Adjunct-auditeur/Adjunct-referendaris bij de Raad van State (m/v/x)

Raad van State

Selectiecode

XNS24045

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Op de driesprong van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht zijn de belangrijkste bevoegdheden van de Raad van State het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen, het optreden als cassatierechter in beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges en het geven van juridische adviezen aan de regeringen en parlementen op wetgevend en reglementair gebied.

Het zijn de auditeurs die als magistraten in volle onafhankelijkheid als eerste de dossiers onderzoeken en aldus mee waken over de rechtsstaat.

Er zijn thans nog enkele vacatures in de Nederlandstalige afdelingen van het Auditoraat.

Met het oog op de invulling van deze vacatures en de samenstelling van een wervingsreserve van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris, organiseert de Raad van State in de loop van het tweede semester 2024 een vergelijkend examen bestemd voor gegadigden die blijkens hun diploma het examen van doctor, licentiaat of master in de rechten in het Nederlands hebben afgelegd.

Wil je als magistraat publiekrechtelijke dossiers onderzoeken, hierover verslag uitbrengen en advies geven tijdens een openbare terechtzitting? Denk je het recht te kunnen verbeteren door verslagen te formuleren over juridische gebreken in regelgevende ontwerpen en dit toe te lichten in een zitting wetgeving? Kan je structuur brengen in de huidige stand van de wetgeving met je flair voor documentatie, coördinatie en codificatie? Dan is het vergelijkend examen voor auditeur bij de Raad van State jouw volgende uitdaging!

Om tot dit vergelijkend examen te worden toegelaten, moet de kandidaat Belg zijn, ten volle 27 jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, en over drie jaar nuttige juridische beroepservaring beschikken opgedaan na het behalen van het diploma. Aan die voorwaarden moet voldaan zijn bij het verstrijken van de uiterste datum voor de inschrijving. In geval van betwisting beslist de examencommissie over de toelaatbaarheid tot het examen.

Het vergelijkend examen is drie jaar geldig wat de benoemingen betreft tot de ambten van adjunct-auditeur of adjunct-referendaris die in de loop van die periode vacant zijn. De geldigheidstermijn vangt aan de dag waarop de examencommissie de rangschikking van de geslaagde kandidaten vaststelt.

Beschrijving van de functie en werkomgeving

Onderzoek van beroepen (bestuursrechtspraak) of van adviesaanvragen (wetgeving), vervolgens de redactie van het verslag, het geven van een advies in openbare terechtzitting (bestuursrechtspraak) of het toelichten van het verslag tijdens een zitting wetgeving.

Je onderzoekt in een afdeling bestuursrechtspraak de wettigheid van bestuurshandelingen, en in cassatiedossiers ook de wettigheid van de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges zoals de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de beroepscommissie van het RIZIV, enz.

Je onderzoekt in de afdeling wetgeving de wettigheid van ontwerpteksten van wettelijke of reglementaire aard van de parlementen en regeringen van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten.

Je werkt daarbij steeds in een intellectueel stimulerende omgeving en in dossiers die vaak grote maatschappelijke vraagstukken betreffen zoals leefmilieu, stedenbouw, energie, media, volksgezondheid, sociale zekerheid, overheidsopdrachten, onderwijs, openbaar ambt, grondrechten, staatshervorming, enz. Naast grondwettelijk en bestuursrecht, omvatten deze dossiers, en dit zeker in de afdeling wetgeving, vaak ook diverse andere rechtstakken, zoals bv. Europees recht, strafrecht, gerechtelijk recht, economisch en financieel recht, fiscaal recht, enz.

Je neemt actief deel aan de totstandkoming van rechtspraak en adviespraktijk.

Voor meer informatie, zie http://www.raadvanstate.be

Werkgever

De Raad van State is via de afdeling wetgeving en de afdeling bestuursrechtspraak zowel een adviserende als rechtsprekende instelling op de driesprong van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.

Het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen (individuele rechtshandelingen en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels zijn de belangrijkste bevoegdheden van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak is eveneens cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges.

De bescherming tegen administratieve willekeur is echter niet de enige opdracht van de Raad van State. Hij vervult tevens de taak van adviesorgaan op wetgevend en reglementair gebied. De afdeling wetgeving geeft immers een juridisch, beredeneerd advies aan de parlementen en regeringen van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten over ontwerpteksten van wettelijke of reglementaire aard.

In een rechtssysteem waar de uitvoerende macht het voortouw neemt bij de uitwerking van regels, vormt de Raad van State, met zijn unieke rol van zowel waakhond als raadgever van de overheid, aldus de juridische spil van het maatschappelijke debat.

De auditeur geeft dit debat als onafhankelijk magistraat mee vorm in een intellectueel stimulerend kader.

http://www.raadvst-consetat.be

Competenties

Gezocht profiel

Jurist (m/v/x) met een goede kennis van het grondwettelijk en bestuursrecht. Ook kennis van of ervaring in andere rechtsvakken is nuttig.

De auditeur kan analytisch en planmatig te werk gaan.

Belangrijke kwaliteiten zijn ook zelfstandigheid, flexibiliteit, collegialiteit en organisatietalent.

Diploma

Doctor, licentiaat of master in de rechten.

Leeftijd, ervaring en andere voorwaarden

Belg zijn.

Op de uiterste inschrijvingsdatum van het vergelijkend examen ten volle 27 jaar oud zijn.

Op dezelfde datum over drie jaar nuttige juridische beroepservaring beschikken na het behalen van het diploma in de rechten.

Slagen voor het vergelijkend examen (een schriftelijke en een mondelinge proef).

Het slagen voor het vergelijkend examen geeft recht op een benoeming als adjunct-auditeur. De examenuitslag blijft drie jaar geldig.

Er zijn thans nog enkele vacatures in de Nederlandstalige afdelingen van het Auditoraat.

Aanbod

Bezoldiging – Semi-vlakke loopbaan

 • Er is een mooie aanvangswedde die stijgt via een semi-vlakke loopbaan.

  Aldus worden de adjunct-auditeurs die ten minste 2 jaar dienst tellen op eensluidend advies van de auditeur-generaal tot auditeur benoemd.

  De auditeurs die 11 jaar dienst tellen worden op eensluidend advies van de auditeur-generaal tot eerste auditeur benoemd tenzij hij/zij bij de laatste periodieke beoordeling, voorafgaand aan dat advies als definitieve eindbeoordeling “onvoldoende” heeft.

 • Daarnaast zijn er driejaarlijkse verhogingen van wedde, en is er een wachtvergoeding (thans jaarlijks 6.574,60 euro bruto).
 • Enkele concrete voorbeelden van een maandelijkse aanvangswedde (wachttoelage inbegrepen):

  - Beginnend adjunct-auditeur met 3 jaar beroepservaring: 6.792,19 euro bruto; 3.757,29 euro netto;
  - Na 2 jaar - auditeur met 5 jaar geldelijke anciënniteit: 8.543,27 euro bruto; 4.481,57 euro netto;
  - Na 11 jaar - eerste auditeur met 14 jaar geldelijke anciënniteit: 11.245,12 euro bruto; 5.599,10 euro netto.

Alle cijfers hierboven zijn telkens op basis index januari 2024; netto-cijfers op basis van de volgende hypothese: alleenstaand – zonder kinderen ten laste.

Op vraag kan een meer concrete berekening van de aanvangswedde als adjunct-auditeur bezorgd worden.

Professioneel aanbod

 • Autonomie;
 • Gegarandeerde onafhankelijkheid;
 • Mogelijkheid tot beperkt cumuleren van de functie met onderwijsopdrachten of bepaalde andere functies;
 • Boeiend en afwisselend werk;
 • Juridisch hoogstaand werk;
 • Collegiale werkomgeving;
 • Werkzekerheid;
 • Functie van groot maatschappelijk belang;
 • Permanente vorming, met name via colloquia, studiedagen enz.;
 • Stages in het buitenland;
 • Ruime mogelijkheid tot telewerk;
 • 35 dagen jaarlijks vakantieverlof;
 • Mogelijkheid van interne mobiliteit tussen de afdelingen van het Auditoraat

Geldelijke voordelen

 • taalpremies wettelijke kennis Frans en Duits.
 • abonnement op het openbaar vervoer en fietsvergoeding;
 • bijdrage in de hospitalisatieverzekering;
 • telewerkvergoeding van 50 euro per maand (niet inbegrepen in de voornoemde voorbeeldbedragen van maandelijkse bezoldiging)

Culturele en recreatieve activiteiten

De vereniging “Vrienden van het Auditoraat” organiseert elk jaar verschillende culturele en recreatieve activiteiten (bezoeken, etentjes enz.).

Verdere loopbaanmogelijkheden binnen de Raad van State

 • Aanwijzing in het mandaat van afdelingshoofd bij het Auditoraat;
 • Aanwijzing in het mandaat van (adjunct-)auditeur-generaal;
 • Benoeming tot staatsraad op voordracht van de algemene vergadering en afwisselend Kamer en Senaat; minstens de helft van de staatsraden van elke taalrol worden benoemd uit leden van het Auditoraat;
 • Overgang mogelijk naar het Coördinatiebureau.

Procedure

Het vergelijkend examen bestaat uit:

Drie schriftelijke onderdelen (100 punten):

a) een verslag over een administratiefrechtelijke zaak (een verzoekschrift tot nietigverklaring) waarvan het dossier eveneens ter beschikking wordt gesteld van iedere examinandus (40 punten);

Voor dit examengedeelte beschikt de examinandus over 4 uur;

b) een verslag met een kritische beoordeling, vooral van de inhoud (eerbiediging van internationale en supranationale rechtsregels zoals EU-recht en het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), van grondwettelijke- en bevoegdheidsregels, enz.) en bijkomend van de juridisch-technische vormgeving van een ontwerp van wet, decreet, ordonnantie of besluit (40 punten);

c) een bespreking, aan de hand van een arrest, van de in dat arrest aan de orde gekomen problemen, betreffende de bevoegdheid van de Raad van State, de ontvankelijkheid evenals de gegrondheid van de ingeroepen middelen (20 punten); van de examinandus wordt verwacht dat hij de wezenlijke elementen van het arrest toelicht, het situeert in het geheel van de rechtspraak, en de redenen opgeeft waarom hij er al dan niet mee instemt.

Voor de examengedeelten b) en c) samen beschikt de examinandus over 4 uur.

Twee mondelinge onderdelen: (50 punten)

a) een kritische uiteenzetting gedurende 10 minuten over een door de kandidaat gekozen thema uit een lijst van thema’s die door de examencommissie wordt opgesteld; hierover kunnen vragen worden gesteld; deze lijst van thema’s zal enkel aan de geslaagden in de schriftelijke proeven worden medegedeeld;

b) een door de kandidaat, na een voorbereidingstijd van 30 minuten, te geven mondeling advies over een dossier met een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid; ook wanneer de kandidaat zou adviseren te verwerpen op de uiterst dringende noodzakelijkheid, moet hij/zij steeds een standpunt innemen over de ontvankelijkheid en de middelen; hierover kunnen eveneens vragen worden gesteld.

Deze twee onderdelen kunnen worden aangevuld met vragen over de schriftelijke proef en de fundamentele problemen van het staats- en bestuursrecht, hierin begrepen de relevante aspecten van het EU-recht en het recht inzake de rechten van de mens.

De examinandi moeten ten minste 50 % van de punten op het geheel van het schriftelijke gedeelte (50 op 100), ten minste 50% van de punten op het geheel van het mondelinge gedeelte (25 op 50), en ten minste 60% van de punten in het totaal (90 op 150) behalen.

De examinandi mogen enkel de gebruikelijke wetboeken raadplegen hen ter beschikking gesteld door de Raad van State.

Voor de schriftelijke proeven kunnen de kandidaten uitsluitend gebruik maken van een PC met enkel een tekstverwerkingsprogramma hen ter beschikking gesteld door de Raad van State.

De gegadigden ontvangen op schriftelijke aanvraag een nadere opgave van het examenprogramma.

Solliciteren

De aanvragen tot deelneming dienen te worden ingediend ofwel bij een e-mail aan het e-mailadres inschrijvenexamenauditeur@raadvst-consetat.be ofwel bij een ter post aangetekende brief gericht aan de Eerste Voorzitter van de Raad van State p/a Raad van State, Dienst P & O, Wetenschapsstraat 33, 1040 BRUSSEL. Deze aanvragen moeten, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ten laatste op vrijdag 28 juni 2024 bij de post worden afgegeven of bij e-mail worden verzonden.

De gegadigde vermeldt zijn naam, voornamen, woonplaats, e-mailadres en beroep. Bij zijn aanvraag voegt hij de stukken waaruit blijkt dat hij aan de onder I en II gestelde eisen voldoet.

Een infosessie voor geïnteresseerde kandidaten zal op dinsdag 18 juni 2024 worden georganiseerd in de Raad van State. Zullen o.m. aan bod komen: de taken en werking van de Raad van State en inzonderheid van het Auditoraat en het Coördinatiebureau, het statuut van de magistraten bij de Raad van State (carrière, wedde, vakantieregeling, thuiswerk, enz.) en het examen zelf.

Geïnteresseerden worden gevraagd hun belangstelling voor de infosessie, indien mogelijk, te melden op het volgende e-mailadres: infosessie@raadvst-consetat.be

Mocht de datum van de infosessie worden gewijzigd zal de nieuwe datum worden gepubliceerd op de website van de Raad van State: http://www.raadvanstate.be en per e-mail worden meegedeeld aan de belangstellenden die zich bij voormeld e-mailadres hebben geregistreerd.

De kandidaten zullen persoonlijk van de datum van het examen in kennis worden gesteld. Thans is de schriftelijke proef gepland op zaterdag 14 september 2024. De datum van de mondelinge proef zal worden meegedeeld aan de voor de schriftelijke proef geslaagde kandidaten, maar is zeker nog in november/december 2024.

Inlichtingen

http://www.raadvanstate.be
jobauditeur@raadvst-consetat.be
examen@raadvanstate.be

Persoonlijke contacten

Met vragen kan je terecht bij de volgende auditeurs:

Luc Vermeire: lvm@raadvst-consetat.be

Meer specifiek voor de afdeling bestuursrechtspraak:

Ann Eylenbosch: aey@raadvst-consetat.be
Marijke Sterck: mst@raadvst-consetat.be
Alexander Van Steenberge: avs@raadvst-consetat.be
Lennard Michaux: lmc@raadvst-consetat.be
Daniël Plas: dpl@raadvst-consetat.be
Anke Meskens: ams@raadvst-consetat.be
Samuel Mens: smn@raadvst-consetat.be

Meer specifiek voor de afdeling wetgeving:

Kristine Bams: kba@raadvst-consetat.be
Jonas Riemslagh: jri@raadvst-consetat.be
Lennart Nijs: lni@raadvst-consetat.be
Lise Vandenhende: lvn@raadvst-consetat.be
Ronald Van Crombrugge: rvr@raadvst-consetat.be
Peter Schollen: psc@raadvst-consetat.be
Tina Coen: tcn@raadvst-consetat.be

Aarzel niet om contact op te nemen!