NL en FR statutaire rechtskundig adviseurs + 2 wervingsreserves bij de GBA– 2024 A1/2/F (FR reserve) en 2024 A1/2/N (NL reserve) (m/v/x)

Gegevensbeschermingsautoriteit

Selectiecode

XNS24043

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna GBA) zal in de loop van de maanden juli-augustus-september 2024 overgaan tot de statutaire aanwerving van Nederlandstalig en Franstalig rechtskundig adviseurs en de vorming van 2 wervingsreserves voor rechtskundig adviseurs voor haar verschillende directies.

De reservelijsten blijven 1 jaar geldig (maximaal 2 keer te verlengen met 6 maanden). Toelating tot de proeftijd is afhankelijk van het vervullen van alle voorwaarden voor toetreding tot de graad.

Er zij op gewezen dat de opgestelde reservelijsten ook kunnen worden geraadpleegd en gebruikt voor contractuele functies bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Aan de aanwervingsvoorwaarden moet uiterlijk op 1 augustus 2024 zijn voldaan.  Studenten die in september 2024 hun studie zullen afronden, worden eveneens toegelaten tot de selectie onder de ontbindende voorwaarde van het behalen van hun diploma.

De gedetailleerde functiebeschrijving met o.a. de doelstellingen en de generieke en specifieke vaardigheden voor deze functies kan worden geraadpleegd op de website van de GBA: Vacatures | Gegevensbeschermingsautoriteit.

Doel van de functie

Concreet is het doel van de functie (de belangrijkste taken worden bepaald afhankelijk van de toewijzing aan een specifieke directie):

Kerntaken :

 • Toezien op de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een impact hebben op de bescherming van persoonsgegevens (Algemeen Secretariaat);
 • Goedkeuring van gedragscodes, adviesverstrekking in het kader van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, vaststelling van criteria voor certificering en accreditatie, goedkeuring van standaardcontractbepalingen en bindende bedrijfsvoorschriften (Algemeen Secretariaat);
 • Juridische analyses uitvoeren en werken aan beslissingen en publicaties van de GBA: adviezen over de toepassing van de reglementering, aanbevelingen met betrekking tot maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen die een invloed kunnen hebben op de verwerking van persoonsgegevens (Kenniscentrum);
 • Bevorderen van de bescherming van persoonsgegevens bij het publiek, verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers, met specifieke aandacht voor minderjarigen (Eerstelijnsdienst);
 • Verstrekken van informatie aan de betrokkenen over de uitoefening van hun rechten (Eerstelijnsdienst);
 • Een bemiddelingsprocedure verwezenlijken (Eerstelijnsdienst);
 • Klachten behandelen (Eerstelijnsdienst, Inspectiedienst, Geschillenkamer);
 • Inspecties uitvoeren, zowel in binnen- als buitenland (Inspectiedienst);
 • Audits uitvoeren, zowel in binnen- als buitenland (Inspectiedienst);
 • Behandelen van dossiers bij de Geschillenkamer in zowel nationale als grensoverschrijdende zaken, en meewerken aan de verdere ontwikkeling van de Geschillenkamer en aan de behandeling van beroepen tegen beslissingen van de Geschillenkamer (Geschillenkamer);
 • Deelnemen aan transversale projecten bij de GBA (alle directies);
 • Bijdragen aan de informatie- en communicatiecampagnes van de GBA en aan de redactie van het jaarverslag (alle directies);
 • Deenemen aan de zittingen van het Kenniscentrum of de Geschillenkamer in functie van concrete dossiers (Kenniscentrum/Geschillenkamer);
 • Optreden als vertegenwoordiger van de GBA bij vergaderingen en nationale en internationale werkgroepen, in het bijzonder in het kader van de European Data Protection Board (EDPB), en hierover mondeling en schriftelijk verslag uitbrengen (alle directies).

Werkgever

De GBA is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van de persoonsgegevens worden nageleefd. Zie voor meer informatie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit

De GBA beschikt over een personeelskader van 93 medewerkers. Deze aanwerving vindt ondermeer plaats in het kader van de onlangs verkregen uitbreiding van het personeelskader.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Competenties

Specifieke kennis en vaardigheden :

 • master of licentiaat in de rechten;
 • een zeer goede actieve kennis van de tweede landstaal en van het Engels is een troef;
 • goede kennis van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel en Powerpoint);
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken;
 • goede schriftelijke communicatietechnieken;
 • een goede kennis van de internationale en nationale regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • een sterk synthetisch en analytisch vermogen.

Pluspunten:

 • Eventuele ervaring als functionaris voor gegevensbescherming of in een functie die verband houdt met gegevensbescherming;
 • Kennis van en ervaring met vergadertechnieken en verslaggeving;
 • Het bezit van een getuigschrift van met vrucht gevolgde studies in forensische audit met een curriculum van tenminste 90 uur (bijvoorbeeld een Masterclass Fraud Auditing (MCFA)) en/of een erkenning als Registered Fraud Auditor (IFA) of als Certified Fraud Examiner (ACFE) of ervaring in audittechnieken (Inspectiedienst);
 • Kennis van en ervaring met het onderwerp “certificatie” : het accreditatie- en certificeringsproces en de relevante belanghebbenden in België, kennis van het externe auditproces inclusief gerelateerde standaarden (bijvoorbeeld de ISO17065 of ISO17021-normen) (Algemeen Secretariaat);
 • Kennis van en ervaring met gerechtelijke/administratieve geschillenprocedures onder Belgisch of Europees recht (Eerstelijnsdienst).

Aanbod

U wordt aangeworven in de Nederlandtalige of Franstalige taalrol in de graad van adjunct-adviseur (niveau A) met bijbehorende schaal A1. Weddeschaal A1: 28.421 – 41.841 EUR (100 %) - geïndexeerd  (2,0807): 59.136 – 87.059 EUR.

 

Voordelen:

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis abonnement voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid tot telewerk;
 • Maaltijdscheques;
 • Toegang tot het restaurant voor het personeel van de Kamer;
 • Gratis toegang tot de sportzaal van de Kamer.

Procedure

De proeven worden georganiseerd door een examencommissie bestaande uit minstens drie personen.

Afhankelijk van het aantal ontvankelijke sollicitaties kan de Gegevensbeschermingsautoriteit besluiten om een voorafgaande schriftelijke test te organiseren.

De proeven kunnen daarom als volgt worden samengesteld:

-          Eerste fase: schriftelijke proef algemene kennis over gegevensbescherming (deze eventuele schriftelijke proef zal op maandag 08 juli 2024 plaatsvinden);

-          tweede fase: specifieke mondelinge proef over gegevensbescherming en de werking van de GBA.

Ter voorbereiding  van de proeven wordt u sterk aangeraden de volgende onderwerpen te bestuderen:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming ;  
 • De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 • De wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;
 • Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van het Belgisch Grondwettelijk Hof met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;  
 • De richtsnoeren, aanbevelingen en beste praktijken van de EDPB alsook de bindende besluiten van de EDPB (“artikel 65 AVG”-besluiten).

Voor de schriftelijke proef algemene kennis over gegevensbescherming (eerste fase) wordt gebruikgemaakt van een meerkeuzevragenlijst waarbij de punten op basis van de volgende elementen worden toegekend:

-          voor elk correct antwoord krijgt u 1 punt;

-          voor elk foutief antwoord wordt 0.5 punt afgetrokken;

-          voor elk ontbrekend antwoord, worden geen punten toegekend of afgetrokken.

Afhankelijk van het aantal vragen worden de punten voor deze eerste fase omgezet in een score op 20 punten. De kandidaat moet 12 punten behalen om te slagen en te worden uitgenodigd voor het specifieke mondelinge examen (2e fase). Met resultaat van deze 1e fase wordt geen rekening gehouden in de 2e fase, die bestaat uit een specifieke mondelinge proef.

Voor de specifieke mondelinge proef over gegevensbescherming en de werking van de GBA worden 20 punten toegekend. De kandidaat moet 12 punten behalen om te slagen en men zal ook de algemene en specifieke vaardigheden beoordelen die vereist zijn voor het functieprofiel.  

Er wordt beslist door toekenning van de vermelding "geschikt”, “minder geschikt” of  “ niet geschikt”. 

Na afloop van de proeven wordt een proces-verbaal opgesteld, waarin de rangorde van de kandidaten wordt vastgesteld en waarin het door elke kandidaat behaalde resultaat wordt vermeld.  De rangorde bestaat uit drie groepen: A = geschikt en geslaagd, B = minder geschikt en geslaagd, C = niet geschikt en/of niet geslaagd.  In voorkomend geval wordt binnen elke groep een definitieve rangorde vastgesteld op basis van het totale aantal behaalde punten op het mondelinge proef.  Bij gelijke stand binnen dezelfde groep stelt de jury op basis van de kwalificaties van elke kandidaat een definitieve rangorde op.

 

Op basis van de ranglijst wordt een reservelijst opgesteld. Ze blijft 1 jaar geldig (maximaal 2 keer te verlengen met 6 maanden).

Solliciteren

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM: maandag 24 juni 2024.

De inschrijving gebeurt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van het referentienummer van het examen (2024 A1/2/F of 2024 A1/2/N) naar het volgende e-mailadres  : HR@apd-gba.be. U krijgt een ontvangstmelding toegezonden.

De kandidatuur is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat :

 • een curriculum vitae in de taal van de functie waarnaar u solliciteert wordt toegezonden;
 • een afzonderlijke nota wordt toegezonden waarin uw motivatie voor de geambieerde functie duidelijk en geargumenteerd blijkt, en uw eventuele beroepservaring wordt toegelicht. Deze nota moet worden opgesteld in de taal van de functie waarnaar u solliciteert.

Indien niet aan ten minste één van de bovenstaande criteria wordt voldaan, wordt de kandidatuur afgewezen.

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te raadplegen op de  website van de GBA :

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/de-autoriteit/vacatures

Extra info

De GBA voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor alle kandidaten.

Heeft u een handicap, stoornis of ziekte? Dan kunt u vragen om een redelijke aanpassing van de selectieprocedure, ook als u niet over een geldig attest beschikt. Beschrijf uw handicap/stoornis/ziekte en geef aan welke aanpassingen u kunnen helpen.

U bezorgt ons samen met uw sollicitatie, ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum, een passend attest met vermelding van uw naam en voornaam, en de code van het examen waaraan u wenst deel te nemen.