per maand)
 • Een eindejaarspremie en vakantiegeld

Wat zijn de aanstellingsvoorwaarden?

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Belg zijn, wanneer de uit te oefenen betrekkingen een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhouden of werkzaamheden omvatten die strekken tot bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare diensten.
 • Gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de betrekking.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met het niveau van de toe te kennen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

Het volledige en gedetailleerde selectiereglement voor deze vacature, kan u hier nalezen.

Solliciteren

Voelt u zich aangesproken door dit profiel? Klik op onderstaande link om te solliciteren!

https://talentbrussels.csod.com/ux/ats/careersite/1/home/requisition/823?c=talentbrussels

Extra info

Wij vinden het belangrijk dat het personeel van de gewestelijke instellingen een weerspiegeling is van de Brusselse samenleving: multicultureel en gevarieerd. Gelijke kansen, gelijke behandeling en toegang tot selecties voor alle kandidaten garanderen is dus een evidentie. Wij zijn tegen discriminatie en streven naar diversiteit en inclusie binnen de gewestelijke organisaties.

We leven de principes van diversiteit en gelijke kansen na, tijdens alle stappen van de selectieprocedure. In het belang van transparantie en objectiviteit hebben we tijdens onze selectieprocedures enkel aandacht voor de evaluatie van de competenties van de kandidaat. Via neutrale en objectieve procedures, waken we erover dat huidskleur, etniciteit, afkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid, religieuze overtuiging, handicap of ieder ander persoonlijk kenmerk geen enkele impact heeft op het testen evalueren van de toekomstige medewerk(st)ers.

Personen met een handicap, een stoornis of een ziekte en zwangere of zogende vrouwen mogen trouwens rekenen op redelijke aanpassingen van de selectietests en werkplekken.

Als je vragen hebt rond het diversiteitsbeleid kan je terecht bij het team Talent Acquisition:  mytalentrecruitment@talent.brussels